Fushigi Yuugi Bishounen

Tamahome

Hotohori

Tasuki

Nakago

Back to Heather's Bishounen Shrine