Hoa Thu?y Tie^n
t.h.

Me^'n ta(.ng nhu+~ng ke? co^ -do+n va` nhie^`u mo^.ng mo+ ...


ro+`i he` oi a? bo^~ng cho^'c to^'i sa^`m la.i bo+?i nhu+~ng -da'm ma^y -den ki`n ki.t ke'o ve^`. Mu+a da^`n ca`ng na(.ng ha.t, ro^`i -do^? nhu+ tru't nu+o+'c. Tha`nh -dang na(`m tha? ho^`n theo nhu+~ng no^'t nha.c -da`nh ba^.t da^.y khe'p vo^.i ca'nh cu+?a so^?. Ca(n pho`ng -da~ cha^.t he.p thie^'u sa'ng ca`ng the^m pha^`n a^m u ngo+`m ngo+.p. O^ng tro+`i ke^? cu~ng khe'o, du+o+`ng nhu+ hie^?u -du+o+.c lo`ng ngu+o+`i ma` -do^? mu+a lu'c na`y. Gio.ng ca Kha'nh Ly buo^`n ba~ re^n ri? nhu+ -dang ho`a la^~n va`o tie^'ng mu+a ro+i do^`n da^.p be^n ngoa`i. Kho^ng bie^'t -da~ bao nhie^u la^`n nghe -di nghe la.i ba?n nha.c na`y, nhu+ng co' le~ -da^y la` la^`n -da^`u Tha`nh thu+.c su+. thu+o+?ng thu+'c -du+o+.c ca'i cha^'t cu?a no' trong da`n giao hu+o+?ng cu?a thie^n nhie^n.

Tha`nh cho+.t ba^.t cu+o+`i le^n tha`nh tie^'ng, che^' gie^~u ca'i suy nghi~ nga^y ngo^ a?o tu+o+?ng vu+`a ro^`i cu?a mi`nh. Cha`ng tu+. ho?i tha^`m, Kho^ng le~ mi`nh khu`ng thie^.t ro^`i sao ? Ke^? tu+` khi to^'t nghie^.p -da.i ho.c to+'i nay -da~ ho+n mo^.t na(m, va^~n chu+a kie^'m -du+o+.c vie^.c la`m, Tha`nh ha^`u nhu+ suo^'t nga`y giam mi`nh trong ca(n pho`ng na`y. -Da^`u o'c luo^n nghi~ va^?n vo+, lu'c na`o cu~ng la^ng la^ng nhu+ nu+?a ti?nh nu+?a me^. Ma^'y ngu+o+`i o+? xung quanh -da^y -da~ thi` tha^`m ba?o nhau, "Cha('c tha(`ng Tha`nh ma't ro^`i -do' !" Ngay ca? Long, tha(`ng ba.n tha^n thie^'t cu?a Tha`nh tu+` thuo+? nho?, mo+'i bu+~a tru+o+'c -da^y cu~ng -da~ no'i tha(?ng, "Ma`y ca^?n tha^.n nghen, ma`y -die^n ro^` thi` cu~ng kho^ng sao, tao chi? lo o^ng ba` gia` ma`y o+? que^ kho^ng chi.u no^?i tho^i ..." Ca'i tha(`ng Long so^' the^' ma` su+o+'ng. Tu+` thuo+? hai -du+'a cu`ng nhau ca('p sa'ch to+'i tru+o+`ng ro^`i le^n tha`nh pho^' ho.c -da.i ho.c, no' co' bao gio+` ho.c ho+n Tha`nh -da^u. Ca'i nga`nh chuye^n la`m ca^`u co^'ng no' ho.c chi? co' ma^'y -du+'a do^'t mo+'i vo^. Khi ho.c xong no' nhanh cha^n kie^'m -du+o+.c vie^.c trong mo^.t co^ng ty xa^y du+.ng. Gio+` Long -da~ na(`m trong nho'm tro+. ly' cho to^?ng gia'm -do^'c, xa`i tie^`n nhu+ nu+o+'c, a(n nha^.u lie^n mie^n. Nghe -da^u o^ng gia'm -do^'c co`n hu+'a ga? -du+'a con ga'i cu+ng cho no' nu+~a. Qua? -do+`i tha(`ng Long thie^.t le^n, cho+' -da^u co' phu~ pha`ng nhu+ mi`nh ...

Tie^'ng go~ cu+?a cu?a ai -do' ca('t ngang do`ng suy nghi~ cu?a Tha`nh. Cha`ng bu+.c bo^.i la^?m ba^?m, "Tro+`i mu+a to the^' na`y, ai co`n to+'i -da^y !", ro^`i vo^.i ra mo+? cu+?a. Ca'nh cu+?a vu+`a ba^.t mo+?, mo^.t ngu+o+`i khoa'c chie^'c a'o mu+a li'nh to su. bu+o+'c nhanh va`o. -Do' la` mo^.t thanh nie^n tre?, nu+o+'c da nga(m -den, tha^n hi`nh va.m vo+~.
Tha`nh nha^.n ra Long, buo^.t mie^.ng cu+o+`i ho?i :
- U?a, mo+'i thoa'ng nha('c to+'i ma` ma`y pha?i -do^.i mu+a to+'i lie^`n -da^y sao ?
Treo a'o mu+a le^n mo'c xong, Long le^n tie^'ng :
- Thie^.t va^.y a` ?, Tao -de^'n cu~ng vi` co' chu't chuye^.n ti'nh ba`n vo+'i ma`y.
Bo? qua a'nh ma('t do` ho?i cu?a Tha`nh, Long -da?o ma('t mo^.t vo`ng quanh pho`ng :
- Cha`, kho^ng bie^'t ma`y -di.nh tu trong ca'i ho`m bu+ng bi't na`y -de^'n khi na`o !
Tha`nh kho^ng no'i gi`, cu+' -die^`m nhie^n pha tra`. Mo^.t la't sau, ngo^`i nha('m nha'p ly tra` no'ng Long tu+` tu+` no'i :
- Co^ng ty cu+? tao cu`ng vo+'i ma^'y ngu+o+`i le^n mie^`n cao nguye^n kha?o sa't -di.a hi`nh, ma`y -di theo cho+i nghen !. Kho^ng -de^? Tha`nh ki.p pha?n u+'ng, Long -da~ tie^'p :
- Vu`ng kha?o sa't na(`m ngay ca.nh Ba?n Ha.. Ba'c Na(m tao hie^.n cu~ng -dang o+? trong ba?n -do'. -Da~ ma^'y la^`n o^?ng ke^u le^n cho+i ma` na`o tao -da~ -di -du+o+.c. Tao -di.nh di.p na`y le^n tha(m o^?ng va` o+? la.i nha` trong tho+`i gian la`m vie^.c tre^n -do'. Nhu+ng ma`y cha('c cu~ng hie^?u, ba'c Na(m gia` ro^`i va` la.i o+? tre^?n -da~ la^u, -da^u co' nhie^`u chuye^.n -de^? no'i. Ne^n co' ma`y -di theo hai -du+'a ta'n do'c vo+'i nhau cu~ng -do+~ buo^`n. Ngoa`i ra ma`y co' co+ ho^.i tro^'n tra'nh ca'i kho^ng khi' ngo+.p tho+? o+? -da^y mo^.t tho+`i gian. Tre^n -do' thoa'ng, phong ca?nh cu~ng hu+~u ti`nh la('m, ma`y thoa?i ma'i ma` mo+ mo^.ng.
Long du+`ng la.i, cha(m chu' nhi`n Tha`nh :
- Sao ma`y, coi co' -du+o+.c kho^ng ?
- Ma`y ti'nh o+? tre^n -do' bao la^u ?, Tha`nh nga^.p ngu+`ng.
- Tao cu~ng chu+a bie^'t nu+~a, xong vie^.c la` ve^` tho^i, cha('c kho^ng qua' ba tua^`n.
- -Du+o+.c ro^`i, ma`y -de^? tao nghi~ -da~, co' chi tua^`n sau tao tra? lo+`i nghen !
Long la('c -da^`u :
- Nhu+ng sa'ng mai -da~ pha?i le^n -du+o+`ng ro^`i -do' !
- Va^.y sao bu+~a nay ma`y mo+'i bie^?u tao ?, Tha`nh ba^.t le^n su+?ng so^'t.
Long cu+o+`i to khoa'i tra' :
- Vi` tao kho^ng muo^'n ma`y co' tho+`i gian suy nghi~ ma` tu+` cho^'i, hie^?u chu+a !
Hai -du+'a cho+i vo+'i nhau la^u, bie^'t nhau qua' ro~. Nhu+ mo.i la^`n Tha`nh -da`nh ba^'t lu+.c tru+o+'c su+. gia`n xe^'p sa(~n cu?a Long.
- Tho^i nghen, ma`y chua^?n bi. -do^` -di, tao cu~ng pha?i ve^` lo pha^`n mi`nh -da^y. Sa'ng mai tao -de^'n go.i -di so+'m -do'.
No'i ro^`i Long xa'ch a'o bie^'n ra kho?i pho`ng -de^? Tha`nh cu+' -du+'ng nga^y mo^.t mi`nh. Ngoa`i kia co+n mu+a -da~ ta.nh tu+` lu'c na`o. Kho^ng khi' no'ng bu+'c, bu.i ba(.m cu?a nhu+~ng nga`y he` nhu+ mo+'i -du+o+.c go^.t ru+?a. La`n gio' ma't trong la`nh nhe` nhe. lu+o+'t va`o pho`ng -dang muo^'n vuo^'t ve ai.

--- oOo ---

Chie^'c xe Jeep cho+? Tha`nh va` mo.i ngu+o+`i nhu+ mo^.t con ngu+.a sa('t nha?y tu+ng tu+ng tre^n con -du+o+`ng -da^'t lo+?m cho+?m nhu+~ng -da' va` o^? ga`. -Da~ la^u kho^ng -di xe -du+o+`ng da`i ne^n ho+i xa(ng, su+. do`ng xo'c la`m -da^`u Tha`nh ong ong nhu+'c nho^'i. Nhu+~ng gia^'c ngu? cha^.p cho+`n tre^n xe chi? -dem la.i the^m me^.t mo?i, the^m ra~ ro+`i. Lu'c na`y -da~ so+'m chie^`u, xe -dang cha.y giu+~a ru+`ng ca^y, Tha`nh ca?m tha^'y de^~ chi.u ho+n nhie^`u sau khi hi't sa^u luo^`ng kho^ng khi' cao nguye^n ma't ru+o+.i pha^'t va`o xe. Long quay sang Tha`nh :
- Chi.u kho' mo^.t chu't nu+~a nghen, chu'ng ta sa('p to+'i no+i ro^`i -do'.
Cha(?ng ma^'y cho^'c o+? -da`ng xa, la^'p lo' sau nhu+~ng ta'n ca^y, Ba?n Ha. tu+` tu+` hie^.n ra. Ba?n co' chu+`ng va`i ba chu.c no'c nha`, na(`m ra?i ra'c trong mo^.t thung lu~ng nho? bao bo.c bo+?i nhu+~ng -do^`i ca^y ra^.m la'. To+'i -da^`u ba?n, xe du+`ng la.i -de^? Tha`nh va` Long xuo^'ng.

Hai -du+'a -di va`o chu+`ng va`i tra(m me't thi` to+'i tru+o+'c mo^.t ca(n nha` sa`n tro^ng -da~ cu~ nhu+ng cha('c cha('n. Long ca^'t tie^'ng go.i va`o :
- Co' ai o+? nha` kho^ng -do' ?
Kho^ng co' tie^'ng tra? lo+`i, chi? nghe nhu+ ai bu+o+'c cha^n vo^.i va~ phi'a sau nha`. Trong cho^'c la't mo^.t ngu+o+`i -da`n o^ng tra.c -do^. ngu~ tua^`n, da'ng ngu+o+`i kha('c kho^? nhu+ng -da^`y nghi. lu+.c ra -do'n hai -du+'a. Sau mo^.t ho^`i cha`o ho?i, gio+'i thie^.u vu+`a vui mu+`ng vu+`a xu'c -do^.ng, ba'c Na(m giu.c Long va` Tha`nh :
- Le^n nha` -di hai -du+'a, nghi? cho la.i su+'c, -du+o+`ng xa' xa xo^i, su+'c trai tha`nh thi. tu.i bay tao ro~ la('m. Ro^`i ba'c lo+'n tie^'ng go.i. Ne` Mai, -dem nu+o+'c ra mo+`i hai anh uo^'ng nghen con !

Tha`nh nga.c nhie^n nga^~m nghi~, vi` nhu+ Long ta? du+o+`ng nhu+ ba'c Na(m o+? -da^y chi? co' mo^.t mi`nh. Be^n trong nha` mo^.t co^ ga'i trong bo^. va'y da^n to^.c -du? ma`u sa(.c so+~ bu+ng khay nu+o+'c tie^'n la.i. Long gio+'i thie^.u :
- -Da^y la` Mai, co^ con ga'i duy nha^'t cu?a ba'c Na(m. Ro^`i quay sang co^ ga'i. Anh Tha`nh, ba.n ra^'t tha^n cu?a anh.
Mai khe~ ga^.t -da^`u cha`o, quay go't bie^'n nhanh ma^'t cu~ng nhu+ lu'c co^ xua^'t hie^.n. Tha`nh chi? thoa'ng ki.p nha^.n ra hi`nh a?nh mo^.t thie^'u nu+~ -dang -do^. mu+o+`i ta'm -do^i mu+o+i. Va` -do^i ma('t co^ ga'i, mo^.t -do^i ma('t bo^` ca^u thie^.t -de.p nhu+ng tie^'c thay no' nhu+ -do+` da.i, ma^'t mo.i xu'c ca?m hoa(.c nhu+ ra(`ng -dang -da(m -da('m va`o mo^.t bu+'c tranh vo^ tu+o+?ng -da^u -do' o+? ta^.n cha^n tro+`i.

Gio' chie^`u thoang thoa?ng -da~ la`m Tha`nh thie^'p -di lu'c na`o kho^ng bie^'t. Khi ti?nh da^.y tro+`i -da~ to^'i mi.t. Tha`nh va` Long vo^.i ra ngoa`i suo^'i ta('m. Trong do`ng nu+o+'c ma't ru+o+.i, bao nhie^u me^.t nho.c ca? nga`y qua cu~ng da^`n da^`n ma` tro^i -di. Lu'c hai -du+'a tro+? ve^`, -da~ tha^'y ba'c Na(m ngo^`i cho+` be^n be^'p lu+?a -da(.t giu+~a nha`. Mu`i thi.t nu+o+'ng bo^'c le^n tho+m lu+.ng. Tha^'y hai -du+'a, ba'c lie^`n ke^u :
- Vo^ a(n -di tu.i bay, cha('c -da~ -do'i la('m ro^`i ! Va`o go'c nha` bu+ng mo^.t ba^`u ru+o+.u to co+~ na(m li't ra, ba'c Na(m vo^~ vai Tha`nh :
- Chu' ma`y chi.u -du+o+.c thu+' na`y cho+', bu+~a nay pha?i uo^'ng cho say -do' nghen !
Chu+a bao gio+` Tha`nh -du+o+.c du`ng thu+' ru+o+.u cay va` no^`ng nhu+ va^.y, nhu+ng vo+'i vi. thi.t -da^.m -da` cu~ng nhu+ nhu+~ng lo+`i ta^m ti`nh cu?a ba'c Na(m, ca? ba ngu+o+`i cu`ng nhau ca.n he^'t ly na`y -de^'n ly kha'c.

Mai ngo^`i -do^'i die^.n Tha`nh, co^ kho^ng uo^'ng chi? thi?nh thoa?ng nhon nhen a(n. Va^~n gu+o+ng ma(.t ba^'t -do^.ng, -do^i ma('t vo^ ho^`n co^ ngo^`i im la(.ng suo^'t ca? bu+~a a(n. Qua a'nh be^'p lu+?a ba^.p bu`ng Tha`nh co' di.p nhi`n ky~ Mai ho+n. La` mo^.t ke? thu+o+`ng -du+o+.c me^.nh danh kho' ti'nh tru+o+'c ca'c co^ ga'i, cha`ng cu~ng pha?i tha^`m co^ng nha^.n, Mai la` mo^.t co^ ga'i -de.p ne^'u kho^ng no'i la` tuye^.t sa('c. O+? no+i co^ chu+'a -du+.ng ta^'t ca? nhu+~ng sa('c ne't my~ mie^`u ma` pha'i nu+~ ai ai cu~ng mong muo^'n. Mo^.t tha^n hi`nh kha? a'i, ma'i to'c -den la'nh o^m la^'y khuo^n ma(.t tra'i xoan, -do^i mo^i mo.ng ca(ng -do? tha('m ho+n ba^'t cu+' thu+' son Pha'p no^?i tie^'ng nha^'t. Gia' ma` lu'c na`y a'nh ma('t kia long lanh u+o+'t, hai bo+` ma' tra('ng ho^`ng rung -do^.ng ho`a nhi.p vo+'i ho+i tho+? pha^.p pho^`ng qua ca'i mu~i nho? thanh tu' kia, cu`ng nu. cu+o+`i mo+n tro+'n he' lo^. nhu+~ng chie^'c ra(ng tra('ng -de^`u -da(.n soi bo'ng nhu+~ng tia lu+?a -dang nha?y nho't, cha('c ha(?n em se~ ru+.c ro+~ kie^`u die^~m bie^'t bao. Mo.i cha`ng trai ne^'u kho^ng che^'t -du+'ng vi` em nhu+ Tu+` Ha?i na(m xu+a, thi` tra'i tim ho. du` co' cu+'ng nhu+ sa('t -da' kim cu+o+ng cu~ng pha?i ye^'u me^`m ma` qui` xuo^'ng du+o+'i cha^n em ...

Ca? nha` bo^~ng du+ng ngu+ng chuye^.n, kho^ng khi' tro+? ne^n im a('ng la. thu+o+`ng. Ca'i ye^n ti~nh -do' co' le~ chi? no+i cao nguye^n na`y mo+'i co'. -Da^u -do' xa xa ngoa`i ru+`ng va('ng Tha`nh nghe tie^'ng tha'c nu+o+'c cha?y ra`o ra`o. La^~n va`o -do' du+o+`ng nhu+ co' tie^'ng ha't da`o da.t lu'c ga^`n lu'c xa, lu'c tra^`m lu'c bo^?ng tha^.t huye^`n bi'. Gio.ng ca nhu+ muo^'n oa'n tra'ch ai, buo^`n ba~ -de^'n no^~i Tha`nh ca?m tha^'y ru`ng mi`nh. Ba'c Na(m nha^.n tha^'y su+. thay -do^?i tre^n sa('c ma(.t Tha`nh, tra^`m nga^m gia?i thi'ch:
- -Do' la` tie^'ng ha't Tha'c Mo+ na(`m sau ca'nh ru+`ng phi'a ta^y. Ba'c la.i ngo^`i im tu+ lu+.. Tho^i -du+o+.c, tao se~ ke^? chuye^.n Tha'c Mo+ cho hai -du+'a nghe.
Ro^`i ca.n the^m mo^.t ly nu+~a, Ba'c Na(m ke^?. " ... Chuye^.n na`y xa?y ra cha('c -da~ la^u la('m ro^`i. Khi tao le^n -da^y -di.nh cu+ ma^'y chu.c na(m ve^` tru+o+'c, ngu+o+`i gia` nha^'t ba?n na`y cu~ng chi? -du+o+.c nghe ke^? la.i tho^i. Chi? bie^'t ra(`ng ho^`i -do' ba?n na`y co`n -do^ng -du'c la('m, pha?i co' -de^'n tre^n tra(m no'c nha`. O^ng tru+o+?ng la`ng khi -do' co' mo^.t co^ con ga'i cu+ng tuo^?i chu+`ng -do^i mu+o+i. Theo ngu+o+`i ta ke^? la.i co^ ta -de.p la('m, kho^ng chi? nha^'t la`ng ma` co`n vang tie^'ng ca? vu`ng. The^m va`o -do' co^ co' mo^.t gio.ng ca ky` die^.u xua^'t chu'ng -de^'n mu+'c mo^~i khi co^ ca^'t tie^'ng ha't, mo.i ngu+o+`i cu~ng nhu+ chim cho'c ca^y co? bi. lo^i cuo^'n nhu+ tho^i mie^n. Con trai trong vu`ng ai ai cu~ng khao kha't -du+o+.c la`m re^? o^ng tru+o+?ng la`ng. Theo tu.c le^. ho^`i -do' cu+' va`o nga`y ra(`m da^n ba?n tu. ho.p a(n uo^'ng vui cho+i. -Da^y cu~ng la` co+ ho^.i -de^? ca'c cha`ng trai co^ ga'i ga(.p go+~ la`m quen, tho^? lo^. su+. ye^u thu+o+ng. Va`o -de^m tra(ng ra(`m mu`a thu na(m -do', nhu+ mo.i la^`n con trai con ga'i trong ba?n cho+i tro` -duo^?i ba('t du+o+'i a'nh tra(ng. Bo^~ng co^ ga'i -de.p tuye^n bo^', ke? na`o trong -de^m nay ba('t -du+o+.c co^ tru+o+'c tie^n, co^ se~ nha^.n ngu+o+`i -do' la`m cho^`ng. No'i ro^`i co^ cha.y va`o ru+`ng va` ca^'t le^n tie^'ng ha't quye^'n ru~. Ca'c cha`ng trai co' ma(.t lie^`n ma.nh ai na^'y lao theo a^m hu+o+?ng tie^'ng ca. Ai cu~ng mong mi`nh se~ la` ngu+o+`i may ma('n, chie^'m hu+~u -du+o+.c ngu+o+`i -de.p nha^'t vu`ng.
Chuye^.n gi` -da~ xa?y ra tie^'p theo trong -de^m -do' kho^ng ai bie^'t -du+o+.c. Sa'ng nga`y sau kho^ng tha^'y con ga'i mi`nh o^ng tru+o+?ng la`ng sai ngu+o+`i -di kie^'m. Khi mo.i ngu+o+`i to+'i be^n tha'c nu+o+'c sau ru+`ng chi? co`n tha^'y mo^.t chie^'c va'y ra'ch na't va` nhu+~ng ve^.t ma'u ra?i ra'c tre^n nhu+~ng ta?ng -da' na(`m ca.nh -do'. Su+. vu`i da^.p cu?a co? ca^y va` nhu+~ng da^'u ve^'t gia`y xe'o tre^n ma(.t -da^'t ga^y a^'n tu+o+.ng -die^`u gi` ra^'t ghe^ go+'m -da~ xa?y ra o+? no+i -da^y. Ma(.c du` da^n ba?n -di do.c bo+` suo^'i to+'i ta^.n -do^`ng ba(`ng ti`m kie^'m nhu+ng cu~ng kho^ng tha^'y xa'c co^ ga'i.
Tu+` -do' tro+? -di cu+' ve^` -de^m ngu+o+`i trong ba?n la.i nghe tie^'ng ha't ai oa'n tu+` phi'a tha'c nu+o+'c. Ngu+o+`i ta co`n -do^`n -da.i tha^'y mo^.t co^ ga'i lo~a the^? tre^n -da^`u -do^.i vo`ng hoa cha.y nha?y trong ru+`ng. Thu+' hoa trang su+'c cu?a co^ ga'i -do' chi? tha^'y mo.c o+? du+o+'i -da'y tha'c nu+o+'c, -do' la` mo^.t vu+.c sa^u tha(?m, o+? vu`ng na`y cha(?ng ai da'm lie^`u ma.ng leo xuo^'ng. Hu+o+ng hoa ra^'t ky` la., chi? pha?ng pha^'t bay le^n cu~ng -du? la`m ngu+o+`i nghie^ng nga? nhu+ say. Mo.i ngu+o+`i -da(.t te^n cho thu+' hoa -do' la` Hoa Thu?y Tie^n va` tha'c nu+o+'c la` Tha'c Mo+. -Do' la` nhu+~ng ca'i te^n -de.p, ma` ho. hy vo.ng ra(`ng ho^`n ma co^ ga'i xa^'u so^' vi` the^' -de^? cho da^n ba?n ye^n la`nh. Tuy va^.y o+? -da^y va^~n i't ai da'm be'n ma?ng to+'i ga^`n Tha'c Mo+, nha^'t la` va`o nhu+~ng -de^m ra(`m. Con trai ma` to+'i -do' thi` che^'t ma^'t xa'c, con ga'i tro+? ve^` sanh be^.nh ro^`i nhu+ ngu+o+`i ma a'm ma^'t ho^`n va^.y -do' ..."

Ke^? -de^'n -da^y ba'c Na(m du+`ng la.i, tu+` tu+` -du+a ma('t nhi`n Mai. Ba'c tho+? da`i, gio.ng ra^`u ra^`u :
- Con Mai cu~ng sau mo^.t -de^m ra(`m thi` mang be^.nh, khi no' mo+'i mu+o+`i hai tuo^?i. Sau -do' tro+? -di no' kho^ng no'i, tra'nh ne' mo.i ngu+o+`i, tha^~n tho+` nhu+ mo^.t ngu+o+`i vo^ ta^m tri'. Ma' no' tha^'y va^.y buo^`n qua' ma` sanh be^.nh ma^'t ca'ch -da^y na(m na(m.
Im la(.ng mo^.t ho^`i ba'c bie^?u hai -du+'a :
- Hai -du+'a bay cha('c -da~ me^.t ro^`i, ta -di ngu? tho^i.
Lu'c na`y cha('c cu~ng -da~ khuya la('m ro^`i, tu+`ng co+n gio' la.nh tre^n nu'i -do^? ve^` ri't qua ma^'y ta^'m cu+?a tre mo?ng. Ca^u chuye^.n ba'c Na(m ke^? cu+' vu+o+ng va^'n be^n Tha`nh. Trong gia^'c ngu? ba^.p be^`nh, tie^'ng ha't u sa^`u va^~n va(ng va(?ng nhe` nhe. mo+ ho^` -da^u -da^y.


Nhu+~ng nga`y sau -do' Long ba^.n ro^.n nhie^`u vo+'i co^ng vie^.c kha?o sa't. Thu+o+`ng to^'i ca^.u ta mo+'i ve^` -de^'n nha`. Ban nga`y Tha`nh giu'p ba'c Na(m la`m ra^~y hay va`o ru+`ng -do^'n cu?i, ba('n ga` ru+`ng. Tho+`i gian co`n la.i Tha`nh -di da.o mo^.t mi`nh trong ru+`ng. Cha`ng khao kha't ta^.n hu+o+?ng vi. tinh khie^'t cu?a thie^n nhie^n no+i -da^y. Muo^'n ho`a mi`nh va`o ru+`ng ca^y va` -do^`i nu'i, muo^'n bay theo tie^'ng gio' vi vu, muo^'n tro` chuye^.n vo+'i chim cho'c. Cha`ng tha^`m ca?m o+n Long, -da~ ta.o ra co+ ho^.i qui' gia', ro+`i xa ca'i khung ca?nh tha`nh pho^' o^`n a`o ngo^.t nga.t ma` -du+o+.c so^'ng nhu+~ng khoa?nh kha('c e^m -de^`m lu'c na`y.

To^'i nay be^n nha` ha`ng xo'm co' -da'm cu+o+'i. Ba'c Na(m ru? hai -du+'a qua cho+i. Long -du+o+.c di.p pho^ tru+o+ng ma^'y ca'i ta`i va(.t cu?a no' tru+o+'c ca'c co^ ga'i trong ba?n. Cha`ng ta cu+' thao thao ba^'t tuye^.t trong su+. tra^`m tro^` cu?a ca'c co^ na`ng mie^`n nu'i nga^y ngo^, thu+o+`ng chi? bie^'t cu+o+`i ru'c ri'ch. Ga^`n ve^` khuya Tha`nh ca?m tha^'y nao nao trong kho^ng khi' o^`n a`o va` nha^`y nhu.a nhu+~ng mu`i ru+o+.u, thi.t... Cha`ng -de^? ma(.c mo.i ngu+o+`i tie^'p tu.c a(n uo^'ng xuo^'ng nha` ti'nh -di da.o mo^.t chu't. Theo tho'i quen nga`y nga`y Tha`nh -da~ ra kho?i ba?n va` tie^'n va`o ru+`ng lu'c na`o kho^ng hay. Tu+.a be^n mo^.t go^'c ca^y, Tha`nh vo^.i va`ng nuo^'t la^'y nhu+~ng ho+'p kho^ng khi' -de^m trong tre?o. Mo.i da^y tha^`n kinh nhu+ -du+o+.c thu+ gia~n ra. Ca'c gia'c quan hoa.t -do^.ng tro+? la.i. Nhi`n xung quanh Tha`nh mo+'i cho+.t nha^.n tha^'y -de^m o+? -da^y kho^ng to^'i nhu+ cha`ng tu+o+?ng. Du+o+'i ru+`ng ca^y ta'n la' ra^.m ra.p ha`ng trie^.u trie^.u tia sa'ng -dang xuye^n qua ma`n -de^m. No' chuye^?n -do^.ng -dung -du+a pha't ra thu+' a'nh va`ng mo+` a?o. Tha`nh su+~ng so+` tru+o+'c khung ca?nh huye^`n die^.u bi' hie^?m -do'. Cha`ng nhu+ lo.t va`o mo^.t the^' gio+'i tha^`n tie^n, the^' gio+'i ma` ho^`i nho? cha`ng -da~ -du+o+.c nghe ke^? qua ca'c ca^u chuye^.n co^? ti'ch.

-Dang ma?i mie^'t thu+o+?ng thu+'c bu+'c tranh ky` la. tru+o+'c ma(.t, bo^~ng mo^.t gio.ng ca vang le^n la`m Tha`nh giu+.t tho't ngu+o+`i. Tra^'n ti~nh la.i sau thoa'ng ba^'t ngo+`, cha`ng nghe ra -do' va^~n la` tie^'ng ha't ca^'t le^n -de^m -de^m ngoa`i Tha'c Mo+. No' va^~n re'o ra('t nhu+~ng -die^.u buo^`n a^n oa'n nhu+ mo.i la^`n, nhu+ng bu+~a nay ro~ mo^`n mo^.t nhu+ ha(?n ai -dang re^n ri? ngay phi'a sau. Tha`nh cho+.t ru`ng mi`nh, so+'n gai o^'c khi nghi~ cha`ng -dang -du+'ng le? loi giu+~a ru+`ng -de^m hoang va('ng. Nhu+ng kho^ng ro~ ti'nh to` mo` hay ca?m lu+.c tha^`n bi' na`o -do' thu'c -da^?y Tha`nh -de` ne'n mo.i so+. ha~i kho^ng bo? cha.y ma` tu+` tu+` quay lu+ng la.i. Trong a'nh sa'ng mo+` mo+` cha`ng chi? ki.p tha^'y mo^.t ca'i bo'ng thoa'ng bie^'n -di. La' ca^y kho^ sa`o sa.o nhu+ ke? na`o -dang cha.y gia^~m le^n. Tie^'ng ha't la.i bay bo^?ng vang le^n ga^`n -do'. A^m hu+o+?ng nhu+ cuo^'n hu't ho^`n ngu+o+`i. Tha`nh co`n ca?m tha^'y ro+`n ro+.n trong ngu+o+`i, nhu+ng -do^i cha^n cha`ng kho^ng nghe theo lo+`i chu? cu+' do` da^~m bu+o+'c ve^` hu+o+'ng tie^'ng ha't nhu+ ke? -dang bi. tho^i mie^n.

-Di ma~i, cu+' -di ma~i, kho^ng bie^'t Tha`nh -da~ -di bao la^u, tru+o+'c ma(.t cha`ng hie^.n ra mo^.t vu`ng tro^'ng kho^ng mo^.t bo'ng ca^y. Thay va`o -do' ca? mo^.t khoa?ng kho^ng gian va`ng o'ng a'nh. Nga.c nhie^n cha`ng ngu+o+'c ma(.t le^n va` cho+.t hie^?u, pha?i ro^`i, tra(ng -de^m nay tro`n qua', sa'ng qua' cu+' nhu+ tra(ng mu+o+`i la(m va^.y. A'nh sa'ng cu?a no' phu? tru`m le^n khoa?ng tro^'ng, soi ro~ tu+`ng vie^n -da' ngo.n co?. Tie^'ng nu+o+'c cha?y ro'c ra'ch tre^n va'ch -da' nhu+ muo^'n ba'o, cha`ng -da~ to+'i be^n bo+` Tha'c Mo+ bi' a^?n. Sau mo^.t thoa'ng cho'i loa` bo+?i a'nh tra(ng, a'nh sa'ng pha?n chie^'u qua do`ng nu+o+'c cha?y, Tha`nh mo^.t la^`n nu+~a giu+.t mi`nh nha^.n ra ca'ch -da^'y kho^ng qua' va`i ba me't mo^.t thie^'u nu+~ -dang ngo^`i ha't tre^n mo^.t ta?ng -da' che^nh ve^nh -da^m ra do`ng tha'c. Co^ ga'i lu+ng quay ve^` phi'a Tha`nh, kho^ng cho cha`ng tha^'y ma(.t. Mo^.t ta^'m tha^n kho^ng co' chi che -da^.y ngoa`i mo^.t vo`ng hoa nho? tre^n -da^`u go+.i la.i hi`nh a?nh nhu+~ng hi`nh khoa? tha^n tuye^.t vo+`i cu?a ca'c nu+~ tha^`n Hy La.p nga`y xu+a. Ma'i to'c da`i cu?a na`ng tha? xoa~ phu? le^n hai bo+` vai thon tha? -dang rung le^n tu+`ng ho^`i theo nhi.p ca. -Do^i cha^n tra('ng no~n na` vo+'i nhu+~ng ngo'n thon nho? vung va^?y -du`a gio+~n nhu+~ng gio.t nu+o+'c ba('n ra tu+` va'ch -da'. Tha`nh -du+'ng nhu+ tro+`i tro^`ng cha(?ng da'm bu+o+'c la.i ga^`n the^m. Cha^n tay cha`ng run la^?y ba^?y kho^ng hie^?u vi` so+., vi` ngu+o+.ng hay vi` me^ ma^?n tru+o+'c hi`nh a?nh quye^'n ru~ kia.

Co^ ga'i -do^.t nhie^n ngu+ng ha't, kho^ng quay la.i na`ng le^n tie^'ng :
- Anh, sao gio+` anh mo+'i -de^'n, anh co`n -de^? em cho+` -de^'n bao gio+` ?, gio.ng co^ ga'i kho^ng co`n buo^`n nhu+ khi ha't ma` ho^`n nhie^n nhi' nha?nh va` ho+i chu't nu~ng ni.u.
Tha`nh co`n -dang so+. -da^u co' tha^`n chi' -de^? tra? lo+`i. Ngu+o+`i run ra^?y, ra(ng la^.p ca^.p cha`ng va^~n co^' lu'ng bu'ng :
- Em ha't hay qua', nhu+ng em la` ai ?. Na`ng cu+o+`i khanh kha'ch -da^`y bi' a^?n :
- Ho^m nay tra(ng -de.p qua', chu'ng ta cho+i tro` -duo^?i ba('t nghen. Anh co^' ba('t -du+o+.c em thi` se~ bie^'t em la` ai -do' ma` ! Ro^`i di.u da`ng tie^'p. Anh nha('m ma('t la.i -di na`o !
Tha`nh co`n chu+a bie^'t pha?n u+'ng ra sao, thi` mo^.t ca'i kha(n mo?ng nhu+ vo^ hi`nh -da~ phu? qua bi.t ki'n -do^i ma('t cha`ng. "Anh ha~y theo tie^'ng ca cu?a em ma` -duo^?i theo nghen", va` sau -do' nhu+~ng -die^.u ca khi vui nho^.n khi e^m a'i vang le^n. Tha`nh lao theo tie^'ng ha't vo+'i mo^.t kha't vo.ng nhu+ nhu+~ng con thie^u tha^n tru+o+'c a'nh sa'ng. Cha`ng ca?m tu+o+?ng nhu+ mi`nh kho^ng pha?i cha.y ma` la` bay tre^n nhu+~ng ngo.n ca^y, qua nhu+~ng va'ch -da'. "Nhanh le^n anh ! Nhanh le^n nu+~a anh !". Tie^'ng cu+o+`i gio`n gia~ cu?a co^ ga'i rung vang ca? mo^.t go'c ru+`ng. Tha`nh cu+' tie^'p tu.c lao -di vo+'i ta^'t ca? tie^`m na(ng su+'c lu+.c, ta^m ho^`n va` ca? ly' chi'. Cha`ng kho^ng co`n nha^.n bie^'t -du+o+.c xung quanh -da^u la` tro+`i -da^'t, -da^u la` co? ca^y, kho^ng bie^'t mi`nh hay chi? la` ho^`n mi`nh -dang bay. -De^'n mo^.t lu'c na`o -do' tie^'ng ha't du+o+`ng nhu+ ga^`n la('m, co' le~ ngay o+? tru+o+'c ma(.t, Tha`nh lie^`n nha?y to+'i choa`ng tay o^m la^'y ...

Tha`nh nga~ xuo^'ng be^n bo+` -da' nhu+ng cha`ng cha(?ng tha^'y -dau -do+'n chu't na`o. Ta^'m kha(n che ma('t tu+` tu+` tuo^.t ra va` co^ ga'i, na`ng -da~ na(`m tro.n trong vo`ng tay cha`ng. Khe~ cha.m le^n ngu+o+`i na`ng, Tha`nh vo^.i ru.t pha('t tay la.i so^'ng lu+ng la.nh nga('t. Be^n cha`ng lu'c na`y co^ ga'i chi? nhu+ mo^.t ca'i xa'c -do^ng cu+'ng. Tru+o+'c no^~i tha^'t vo.ng tra`n tre^`, Tha`nh chi? muo^'n kho'c, muo^'n he't to le^n, muo^'n re^n sie^'t. Cha`ng ho^n vu`i le^n -do^i ma('t nha('m ki'n, le^n go` ma' ta'i xanh cu?a na`ng, a'p cha(.t va`o bo+` mo^i nho+.t nha.t muo^'n truye^`n sang na`ng ta^'t ca? su+'c so^'ng ma.nh me~ va` nhie^.t huye^'t tra'i tim cu?a mi`nh. Cha`ng ghi` cha(.t tha^n the^? na`ng va`o lo`ng vo+'i nie^`m hy vo.ng co' the^? dung ho`a hai the^? xa'c, hai ta^m ho^`n vo+'i nhau.

Co^ ga'i du+o+`ng nhu+ so^'ng la.i trong lo`ng a^'m a'p cu?a Tha`nh. Ba`n tay cha`ng vuo^'t ve to+'i -da^u tre^n co+ the^? ngo.c nga` cu?a na`ng, la`n da la.nh gia' la.i nhanh cho'ng tro+? ne^n a^'m a'p mu+o+.t ma`. Tra'i tim be' nho? -da^.p ye^'u o+'t trong ho+i tho+? -de^`u -de^`u. -Do^i ma('t khe~ mo+? cho+'p cho+'p lie^n ho^`i. Trong khoa?nh kha('c nhu+ ra(`ng co' -do^.t bie^'n be^n trong co^ ga'i. Ca'i nhi`n cu?a na`ng tro+? ne^n la? lo+i -die^n da.i. -Do^i mo^i gio+` -da^y -da~ u+?ng -do? nhe^'ch le^n cu+o+`i khie^u go+.i mo+`i mo.c. Hai ca'nh tay nho? nha('n va('t qua co^? Tha`nh da^`n da^`n sie^'t la.i. Tu+` ma'i to'c, tu+` da thi.t na`ng toa? ra mo^.t mu`i tho+m vu+`a trinh khie^'t de^~ chi.u, vu+`a quye^'n ru~ mo+n tro+'n ho^`n ngu+o+`i. Hai -do^i mo^i quye^.n va`o nhau -da('m -duo^'i, truye^`n qua nhau nhu+~ng vi. ngo.t nga`o nha^'t. Tha`nh kho^ng the^? cu+o+~ng la.i kha't vo.ng du.c ca?m cu?a con ngu+o+`i, hai tha^n the^? cu+' the^' qua^'n la^'y nhau, -di va`o nhau, dao -do^.ng nhi.p nha`ng theo su+. -die^`u khie^?n cu?a hai tra'i tim -dang cha'y bo?ng. Cha`ng chi`m va`o mo^.t ca?m gia'c nga^y nga^'t tuye^.t die^.u, mo^.t khoa'i ca?m la^ng la^ng to^.t -di?nh ...

Tha`nh co`n -dang ta^.n hu+o+?ng va` nuo^'i tie^'c nhu+~ng gia^y phu't vu+`a tro^i qua, bo^~ng co' tie^'ng co^ ga'i thi` tha^`m be^n tai, "Em ha'i Hoa Thu?y Tie^n ta(.ng anh nghen". Thoa('t na`ng tuo^.t kho?i vo`ng tay cha`ng bie^'n ma^'t. Trong cho^'c la't tu+` du+o+'i tha'c nu+o+'c, na`ng hie^.n le^n vo+'i nhu+~ng bo' Hoa Thu?y Tie^n tre^n tay, mo^.t thu+' hoa tra('ng co' nhie^`u ca'nh nho? va` nhu.y -den. Na`ng tra?i hoa le^n ngu+o+`i Tha`nh, hu+o+ng hoa tho+m nga`o nga.t. Mu`i tho+m ky` die^.u kho^ng the^? ta? nhu+ -da~ tu+`ng toa? ra tu+` ma'i to'c na`ng. "Anh coi em nha?y nghen !" Co^ ga'i vu+`a ca vu+`a lu+o+'t go't cha^n xinh xa('n nha?y tre^n nhu+~ng ta?ng -da' giu+~a do`ng tha'c. Na`ng nhu+ mo^.t ngo.n lu+?a ba^.p bu`ng khie^u khi'ch nhu+~ng a'nh tra(ng lung linh trong la`n nu+o+'c. Na`ng du+o+`ng nhu+ -di khua^'t da^`n va`o a'nh tra(ng, tie^'ng ca chi? co`n tha^'p thoa'ng va` ca? a'nh tra(ng cu~ng mo+` da^`n -di. Chi? co`n mu`i Hoa Thu?y Tie^n va^~n thoang thoa?ng quye^'n ru~ tie^~n -du+a Tha`nh mie^n man bay va`o mo^.t kho^ng gian a?o a?nh xa xo^i ...

Trong cuo^.c ha`nh tri`nh -do' cha`ng nghe nhu+ co' mo^.t ngu+o+`i con ga'i -dang tha?ng tho^'t, "Anh Tha`nh ! Anh ti?nh la.i -di, anh -du+`ng che^'t". Ro^`i tie^'ng kho'c nu+'c le^n tho^?n thu+'c, "Em ... co' to^.i ... vo+'i anh ... ! Em ... -da~ gie^'t ... anh ... !". Cha`ng muo^'n mo+? mie^.ng no'i, co^' nhu+o+'ng mi' ma('t le^n, du`ng he^'t su+'c lu+.c co`n la.i co^' cu+.a qua^.y tay cha^n. Ca? ngu+o+`i cha`ng nhu+ -dang bi. go^ng cu`m bo+?i nhu+~ng ta?ng -da' nga`n ca^n. Mo.i co^' ga('ng cuo^'i cu`ng cu~ng chi? vo^ du.ng. -Da^`u o'c cu+' choa'ng va'ng the^m, mo+` a?o ho^~n loa.n nhu+ bi. hu't va`o mo^.t vu+.c ho^~ng -den ngo`m. Cha`ng bi. cuo^'n xoay tro`n trong -do' cho -de^'n khi ro+i va`o mo^.t the^' gio+'i mo+'i, the^' gio+'i ho^`n ma hay gia^'c mo+ vi~nh cu+?u ...

Ko.t ke.t, ko.t ke.t ..., tie^'ng ai -do' bu+o+'c tre^n sa`n nha`. Ca?m gia'c va` su+. nha^.n thu+'c trong Tha`nh da^`n da^`n so^'ng la.i. Sau mo^.t tho+`i gian da`i ngoa`i the^' gio+'i thu+.c ta.i, cha`ng -da~ quay tro+? ve^`, khe~ mo+? ma('t -do'n la^'y luo^`ng a'nh sa'ng cho'i loa` ... Tie^'ng ai -do' he't le^n, nhu+ cu?a tha(`ng Long thi` pha?i, "Ba'c Na(m, tha(`ng Tha`nh no' ti?nh la.i ro^`i ne` !" Mo^.t thoa'ng nha^.p nhoa` -di.nh hi`nh, Tha`nh tha^'y ba'c Na(m, Long va` ma^'y ngu+o+`i nu+~a o+? be^n ca.nh. Mo.i ngu+o+`i cu+o+`i no'i ru`m ra? va` ca? tie^'ng xu.t xi.t cu?a ai -do'. Ba'c Na(m vuo^'t ma'i to'c Tha`nh, "So^' chu' ma`y thie^.t lo+'n -do' !"

Ro^`i -du+o+.c Long ke^? la.i, Tha`nh mo+'i bie^'t cha`ng -da~ tra?i qua hai tua^`n me^ man ba^'t ti?nh. " ... -De^m -do' mo.i ngu+o+`i -de^`u uo^'ng say, nga`y ho^m sau mo+'i pha't hie^.n ra thie^'u ma`y. -Di kie^'m mo.i no+i trong ru+`ng -de^`u kho^ng tha^'y, tao -da~ nghi~ ma`y na(`m say bi. co.p no' tha -di ro^`i. Ma~i to+'i Tha'c Mo+ thi` tha^'y ma`y na(`m kho^ng ma(.c -do^` chi? phu? mo^.t lo+'p hoa, thu+' Hoa Thu?y Tie^n -do'. Ngu+o+`i -da~ ta('t tho+?, tha^n the^? la.nh nga('t va` -da^`y ca'c ve^'t ba^`m ti'm, ca`o xu+o+'c. Cha(?ng bie^'t con va^.t na`o ha`nh ha. ma`y -de^'n no^~i -do'. Ngo' Tha`nh vo+'i con ma('t gie^~u co+.t qua'i qui?, Long tie^'p. Mo.i ngu+o+`i ti'nh ho^m sau bo? xa'c ma`y vo^ ho`m -dem ve^` tha`nh pho^'. Ngo+` -da^u ve^` -da^y qua -de^m ma`y thoi tho'p tho+? tro+? la.i. Mu+`ng qua' tao -di.nh -du+a ma`y -di nha` thu+o+ng lie^`n, nhu+ng ba'c Na(m kho^ng chi.u. O^?ng no'i, theo so^' tha(`ng Tha`nh -da~ tu+? ro^`i, ne^'u o^ng tro+`i thu+o+ng ma` cho so^'ng la.i thi` no' pha?i o+? la.i ba?n chu+~a tri. mo+'i la`nh -du+o+.c, no' ma` ro+`i ba?n chi? ba bu+o+'c la` du+'t ho+i lie^`n. Tru+o+'c gio+` tao cha(?ng tin chi ba ca'i chuye^.n tu+o+'ng so^' hay ma qui?, nhu+ng nghe o^?ng no'i cha('c nhu+ -dinh -do'ng co^.t, tao -da`nh pha?i nghe theo. Nhu+~ng nga`y sau -do' ma`y kha' le^n ro~ re^.t, tho+? -de^`u -da(.n, kho^ng la.nh nhu+ tru+o+'c nu+~a. Tao ye^n bu.ng la('m, tuy va^.y trong lo`ng ca?m tha^'y co' chi -do' la. thu+o+`ng. Cha(?ng tha^'y ma`y du`ng mo^.t thu+' thuo^'c chi ma` bi.nh nga`y ca`ng thuye^n gia?m. Ma~i cho -de^'n ca'i -de^m tru+o+'c bu+~a ma`y ti?nh la.i, tao ti`nh co+` thu+'c da^.y lu'c hai, ba gio+` sa'ng, tha^'y co' ngu+o+`i -dang bo'n thu+' nu+o+'c gi` -do' cho ma`y. Nhi`n ky~ tao mo+'i nha^.n ra Mai, con ba'c Na(m. Hoa' ra no' cu+' -de^m -de^m -di ha'i thuo^'c ro^`i sa('c cho ma`y uo^'ng. Ba'c Na(m o^?ng cu~ng bie^'t nhu+ng gia^'u kho^ng muo^'n cho mo.i ngu+o+`i o+? -da^y bie^'t chuye^.n na`y. Va^.y ma`y so^'ng -du+o+.c la` nho+` Mai -do', co' le~ pha?i mang o+n suo^'t -do+`i. To+'i -da^y Long tra^`m nga^m la^?m ba^?m. Ma` cu~ng ky` thie^.t, kho^ng ro~ tu+` -da^u no' bie^'t -du+o+.c thuo^'c tri. be^.nh cho ma`y. Co`n no', to^.i nghie^.p va^~n pha?i mang ca'i be^.nh ma a'm -do' ! ...". -Do^?i sang ca'i gio.ng cha^m cho.c, ho+i tro+ tre~n quen thuo^.c cu?a no', Long cu+o+`i co+.t :
- Ma`y coi ma` phu+o+'c lo+'n ghe^, kho^ng nhu+~ng che^'t -di so^'ng la.i ma` co`n -du+o+.c thu+o+?ng thu+'c ca'i mo'n ma` co' le~ ca? -do+`i tao cu~ng cha(?ng -du+o+.c xa`i. Ma` ba^y gio+` co' ai mo+`i tao -di nu+~a, cha('c tao chi? da'm la.y ca?m o+n ba ca'i ro^`i quay -da^`u bie^'n lie^`n !!!

Chi? mo^.t tua^`n sau Tha`nh -da~ ga^`n nhu+ bi`nh phu.c ha(?n. Co^ng vie^.c kha?o sa't cu?a Long nay cu~ng -da~ xong. Nga`y mai hai -du+'a se~ tro+? ve^` tha`nh pho^'. Buo^?i to^'i ba'c Na(m la`m mo^.t bu+~a a(n thi.nh tro.ng cu`ng mo.i ngu+o+`i trong ba?n tie^~n bie^.t hai ngu+o+`i. Tha`nh muo^'n ti`m Mai mong -du+o+.c ca?m o+n co^ -da~ ta^.n ta^m cha(m so'c cha`ng trong nhu+~ng nga`y qua. Nhu+ng cha`ng cha(?ng tha^'y co^ trong nha`, mo.i ngu+o+`i la.i thay phie^n ho?i chuye^.n -de^'n -de^m kho^ng cho phe'p cha`ng co' di.p ra ngoa`i kie^'m co^. Tu+` bu+~a ti?nh la.i, Tha`nh nha^.n tha^'y du+o+`ng nhu+ co' thay -do^?i gi` -do' la. thu+o+`ng o+? Mai. Trong co^ nhu+ na?y sinh mo^.t ta^m ho^`n mo+'i hoa(.c ra(`ng tra'i tim co^ la.i bu+`ng cha'y sau bao na(m nguo^.i ta('t. A'nh ma('t tro+? ne^n trong tre?o, ne't ma(.t ho^`ng -du+o+.m ve? buo^`n man ma'c. Tuy Mai va^~n im la(.ng, co^' tra'nh ma(.t mo.i ngu+o+`i, nhu+ng nhu+~ng ca?m xu'c mo+'i me? cu?a co^ cha(?ng lo.t qua -du+o+.c ma('t Tha`nh.


Tro+`i mo+'i to+` mo+` sa'ng, ga` ga'y o' o. Long va` Tha`nh -da~ da^.y -de^? chua^?n bi. le^n -du+o+`ng. Tru+o+'c khi -di, Tha`nh mo^.t la^`n cuo^'i ngo' quanh kie^'m Mai nhu+ng -da`nh tha^'t vo.ng cha('c lu+o+~i, Cha('c Mai la.i bie^'n -di -da^u -do' so+'m bo+?i ca'i ti'nh ba^'t bi`nh thu+o+`ng cu?a co^ ta. Nga^.m ngu`i hai -du+'a chia tay ba'c Na(m, ro^`i ca^'t bu+o+'c ra -di. O+? -da^`u ba?n, xe -da~ cho+` sa(~n -do'n hai -du+'a. Tha`nh vu+`a bu+o+'c le^n xe, bo^~ng tu+` -da^u Mai cha.y la.i. To+'i tru+o+'c ma(.t cha`ng, co^ vu+`a tho+? ho^?n he^?n vu+`a giu'i vo^.i mo^.t chu`m hoa va`o tay cha`ng.
Nhoe?n cu+o+`i be~n le~n, Mai khe~ no'i nho? :
- Em ta(.ng anh ma^'y bo^ng Thu?y Tie^n na`y la`m ky? nie^.m, chu'c anh luo^n ma.nh gio?i nghen !
Tha`nh su+?ng so^'t tru+o+'c gio.ng no'i e^m a'i du+o+`ng nhu+ ra^'t quen thuo^.c, cha`ng a^'p u'ng :
- Mai, anh ca?m o+n em nhie^`u la('m !
- -Da^u co' chi anh, khi na`o co' di.p anh nho+' ve^` tha(m ba?n nghen !. Gio.ng -du+o+.m buo^`n lu+u luye^'n Mai ngoa?nh ma(.t xuo^'ng che gia^'u nhu+~ng gio.t le^. -dang la(n tre^n go` ma'. Ro^`i co^ quay pha('t -di lao nhanh va`o ba?n.

Xe chuye^?n ba'nh, Tha`nh quay la.i co^' ti`m bo'ng da'ng Mai cho -de^'n khi nhu+~ng ngo^i nha` sa`n ma^'t hu't sau ru+`ng ca^y. Hi`nh a?nh Mai hai ma('t hoe -do? nhu+ cu+' to^`n ta.i tru+o+'c ma(.t Tha`nh. Co^' ne'n do`ng ca?m xu'c -dang da^ng tra`o, cha`ng nga('m nghi'a chu`m hoa tre^n tay, hi't la^'y hu+o+ng vi. nga^y nga^'t cu?a no'. Mu`i tho+m la^ng la^ng nhu+ muo^'n -du+a Tha`nh tro+? la.i ca'i gia^'c mo+ -de^m na`o. Cha`ng -do^.t nhie^n nhu+ bu+`ng ti?nh. Pha?i ro^`i, va^~n gio.ng no'i -do', va^~n -do^i ma('t -do', va^~n khuo^n ma(.t -do'. Cha`ng nhu+ hie^?u ra ta^'t ca?. Mai va` ngu+o+`i thie^'u nu+~ cha`ng ga(.p -de^m -do' chi? la` mo^.t. Mai -da~ so^'ng la.i trong cha`ng. Mai chi'nh la` na`ng cu?a cha`ng. Cha`ng tha^'y bu+.c bo^.i vo+'i chi'nh mi`nh, vi` sao -de^'n ba^y gio+` mo+'i hie^?u ra -die^`u -do'. Nhu+ng tha^.t ra co' gi` la` qua' muo^.n, cha`ng tu+. nhu?, Anh pha?i quay la.i vo+'i em. Trong cha`ng cuo^`n cuo^.n le^n no^~i khao kha't -du+o+.c ga(.p la.i Mai, -du+o+.c o^m na`ng trong tay, -du+o+.c ngu+?i mu`i tho+m trinh khie^'t cu?a na`ng, -du+o+.c ta^.n hu+o+?ng vi. ngo.t nga`o tre^n -do^i mo^i -do'. "Anh pha?i quay ve^` vo+'i em !..."

Long nhi`n sang Tha`nh -dang me^ me^.t thie^'p -di, mie^.ng -dang ma^'p ma'y ma^'y ca^u gi` -do', khe~ la('c -da^`u kho^ng no'i. Nhu+~ng bo^ng Hoa Thu?y Tie^n trong tay Tha`nh -dang ga'c be^n cu+?a xe, bi. gio' cuo^'n -di da^`n, ra?i ra'c ro+i sau la(`n xe -di ...