STANOVY KLUBU ČTENÁŘŮ BOHUMILA HRABALA

Klub čtenářů Bohumila Hrabala je zájmovým
sdružením lidí, kteří jsou obdivovateli díla
tohoto českého spisovatele.

Zřizovatel, založení
Zřizovatelem Klubu čtenářů Bohumila Hrabala je
město Nymburk. Zakládajícími členy se stali :
Městská knihovna v Nymburce,při níž klub pracuje,
Ladislav Kutík - starosta města Nymburka,
Společnost přátel starého Nymburka,
Městské kulturní středisko v Nymburce,
Polabské listy, s. r. o. Nymburk,
Pivovar Nymburk, s. r. o.,
dr. Stanislav Klos - nakladatel,
a Vlastivědné muzeum Nymburk.
 
 

Členství
Členem Klubu čtenářů Bohumila Hrabala se může stát každý občan bez rozdílu
věku a rovněž fyzické osoby - podnikatelské subjekty či instituce, a to vyplněním
přihlášky a zaplacením členského příspěvku: občané 200 Kč, studenti 100 Kč,
podnikatelské subjekty a instituce 1 000 Kč. Každý člen má nárok na čtvrtletní
zpravodaj klubu zdarma, zúčastňovat se všech akcí pořádaných klubem, být zván
na akce pořádané jednotlivými členy klubu, využívat fond Literárního kabinetu
Bohumila Hrabala v Městské knihovně v Nymburce.

Klubový zpravodaj Nymburský pábitel
· vychází jedenkrát za čtvrtletí
· informuje o iniciativách klubu, připravovaných akcích, nově vydávaných dílech
    Bohumila Hrabala
· dokumentuje publicistiku a články v tisku se vztahem k Bohumilu Hrabalovi
· členové Klubu čtenářů Bohumila Hrabala dostávají zpravodaj zdarma,
    v omezeném nákladu je prodejný

Akce pořádané Klubem čtenářů Bohumila Hrabala
Jedenkrát za rok se uskutečňuje výroční shromáždění členů klubu
v Nymburce. Na jeho programu jsou organizační a členské otázky,
setkání s nakladateli, autogramiády hrabalologů a besedy s nimi,
čtení z děl Bohumila Hrabala a z knih o Bohumilu Hrabalovi,
hrabalovská divadelní představení ap.

Literární kabinet Bohumila Hrabala
Městská knihovna Nymburk otevřela Literární kabinet dne 4.9.1999.
Zde jsou soustředěna vydaná díla Bohumila Hrabala a díla hrabalologů.
V počítačové databázi je možno shlédnout bibliografii děl Bohumila Hrabala
a rešerše českých časopiseckých článků. Pořizuje se výstřižková služba
publicistiky a žurnalistických příspěvků z tisku.
 

Orgány Klubu čtenářů Bohumila Hrabala
· výroční shromáždění členů klubu volí šestičlenné představenstvo a předsedu
    najeden rok, redakční radu a vedoucího redaktora klubového zpravodaje
· ekonomické zabezpečení je řešeno formou členských příspěvků
    a dotace zřizovatele, účetnictví zabezpečuje Městská knihovna  v Nymburce
· výbor připravuje plán činnosti klubu v úzké spolupráci se členy, kteří
    mohou do programu klubu jakoukoli formou přispět, a tuto činnost řídí
· redakční rada shromažduje materiály pro vydávání klubového zpravodaje
    a zabezpečuje jeho vydávání, distribuci zajišťuje Městská knihovna v Nymburce