1998 - 1979 יול לבוי

navy.jpg (9858 bytes) yuval68.JPG (169163 bytes) yaltam.jpg (12174 bytes)
 
eng.jpg (3055 bytes)

ג"סשת ןורכזה םוי

לבוי לש ותומו וייח רופיס
דפסה ירבד
םימוחנת יבתכמ
ירחא םינש שמח
ירחא םינש עברא
ךידעלב םינש שולש
ירחא םייתנש
ירחא הנש
ונבו בא - לבויו לאכימ
רוא רייצש הנומת
םינותיעה ךותמ
'ג התכב בתכ לבויש םיריש
. . . יל ריכזמש םשה - לבוי
תונומת
תוסמו םיריש
רקד תללוצה
החצנה
לבוימ הדירפ
הדות
םיחרואה רפס

Sign the Guestbook Guestbook by GuestWorld View the Guestbook