? םיירקיעה םיטסיכרנאה םיגוהה םה ימ 4 'א

The New ) "קדצה לש שדחה קוחה" :ילנטסניוו דרר'גב תוארל רשפא
ןיינעב הריקח" :ןיוודוג םאיליוובו (Law of Righteousness, 1649
תא ,(Enquiry Concerning Political Justice, 1793) "יטילופה קדצה
לש היינשה תיצחמב קר לבא .תינרדומה תיטסיכרנאה תוגהה ירשבמ
תיתטיש תינכות םע תיבקיע הירואיתכ השבגתה איה הרשע עשתה האמה
.תחתופמו

רנריטס סקמ םשב ינמרג :םישנא העברא ידי לע רקיעב הלחה תאז הדובע
:םיסור ינשו (1809-1865) ןודורפ ףזו'ג רייפ םשב יתפרצ ,(1806-1856)
תא ולטנ םה .(1842-1921) ןיקטופורק רטפו (1814-1876) ןינוקאב לאכימ
ועיבהו תדבועה היסולכואה לש םינוש םיקלח ברקב וצופנש תונויערה
.בתכב םתוא

רנריטס סקמ
תסריג ,דלונ הב תינמרגה תיטנמורה היפוסוליפה תריווא תעפשהב
The Ego and Its "ומצעו וגאה" -ב הגצוהש) רנריטס לש םזיכרנאה
תא םקימש ,םזיאוגא וא ,םזילאודיבידניא לש תוינוציק הרוצ היה (Own
ויתונויער .הבוח וא קוח ,שוכר ,ןיינק ,הנידמ :לכה לעמ ידוחייה טרפה
תא ןה ףקת רנריטס .םזיכרנאב הניפ ןבא תרחא וא וז הדימב ורתונ
."הנידמה ןוטלשב םזילאיצוס" תויהל רמייתהש המ תא ןהו םזילטיפקה
טבמה תדוקנמ וב תכמותה הנידמה לעו םזילטיפקה לע ותרוקיבב
םרת ךא יטסילאודיבידניאה םזיכרנאל תודוסיה תא חינה ,תיטסיאוגאה
.יטסינומוקה םזיכרנאה חותיפל םג

,"םיטסיאוגא לש דוגיא" עיצמ רנריטס סקמ ,םזילטיפקה םוקמב
תנמ לע םיוושכ הלועפ םיפתשמה םיידוחי םיטרפ לש תוישפוח תויופתוש
ןעמל םיישגירה םיוואמה ללוכ) םייוואמ קופיסו שפוחה ברימ תא גישהל
.(intercourse םיישיא-ןיב םיסחי - רנריטס לש ויחנומב וא ,תוירדילוס

ןודורפ ףזו'ג-רייפ
םיאנתה יונישל תינכות תללוכ הניא התרדגה םצעמ תוילאודיבידניא
ומצע תא רידגהש ןושארה ,ןודורפ ידי לע עצוה הז רבד .םייתרבחה
mutualism(תויפותיש) תוידדהו לע ולש תוירואיתל .טסיכרנאכ יבמופב
תינומה העונתכ םזיכרנאה תחימצ לע הקומע העפשה התיה םזילרדפו
.דקפתלו ןגרואמ תויהל יטסיכרנא םלוע לוכי דציכ תוריהבב וגיצהו
ןהו יתרבחה םזיכרנאל ןה ינושאר רוקמ םניה ןודורפ לש ויתונויער
ויבתכ .תויפותישה לש תונוש תויווז השיגדמ השיג לכשכ ,ילאודיבידניאל
םתלוכי"ו "םיילכלכ םידוגינ" ,"שוכר והמ" :םה ןודורפ לש םיירקיעה
."םידבועה תודמעמה לש תיטילופה

:ןינוקב לאכימ
תוליעפה תוחתפתהל םימרותה ןיב תיזכרמה תומדה ,ןינוקאב לאכימ
,ביטקלוקה לש םדיקפת תא שיגדה ,היתונויערו תינרדומה תיטסיכרנאה
תלוטנ תישפוח הרבח תריציב ,ינטנופסה ירמהו תיממעה תוממוקתהה
תושונאה לש יתרבחה םייפוא תא שיגדה אוה .תודמעמ
םזילרבילה לש טשפומה םזילאודיבידניאה תא החדו ,תוילאודיבידניאהו
האמב םייטננימוד וכפה ויתונויער .שפוחה תשחכה השעמל אוה וירבדלש
םיבר .תילקידרה הדובעה תעונת לש םילודג םיקלח ברקב םירשעה
עיפשה ןינוקאב .םזילקידניס ךשמהב הנוכש המל םיהז טעמכ ויתונויערמ
הכיפהמ הצרפ הבש ,דרפסב דחוימב - םיבר יעוצקמ דוגיא תועונת לע
םיהולא" תא םיללוכ ויבתכ .(1936/9) ףקיה תבחר תיטסיכרנא תיתרבח
םירחא םיבר םירוביחו "הנידמה ןויערו תיאסירפה הנומוקה" ,"הנידמהו
לע ןינוקאב" .םויכ םג תיתועמשמ תיטסיכרנאה העונתה לע םתעפשהש
.ויבתכמ ןייוצמ רחבמ אוה ףוגלוד םאס ידי לע ךרענש ,"םזיכרנא

ןיקטופורק רטפ
לש טרופמו קימעמ יטסיכרנא חותינ גיצה ,ותרשכהב ןעדמ ,ןיקטופורק
- תידיתעה הרבחל טרופמ םשרמ ףריצ וילאש םיינרדומה םיאנתה
תלבוקמה הירואיתה םויה דע תויהל ךישממ רשא ,יטסיכרנא-םזינומוק
עקרכ תידדהה הרזעה תרגסמ תא גיצה אוה .םיטסיכרנאה לע רתויב
ךכ לע עיבצמ אוהש ךות ,ותוחתפתהלו טרפה תחימצל רתויב בוטה
התיה אל (םירחא םינימו) תושונאה ברקב תורחתה ,תובורק םיתיעלש
,"תידדה הרזע" :םיירקיעה ויבתכ .םיברועמה םידדצל רתויב בוטה רבדה
ינרדומה עדמה" ,"תואנדסו םילעפמ ,תודש" ,"םחלה שוביכ"
."ירוטסיהה הדיקפת :הנידמה" ,"ךמצעב לעפ" ,"םזיכרנאהו

םיטסיכרנאה" ידי לע תועצומה תונווגמה תוירואיתה ,רבד לש ורקיעב
ןה תוקולחמהו ינושה ףא לע .וז תא וז תורתוס ןניא "םידסיימה
עבונ ינושה רקיע םיבר םירקמבו ,תובר םיכרדב וזל וז תורשקתמ
.םייתרבחה םייחה לש םינוש םידברל תוסחייתהמ

תא שיגדמו :יטרפה ונייח חרואל הבר הדימב סחייתמ םזילאודיבידניאה
,םמיע םידוגיא תריציו םירחא לש דוחייבו שפוחב הרכה ידי לע קרש הז
םלידגהל/םחתפלו ונלש םיישיאה שפוחהו ונדוחיי לע ןגהל לכונ
םע םייללכה וניסחיל תסחייתמ תויפותיש ;ירשפאה םומיסקמל/ברימל
אלש הז תא םיחיטבמ ונא ,הלועפ ףותיש ךות דחיב הדובע ידי לע :םירחא
,יפותיש היהי תיטסיכרנאה הרבחב רוצייה .םירחא רובע דובעל ךרטצנ
יטילופה רשקהבו ,ללכה ןעמלו םמצע רובע דחיב םידבוע םישנאהשכ
.ףתושמב הנלבקתת תוטלחהה ,רתוי בחרה ילאיצוסהו

לש ותומ םע חתפתהל וקיספה אל םייטסיכרנאה תונויערהש ןבומכ
םישיאה תעברא לש ידעלבה םחור רצות םניא םג םה .ןיקטופורק
תוחתפתהב תאצמנה הירואית ועביט םצעמ אוה םזיכרנאה .ונרכזהש
ריכזנ ,ךשמהב .םקלח תא ךכל םימרות םיבר םיליעפו םיגוהשכ תדמתמ
.ןאכ םירכזומ תויהל ולכיש םיברה םיטסיכרנאה ןיבמ המכ קר

ןיבמ םיינש םה ,ב"הראב רקיעב ולעפש ,ןמקרב רדנסכלאו ןמדלוג המא
ןיב הבליש ןמדלוג .םיטלובה םייטסיכרנאה םיליעפהו תועדה יגוה
תלעב הירואיתל ןיקטופורק לש םזינומוקהו רנריטס לש םזיאוגאה
הביצה םג איה .ןהיתשמ בטימה תא בלשל ןויסינ ךות הזע תישגיר המצוע
םזיכרנא") יטסינימפה םזיביטקאהו הירואיתה זכרמב םזיכרנאה תא
הרבח ,ןמקרב רדנסכלא .("תרבדמ המודאה המא"ו "םירחא םירמאמו
והמ" םשב ,םייטסיכרנאה תונויערל יסאלק אובמ בתכ ,המא לש םייחל
ןמדלוג .("םזיכרנאה לש תיב-ףלא"כ םג עודיה) "?יטסינומוק םזיכרנא
,1917 תכיפהמ רחאל היסורל ב"הרא תלשממ ידי לע ושרוג ןמקרבו
לש םצרא"ב ראשיהל ושרויש ידכמ םינכוסמ ידמ רתוי ובשחנ םהש םושמ
."םיישפוחה םישנאה

תיטסיכרנאה העונתב בושח דיקפת איה םג האלימ ריילק הד ןיירטלוו
תיטסיכרנאה העונתבו ב"הראב הירואיתה חותיפל המרתו ,תינקירמאה
:תויסאלקה היתודובע .הימואנו היריש ,הירמאמב תימואלניבה
."הרישי הלועפ"ו "תוינקירמא תורוסמו םזיכרנא"

ןיבמ המכ ולעפ ,הקזחו תימניד תיטסיכרנא העונת הלעפ הב ,הילטיאב
רתוי ריבעה הזטאלאמ וקירא .רתויב םיטלובה םייטסיכרנאה םירבחמה
ויבתכו ,םלועה יבחרב םזיכרנאה ןעמל קבאמב וייחמ םינש םישימחמ
הכפהמה וא היכרנא" :דחוימב) תיטסיכרנאה הירואיתה בטימב םיללכנ
ןונרוו ידי לע וכרענש "תונויערו םייח :הזטאלאמ"ו "תיטסיכרנאה
לע המצוע בר ידסממ-יטנא ךמסמ רצי ינאילאג י'גיאול .(סדרא'ציר
ילכלכה סיסבה טושפ אוה םזינומוקה" יכ ןעט וב יטסינומוק-םזיכרנא
("?םזיכרנאה ףוס") "דקפתלו ומצע תא להנל טרפל רשפאתמ ותועצמאב
הכפהמה ךלהמב םיטסינילאטסה ידיב חצרנ םרטב ,ירנרב ולימק
יתרוקיב-ישעמה םזיכרנאה תרוסמ תא ותמורתב רישעה ,תידרפסה
.תיקלטיאה העונתבש

קפס אלל היה רקאט ןב ,יטסילאודיבידניאה םזיכרנאל עגונה לכב
ידכ ותונינשבו ולכישב שמתשה , "רפס םוקמב"ב :ורפיסב ."ךלמה"
המכ םג ךא ,םיטסילטיפק רקיעב) שפוחה יביואכ הארש ימ לכ תא ףוקתל
וכרד תא ידאבאל סנרול ךישמה ,ותומ רחאל .(!םייתרבח םיטסיכרנא
-וכרנא שפוחש" הנעטב ,יטסילאודיבידניאה םזיכרנאה דיפל אשונכ
רתויב הבוטה תורשפאה אוה םייחה יכרד לכב הזכ יטסילאודיבידניא
."רתוי םיחמשמ םיאנתל ישונאה ןימה לש ומומירל

םזיכרנאל רשוקמה רתויב םסרופמה רפוסה קפס אלל אוה יוטסלוט בל
םייטסיפיצפה תונויערה תצפהב רתויב הבר העפשה ול התיה .יתדה
ומכ םישנא לע ותעפשה תא ןייצל יואר .הז םרזל םירושקה םיינחורהו
הסריג גיצה יוטסלוט .ייד יתורוד הלעפ הב "ילותקה לעופה תצובק"ו ידנג
דוגינכ םיישיאה שפוחהו תוירחאה תא השיגדהש תורצנה לש תילקידר
ךכ לכ תונייפאמה ,היכרריההו תימצעה הבשחמה תרסח תוירטירוטואל
לש הלא םג ומכ ,יוטסלוט לש ויבתכ .תורצנה לש םייזכרמה םימרזה תא
םיבר םירצונל ומרג ,קיילב םאיליוו ןאיטסירכ ילקידר-רטרבילה ןרפסה
םידסממה ידי לע הרתסוהש ,ושי לש ותרושבבש ירטרבילה ןוזחב ןיחבהל
תורצנה" יכ ןעוט ירצונה םזיכרנאה ,יוטסלוט ומכ .םייתייסנכה
םיהולאה תכלממ" :המגודל) "תולשממל ץק המש תיתימאה התועמשמב
:קיילב םאיליוו" לשראמ רטפ לש ורפסו יוטסלוט לש "ךכותב איה
.("ןוזח שיא טסיכרנא

,"םלוע ירדס" ,"תוינויח תוילשא" ,"העוגפ היטרקומד"ב) יקסמוח םעונ
םזיכרנא"ב) ןי'צקוב ירומו ,(םירחא םיבר םימוסריפו "שדחו ןשי"
הרבח תארקל" ,"שפוחה לש היגולוקאה" ,"רוסחמה ץק רחאלש
לע ורמש (וימוסריפ ראשו ,"הרבחה לש שדחמ היינב"ו ,"תיגולוקא
חותינהו הירואיתה תיזחב יתרבחה םזיכרנאה תעונת לש המוקמ
הבשחמה" זכרמב םזיכרנאה תא וביצה ןי'צקוב לש וימוסריפ .םייטילופה
העונתה תא תוטהל ןיינועמש ימ לכל דימתמ םויא םיווהמו "הקוריה
.יטסימה ןוויכל וא םזינוטרופוא לש ןוויכל תיגולוקא הרבח תיינב ןעמל

הרזע" תא ןכדיע ,םירחא תומוקמבו "הלועפב היכרנא"ב דרוו ןילוק
םיטסיכרנאה יפואה יווק דועיתו הפישח ידי לע ןיקטופורק לש "תידדה
ותביתכב .יטסילטיפק רטשימה תחת וליפא םימייקה םוי םויה ייח לש
לוהינו תימצע-הרזעל תונגראתה לש םתובישח תא שיגדה רוידה אשונ לע
.המאלההו הטרפהה :תולוחה תוערה דמצ דגנכ רויד לש ףתושמ

ונלוכיש םיפסונ םיבר םיבתוכ םימייק יכ. . .דועו דוע ךישמהל ונלוכי
םיטנטילימ םיטסיכרנא לש םיבר םיפלא םימייק םדיצל .ריכזהל
וליפא ומסריפ וא ובתכ אלו ,םלועמ רפס ומסריפ וא ובתכ אלש "םיליגר"
תא ודדוע תינמחולה םתוליעפו רשיה םלכיש ךא . . .טנרטניאב דחא לאוד
יפכ וא .ןשיה לש ותפילקב שדחה םלועה תיינבב ועייסו ,הרבחב דרמה חור
ךישמי אוהו םדאה ינב ברקב דלונ םזיכרנאה" ,ןיקטופורק תאז חסינש
.םדאה ינב לש םניינע ראשי דוע לכ קר הריצי חוכו תויח לעב תויהל