Mu`a Xua^n Na(m A^'y
t.h.

(Vie^'t ta(.ng ngu+o+`i em ga'i o+? phu+o+ng xa ...)


La.i mo^.t mu`a xua^n nu+~a -da~ ve^`, mo^.t mu`a xua^n nu+~a tre^n xu+' ngu+o+`i la.nh le~o man ma'c no^~i co^ -do+n buo^`n ba~. Lu+o+'t -do.c la' thu+ ngu+o+`i ba.n gu+?i tu+` que^ nha` mo+'i nha^.n sa'ng nay, mo^.t nie^`m vui xen la^~n chu't ba^ng khua^ng khua^'y -do^.ng ta^m ho^`n no', mo^.t ta^m ho^`n thu+o+`ng nga`y va^~n ba`ng quang la(.ng le~. Mu`a xua^n di~ va~ng, mu`a xua^n ca'ch -da^y -du'ng mu+o+`i na(m, tu+` -da^u -do' trong co~i tri' nho+' ha(`ng -du+o+.c gia^'u ki'n ba^'y la^u nay, bo^~ng hie^.n ve^` tru+o+'c ma('t nhu+ mo^.t bo^. phim ca^m tra('ng -den cu~ ky~ vo+'i nhu+~ng hi`nh a?nh mo+` a?o kho^ng ro~ ne't, nhu+ng mo^~i lu'c la.i ca`ng quen thuo^.c la`m sao ...


Mu`a xua^n na(m a^'y, na(m ho.c cuo^'i cu`ng cu?a no' du+o+'i ma'i tru+o+`ng trung ho.c. Cuo^.c -do+`i tre? tho+, qua~ng tho+`i gian tuo^?i ho.c tro`, ba na(m vo+'i bao ky? nie^.m buo^`n vui tre^n tha`nh pho^' bie^?n bi`nh ye^n va` mo+ mo^.ng na`y, se~ sa('p su+?a khe'p la.i tu+` -da^y. Nhu+ng lu'c na`y xung quanh no' na`o ma^'y ai co' tho+`i gian -de^? ma` nuo^'i tie^'c nhu+~ng nga`y tha'ng tha^?n tho+ vo+'i tu+`ng trang sa'ch ho.c tro` sa('p qua -di va` ma~i ma~i kho^ng bao gio+` quay la.i nu+~a. Ha^`u nhu+ ta^'t ca? nhu+~ng ke? -dang ho.c o+? na(m cuo^'i na`y -de^`u -dang lao -da^`u va`o ho.c nga`y ho.c -de^m cho nhu+~ng ky` thi to^'t nghie^.p cuo^'i na(m. Nhu+~ng ky` thi se~ quye^'t -di.nh cho cuo^.c -do+`i mai sau cu?a nhu+~ng -du+'a ho.c sinh -dang cha^.p chu+~ng bu+o+'c va`o mo^.t the^' gio+'i mo+'i, tre^n con -du+o+`ng -da^`y ly' thu' va` hie^?m ho'c.

No' cu~ng bi. cuo^'n va`o ba^`u kho^ng khi' ho.c nhu+ -die^n nhu+ da.i -do', bo+?i cha(ng ho.c cu~ng la` -die^`u duy nha^'t no' co' the^? la`m ma` kho^ng -du+o+.c -da('n -do hay pha?i lo so+.. Tu+` nga`y -da^`u tie^n ca('p sa'ch to+'i tru+o+`ng -de^'n nay, no' chi? bie^'t co' ho.c va` no' cu+' ho.c nhu+ ca'i ma'y. O+? tru+o+`ng no' ho.c, ve^` nha` no' ho.c, cho du` no' kho^ng muo^'n cu~ng pha?i gia? bo^. ho.c tru+o+'c nhu+~ng con ma('t xe't ne't cu?a ba me.. Tu+` ba na(m nay tuy o+? xa nha` no' va^~n tu+. gia'c ho.c va` co`n ho.c ra^'t cha(m chi?. Co' le~ do no' cha(?ng bie^'t la`m gi` kha'c ngoa`i ho.c, nhu+ng ho.c -de^? la`m gi` no' cu~ng cha(?ng co' kha'i nie^.m ro~ ra`ng. Chu+a he^` ai ho?i no' ca^u -do', pha?i cha(ng ngu+o+`i ta ho^`i nho? cu~ng chi? bie^'t ho.c ma` kho^ng ho?i ta.i sao ???, nhu+ng ne^'u co' ai ho?i no', cha('c no' se~ tra? lo+`i mo^.t ca'ch ra^'t -do+n gia?n: "Kho^ng bie^'t nu+~a, nhu+ng ba me. -da~ bie^?u ho.c thi` pha?i ho.c tho^i". Co' le~ cha(?ng ma^'y -du+'a ho.c tro` se~ tra? lo+`i nhu+ va^.y, chu'ng se~ -da'p la.i ba(`ng nhu+~ng lo+`i thie^.t to ta't ma` ngu+o+`i lo+'n thu+o+`ng mo+'m cho chu'ng tu+` thu?a mo+'i ho.c nhu+~ng va^`n ABC -da^`u tie^n, nhu+ng tha^.t ra -da so^' cu~ng chi? co' suy nghi~ nhu+ no' ma` tho^i. Khi chi? co' tu.i ho.c tro`, chu'ng va^~n thu+o+`ng thi'ch cho.c nhau ba(`ng ca^u truye^`n mie^.ng da^n gia~ "Ho.c la('m ta('m cu~ng o+? truo^`ng". "y va^.y ma` -du+'a na`o ho.c cu~ng say me^ va` ta('m cu~ng va^~n o+? truo^`ng !!!

Ho.c, mo^.t quye^`n lo+.i, mo^.t may ma('n thie^ng lie^ng ma` kho^ng pha?i ai cu~ng -du+o+.c hu+o+?ng, nhu+ng tie^'c thay no' chu+a -du? kho^n -de^? hie^?u -die^`u -do'. -Do^'i vo+'i no', ho.c kho^ng kha'c mo^.t nghi~a vu. na(.ng ne^`, pha?i co^' ga('ng nho^`i nhe't mo.i lo+`i tha^`y co^, mo.i do`ng chu+~ trong sa'ch vo+? va`o ca'i -da^`u nhu+~ng -du+'a tre? -dang o+? ca'i tuo^?i thu+o+`ng ham cho+i ho+n ham ho.c. Bie^'n ta^m ho^`n -da^`y ham thu' cu?a no' tha`nh mo^.t ca'i kho chu+~ -du+o+.c bao bo.c bo+?i nhu+~ng ne't nga^y ngo^ da.i do^.t cu?a mo^.t ca^.u ho.c tro` "co^ng tu+? bo^.t" nga`y nga`y bi. nho^'t ki'n trong nha` va` cha(?ng la`m gi` kha'c ngoa`i vie^.c ho.c. Nhu+ng thu+o+`ng trong hoa`n ca?nh bo' buo^.c de^~ na^?y sinh ra nhu+~ng ca'i ta'nh pha?n kha'ng va` thu+o+`ng la` ta'nh xa^'u. No' cu~ng kho^ng ngoa.i le^., no' thi'ch ho'ng chuye^.n ngu+o+`i lo+'n. Ngo^`i ho.c ba`i ma('t nhi`n vo^ trang sa'ch nhu+ng tai no' cu+' ve^?nh le^n nghe ngu+o+`i lo+'n ba`n chuye^.n, -da~ the^' thi?nh thoa?ng la.i xi'a vo^ nhu+ "o^ng cu. non".

Bi. ba ca^'m ra be^n ngoa`i cho+i, mo^.t mi`nh o+? trong nha` no' ra^'t kho' chi.u. Ha`ng nga`y no' la.i ra co^?ng, ngo' qua song cu+?a vo+'i a'nh ma('t the`m thuo^`ng. Tu.i nho? be^n ngoa`i -dang cho+i ta'n lon thie^.t vui nho^.n. Ngu+o+`i ha`ng xo'm co' la^`n -di qua tha^'y va^.y, no'i gio+~n: "Nha` na`y co' nhu+~ng hai con Sie^ng". Sie^ng la` te^n con cho' nha` no'. Con Sie^ng cu~ng bi. giam o+? trong nha` nhu+ no'. Tha^.t to^.i nghie^.p cho con Sie^ng, mo^.t con cho' -du+.c bi. thie^'n va` bi. nho^'t cha(.t nhu+ so^' pha^.n nhu+~ng te^n hoa.n quan trong hoa`ng cung nga`y xu+a. Du` sao no' cu~ng co`n may ma('n ho+n con Sie^ng mo^.t chu't, nga`y nga`y co`n -du+o+.c "tha?" ra -de^? -di ho.c va` thi?nh thoa?ng da'm no'i sa.o ba me. co' chuye^.n pha?i -de^'n tru+o+`ng -de^? -du+o+.c -di cho+i vo+'i tu.i ba.n. O+? nha` hoa`i, ho.c mie^'t cu~ng o+'n, no' buo^`n ghe^ go+'m, muo^'n cho+i nhu+ng cha(?ng bie^'t cho+i vo+'i ai. Nhie^`u lu'c no' cu~ng ba`y ra tro` -de^? No' cho+i vo+'i mo^.t tha(`ng No' thu+' hai, nhu+ng cha(?ng bao la^u lu'c cu~ng cha'n. Cha(?ng le~ la.i cho+i vo+'i con Sie^ng ...???

-De^? cho qua nga`y no' -da`nh kie^'m nhu+~ng gi` co' the^? -do.c -du+o+.c. Co' le~ cu~ng vi` the^' ma` no' ham -do.c sa'ch, -do.c mo.i thu+', trong nha` ba^'t cu+' ca'i gi` co' chu+~ la` -do.c. He^'t ca'i mo+'i -do.c no' -do.c la.i ca'i cu~, -do.c nhu+ nuo^'t chu+~, -do.c -de^? ma` -do.c, -do.c kho^ng ca^`n hie^?u, chi? ca^`n bie^'t -da~ -do.c va` -do.c he^'t, he^'t cuo^'n na`y ro^`i to+'i cuo^'n kha'c. -Do.c -di -do.c la.i sa'ch cu~ -de^'n cha'n, no' -di mu+o+.n chuye^.n mo+'i ve^` -do.c, nhu+ng khi -di pha?i gia^'u ki'n ba no'. No' so+. ba no' la('m, ma(.c du` tu+` nho? -de^'n lo+'n ba no' kho^ng bao gio+` -da'nh hay pha.t no' ngoa.i tru+` hai ca'i ba.t tai. No' kho^ng the`m -do.c chuye^.n thie^'u nhi cu?a thu+ vie^.n tru+o+`ng, bo+?i sa'ch loa.i -do' thu+o+`ng ra^'t mo?ng -do.c kho^ng co' "-da~". Pha?i -de^'n thu+ vie^.n lo+'n, o+? -do' ngu+o+`i ta la.i kho^ng cho tre? con mu+o+.n sa'ch, no' pha?i bie^?u me. no' -di cu`ng mu+o+.n ve^` cho no' -do.c. Hai me. con mo^~i la^`n -di pha?i la`m bo^. -di tha(m ngu+o+`i quen -de^? kho^ng cho ba no' bie^'t. Vi` ngu+o+`i ta kho^ng cho mu+o+.n nhie^`u cuo^'n mo^.t lu'c ne^n no' ma(.c ke^., cha(?ng ca^`n bie^'t sa'ch hay do+?, nhan -de^` chi, do ai vie^'t, no' cu+' mu+o+.n -da.i ve^`, mie^~n chu'ng pha?i la` nhu+~ng cuo^'n tie^?u thuye^'t tha^.tt da`y tre^n na(m sa'u tra(m trang -de^? "ngo^'n" cho su+o+'ng. Me. no' di~ nhie^n thu+o+ng va` chie^`u no' la('m, va^~n bao che cho no' luo^n. La` -du+'a con u't i't trong nha`, anh chi. no' -de^`u -da~ lo+'n va` o+? xa, ne^'u kho^ng cu+ng no' thi` cu+ng ai -da^y...

-Do.c nhie^`u thu+' lung tung co^.ng vo+'i ca'i ta^.t ho'ng chuye^.n ngu+o+`i -do+`i, no' co' ve? ho+i bie^'t nhie^`u so vo+'i tuo^?i, nhu+~ng chuye^.n tre^n tro+`i du+o+'i -da^'t ca'i chi cu~ng bie^'t mo^.t chu't, o+? nha` ca'i mie^.ng cu+' lia chia, ca~i bu+o+'ng theo kie^?u "ly' su+. cu`n". "y nhu+ng chi? da'm o+? nha` tho^i, ra ngoa`i -du+o+`ng no' nha't nhu+ ca'y, cu+' khe'p ne'p na('m qua^`n ba me. kho^ng ro+`i nu+?a bu+o+'c nhu+ mo^.t ca'i -duo^i. Ngu+o+`i la. ra.n ho?i hai ba ca^u mo+'i li' nhi' ra -du+o+.c mo^.t chu+~, bo+?i va^.y o+? nha` ba me. no' va^~n la: "Ca'i tha(`ng kho^n nha` da.i cho+. !".

Nhu+ng -do' la` chuye^.n khi no' co`n ho.c o+? tru+o+`ng ga^`n nha`. Na(m 14 tuo^?i no' -da~ pha?i -di xa. Xa ngo^i nha` ma` no' bi. giam ha~m -de^'n no^~i nho+' nhu+ in tu+`ng ca^y co? tu+`ng ve^'t ra.n nu+'t, xa ca'i thi. xa~ nho? be' nhu+ng no' cha(?ng bie^'t gi` ngoa`i con -du+o+`ng da^~n -de^'n tru+o+`ng ho.c va` nhu+~ng -du+'a ba.n tu+` nhu+~ng lo+'p tie^?u ho.c, vo^ ho.c no^.i tru' o+? tha`nh pho^' na`y. Mo^.t con chim -da~ -du+o+.c so^? lo^`ng, -do^i ma('t nga^y da.i ngo+~ nga`ng nhi`n quanh, tu+` tu+` vo^~ -do^i ca'nh co`n ye^'u o+'t, bay va^.t vo+` tu+`ng qua~ng -da^`u tie^n tre^n ba^`u tro+`i ro^.ng bao la. Ha`ng na(m chi? co`n co' ba tha'ng he` no' -du+o+.c hu+o+?ng su+. cha(m so'c ta^.n ti`nh trong vo`ng tay a^'m cu'ng cu?a gia -di`nh. Chi? khi -da~ -du+o+.c bay nha?y bo+ vo+ vo^ bo+` be^'n trong ba^`u the^' gio+'i tu+. do, ngu+o+`i ta thu+o+`ng mo+'i nho+' la.i, mo+'i bie^'t tie^'c va` bie^'t qui' ca'i to^? a^'m tha^n thu+o+ng quen thuo^.c thu?a na`o. Rie^ng no' la.i ca`ng hie^?u ho+n ca'i gia' cu?a tu+. do, khi pha?i la`m quen vo+'i cuo^.c so^'ng no^.i tru', giu+o+`ng ta^`ng co+m ta^.p the^?. Ta'm tha(`ng con trai o+? trong mo^.t ca(n pho`ng mo^~i be^` 4 m. Sa'ng chie^`u hai bu+~a cu+' va'c che'n xuo^'ng nha` be^'p, mo^.t cha^.u co+m mo^.t cha^.u canh cho 5-6 -du+'a, ro^`i cu+' the^' ma` la(n xa? va`o a(n nhu+ cho' -do'i, tha(`ng na`o a(n cha^.m he^'t co+m -do'i ra'ng chi.u. No' tuy nho? con nhu+ng may a(n thi` cu~ng nhanh nhu+ ca'i mie^.ng le'm ne^n i't khi bi. lo^~. Nhu+ng co+m cu~ng chi? vu+`a -du? mo^~i -du+'a hai che'n, -de^'n to^'i ho.c khuya bu.ng tha(`ng na`o cu~ng co^`n ca`o -de^'n xe' ruo^.t . Kho^ng co' tie^`n mua ba'nh mi` a(n ta.m hay kho^ng co' ga.o na^'u co+m le'n a(n vo+'i muo^'i me`, va` la.i cu~ng kho^ng nhi.n no^?i -de^? ye^n gia^'c ngu? thi` chi? co' ca'ch -di a(n xin. Di~ nhie^n kho^ng -de^'n no^~i ra ngoa`i -du+o+`ng a(n xin ma` chi? -di da.o kha('p ca'c pho`ng trong khu nha`, coi pho`ng na`o co`n co+m du+ ho^`i chie^`u thi` xin. May ma('n thi` co' the^? xin -du+o+.c o+? nhu+~ng pho`ng nu+~, tu.i con ga'i thu+o+`ng a(n co`n du+ co+m, no' cu~ng cha(?ng hie^?u ta.i sao, co' le~ chu'ng kho^ng nuo^'t no^?i thu+' co+m ta^.p the^? kho' nha' na`y hay do ta'nh con ga'i thi'ch a(n ha`ng. -Da~ the^' tu.i no' -du+'a na`o tro^ng cu~ng pho^?ng phao -da^`y -da(.n. -Du'ng la` con ga'i 15-16 qua tuo^?i da^.y thi` co' kha'c, cha(?ng bi` cho tu.i con trai -da so^' tha(`ng na`o cu~ng o^'m tong teo chi? co' xu+o+ng vo+'i da cu+' nhu+ tu` ca?i ta.o ...

-De^'n mu`a xua^n thu+' ba na`y, no' -da~ qua' quen vo+'i ca?nh so^'ng tha?m ha.i -do', cu~ng cha(?ng he^` ca?m tha^'y kho' chi.u, kho^ng nhu+~ng the^' co`n ho.c ra^'t kha'. Co' le~ ngu+o+`i ta chi? co' the^? ho.c gio?i khi -do'i a(n, hay no'i ca'ch kha'c ho.c la` phu+o+ng pha'p to^'t nha^'t -de^? cho^'ng -do'i !!! Mo^n ho.c na`o no' cu~ng kho^ng nga'n, ma^'y mo^n ti'nh toa'n thi` no' thu+`a su+'c vu+`a la`m cho mi`nh vu+`a ba`y cho -du+'a kha'c ma` va^~n -du+o+.c -die^?m cao, nhu+ng bu` la.i -du+o+.c chu'ng cho copy khi la`m ba`i anh ngu+~. No' cu~ng o+'n va(n la('m, kho^ng la`m sao co' the^? thuo^.c lo`ng -du+o+.c nhu+~ng ba`i tho+ du+o+`ng nhu+ da`i vo^ ta^.n cu~ng nhu+ vie^'t -du+o+.c mo^.t ba`i lua^.n va(n cho ra ho^`n. Hi`nh nhu+ la`m va(n ngu+o+`i ta ca^`n mo^.t ta^m ho^`n tha^.t tho+, pha?i cha(ng ho^`i -do' no' chu+a co' -du+o+.c ca'i ho^`n la~ng ma.n -do' ?. Trong gio+` ho.c no' ra^'t ba^'t ca^`n, cha(?ng bao gio+` chi.u pha't bie^?u y' kie^'n, du` bie^'t ca^u tra? lo+`i hay kho^ng, nhu+ng la.i i't khi chi.u ngo^`i ye^n, kho^ng ma?i no'i leo, ta'n do'c thi` cu~ng cho+i cho+i caro vo+'i ma^'y -du+'a ngo^`i be^n. Vu+`a che'p ba`i no' vu+`a tha? ho^`n tro^i -di theo ma^y gio', ma('t thi?nh thoa?ng ngo' -do^`ng ho^` ma` lo`ng ru?a tha^`m ma^'y ca'i kim sao bu+~a nay chu'ng cha.y cha^.m the^', sao ma~i va^~n chu+a he^'t gio+` ho.c. Ma(.c du` ca? -do+`i ho.c sinh mu+o+`i ma^'y na(m no' kho^ng mo^.t la^`n -da'nh lo^.n hay chu+?i ba^.y nhu+ng chu+a bao gio+` no' -du+o+.c khen la` mo^.t -du+'a tro` ngoan cu~ng bo+?i ca'i ta'nh nghi.ch ngo+.m thie^'u ta^.p trung trong lo+'p -do'. Kho^ng ro~ -da~ bao nhie^u la^`n no' bi. tha^`y co^ pha.t, ne^'u kho^ng bi. ve'o -de^'n -do? lu+` tai thi` cu~ng bi. kho~ -de^'n lo~m -da^`u, ma` na`o no' -da^u co' su+?a -du+o+.c ca'i ta^.t -do'. No' tuy nhu't nha't nhu+ng la.i cu+'ng -da^`u kho^ng bie^'t so+., ba?o ve^. mo.i y' kie^'n theo ca'i logic con ni't cu?a no', da'm ca~i la.i ba^'t cu+' ai kho^ng chu't ne^? nang. No' cu~ng bie^'t va^.y nhie^`u khi la` vo^ le^~, nhu+ng ta'nh no' va^.y -do', du+o+`ng nhu+ -da~ a(n sa^u va`o ngu+o+`i qua' kho^ng su+?a -du+o+.c nu+~a ro^`i.

Nhu+ng ngu+o+`i ta -da^u co' the^? -de^? ca'i ta'nh xa^'u cu?a no' hoa`nh ha`nh ma~i trong lo+'p. Na(m na`o cu~ng va^.y -de^? tri. no', tha^`y co^ -de^`u ba('t no' ngo^`i ba`n -da^`u tie^n va` ke.p giu+~a bo+?i hai -du+'a con ga'i nhu+ ca'i ba'nh "sandwich". Cha('c ho. nghi~ theo quan nie^.m "nam nu+~ tho. tho. ba^'t tha^n" ne^n ba('t no' vo^ -do' thi` no' se~ he^'t -du+o+`ng pha' va` pha?i im re. Ban -da^`u phu+o+ng pha'p na`y cu~ng co' hie^.u qua?, bo+?i no' chu'a nha't ga'i. Ca'i chi di'nh -de^'n con ga'i no' -de^`u ra^'t nga.i. Tu+` nho? -de^'n gio+` co' le~ chu+a mo^.t la^`n cha.m va`o tay con ga'i cho+' -du+`ng no'i -de^'n nhu+~ng chuye^.n -do^.ng tro+`i kha'c. Nhu+~ng la^`n ca ha't ta^.p the^? chi? pha?i na('m tay con ga'i no' -da~ so+. che^'t khie^'p nhu+ cha.m pha?i lu+?a, no' cho^'n lui lu?i, ne^'u kho^ng cho^'n -du+o+.c thi` ti`m nha(.t -da^u -do' mo^.t ca'i que ro^`i mo^~i -du+'a na('m mo^.t -da^`u. No' cu~ng cha(?ng bie^'t ta.i sao la.i so+. nhu+ the^', nhu+ng tha^'y tu.i ba.n so+. no' cu~ng so+. theo. Co' ke? -da~ tu+`ng gia?i thi'ch ra(`ng, trai ga'i cha.m va`o nhau thi` hai do`ng -die^.n a^m du+o+ng ga(.p nhau, da^~n -de^'n "cha^.p ma.ch" va` "che^'t" luo^n ca? hai -du+'a, cho ne^n pha?i la^'y ca'i que la`m -die^.n tro+?. Thi?nh thoa?ng no' va^~n tha^'y con trai con ga'i tu+`ng ca(.p na('m tay nhau, ma` na`o tha^'y chu'ng no' co' sao -da^u, chu'ng co`n cu+o+`i no'i vo+'i nhau thie^.t vui. No' ra^'t muo^'n co' co+ ho^.i -du+o+.c thu+? "cha^.p ma.ch" mo^.t la^`n coi sao. Nhu+ng chi? nghi~ va^.y tho^i, cho+' no' -da^u co' da'm la`m. Trong lo+'p -du+o+.c bao va^y bo+?i mo^.t -da'm con ga'i, no' va^~n ngo^`i cu+'ng -do+` nhu+ mo^.t tu si~, cha^n tay kho^ng da'm mo^.t chu't ho' he'. Nhu+ng ta'nh nha't -do' cha(?ng co' hie^.u nghie^.m kho'a la.i ca'i mie^.ng "no'i na(ng vo^ to^? chu+'c" cu?a no'. Ga(.p ma^'y con nho? hie^`n la`nh i't no'i ngo^`i ca.nh thi` co`n -do+~, nhu+ng lo+~ la.i ga^`n ma^'y con mo^`m me'm nhie^`u thi` cu+' nhu+ lu+?a ga^`n ro+m. Chu+'ng na`o ta^.t a^'y, co' di.p chu'ng lie^`n ti'a lia luo^n mo^`m vo+'i no' kho^ng the`m de` chu+`ng tha^`y co^ -dang gia?ng ba`i tre^n ba?ng.

Co' le~ do hay ngo^`i ga^`n -da'm con ga'i ne^n no' co' ca'i be^.nh ra^'t khoa'i "ghe'p -do^i, ghe'p ba" tu.i trong lo+'p. Ca'i tro` na`y tha^.t qua'i a'c nhu+ng la.i ra^'t pho^? bie^'n trong tru+o+`ng ho.c, co' le~ mo+'i tu+` ma^~u gia'o tu.i nho? -da~ bie^'t va` thi'ch ghe'p -do^i nhau. Chu'ng thu+o+`ng cho.c -de^'n no^~i nhie^`u ca(.p tha^n nhau pha?i la`m bo^. thu` ghe't nhau, kho^ng da'm -di be^n nhau va` kho^ng da'm no'i chuye^.n vo+'i nhau luo^n. Co' ca(.p bi. cho.c tu+` nho? -de^'n lo+'n, lo+'p na`y qua lo+'p kha'c, va` ro^`i cuo^'i cu`ng chu'ng no' -da~ thu+o+ng nhau tha^.t. Nhu+ng kho^ng pha?i trong lo+'p -du+'a na`o cu~ng da'm to mo^`m ghe'p -do^i, vi` so+. khi bi. cho.c la.i cu~ng nguy. Rie^ng no' co' mo^.t lo+.i the^' nho? tuo^?i ho+n so vo+'i ha^`u he^'t tu.i trong lo+'p ne^n no' ghe'p -do^i xa? la'ng. Nhie^`u -du+'a bi. no' cho.c cha('c tu+'c la('m, chi? muo^'n "-du.c" no' tho^i, nhu+ng coi tu+o+'ng no' tra('ng tre?o, nho? con va` bo^. ma(.t ra^'t hie^`n la`nh la.i cha(?ng no+~. Bo+?i va^.y ma(.c du` co' ca'i ta^.t "nghi.ch pha' ba(`ng mo^`m" ghe^ go+'m nhu+ va^.y, no' chu+a he^` bi. -da'nh trong ca? -do+`i -di ho.c. -Da~ co' va`i la^`n no' cu~ng bi. tu.i ba.n ghe'p -do^i. Thu+o+`ng no' chi? quen -di cho.c ngu+o+`i kha'c, khi bi. ngu+o+`i ta cho.c la.i no' ca(m tu+'c la('m. No' no^?i ma'u khu`ng con ni't le^n chu+'ng to? mi`nh kho^ng the`m -de^? y' to+'i mo^.t -du+'a con ga'i na`o. -De^? ngu+o+`i ta he^'t -du+o+`ng cho.c no' du`ng nhu+~ng ha`nh -do^.ng thie^.t tre? con va` ngu ngo^'c nha^'t. Ho^`i mo+'i le^n trung ho.c, mo^.t la^`n to+'i lo+'p no' tha^'y trong ho.c ba`n cu?a mi`nh co' ca'i ca(.p sa'ch la.. Khi -du+o+.c bie^'t ca'i ca(.p -do' cu?a mo^.t con nho? ma` tu.i ba.n -dang muo^'n ghe'p cho no', cha(?ng no'i cha(?ng ra(`ng no' lie^`n qua(ng ca'i ca(.p mo^.t ca'i ve`o ra giu+~a lo+'p ho.c ro^`i bo? -di. Sa'ch vo+?, bu't va` nhie^`u -do^` nho? nha(.t kha'c trong ca(.p va(ng ra tu+' tung. To^.i nghie^.p con nho? pha?i gom lu+o+.m la.i trong tie^'ng cu+o+`i khoa'i tra' cu?a ca? lo+'p. Cha('c lu'c -do' con nho? tu+'c va` ghe't no' la('m. Ca'i ca(.p cu~ng nhu+ chu? nha^n cu?a no' na`o co' to^.i ti`nh gi` -da^u ma` -du+o+`ng -du+o+`ng mo^.t tha(`ng con trai nhu+ no' la.i la`m mo^.t chuye^.n ky` cu.c nhu+ va^.y. Tha^`m nghi~ la.i no' mo+'i tha^'y mi`nh qua? chi? nhu+ mo^.t tha(`ng "con ni't -da^`n -do^.n" !

-Da~ bu+o+'c va`o mu`a xua^n thu+' mu+o+`i ba^?y cu?a cuo^.c -do+`i, ve^` khoa?n -do' no' va^~n kho^ng kho^n le^n -du+o+.c chu't na`o. Vo+'i tu.i con ga'i no' va^~n chu+a quen go.i va` xu+ng ba(`ng te^n. Tru+o+'c nay no' va^~n ke^u chu'ng la` "ba`" hay "co^" va` -du+o+.c go.i ba(`ng "o^ng". No' luo^n luo^n ha`i lo`ng vo+'i ca'ch xu+ng ho^ bi`nh da^n -do', cho+' ke^u "ba.n" no' tha^'y kha'ch sa'o ky` qua' co`n ke^u te^n la.i qua' tha^n thie^'t. No' va^~n co`n so+. tha^n ti`nh vo+'i con ga'i la('m ma`. Nhu+ng kho^ng nhu+ ca'i so+. xu+a kia, ba^y gio+` no' chi? so+. bo+?i ca'i ta'nh nhu't nha't sa(~n co'. Trong lo`ng no' cha(?ng hie^?u tu+` bao gio+` bo^.c pha't nhu+~ng ca?m gia'c xo^'n xao ky` la. va` mo^~i khi tie^'p xu'c vo+'i tu.i con ga'i cu~ng kho^ng co`n giu+~ -du+o+.c tha'i -do^. ba`ng quang nhu+ thu?a na`o. No' ba('t -da^`u ca?m tha^'y thi'ch -du+o+.c nhi`n con ga'i la`m, nghe con ga'i no'i. Nhu+ng no' chi? chu' y' to+'i nhu+~ng -du+'a -de.p ma` tho^i. Mo^.t tha(`ng ngo^'c nhu+ no' cu~ng co' -du+o+.c mo^.t kha'i nie^.m kha' hoa`n chi?nh ve^` sa('c -de.p, ne^n cu~ng nha^.n tha^'y trong tru+o+`ng cu?a no' con ga'i -de.p sao ma` hie^'m. Vi` tru+o+`ng chi? cho.n nhu+~ng -du+'a ho.c gio?i, ne^n ra^'t i't con ga'i, ma` con ga'i ho.c gio?i na`o co' ma^'y -du+'a xinh. Tre^n -do+`i na`y -da^u co' ma^'y ai "mu+o+`i pha^n ve.n mu+o+`i" nhu+ Na`ng Thu'y Kie^`u cu?a Nguye^~n Du -da^u.

Na(m nay no' cu~ng -dang "bi." ghe'p -do^i vo+'i mo^.t con nho? ngo^`i ba`n tre^n. Con nho? na`y ho.c cu~ng kha' la('m, hie^`n la`nh va` no'i gio.ng go^'c Hue^' de^~ thu+o+ng, nghe -da^u co' do`ng do~i vo+'i ca? hoa`ng to^.c, chi? to^.i la.i ho+i xa^'u mo^.t chu't, i't ra la` xa^'u trong con ma('t cu?a no'. Tha^.t ra no' kho^ng co`n o+'n bi. cho.c vo+'i con ga'i nu+~a, nhu+ng la.i kho^ng thi'ch bi. ghe'p vo+'i -du+'a xa^'u. Va^~n vo+'i ca'i ta'nh a(n no'i lung tung ba^'t ca^`n ta^.t nguye^`n cu?a mi`nh, mo^~i khi bi. tu.i ba.n cho.c, no' la.i le^n tie^'ng tru+o+'c ca? -da'm nhie^`u khi co' ca? con ga'i trong -do', de` bi?u che^ sa('c -de.p con nho? kia, thi?nh thoa?ng la.i co`n du`ng nhu+~ng tu+` ra^'t cay nghie^.t ne^'u kho^ng no'i la` xa^'c xu+o+.c. Ro^`i mo^.t bu+~a no' nha^.n -du+o+.c la' thu+ cu?a con nho?, la' thu+ -da^`u tie^n trong -do+`i no' nha^.n -du+o+.c tu+` mo^.t -du+'a con ga'i. Cu~ng la` mo^.t la' thu+ vo+'i nhu+~ng do`ng mu+.c ti'm vie^'t na('n no't tre^n trang gia^'y tra('ng nhu+ thu+o+`ng -du+o+.c nha('c trong nhu+~ng ba`i ca gia`nh cho tuo^?i ho.c tro`. -Da'ng tie^'c -do' cha(?ng pha?i nhu+~ng ca^u ti`nh tu+' ma` gio^'ng he^.t nhu+~ng lo+`i chi? ba?o ta^m ti`nh cu?a mo^.t co^ gia'o. Coi nhu+ thay vi` -do'n nha^.n mo^.t la' thu+ to? ti`nh -da^`u tie^n, no' -da~ -du+o+.c ho.c ba`i -da^`u tie^n ve^` ti`nh ca?m trai ga'i cu~ng nhu+ ca'ch u+'ng xu+? tru+o+'c pha'i nu+~ sao cho pha?i le~ -da^'ng nam nhi. No' cha(?ng hie^?u he^'t -du+o+.c nhu+~ng gi` con nho? muo^'n no'i trong thu+, nhu+ng cu~ng co' -do^i chu't ho^'i ha^.n. -Di.nh vie^'t mo^.t la' thu+ xin lo^~i tra? lo+`i, nhu+ng sau ba bo^'n -de^m na't o'c va^~n kho^ng vie^'t ra -du+o+.c mo^.t do`ng, no' -da`nh bo? cuo^.c. Sau -do' ca'i ta'nh kho' su+?a cu?a no' va^~n cha(?ng bo+'t -di. Rie^ng vo+'i con nho? -do' no' bie^'t -die^`u ho+n kho^ng bao gio+` da'm xu'c pha.m to+'i nu+~a, ngoa`i ra cu~ng bie^'t thu? tie^u la' thu+ va` giu+~ ki'n mie^.ng nhu+ trong thu+ -da~ da(.n. Du` sao -di nu+~a, -do' cu~ng la` mo^.t ba`i ho.c nho+' -do+`i, ba`i ho.c -da'nh va^`n abc -de^? hie^?u con ga'i, ba`i ho.c giu'p no' bie^'t to^n tro.ng va` kha^m phu.c gio+'i "nu+~ nhi thu+o+`ng ti`nh", va` di~ nhie^n cu~ng la` mo^.t ky? nie^.m -de.p va` be~ ba`ng -da^`u tie^n trong ti`nh -do+`i cu?a no'.

-Da'ng le~ -do' se~ la` ky? nie^.m quan he^. vo+'i ba.n ga'i kho' que^n duy nha^'t trong -do+`i ho.c tro` cu?a no', ne^'u nhu+ con ma('t cu?a no' vo+'i ca'i nhi`n nhu't nha't nhu+ng thi'ch -de.p kho^ng ba('t ga(.p mo^.t "bo^ng hoa" la.. No'i la. cho+' "bo^ng hoa" -do' -da~ xua^'t hie^.n trong tru+o+`ng tu+` mo^.t hai na(m ro^`i, nhu+ng -de^'n mu`a xua^n na(m nay tu+. nhie^n no' mo+'i ti`m tha^'y trong hoa nhu+~ng ve? -de.p ye^u kie^`u kho' ta?. "Bo^ng hoa" hay con nho? -do' ho.c du+o+'i no' mo^.t lo+'p. Con nho? cao vu+`a pha?i, ho+i o^'m, ma'i to'c the^` xo~a ngang vai o^m la^'y khuo^n ma(.t tra'i xoan -de^`u -da(.n. Kho^ng chi? rie^ng no' ma` nhie^`u -du+'a con trai trong tru+o+`ng cu~ng pha?i co^ng nha^.n nho? -do' la` mo^.t hoa kho^i cu?a tru+o+`ng. Mo+'i -da^`u no' tha^'y con ga'i -de.p thi` thi'ch va` thi?nh thoa?ng -du+a ma('t nhi`n, con trai ai ma` cha(?ng the^', nha^'t nhu+~ng -du+'a mo+'i lo+'n. Nhu+ng tha^'m thoa('t mo^.t tho+`i gian ra^'t nga('n no' -da~ me^ ma^?n vo+'i mo.i ne't -de.p tu+` ca'i mie^.ng nho nho? -de^'n ca'i mu~i xinh xinh tre^n la`n da tra('ng muo^'t. No' kho^ng the^? kie^`m che^' -du+o+.c -do^i ma('t mi`nh nu+~a, cu+' -da('m -duo^'i nhi`n con nho? nhu+ ma hu't ho^`n. Sa'ng sa'ng no' -di ho.c thie^.t so+'m, -du+'ng tru+o+'c cu+?a lo+'p nga^?n ngo+ cho+` -do+.i mong -du+o+.c tha^'y ca'i da'ng nu+~ sinh me^`m ma.i ma?nh kha?nh da('t xe vo^ tru+o+`ng. Gio+` ra cho+i, vu+'a ta'n do'c vo+'i ma^'y -du+'a trong lo+'p, no' vu+`a le'n lu't nhi`n con nho? -dang cu+o+`i no'i vo+'i ba.n ga'i du+o+'i go^'c ca^y o+? ngoa`i sa^n. Khi tan ho.c no' la.i ba^`n tha^`n do~i theo ca'i bo'ng con ga'i quen thuo^.c -da.p xe xa da^`n, xa da^`n ro^`i ma^'t hu't sau mo^.t nga~ tu+. Chi? nhi`n tu+` xa tho^i cho+' no' chu+a bao gio+` da'm bu+o+'c la.i ga^`n con nho? va` ca`ng kho^ng da'm nhi`n tha(?ng khi con nho? -di ngang qua. Bi`nh thu+o+`ng ma(.t con nho? ra^'t nghie^m vo+'i -do^i ma('t la.nh le~o kho^ng bie^?u lo^. mo^.t chu't xu'c ca?m va` co`n ho+i ve^?nh le^n kie^u sa qui' pha'i, ma` cha('c nhie^`u ke? se~ cho la` kie^u nga.o. Tuy nhie^n chi'nh ca'i ve? la.nh nha.t, a'nh ma('t nhi`n tha(?ng kho^ng the`m -de^? y' -de^'n ai, la.i la`m no' ca`ng the^m say con nho?. Thi?nh thoa?ng tha^.t hie^'m hoi mo+'i nhi`n tha^'y con nho? cu+o+`i no'i, nhu+ng gio.ng no'i ra sao thi` chi'nh no', ke? me^ ga'i to^.i nghie^.p na`y, va^~n chu+a he^` -du+o+.c nghe. No' lu'c na`o cu~ng giu+~ mo^.t khoa?ng ca'ch i't nha^'t nu+?a ca'i sa^n tru+o+`ng -de^? kho^ng ai pha't hie^.n ra no' -dang chu' y' con nho?. Trong mo.i gia'c quan chi? co' -do^i ma('t no' -du? su+'c vu+o+.t qua khoa?ng ca'ch na`y, ne^n -do' cu~ng la` no+i duy nha^'t ngoa.i tru+` ta^m ho^`n co' the^? ca?m nha^.n va` ghi la.i -du+o+.c chu't hi`nh bo'ng con nho? ...

Chi? co`n ma^'y tha'ng nu+~a -da~ -de^'n mu`a thi to^'t nghie^.p, ai na^'y -de^`u chi.u kho' ngo^`i du+o+'i a'nh -de`n da^`u tu` mu`, ca(.m cu.i gia?i nhu+~ng ba`i toa'n vo+'i -da^`y nhu+~ng tham so^' bi' a^?n. No' ngo^`i ho.c, tre^n ba`n ngo^`n ngo^.n sa'ch vo+? va` bao ba`i ta^.p ca^`n -du+o+.c gia?i -da'p, nhu+ng trong -da^`u chi? quay cuo^`ng mo^.t ba`i toa'n duy nha^'t vo+'i a^?n so^' la` mo^.t bo'ng hi`nh con ga'i trong ta` a'o tra('ng -do^.i ca'i mu~ va?i ho^`ng ho^`ng -dang lu+o+.n qua lu+o+.n la.i tre^n trang sa'ch tru+o+'c ma(.t nhu+ muo^'n tre^u cho.c no'. Kho^ng chi.u -du+o+.c nu+~a, no' -di ra ngoa`i -du+o+`ng, bu+o+'c do.c tre^n he` pho^' va('ng. Mo^.t nga~ tu+, ro^`i mo^.t nga~ tu+ nu+~a, no' re~ tra'i, xuye^n qua con -du+o+`ng chi'nh -dang ta^'p na^.p ngu+o+`i -da.p xe qua la.i. Hai be^n -du+o+`ng nhu+~ng qua'n gia?i kha't sa'ng a'nh -de`n va`ng mo+` mo+`. Tu+` nhu+~ng ha`ng bu'n ha`ng pho+? -dang nho^.n nhi.p kha'ch bo^'c le^n nhu+~ng mu`i tho+m quye^'n ru~ ca'i bu.ng le'p ke.p, nhu+ng -do^i cha^n no' va^~n cu+' tha(?ng bu+o+'c qua, cho to+'i mo^.t khu'c -du+o+`ng nho? va('ng ve?. Kho^ng hie^?u ma qui? na`o xui khie^'n, ba^'y la^u nay kho^ng bie^'t bao nhie^u la^`n ro^`i, to^'i to^'i no' la.i -di vo^ con -du+o+`ng ta(m to^'i na`y. -Di tu+` -da^`u nga~ tu+ na`y -de^'n -da^`u nga~ tu+ kia ro^`i quay ngu+o+.c la.i, cu+' hai ba la^`n nhu+ va^.y, sau -do' no' la.i ra?o bu+o+'c nhanh ve^` tru+o+`ng tie^'p tu.c ho.c ba`i. No' thu+o+`ng tu+. ho?i, cha(?ng le~ mi`nh -da~ -die^n hay -da~ bie^'n tha`nh mo^.t ke? mo^.ng du. Cha(?ng bao gio+` no' ti`m ra -du+o+.c ca^u tra? lo+`i, nhu+ng tu+. ca?m tha^'y an u?i khi pha't hie^.n ra, mo^~i la^`n -di ve^` no' ta^.p trung ho.c ho+n nhie^`u. Na(`m o+? giu+~a khu'c -du+o+`ng -do' mo^.t ngo^i nha` co' ca'nh cu+?a sa('t ma`u xanh la' ca^y. Mo^~i la^`n -di qua no' chi? da'm lie^'c nhanh trong khi va^~n vo^.i va~ bu+o+'c nhu+ -dang co' ke? -dang -duo^?i -da(`ng sau. Ca'nh cu+?a luo^n -do'ng im i?m, tu+` be^n trong chi? ha('t ra mo^.t a'nh -de`n neon mo+` nha.t. Chu+a mo^.t la^`n no' tha^'y bo'ng ngu+o+`i no' muo^'n ti`m o+? tru+o+'c ngo^i nha` -do', tru+` nhu+~ng to^'i no' lie^`u li~nh ba'm theo con nho? -di ho.c the^m tu+` tru+o+`ng ve^` nha`. No' va^~n u+o+'c se~ co' la^`n ti`nh co+` ga(.p -du+o+.c con nho?, nhu+ng mo^~i khi -di vo^ khu'c -du+o+`ng -do' no' vu+`a run ra^?y, cha^n chi? muo^'n gu.c xuo^'ng, vu+`a ca^`u tro+`i pha^.t mong cho ca'nh cu+?a kia va^~n cu+' khe'p ki'n nhu+ mo.i la^`n. Tru+o+'c khi quay -di ha(?n, no' la.i co^' ne'm mo^.t a'nh ma('t tie^'c re? ve^` phi'a ngo^i nha` va` trong lo`ng khe~ da^ng le^n mo^.t nie^`m hy vo.ng se~ -du+o+.c vo^ ti`nh ga(.p con nho? trong mo^.t la^`n to+'i.

Nhie^`u la^`n no' -da~ ti'nh chuye^.n vie^'t mo^.t la' thu+ tho^? lo^. ta^m ti`nh cu?a mi`nh cho con nho?, nhu+ng chu+a bao gio+` thu+.c hie^.n -du+o+.c. -De^? vie^'t mo^.t ba`i va(n hai ba trang no' co`n co' the^? kie^'m sa'ch hay nho+` ai vie^'t giu`m, nhu+ng vie^'t mo^.t la' thu+ ti`nh thi` -da^u co' -du+o+.c. Ngoa`i ra trong lo`ng no' cu~ng bo^'i ro^'i la('m, no' kho^ng tin -do' la` ti`nh ye^u. No' cho ra(`ng, ti`nh ye^u pha?i cao thu+o+.ng la('m, pha?i tha thie^'t la('m, no'i chung ca'i gi` -do' ra^'t kha'c kho^ng the^? gio^'ng kie^?u tha^`m nghi~ tha^`m me^ nhu+ no' -du+o+.c. -De^m -de^m no' tro+? ne^n kho' ngu?, nghi~ ngo+.i lung tung. Khi tru+o+'c mo^~i -de^m nhu+ va^.y ca'i -do'i la.i no^?i le^n qua^'y nhie^~u, no' lie^`n mo+ tu+o+?ng to+'i mo^.t o^? ba'nh mi` no'ng gio`n ke.p tha^.t nhie^`u xi' muo^.i va` thi.t tra` bo^ng hay mo^.t to^ pho+? bo` ta'i thie^.t bu+. co' bo? the^m mo^.t ho^.t tru+'ng ga`. Cu+' tu+o+?ng tu+o+.ng nhu+ va^.y, mie^.ng cu~ng la`m bo^. nhai hu'p thu+o+?ng thu+'c hu+o+ng vi. ngon ngo.t cu?a mo'n a(n, ro^`i gia^'c ngu? cu~ng -de^'n vo+'i no' lu'c na`o kho^ng bie^'t. Gio+` -da^y bu.ng no' va^~n than -do'i, nhu+ng -da^`u no' la.i chi? mo+ tu+o+?ng to+'i con nho?. Ca? ta^m ho^`n la^~n ca'i bu.ng cu`ng mo^.t lu'c ca('n ru+'t, no' tha^'y -do+`i sao ma` kho^? ...!!! -Da^`u o'c ta(m to^'i ro^'i mu` vo+'i ha`ng tra(m ca^u ho?i kho' hie^?u. May sao thi?nh thoa?ng co' nhu+~ng y' nghi~ cho+.t hie^.n ve^` vo^~ ve^` xoa di.u no^~i day du+'t trong lo`ng. Ha~y co^' ga('ng cho+` -do+.i mo^.t hai na(m nu+~a, khi -do' no' se~ tru+o+?ng tha`nh ho+n. Bie^'t -da^u no' se~ -du+o+.c ra nu+o+'c ngoa`i. Ne^'u va^.y vie^.c -da^`u tie^n no' la`m la` vie^'t mo^.t la' thu+ da`i, ke^? he^'t vo+'i con nho? nhu+~ng ta^m ti`nh nung na^'u trong lo`ng no' bao nga`y tha'ng qua. La' thu+ cu?a mo^.t ngu+o+`i o+? phu+o+ng xa gu+?i ve^` co' le~ se~ co' ta'c -do^.ng ti`nh ca?m nhie^`u ho+n. Va` lo+~ khi -du+o+.c tin ti`nh cu?a mi`nh bi. ngu+o+`i ta cho^'i tu+`, ha(?n ke? o+? phu+o+ng xa -do' cu~ng se~ -do+~ -dau -do+'n va` be~ ba`ng ho+n. No' nghi~ va^.y -de^? tu+. an u?i mi`nh, toa`n nhu+~ng nghi~ ngo+.i a?o tu+o+?ng ve^` mo^.t tu+o+ng lai ha~o huye^`n. -Do^i lu'c no' co`n muo^'n mo+ u+o+'c xa ho+n nu+~a, ra(`ng bie^'t -da^u con nho? se~ cha^'p nha^.n ti`nh ye^u cu?a no', nhu+ng kho^ng da'm va` cu~ng kho^ng the^?. Su+. hie^?u bie^'t la^~n tri' tu+o+?ng tu+o+.ng cu?a no' co`n qua' nghe`o na`n. Ti`nh ye^u du` sao va^~n co`n la` mo^.t mie^`n -da^'t mo+'i no' chu+a la^`n -da(.t cha^n kha'm pha', tu+` be^n ngoa`i nhi`n va`o no' chi? co' nhu+~ng kha'i nie^.m nga^y tho+. Tuy nhie^n no' tin, ye^u tuye^.t vo+`i la('m va` khi -du+o+.c ye^u se~ co`n ha.nh phu'c, sung su+o+'ng ho+n nhie^`u. I't nha^'t cu~ng nga`n la^`n ho+n lu'c na`y, khi no' co`n -dang pha?i chie^'n -da^'u vo+'i ca'i "ti`nh ca?m -do+n phu+o+ng" -die^n -die^n khu`ng khu`ng na`y.

Co' ma^'y khi mo+ tu+o+?ng se~ tro+? tha`nh su+. tha^.t !!! Va` a?o tu+o+?ng cu?a no' ve^` nhu+~ng la' thu+ tha('m thie^'t cu`ng mo^'i ti`nh phu+o+ng xa vo+'i con nho? cuo^'i cu`ng va^~n se~ chi? la` a?o tu+o+?ng ma` tho^i. Va` ne^'u no' co' da'm ba`y to? no^~i lo`ng so+'m ho+n, so+'m ho+n ca'i du+. -di.nh tu+o+ng lai kia, mo+ u+o+'c cu?a no' cu~ng se~ -di va`o tuye^.t vo.ng. Ta.i sao ??? Ta.i no' ngu da.i hay ta.i duye^n so^' no' ha^?m hiu, no' cu~ng cha(~ng bie^'t... -Die^`u duy nha^'t no' bie^'t ro~, con nho? -da~ ye^u, hay no'i -du'ng ho+n -da~ pha?i lo`ng mo^.t ke? kha'c. La. lu`ng thay no' kho^ng he^` tha^'y no^~i -dau -do+'n tuye^.t vo.ng ghe^ go+'m khi -du+o+.c bie^'t tin -do'. Du+o+`ng nhu+ no' cha^'p nha^.n su+. tha^.t na`y nhu+ mo^.t ke? an ba`i theo so^' pha^.n -da(.t sa(~n. Co' cha(ng cu~ng chi? -do^i chu't luye^'n tie^'c tro^.n la^~n no^~i u+u tu+ a^m tha^`m e^m a'i trong lo`ng. Co+n so'ng -dam me^ da`o da.t tru+o+'c -do' -da~ kho^ng ho^.i tu. nhu+~ng do`ng lu~ a^u sa^`u xo't xa tra`n tre^` ta^m ho^`n nhu+ ngu+o+`i ta thu+o+`ng pha?i chi.u -du+.ng trong hoa`n ca?nh tu+o+ng tu+.. Ta^'t nhie^n ti`nh ca?m con ngu+o+`i bao go^`m ca? ti`nh ye^u trai ga'i, kho' co' the^? da^.p ta('t trong phu't cho^'c ma` thu+o+`ng nhu+ vie^n than ho^`ng a^m i? nguo^.i ta('t da^`n bo+?i thie^'u nhu+~ng la`n gio' mo+'i. Lo`ng no' lu'c na`y co' le~ cu~ng va^.y -do', kho^ng -dau kho^? tuo^n tra`o nhu+ lo` than -dang ru+.c -do? a'nh sa'ng ti`nh ye^u bi. ga'o nu+o+'c la.nh -do^.t ngo^.t gio^.i xuo^'ng va` cu~ng kho^ng tu+. quye^n he^'t nhu+~ng tia lu+?a co`n so't la.i trong ta^m ho^`n -de^? bu+`ng le^n -do^'t cha'y ca'i su+. tha^.t phu~ pha`ng kia, ma` chi? a^m tha^`m nguo^.i ta('t, tro+? tha`nh tro bu.i nhe` nhe. bay theo tu+`ng co+n gio' thoa?ng.

Pha?i cha(ng no' mo^.t ke? nha't gan chi? bie^'t cam chi.u, hay ngo.n lu+?a a'i ti`nh trong no' mo+'i cho+'m no+? co`n qua' leo la('t chu+a -du? ca'i ma~nh lie^.t ca^`n co', hay no'i tha(?ng ra no' na`o -da~ ye^u con nho? va` -do' cha(?ng qua chi? mo^.t chu't -dam me^ tuo^?i mo+'i bie^'t thi'ch con ga'i. May ma('n thay, no' -da~ kho^ng ca^`n pha?i qua(`n qua.i bo^. na~o -de^? ti`m gia?i -da'p cho ma^'y ca^u ho?i tre^n. No' cu~ng cha(?ng tu+. ha`nh ha. mi`nh pha?i ca('t nghi~a cho -du+o+.c ti`nh ca?m cu?a no' vo+'i con nho?, ye^u hay chi? thi'ch, thu+o+ng hay chi? si me^. Bao ngu+o+`i qua ca? -do+`i ma` co`n cha(?ng -di.nh nghi~a -du+o+.c ye^u la` gi`, tuy ho. -da~ ye^u nhu+ thay a'o, huo^'ng ho^` mo^.t tha(`ng "chi'p ho^i" nhu+ no'. Nhu+ng cha(?ng pha?i no' qua' kho^n ne^n tra'nh -du+o+.c ca'i "kho^? na.n" -do'. Mo^.t su+. tru`ng la(.p de^~ co' nhu+ng la.i oa'i a(m giu'p no' thanh tha?n kho^ng bi. ca'i "-dau vi` ti`nh" da(`n va(.t : Ke? -du+o+.c con nho? kia pha?i lo`ng la.i chi'nh tha(`ng ba.n ra^'t tha^n cu?a no'. Chu'ng -da~ cu`ng ho.c vo+'i nhau tu+` thu?a nho?. Qua bao tru+o+`ng lo+'p -do^?i thay ti`nh ba.n cu?a hai tha(`ng nga`y ca`ng the^m tha^n thie^'t. Mo^.t tha(`ng ba.n, no' kho^ng chi? tha^n ti`nh ma` co`n ra^'t to^n tro.ng va` kha^m phu.c. Mo^.t tha(`ng ta'nh ti`nh nghie^m chi?nh ho+n no', ho.c gio?i ho+n no', -da ta`i ho+n no'... Mo^.t tha(`ng nhu+ va^.y ho?i la`m sao con ga'i kho^ng me^ -du+o+.c. Co' le~ ne^'u la` con ga'i, no' cu~ng se~ pha?i lo`ng ngay ...


Do`ng ho^`i u+'c gia^'u ki'n bao na(m qua tro^i ve^` trong phu't cho^'c ro^`i bo^~ng bie^'n ma^'t -di chi? -de^? la.i mo^.t co+n gio' la.nh la'ch qua khe cu+?a so^?. Trong la`n kho^ng khi' ma't mo+n man, mo^.t y' nghi~ cho+.t lo'e le^n, no' tu+. nhie^n tha^'y vui vui tu+. mi?m cu+o+`i vo+'i chi'nh mi`nh. Nhu+ trong thu+, hai -du+'a chu'ng no' Te^'t na`y la`m -da'm ho?i, co' le~ va`i ba tha'ng nu+~a se~ cu+o+'i. Ta.i sao no' kho^ng ve^` vui cu`ng vo+'i chu'ng nhi?, vo+'i danh nghi~a tha(`ng ba.n ra^'t tha^n cu?a chu' re^? va` ..., va` mo^.t ke? -da~ tu+`ng tha^`m a'i mo^. co^ da^u. Chi? the^' tho^i, no' chi? co' the^? la` mo^.t trong bao nhie^u ke? -da~ tu+`ng say -da('m con nho? tru+o+'c -da^y mu+o+`i na(m va` co^ ga'i mu+o+`i na(m sau -do'. Chi? -die^`u -do' cu~ng -du? la`m no' ha~nh die^.n la('m ro^`i va` ca`ng ha~nh die^.n ho+n khi co' -du+o+.c nhu+~ng ngu+o+`i ba.n nhu+ hai -du+'a chu'ng. Ti`nh ye^u cu?a chu'ng -da'ng kha^m phu.c la('m chu+'. Mu+o+`i na(m ye^u nhau trong cho+` -do+.i nho+' nhung, trong -do' ba?y ta'm na(m xa ca'ch bie^`n bie^.t giu+~a hai cha^u lu.c. Hai ta^m ho^`n ye^u -du+o+ng chi? -du+o+.c ba('c ca^`u ba(`ng nhu+~ng la' thu+ nho? be' nhu+ng ha(?n a^?n chu+'a bao ti`nh ca?m tha thie^'t.

Kho^ng ngo+` ho+n mo^.t na(m sau mu`a xua^n bie^'n co^' -do', no' va` tha(`ng ba.n -de^`u "-du+o+.c" tu+` gia~ que^ hu+o+ng -de^? -de^'n vo+'i mie^`n -da^'t A^u cha^u xa la. na`y. Ro^`i ga^`n 9 na(m -da~ tro^i qua, no' cu~ng cha(?ng tha^'y mi`nh thay -do^?i bao nhie^u, va^~n -do+n -do^.c tu+. do, va^~n vo^ tu+ ba^'t ca^`n, va^~n tha(`ng sinh vie^n nghe`o. Ho.a cha(ng co' thay -do^?i thi` co' le~ no' -da~ gia` -di va` "-die^n" ho+n. Tu+`ng -do' na(m no' ga(.p tha(`ng ba.n -du+o+.c va`i la^`n, co`n chi? thu+o+`ng xuye^n bie^n thu+ cho nhau. La` ba.n tha^n -do', nhu+ng nga.i ca^u chuye^.n cu~ no' i't khi nha('c -de^'n chuye^.n ti`nh hai -du+'a, tru+` nhu+~ng la^`n chi'nh tha(`ng ba.n tu+. ta^m su+. vo+'i no'. Kho^ng ro~ tha(`ng ba.n co' bie^'t no' -da~ mo^.t thu?a thi'ch tha^`m con bo^` cu?a mi`nh kho^ng nu+~a...

Tu+` khi tro+? ve^` -de^'n nay cu~ng -da~ ga^`n hai na(m, cha('c tha(`ng ba.n -da~ pha?i tra?i qua nhie^`u -de^m da(`n va(.t mo+'i -di -de^'n -du+o+.c quye^'t -di.nh cu+o+'i xin sa('p to+'i. Ba.n no' -dang la`m trong mo^.t ha~ng ngoa.i quo^'c giu+~a mo^.t tha`nh pho^' -de^m -de^m luo^n ru+.c sa'ng a'nh -de`n ma`u. Ro^`i nhu+~ng co^ ga'i ma(.c mini a'o lu+o+'i ma' pho+n pho+'t ho^`ng lo^` lo^. nhu+~ng ne't tre? trung khie^u go+.i nha^'t pho'ng "Dream" lu+o+'t ngang qua, la`m sao ma^'y tha(`ng con trai kho^ng co' nhu+~ng phu't nga^y da.i ma` the`m muo^'n "mo+" theo. Tha(`ng ba.n -da~ co' la^`n email cho no' thu' nha^.n, con ga'i ba^y gio+` vu+`a tre? -de.p vu+`a ra^'t "chi.u cho+i", va` ro^`i than tho+?, "na`ng" ba^y gio+` gia` -di va` tro+? ne^n kho' ti'nh (Ba.n no' luo^n go.i con bo^` ba(`ng na`ng). No' lie^`n reply la.i cho tha(`ng ba.n mo^.t ta(ng. Con nho? -da~ pha?i hy sinh ra^'t nhie^`u trong ha`ng mu+o+`i na(m ye^u va` cho+` -do+.i : sa('c -de.p cu?a tho+`i con ga'i, nhu+~ng buo^?i -di da.o cuo^'i tua^`n vo+'i ngu+o+`i ye^u, lo+`i no'i a^u ye^'m chie^`u chuo^.ng cu?a ngu+o+`i ti`nh va` co`n bao nhie^u ma^'t ma't ti`nh ca?m kha'c ma` -da`n o^ng kho' co' the^? tu+o+?ng tu+o+.ng no^?i. No' co`n thuye^'t nhie^`u la('m, cha(?ng hie^?u nhu+~ng lo+`i "trie^'t ly' do+?m ve^` -do+`i va` -da`n ba`" -do' co' giu'p -du+o+.c chu't gi` kho^ng, nhu+ng cuo^'i cu`ng hai -du+'a ba^y gio+` -da~ quye^'t -di.nh la^'y nhau ro^`i -do'.

Ne^'u co' the^? ve^` ki.p, nha^'t -di.nh no' se~ bie^?u tha(`ng ba.n no' cho la`m phu` re^?, cha(?ng pha?i vi` no' muo^'n -du+o+.c di.p -du+'ng ga^`n co^ da^u trong nga`y cu+o+'i -da^u, "con nho? thu?a na`o cu?a no'" ba^y gio+` -da~ la` mo^.t co^ gia'o ga^`n 30 ro^`i. Trong vai tro` phu` re^? no' nghi~, bie^'t -da^u se~ nha^.n -du+o+.c su+. chu' y' cu?a nhu+~ng co^ be' ho.c sinh -de^'n chu'c mu+`ng nha^n nga`y vui cu?a co^ gia'o, va` bie^'t -da^u trong -da'm -do' la.i co' mo^.t con nho? vo+'i ma'i to'c the^` va` ta` a'o tra('ng se~ pha?i lo`ng no'. Tra'i -da^'t, thie^n nhie^n va` ca? -di.nh me^.nh he^n xui -de^`u chuye^?n -do^.ng theo vo`ng quay rie^ng cu?a no', bie^'t -da^u sau mu+o+`i na(m "ngu+o+`i ta" se~ -de^`n bu` la.i cho no' ca'i ha^?m hiu cu?a mo^'i ti`nh tha^`m va`o mu`a xua^n mu+o+`i na(m ve^` tru+o+'c ...

Nghi~ -de^'n -da^y no' ba^.t cu+o+`i va` cu+o+`i thie^.t lo+'n... No' la.i -di -de^'n mo+ tu+o+?ng ha~o huye^`n ma^'t ro^`i, gio^'ng y nhu+ ca'i ha~o huye^`n vo^ vo.ng mu+o+`i na(m ve^` tru+o+'c. A` ma` co' le~ ca? mu+o+`i na(m qua no' va^~n -da~ va` -dang so^'ng trong mo+ mo^.ng a?o tu+o+?ng. Ne^'u va^.y, no' tu+. an u?i, cu+' mo^.ng tu+o+?ng the^m mo^.t la^`n nu+~a, -do+`i cu~ng cha(?ng ma^'t ma't gi` the^m !!!