"OHNE TITEL I".
(1994) Oel auf Leinwand 80 x 115 cm

akakakakakakaka