"הלועפב םזיכרנא"ל תואמגוד 5 'א

תיאזירפה הנומוקה 1.5 'א
The 4 Haymarket Martyrs 1886 וגקישב םילפונה תעברא רכזל – יאמבב דחאה 2.5 'א
םיטסילקידניסה םידוגיאה תיינב 3.5 'א
תיסורה הכפהמב םיטסיכרנא 4.5 'א
הילטיאב םילעפמה לע תויוטלתשהב םיטסיכרנא 5.5 'א
תידרפסה הכפהמהו םזיכרנאה 6.5 'א
1968 ,תפרצב ינוי-יאמ לש דרמה 7.5 'א
םינשמש םינכפהמ ינוילמ לש םהישעמ אוה ,רחא רבד לכמ רתוי ,םזיכרנא
לש אישה תודוקנמ המכב ןאכ ןודנ .תונורחאה םינשה םייתאמב םלועה תא
.קהבומ יטסילטיפק-יטנא יפוא תולעב ןלוכש העונתה

אלו ,םלועה לש ילקידר יונישל ןויסינ אוה םזיכרנאה לש ולוכ לוכ
החימצ דודיע ידי לע רתוי תישונאל תמייקה תכרעמה תכיפהב תוקפתסה
אל םויה דעש דועב .הב תומייקה תויטסיכרנא תומגמ לש תוחתפתהו
תובר תוכיפהמ ושחרתהש ירה ,הרוהט תיטסיכרנא הכיפהמ םוש השחרתה
דועב .םיבר םיטסיכרנא ותופתתשה ןהבשו יטסיכרנא יפוא תולעב ויהש
תוחוכ ידיב דימת הז היה ,רבד לש ופוסב וסבוה וללה תוכפהמה לכש
-ודואספ םיטסינינל וא םיטסילטיפק ידי לע וכמתנו) ןדגנ וסיוגש םיינוציח
תוכיפהמ .ומצע םזיכרנאה לש תוימינפ תויעב לשב אלו ,(םיטסינומוק
הארשה ויה ,םהמ םיפידע תוחוכ לומ דומעל וחילצה אלש תורמל ,הלא
הלוכיש הפקת הירואת וניה םזיכרנאהש ךכל החכוה םגו םיטסיכרנאל
.לודג הדימ הנקב םג תמשוימ תויהל

הניא ,ףקיה-יבחר םייוסינ רדגב ןהש ,הלא תואמגוד תאבהש ןייצל בושח
תיטסיכרנא תוליעפ לש יעקרק תתה םרזה ןמ םימלעתמ ונאש תזמרמ
םזילטיפקה םהב תופוקתו תומוקמב וליפא ,םוי םויה ייחב תשחרתמה
דרוו ןילוק ןהו ("תידדה הרזע"ב) ןיקטופורק רטפ ןה .ידמל ביצי הארנ
םיליגר םישנא םהב תוברה םיכרדה תא ודעית ("הלועפב היכרנא"ב)
תא גישהל ידכ םיוושכ אתווצב ולעפ ,םזיכרנאל םיעדומ םניא ללכ ךרדבש
הרבח אוצמל רשפא דימת" ,ןעוט דרוו ןילוקש יפכ .תופתושמה םהיתורטמ
תחתמ ערז ומכו . . .תוכמס ילעב אלל המצע תנגראמה הרבח - תיטסיכרנא
םזילטיפקה ,הלש היטרקוריבהו הנידמה דבוכל תחתמ הרובק ,גלשל
היתויונמאנו תונמואלה ,ןהבש קדצה רסוח םע רתיה תויוכז ,ותונזבזבו
תועדמ תמרגנה תונלדבו םייתד םילדבה ,יתודבאתהה יפואה תולעב
."םהמ תועבונה תומודק

יתרבחה קבאמב םג אלא ,תידיתעה הרבחב קר אל ןיינעתמ םזיכרנאה
הבוט הרבחל יאנת אוהש ידיתע בצמ קר וניא םזיכרנאה .וישכע ללוחתמה
ידי לעו ונלש תוליעפה ידי לע םירצוי ונא ותואש ךילהת םג אלא רתוי
.ימצעה ונרורחיש

תיטסיכרנאה העונתל םיבר םינשרפ וסחייתה ,האמה לש םישישה תונשב
ומדקש םינשב לסיח םזישפהש קר אל .ףלח הנמזש תירוטסיה העפותכ
,תויאפוריאה םזיכרנאה תועונת תא הכלהמבו הינשה םלועה תמחלמל
םזינינלהו ,דחא דצמ יברעמה םזילטיפקה וענמ הירחאלש םינשבש הלא
אכוד ,םינש ןתוא ךלהמב .םקתשהל וללה תועונתה ןמ ,ינש דצמ יחרזמה
ינפל האכוד םש) האירוק ,ןיס ,תיניטלה הקירמא ,ב"הראב םזיכרנאה
.ןפיו (םייטסיכרנא םינכת תלעב תיטסילאיצוס הכיפהמ האירוק תמחלמ
לש בולישה ,יוכידה לש םישקה וינממסמ וקמחש תוטעומה תונידמב וליפא
SAC-ה ומכ םיישפוח םינוגריא איבה ימואלניבה דודיבהו הרקה המחלמה
.םיטסימרופרל ךופהל ידוושה

הנפ םלועה יבחר לכבו שדחתמ קבאמ לש רושע ויה םישישה תונש ,לבא
ירחא וישופיחב םירחא תורוקמ לאו םזיכרנאה לא "שדחה לאמשה"
תא ורידגה 1968 יאמ תויוממוקתה לש תוטלובה תויומדהמ םיבר .תונויער
ןהיאצוימ םיבר ,ולא תועונת לש ןתונוונתה תורמל .םיטסיכרנאכ םמצע
,1976 תנשב .תושדח תועונת תיינבב וליחתהו ןויערה לש תויחה לע ורמש
,תידרפסה תיטסיכרנאה הכפהמה תא לסיחש וקנרפ לש ותומ םע
הפסאב ופתתשה ףא שיא 500,000-ו םייחל העונתה םש הררועתה
הרזח התיה ןהבש ,הקירמא םורד תונידמב םג .דירדמב CNT לש הנושארה
העונתב המ לודיג לח ,םינומשהו םיעבשה תונשב היטרקומדל תיקלח
60 רשאכ העונתה לש תוררועתה ינמיס ורכינ היסורב םג .תיטסיכרנאה
םיטסיכרנאה ולא ויה ,הבקסומב םהלש הנורחאה הנגפהה רחאל הנש
ןיידעש םזינינלה דגנ האחמ דעצמל הבקסומב 1987-ב םינושאר ואציש
.םש טלש

דואמ הקוחר תיטסיכרנאה העונתהש תורמל ,ףלאה ףוס תארקל ,םויכ
םיינכפהמ םיליעפ יפלא הב םנשי רבכ ,התחירפ יאישב התיהש הממ
םג הילטיאו הידווש ,דרפסב .תובר תוצראבו םינוש םינפואב םינגרואמה
יפלא תורשע תונומה םיירטרביל םייעוצקמ םידוגיא תועונת תויוצמ
תועונת ןהב ויה אלש ,היקרוטו הירגינ ומכ תוצרא המכב .םירבח
ינולעמ דחאב .תושדח תוליעפ תויונגראתה ועיפוה ,רבעב תויטסיכרנא
המישר העיפומ Corrio A תינילאוצנוה תיטסיכרנאה הצובקה לש רשקה
.םייטסיכרנא םינוגריא האממ רתוי לש

הלח ,רתויב יטיאה אוה העונתה לש םוקישה הבש הקירמא ןופצב םג
ללגב .וזל וז רובחל תוליחתמ תוברה תוימוקמה תוצובקהו הבר תוררועתה
רבכ ןכדועמ וניא ,ןאכ ללכנה העונתה בצמ רואית ,הז ריהמ החימצ ךילהת
.ומוסריפ םויב

,יוכיס תרסח היפוטוא אוה םזיכרנאהש ,הצופנה הנעטה תא ךירפהל ידכ
םיבתכנ הירוטסיהה ירפסש תורמל .הלועפב םזיכרנאל תואמגוד המכ איבנ
םג – םזיכרנאה תולילע תא םג םהב אוצמל ןתינ ,םיחצנמה ידי לע רקיעב
.תוויעו שוטשיט ךות אלא תוילמרופה תורגסמב םתוא םידמלמ ןיא םא
.ןהמ המכ איבנ ךשמהב

תואמגודה תא איבנ הכותמ .תובר תוצראב הכורא הירוטסיה םזיכרנאל
םהילע ביחרנ אלש ולא תא םיקרפ ישארכ םדוק ריכזנ .רתויב תופלאמה
1910–14 םינשה לש הינטירבב יטסילקידניסה ירמה :בותכה תא
;1919-21 תונש לש הינמרג ;1917-21 םינשב םש םידבועה ידעו תעונתו
;תינבוקה הכפהמב םיטסיכרנאה ;תינקיסקמה הכפהמה ;1974 לגוטרופ
;1956 תנש לש ירגנוהה דרמה ;ינפיה שוביכה דגנ האירוקב םיקבאמה
;1969 הילטיאב "םחה ץיקב" ןאישש םישישה תונש ףוס לש תודירמה
הינטירבב תלוגלוגה סמ דגנ קבאמה ;1984-85 הינטירבב םירוכה תתיבש
COBAS תעונת 1995-ו 1986-ב תפרצב תותיבשה ילג ;1988-92
תונויערהו השירדה תא םכותב וללכ רשא םירחא םיקבאמ ןכו ;תיקלטיאה
םיפתתשמה ןמ בורל ועבנ רשא תונויער – ימצע לוהינל םייטסיכרנאה
.םיטסיכרנא לש תוטלוב תויומד וא הגהנהמ אלו םמצע םיקבאמב

לש םילביטספ" םה םיינומה םיקבאמו תוכפהמ ,םיטסיכרנאל
ןעמל קבאהל םיליחתמ הרושה ןמ םישנא רשאכ םישחרתמה "םיאכודמה
.ולוכ םלועה תא םגו םמצע תא םג ךכב םינשמו םמצע

תיאזירפה הנומוקה 1.5 'א

תוחתפתהב ןה בושח דיקפת האלימ 1871 תנש לש תיאזירפה הנומוקה
זא ןייצ ןינוקב .העונתה תוחתפתהב ןהו תיטסיכרנאה הירואיתהו תונויערה
הפקתהב הנושארל הסנתה (םזיכרנא רמולכ) ינכפהמה םזילאיצוסה" :ךכ
."תיאזירפה הנומוקב תישעמ המגדהבו תיתבר

(הינמרג) היסורפ ידי לע הסבוה תפרצש רחאל המקוה תיאזירפה הנומוקה
תא סופתל אבצה תא החלש תפרצ תלשממ רשאכ .ןהיניב הצרפש המחלמב
היסולכואה ידיל ולפי אלש ידכ יאזירפה ימואלה רמשימה יחתות
.םהיניצק דגנ םקשנ תא ונפהו ,ןומהה לע תוריל םיליחה וברס ,תדרמתמה
.תיאזירפה הנומוקה 1871 ץרמ שדוחל 18-ב הליחתה ךכו

יבשות ורחב ,יאזירפה ימואלה רמשמה זירכה ןהילעש ,תוישפוחה תוריחבב
טועימהו םינקילבופרו םיניבוקעי ויה םירחבנה בור .הצעומה תא זירפ
ידיסחו (םינתוכמס םיטסילאיצוס) םיטסיקנלב – םיטסילאיצוס
תא ךופהל התצרו תימונוטואכ זירפ לע הזירכה הצעומה .ןודורפ טסיכרנאה
םירחבנה לש םרכש .(תוימונוטוא תוליהק) תונומוק לש היצרדפנוקל תפרצ
הפלחהל ןותנ היה הנומוקה תצעומ לש רבח לכ .עצוממה רכשה הבוגכ היה
.ףטוש ןפואב םהל חוודל וילע היהו וירחוב ידי לע תידיימ

הרחבש תיאזירפה הנומוקהמ םיבהלתמ ךכ לכ םיטסיכרנאהש אלפ אל
הנומוקה ,עיתפמ ןפואב .םיטסיכרנאה לש ולאל םימוד הכ תונורקעב
בור :הכפהמה תא ןינוקב הזחש ךיאל המוד ןפואב השחרתה תיאזירפה
ןפואב םינגראתמ ,הימונוטואכ םמצע לע םיזירכמ הלודג ריע יבשות
יבשות ראש תא םילדשמו םיברב םהלש המגודה תא םימסרפמ ,יאמצע
לש ךילהתב החתפ תיאזירפה הנומוקה .םהיתובקעב תכלל ץראה רודכ
.הלעמל הטמלמ תנגרואמה השדח הרבח תריצי

סיאול ,המגודל .הנומוקב םידיקפת ואלימו קלח וחקל םיבר םיטסיכרנא
ומכ הנומוקה המזיש תומרופרל רשאב .ןילראו ןי'גויו סולקר םיחאה ,לשימ
ולכי םיטסיכרנאה ,םיביטרפואוקכ הדובע תומוקמ לש שדחמ החיתפ
.תיפותיש הדובע רבדב םהיתונויער תמשגה לש התליחת םהב תוארל
םזילרדפל הנומוקה לש התאירקב םיאור םיטסיכרנאה"ש ןייצ ןינוקב
הטמלמ - תידיתעה תיתרבחה תונגראתהה תרוצ לש המשגה הימונוטואו
תויודגאתהמ לחה :םילמע לש תישפוח תודגאתה תועצמאב הלעמל
תומוא ,םירוזא ,תונומוק לש רתוי תוהובגה תומרב ,ךשמהבו ;תוימוקמ
."תימלועה תימואל ןיבה היצרדפל דעו …תומלש

קיפסמ הקיחרה אל תיאזירפה הנומוקה םיטסיכרנאה לש םמעטל ,לבא
ןוטלשה אל ךא תפרצ לש יללכה יתנידמה ןוטלשה תא הלטיב איה .תכל
איה .תיניבוקעיה הטישב הכותב הנגראתה איה .הלש הימוחתב יתנידמה
אלו םיגיצנה תססובמ הנידמה לש ןוטלשה תרוסממ המצע תא הקתינ אל
.הלעמל הטמלמ תונגראתהה תא המצע הנומוקה ךותב םישגהל התסינ
תודגאתהה לעו הלש תולתה-יאו תואמצע לע הזירכה אל םג איה
הלש תילכלכה המרופרה םג .תפרצ יקלח ראשב תונומוקה לש תישפוחה
הדובעה תומוקמ לכ תא ךופהל ןויסינ לכ השענ אלו תכל יד וקיחרה אל
שיש ןבומכ .הזב הז םיכמותו הלועפ םהיניב םימאתמה םיביטרפואוקל
אבצה לש דימתמ רוצמ תחת התיה הנומוקהש ךכב תרוקיבה תא גייסל
.הנושאר תומידקב התיה התודרשיה םצע ןעמל תוליעפהו יתפרצה

הנידמה לש ינוטלישה הנבמה תא ירמגל הכותב לטבת הנומוקהש םוקמב
ויהש ומכ – הרישי היטרקומדב םיבשות תופסא לש היצרדפכ ןגראתתו
לש הנבמה לע הנומוקה הרמש ,תיתפרצה הכיפהמה ןמזב "תויצקס"ה
ולעפי םישנאהש םוקמב" .ריחמה תא ךכ לע המלישו םיגיצנ ססובמ לשממ
לכ תא וידיב וריאשהו שדחה ןוטלישה לע וכמס םה ,תימצעה םתמזוימ
לש רתויב לודגה לושכמל הנומוקה תצעומ הכפה ךכו" ."המזויה
הב ורחבש ולאמ תדדובמ רתויו רתוי התיהנ הצעומה ."הכפהמה
ךכ המצמטצה הלש תויטנוולרהש לככו .המאתהב הדרי הלש תויטנוולרהו
יניבוקעיה בורהש הזב ראשה ןיב ואטבתהש תוינתוכמסה תויטנה הב ולדג
לע רורט תועצמאב "ןגהל" ידכ "רוביצה ןוחטיבל הדעווה" תא םיקה
דגנתה הנומוקה תצעומב ירטרבילה יטסילאיצוסה טועימה ."הכפהמה"
תוליעפב וז הדעומ ומלעתה זירפ יבשות לזמה תיברמלו ,תופירחב הז דעצל
םשב" םתוא ףקתש יתפרצה אבצה ינפמ םהלש שפוחה לע הנגהה
."תוריחהו תיטסילטיפקה היצזיליביצה

ןכמ רחאלש םימי העבשב .זירפל הלשממה תוסיג וצרפ ,יאמ שדוחל 21-ב
םינייוזמ םיחרזאו םילייח תוצובק .םיזע בוחר תוברק ריעב ושחרתה
ולפנש םייובשה תאו בוחר תוברקב וחצרו ריעב וללותשה ינגרובה דמעמהמ
.םהירחאלש םילוסיחבו תוברקב וחצרנ ףלא 25 -ל לעמ .םהידיב

םימוחת השולשב היה תיאזירפה הנומוקה ןמ םיטסיכרנאה וקיפהש חקלה
לש decentralised תזכרואמ היצרדפנוקב ךרוצה ,תישאר .םיירקיע
הקדצהה ,תינש .תישפוח הרבח תמלוהה יטילופה ןוגריאה תרוצכ ,תוליהק
הקדצההמ הלודג רתוי אל "הנומוק"ה ךותב לשמימ וא ןוטליש לש ומויקל
רבד לש ושורפ ."הנומוקל לעמש המרב לשמימלו ןוטלישל (ןיאש)
תונוכשב תופסא לש היצרדפנוק היהת תיטסיכרנאה "הנומוקה"ש
שממ ,תישילש .ישפוח ןפואב הלועפ ןהיניב תופתשמה הדובעה תומוקמבו
רבכ יתרבחה ךפהמה תא תילכלכהו תיטילופה הכפהמב בלשל יחרכה
(ראשה ןיב) תיאזירפה הנומוקה ןולשכ תא הלת ןיקטופורק .הליחתכלמ
יתרבחה ךפהמה תא תוחדלו הנומוקה לש החוכ תא הליחת בציל םנויסינב
תא ססבל התיה תמלוהה הדיחיה ךרדהש דועב ,רתוי רחואמ בלשל
.תללוכ תיתרבח הכפהמ תועצמאב הנומוקה

The 4 Haymarket Martyrs 1886 וגקישב םילפונה תעברא רכזל – יאמבב דחאה 2.5 'א

אוה יאמב דחאה לש ימואל ןיבה יטסילאיצוסה לביטספה לש ורוקמ
םיטסיכרנא העבראל ןורכיז םוי היה הז הליחתב .1886 ,(ב"הרא) וגקישב
לש הדובע םוי ןעמל קבאמל םילעופ לש םש םיטלובה םינגראמה ןיב ויהש
הארק םידבועה לש תיאקירמאה היצרדפה .גרוהל ואצוהו תועש הנומש
,וגקישב .תועש הנומש ןב הדובע םויל קבאמב הכימתל הז םויב התיבשל
ונגריא ,יעוצקמה דוגיאה תעונתב ירקיעה חכה םיטסיכרנאה ויה הב
תוירזכאה לע האחמכ .תותיבש הז םויב םיימוקמה םייעוצקמה םידוגיאה
םיפתתשמה דחא תא הגרה ףאו ,התיבש תורמשמ הפקתש תיתרטשמה
הרטשמה הפקת םיפתתשמה תורזפתה תעב .תינומה תרצע הארקנ ,ןהב
המרגש) םירטושה לע הצצפ קרז יתרטשמ רוטקבורפו ,םיניגפמה תא
ךרענ ןכמ רחאל .םיניגפמה לע שאב הבוגתכ וחתפ ולאו (םהמ המכ תגירהל
ודמעוה םהמ הנומשו םירכומה םיטסיכרנאה לכ לע יתרטשמ דוצמ
השרד הצצפה תקירזב ברועמ ןכא םימשאנהמ ימש הנעט לכ אלל .טפשמל
םיגיהנמכ וגצוהש ולא הנומש לע המגודל תוומ שנוע ליטהל העיבתה
םיעבשומה רבח .הרבחה תודסומ לע ןגהל ידכ ,םזיכרנאה תא םיגציימה
םירטושהמ דחא לש החפשמ בורק ללכו םיקסעה ישנא ןיבמ רחבנש
15-ל ונד ינימשה תאו הנומשה ןיבמ העבש לע תוומ ןיד רזג קספ ,םיגורהה
.רסאמ תונש

העבשה ןיבמ םיינש לש םניד קספ תרמהל םרג ימואל ןיב ירוביצ קבאמ
ינפל תועש רפסמ דבאתהל חילצה השימחה ןיבמ דחא .םלוע רסאמל
.1887 רבמבונב 11-ה םויב הילתב גרוהל ואצוה םירחאה תעברא .גרוהל האצוהה

ןיד רזג תארקה רחאל טפשמה תיבב ביגה העבראהמ דחא ,סיפס טרבלא
תעונת תא ךכב וסרדת ונתוא ולתתשכש םיבשוח םתא םא" :ךכ תוומה
לבס ךות םילמעה ,םיחפוקמה ינוילימ םיפצמ הנממ העונתה - םילעופה
תוצוצינ לע םיכרוד םתא ןאכש דועב לבא !!!ולתתש זא – העושיל רוסחמו
-תת שא וז .תובהלה תורמתימ םכירוחאמו םכינפלש ירה ,םתובכל ידכ
."תובכל וחילצת אל םלועלש תיעקרק

םיליעפה תא תולתל םיקסעה ילעבו הנידמה לש הברה םתוטיהלל הביסה
תינומה העונת יגיהנמכ םתייארמ העבנ וגקיש לש םיטלובה םיטסיכרנאה
יטסיכרנאה ןומויה רואל אצי ,וגקישב 1884 -ב .םילקידר םידוגיא לש
ספדוה ,בתכנ הז ןומוי .Chicagoer Arbeiter-Zeiting - םלועב ןושארה
ךות החילצה םג וז העונת .תינמרגה םילעופה תעונת ירגהמ ידי לע ארקנו
הלש םינועובשה ינש תצופת תא ליפכהל ,1880-1886 םינשה עבש
םתוא תורחא תופשב םיטסיכרנא םימוסרפ דצב) 26000-ל 13000-מ
.(רואל האיצוה

ירבדל ,ךפהש דע יזכרמה םידבועה דוגיאב דואמ םיליעפ ויה םיטסיכרנאה
הרבחה לש תירבוע תונגראתהל ,םילתינה תעבראמ דחא – סנוסרפ טרבלא
העונתה לש תיעוצקימ דוגיאה תונגראתהל ליבקמב .תידיתעה תישפוחה
תודוגא – הפנע תיתרבח תונגראתה םג םהל התיה ,וגקיש לש תיטסיכרנאה
תוברת לש השוביג .'וכו תוירפיס ,םידוקיר ,תואצרה ,םיקינקיפ ,תויתרבח
לע הזה םויאה ."יאקירמאה םולחה" בלב םילעופה דמעמ לש תינכפהמ
רכזשכ דוחיב – םויה רדסל וילע ורבעיש ידכמ לודג היה טילשה דמעמה
.םלצא ירט ןיידע היה 1877 תנשמ םידבועה תותיבש לש תבחרנה תוממוקתהה

םיטסילקידניסה םידוגיאה תיינב 3.5 'א

הפוריאב תיטסיכרנאה העונתה הלחה ,הרשע עשתה האמה ףוס תארקל
תונויערה םושיב רתויב חלצומה יוסינה תא לעופה לא איצוהל
העונתה הרבעש תואלתל הבוגתכ אב רבדה .םוי םויה ייחב םיטסיכרנאה
תועצמאב הלומעתה" תפוקת לש ןוסאה תתיממ תוליעפה תובקעב
ררועל ןויסינב תונידמ יגיהנמ וגרה םיטסיכרנא הכלהמבש "םישעמ
.זירפ לש םירנומוקב השענש ינומהה חבטה לע המקנכו תינומה תוממוקתה
ורזח (הררגש תופידרהו) וז הרקע תוליעפ לש ןולשיכה תובקעב
םידוגיא תונבל וליחתהו ,ןינוקב לש ויתונויערלו "םישרושל" םיטסיכרנאה
.םיטקידניס-וכרנאו םיטקידניס – םיינומה םיינכפהמ

ונב ,1914 תנשב הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ דעו םיעשתה תונשמ לחה
הקירמא םורדו ב"הראב םג .תפרצבו הילטיאב ולאכ םידוגיא םיטסיכרנא
ומק תושעותמה תוצראה לכב טעמכ .ולאכ םידוגיא החלצהב ומקוה
םיחלצומהו םילודגה ויה הקירמא םורדו הפוריאב רשאכ ולאכ םידוגיא
הדמעל םאתהב הלעמל הטמלמ תויצרדפנוקכ ומק ולא םידוגיא .םהבש
םע ימוי םוי קבאמ ולהינ םידוגיאה .תיסיסבה תיטסיכרנאה
תא ליפהל ופאש םג ךא ,הדובעה יאנתו רכשה רופישל םיטסילטיפקה
.תינכפהמ תיללכ התיבש תועצמאב ולוכ רטשמה

,הרושה ןמ םירבחה תופתתשה תא ודדוע תויטסיכרנאה ןוגריאה תורוצ
תומרופרו םיגשיה ןעמל םג החלצהב ולעפ םה .תונמחולו תימצע תוכמתסה
םידוגיאה לש םלודיגב ףקתשה רבדה .תידמעמה הרכהה חופיטל םגו
- IWW ,המגודל .הדובעה תעונת לע םתעפשהבו םיטסילקידניס-וכרנאה
יעוצקמ דוגיא יליעפל הארשה ןתונ ןיידע ,ימלועה הישעתה ידבוע ןוגרא
.בורל תואמסיסו םיריש ץיפה ולש הכוראה הירוטסיהה ךלהמבו

תמחלמ ךלהמב השק דיב ואכוד םיטסילקידניסה םידוגיאה בורש תורמל
אישל ועיגהו הירחאל דיימ ששואתהל וחילצה םה ,הנושארה םלועה
םינשה" ולא ויה הילטיאב .הירחאלש תונושארה םינשב םתחירפ
–
5.5 'א ףיעס ואר) תשורח יתב תסיפת היה ןאישש "תומודאה
הנידמ ירחא הנידמב ,לבא .("הילטיאב םילעפמה תסיפתב םיטסיכרנא"
המ ,דחאה :ךכל ואיבה םימרוג ינש .וללה םידוגיאה לש סרה רבדה ררג
םרג ,היסורב םיקיבשלובה לש תירטירוטואה הטישה תחלצהכ הארינש
תוגלפמל ףרטצהלו תירטרבילה ךרדה תא חונזל םיבר םיליעפל
סרהל ןווכמב תויטסינומוקה תוגלפמה ולעפ עקרבשכ .תויטסינינלה
יתועמשמה ,ינשה .םהב םיגוליפו םיקבאמ ןדדועב םירטרבילה םידוגיאה
.םזישפה תא ךכ םשל הסייגש תיטסילטיפקה דגנה תפקתה היה ,רתוי
םג הינשה םלועה תמחלמ תארקלו הינמרגב ךכ רחא ,הילטיאב הליחת
ןמ םלעהל ,רגהל וצלאנ ולא תוצראב םיטסיכרנאה םיליעפה .דרפסב
ב"הראב .יזיפ לוסיחו זוכיר תונחמ ,רסאמ לש תונברוק תויהל וא חטשה
.תושיחנ תוחפ אלב ךא רתוי םינידע םיעצמאב לעופל IWW-ה יוכיד אצוה

דוגיאה – CNT-ה .דעומה תא רחא טעמכ יטסישפה יוכידה ,דרפסב
יצחו ןוילמכ הנמ רבכ 1936 תנשבו לודגל ךישמה יטסילקידניס-וכרנאה
םיחרזאה תמחלמ"כ וניתומוקמב עודיה לודגה תומיעה ץרפ זאו םירבח
תוברעתה תרזעב קר הסבוהש תידרפסה הכפהמה השעמל היהש "דרפסב
– 6.5 'א ףיעסב בחרויש אשונ …םירחאו תיצנה הינמרג לש הרישי
וכמת םיטסילטיפקה תורחא תוצראב .("תידרפסה הכפהמהו םזיכרנא"
תעונת תא סיבהל ידכ םזישפה לובג לעש םיירטירוטוא םירטשמב
תוביסנ לשב .חוטב ןוטליש םיטסילטיפקה רובע בציילו םידבועה
יטסילקידניסה דוגיאהו םידוושהמ רבדה ךסחנ ,תוידוחי תוימואלניב
םידוגיא דצב ויתורוש תא ביחרמ ןיידע הז דוגיא .SAC-ה םהלש
םידוגיאהמ תרבוגה הבזכאה רואל םילדגה םירחא םיטסילקידניס
ררבתמ רתויו רתויש רחאמ ,תאזו .םילודגה םיטרקורויבה םייעוצקמה
ךות םהלש רתיה תויוכז תא חפטל םיפידעמ םתגהנהב םיאצמנהש םלוכל
םיסרטניאה ןעמל ישממ ןפואב קבאיהל םוקמב תולהנהה םע תואקסיע
.םידוגיאה ירבח םידבועה לש

תיסורה הכפהמב םיטסיכרנא 4.5 'א

םייוסינלו םש םזיכרנאה תחירפל האיבה 1917 לש תיסורה הכפהמה
תאש ינפמ רקיעב) תונוש תוביסמ .םייטסיכרנא תונויער םושיב םינווגמ
העונתכ אל תספתנ תיסורה הכפהמה (םיחצנמה םיבתוכ הירוטסיהה ירפס
תא ןינל טילשה ותרזעבש יעצמאכ אלא תוריחל קבאמ לש תינומה תיממע
םיחצנמה םיקיבשלובל םג .תיטסיראצה הירפמיאה לע ולש הרוטטקידה
1917-21 םינשב םש הרקש המ תא ךכ ראתל חונ היה םיטסילטיפקל םגו
"תעדונ אלה הכפהמה" ארק ןילוו עדונה טסיכרנאהש הממ םלעתהלו
.םיטושפה םישנאה לש םתוליעפב הטמלמ הללוחתהש הכפהמה –

םינומהה לש הרישי תוליעפמ העבנ ראצה ןוטליש לש ותלפה םצע
היה "תיטסילאיצוסה" הנידמה ןוטלישש דע הז ןפואב הכשמנ הכפהמהו
ואיש היה יטסיראצה רטשימה ץק ,לאמשה רובע .התוא אכדל ידכ ויד קזח
ףגאה תא וגצייש םיטסיכרנאו םיטסילאיצוס לש םינש בר ץמאמ לש
תרוסמ לעב יוכיד לע רבגתהש רשאו תישונאה הבישחה לש םדקתמה
.ימלועה לאמשה לכ ידי לע םיחבשל םג הכז ךכ לשב .הכורא

ןיאש וענכתשה םישנא רתויו רתוי ,םירפכבו בוחרב ,הדובעה תומוקמב
ראצה ןוטליש תלפהל .יטילופה םוחתב םזילדואיפה לוטיבב קפתסהל
לוצינה םא הטעומ תישממ תועמשמ קר תויהל הלוכי התיה המצעלשכ
םילעופה וליחתה ,ךכו .ךשמנ היה וימיב וררשש יטסילטיפקהו ילדואיפה
.עקרקה תא םירכיאהו הדובעה תומוקמ תא סופתל םתדובע תומוקמב
,םידוגיא ,םינוגריא תונבל הרושה ןמ םישנאה וליחתה היסור יבחר לכב
.(תיסורב םיטייבוס) תשורח יתב לש תוצעומו םידעו ןכו ,םיביטרפואוק
םהיחלושש םיגיצנ םע ,יטסיכרנאה ןונגיסב םתליחתב ויה ולא תויונגראתה
"תידיימ הרזחה" – םהלש יונימה לש ידיימ לוטיבל םורגל םילוכי
יביטרדפ ןפואב תורשוקמ ויה ןמצע תויודגאתהה ,recallable delegates
לכ תא ודדוע תאז תיממע העונתב ופתתשהש םיטסיכרנאה .וז םע וז
התליחתב ראת לאודאס .'ז םשב יתפרצ אבצ ןיצק .ימצע לוהינל תויטנה
תינמחולהו הליעפה איה תיטסיכרנאה הגלפמה" :האר רשא תא 1918 לש
. . .ןלוכמ תירלופופה םג הארנכו היציזופואה תוצובק לכמ רתויב
."םיגאדומ םיקיבשלובה

לע רוציה לש ימצע לוהינ ןעמל העונתב דחוימב םיליעפ ויה םיטסיכרנאה
םיטסילאיצוסהשכ 1918 לש םינושארה םישדוחב ,לבא .םילעופה ידי
וליחתה םה ,םנוטליש תא וססיב תיקיבשלובה הגלפמה לש םינתוכמסה
םיטסיכרנאה ,הליחתב .םיטסיכרנאה םהירחתמ תא יזיפ ןפואב אכדל
םהלש היגולואדיאה תא וריתסה םהיגיהנמש רחאמ םיקיבשלובב וכמת
םיטייבוסב וכמתש ךכב יתנידמ ןוטליש תונבל תויתימאה םהיתונווכ תאו
ררבתהשכ - תוריהמב הגגופתה וז הכימת ,לבא .(םייממעה םידעווה)
תחטבהל אלא יתימא םזילאיצוס תארקל םירתוח םניא םיקיבשלובהש
םה רוציהו עקרקה לע םיביטקלוק תולעב דדועל םוקמבו ,םתטילש
םיקיבשלובה ,המגודל .רוציה יעצמא לכ לע תיתלשממ תולעבל םירתוח
הדובעה תומוקמב םידבועה תטילשל העונתה תא יתטיש ןפואב וסרה
.תושקה תוביסנה תורמל רוצייה תא ריבגהל החילצה וזש תורמל

– הדובעה ןוירפ תא תיחפי רבדהש הנאותב םידבועה תטילש דגנ לעפ ןינל
ךכ לע דוע) םידבועה ידיל הטילשה הרבע ןכא םהב תומוקמב ךרפוהש רבד
ונימיב תיטסילטיפקה הטישב םידדצמה ולאש ןייצל ןיינעמ .(4.2 'ג ףיעסב
.ןינל לש ךרפומ ןועיט ותואב םישמתשמ

תא וליבגה םיקיבשלובה ,םידבועה תטילשל העונתה לש הלוסיחל ליבקמב
דגנ תוחיצרו םירסאמב יתטיש ןפואב ולעפו םינומהה לש שפוחה
םשב .ולא םידעצל םיטלובה םידגנתמה ויהש םיטסיכרנאה
,תויטילופ תוגלפמו םייאמצע םידוגיא לש םמויק רסאנ ,"םזילאיצוס"ה
.תואלקחבו הדובעה תומוקמב ימצעה לוהינה לטוב ,התיבשה שפוח לטוב

הכפהמה תא תיתטיש הלועפב לסחל םיקיבשלובה לש םתחלצה תורמל
לש םינושארה םישדוחה ךלהמב יתימא םזילאיצוסל סיסבה תאו
.םלועב םזילאיצוסה יגציימל ךופהל וחילצה תוצעומה תירבו םה ,םנוטליש
םיטייבוסה לורטינו ירטרביל םזילאיצוס לש םייוטיבה יוכיד לש ךלהמה
הכפהמה לוסיחבו טטשנורקב תוממוקתהה לוסיחב ואישל העיגה
.הניארקואב תיטסיכרנאה

לש םהיניעב המוצע תובישח 1921 ראורבפב טטשנורק לש תוממוקתהל
לש הנושארה תיתועמשמה תיממעה תוממוקתהה התויהב םיטסיכרנאה
.יתימא םזילאיצוס ןעמל הרושה ןמ םישנא

ןויסינה התיה טטשנורק" :ןילוו בתכ "תעדונ אלה הכפהמה לע" ורפיסב
ןוטליש לכמ יאמצע ןפואב םמצע תא ררחשל םדא ינב לש ןושארה יאמצעה
תודמעמה ידי לע רישי ןפואב השענ הז ןויסינ :תיתרבח הכפהמ תושעלו
."םהש לכ םיכנוח וא םיגיהנמ ,םייטילופ "םיעור" לכ אלל םמצע םידבועה

.רתויב חלצומה ןפואב ומשוי םייטסיכרנאה תונויערה ,הניארקואב
ונגריא םילעופה דמעמ ישנא תי'ציבונכמה העונתה הנגה םהילע םירוזאב
העונתה .ימצע לוהינב םהיכרוצו םהיתונויער יפ לע ,רישי ןפואב םהייח תא
דגנ המחלש קר אל ,תימצע הלכשה לעב רכיא – ונכמ רוטסנ לש ותגהנהב
החלצהב הדגנתה ףאש אלא םיקיבשלובהו םינבלה לש תורוטטקידה
.םיניארקואה םינמואלל

היה העמשמש הניארקואב "תימואל תימצע הרדגה"ל האירקל דגנ לקשמכ
לש תימצע הרדגהל ותעונתו ונכמ וארק ,תיאמצע תיניארקוא הנידמ תמקה
לש תודיעו ונגריא םי'ציבונכמה .ולוכ םלועבו הניארקואב םידבועה דמעמ
םיטייבוס ןכו (רוסאל םיקיבשלובה וסינ םקלח תאש) םירכיאו םילעופ
דוה ןיבור"כ םסרפתה ומצע ונכמ .תונומוקו םידוגיא ,םיישפוח
."יניארקואה

םירכיאהו םילעופה לש שפוחהש ונעט םי'ציבונכמה" :בוניסרא רטפ ירבדל
םילעופה לש םניינע הז .איהש הלבגה םושל ןותנ וניאו םמצע םהל ךייש
ימוחת לכב םהיניב םיכסהלו םמצע תא ןגראל ,לועפל םמצע םירכיאהו
תושעל םילוכי אל םי'ציבונכמה . . .ןוכנל םיאצומו םיצפח םהש יפכ םייחה
."טולשל םיצפח םניא םגו םילוכי םניא הרקמ םושב . . .ץעיל רשאמ רתוי

העפשה ימוחת תקולח םי'ציבונכמל ועיצה םיקיבשלובה ,קסבורדנסקלאב
וליאו םייטילופה םיניינעב לפטי םיקיבשלובה לש ינכפהמה דעווה רשאכ
רוחבל ונכמ םהל עיצה הבוגתב .םייאבצה םיניינעב ולפטי םי'ציבונכמה
.םילעופה לע םנוצר תא תופכל תוסנל םוקמב ןוגה עוצקמ

םירומא ויה רשא םיקיבשלובה וטקנש םידעצל ודגנתה םי'ציבונכמה
הפולחכ ועיצה םה .(תוצעומה) םיטייבוסה לש יתגרדה ןווינל איבהל
םיישפוח ויהיש (תיסורב םיטייבוס) םילמע לש תוצעומו םידעו לש תכרעמ
.םייתורירשה םהיקוחו תוינוטליש תויוכמס ילעב ילב , ןיטולחל םייאמצעו
תא ישפוח ןפואב רוחבל םיכירצ םמצע םילמעה"ש רמאנ םהיזורכב
םילמעה לש תולאשמהו תונוצרה תא לעופל ואיצויש םהלש םידעווה
.הטילש תוכמס ילעב םידעו אל - םיעצבמ/םיילהנמ םידעו רמולכ .םמצע
לש ןוטלישה םע דחיב תיטסילטיפקה הטישה לטובת ילכלכה םוחתב
םיכייש ויהיו הרבחה תושרל ורבעי הדובעה תומוקמו המדאה – הנידמה
.םש םידבועה םילמעל

רשאכ םימד ץחרמב לסוח הניארקואב ימצע לוהינ לש יטסיכרנאה יוסינה
"םינבלה"ש רחאל םיטסיכרנאה עויסל רתוי וקקדזיה אל םיקיבשלובה
.וסבוה םיטסיראצ-ורפה

תנשב השחרתה ,םינש 66 ךשמל הבקסומב הנורחאה תיטסיכרנאה הנגפהה
םיבר .םדא ינב 10,000 -כ ופתתשה הבש ןיקטופורק לש ותיוולהב 1921
ךלהמב וחצרנ םהמ םיברו הז עוריא דובכל אלכה ןמ השפוחל וכז םהמ
ךרעב .םיקיבשלובה לש זוכירה תונחמבו אלכה יתבב ןכמ רחאלש םינשה
תוצעומה-תירב לש רטשמה תא רידגהל םיטסיכרנאה ולחה הפוקת התואמ
םיסובהש תורמלש ךכ לע עיבצהל אב הז יוניכ ."הנידמה לש םזילטיפק"כ
ותוא תא םיאלממ וז הנידמ לש םיטרקורויבהש ירה ולסוח םיטסילטיפקה
.ברעמב יטרפה קשמה לש םיסובה םיאלממש ומצע דיקפתה

אוצמל רשפא םיטסיכרנאה הב ואלימש דיקפתהו תיסורה הכפהמה לע
:םיאבה םירפסב
Voline: The Unknown Revolution "תעדונ אלה הכפהמה" :ןילוו
G.P. Maximov: The Guillotine at Work "הלועפב הניטויליגה" :בומיסקמ .פ .ג
"תיסורה הידגרטה" (2 "יקיבשלובה סותימה" (1 :ןמקרב רדנסכלא
Alexander Berkman: The Bolshevik Myth; The Russian Tragedy
"םילעופ לש הטילשו םיקיבשלובה" :ןוטנירב .מ
M. Brinton: The Bolsheviks and Workers Control
Ida Mett: The Kronstadt Uprising "טטשנורק לש תוממוקתהה" :טמ הדיא
"תי'ציבונכמה העונתה לש הירוטסיהה" :בוניסרא רטפ
Peter Arshinov: The History of the Makhnovist Movement

םרטב דוע ,םיטסיכרנא םירבחמ ידי לע ובתכנ וללה םירפסה לש םקלח
וררחוש וללהש רחאל ובתכנ םקלח ,םיקיבשלובה ידי לע הכפהמה הערכוה
תונלדתשו ץחל תובקעב אב רורחשה .תוצעומה תירבמ ושרוגו אלכה ןמ
ונמזוהש ,םלועה יבחרמ םיטסילקידניס-וכרנא םידוגיא לש םיגיצנמ
תורושל םסייגל וסינ םיקיבשלובהש רחאמ ,הבקסומב היהש סרגנוקל
םהיתועדב םיגיצנה בור וראשנ ,ץרמנה רוזיחה תורמל .םזינינלה
תא קתנלו םזיבשלובה תא לוספל םהידוגיא תא וענכישו תוירטרבילה
תויצרדפנוקה לכ תומדקומה םירשעה תונשב רבכ .הבקסומ םע םירשקה
תליספב םיטסיכרנאל ופרטצה םיטסילקידניס-וכרנאה םידוגיאה לש
הרוטטקידו יתכלממ םזילטיפקכ ותייארלו "יסורה םזילאיצוסה"
.תיתגלפמ

הילטיאב םילעפמה לע תויוטלתשהב םיטסיכרנא 5.5 'א

(הלאמשה) היצזילקידר הלח הנושארה םלועה תמחלמ םויס רחאל
םירבחה רפסמב "תוצצופתה" הלח .ולוכ םלועבו הפוריאב תיתועמשמ
."םיקחש ועיקרה" הלומעתו תונגפה ,תותיבששכ םייעוצקמה םידוגיאב
הכפהמה ןוחצינכ הארינש הממ רחאה קלחהו המחלמהמ עבנ ךכמ קלח
םיטסיכרנא וליפא הקיבדה תיסורה הכפהמהמ תובהלתהה .תיסורה
םיטסילטיפק-יטנא ומכ רשא ,ידאבל ףזו'ז תמגודכ ,םיטסילאודיבידניא
המדנ ."רתוי ריהב םויל הווקת חרזמבש תומימדאב ואר" םירחא םיבר
ךרד יוסינב חבשל םייואר םיצמאמ" םישוע ןכא םיקיבשלובהש םהל היה
."תיתיישעת תודבע לש םוניהיגהמ יהשלכ טולימ

םידוגיאהו רתוי םירלופופ םייטסיכרנאה תונויערה ושענ הפוריא יבחרב
התחירפל האיבה הסיסתה ,המגודל הילגנאב .ולדג םיטסילקידניס-וכרנאה
,הינמרגב ;לידסדילקב תמסרופמה התיבשלו םידבועה ידעו תעונת לש
םרז תוחתפתהלו הישעתב םידבוע ידוגיאל הארשה הנתנ IWW-ה תיילע
Council "םידעוו לש םזינומוק" םשה תא אשנש ירטרביל יטסיסקרמ
-וכרנאה CNT-ה ןוגריא לש יביסמ לודיג היה דרפסב ;Communism
לאיצוסה תוגלפמב לודיג םג היה ,רעצה תיברמל .יטסילקידניס
.תוירטירוטואה תויטסינינל-תויטסינומוקבו תויטרקומד

1920 טסוגואב ויה ,םילעפמ תותבשהו רכש יצוציקל הבוגתכ ,הילטיאב
תונוכמה תישעת ילעפמב וליחתה תותיבשה .תובחרינ תבש תותיבש
. . .תורחא תוישעתו ,םישיבכב הלבוה ,תובכרה תכרעמל וטשפתהו
יתב תא וספת קר אל םידבועה .תועקרק תסיפתב ופרטצה םירכיאהו
רהמ יד .םידבועה לש ימצע לוהינ תחת םודימעה ףא אלא תשורחה
וכישמהש "םידבוע-םיתבוש" 500,000-מ רתוי הפיקהו העפותה הטשפתה
.םמצע תוחוכב רוצייה תא

תא וליחתה תכתמה ילעופ" :בתכ ולא תולועפב ףתתשהש הזטלמ וקירא
םוקמב .שדח ןיממ התיבש וז התיה ,לבא .רכשה יפירעת לשב העונתה
יבחר לכב . . .דובעל ילבמ םהב ראשיהל ובשח םילעפמה תא שוטנל
לש ןייפוא הנתשה רהמ ידו םילעופה לצא ינכפהמה טהלה האג הילטיא
יעצמא לכ לע טלתשהל לשב ןמזהש בושחל וליחתה םילעופ .תועיבתה
רוצייה תא ןגראל וליחתהו תימצע הנגהל קשנב ודיטצה םה .רוציה
הרוצ ,שדח רדס הז היה ;. . .ןיינקה תוכז תא ולטיב השעמל . . .םמצעב
רחאמ הלועפמ הענמנ הלשממהו .הסנכוהש םייתרבח םייח לש השדח
.שממ לש תודגנתה ביצהל תלוכי תרסח השחו

ןוילמל בורק ידכל לדג USI יקלטיאה יטסילקידניסה דוגיאה ,וז הפוקתב
ימויה ונותיעו וירבח 20,000 לע UAI יקלטיאה יטסיכרנאה דוגיאהו םירבח
םיטסיכרנא" "ןייצ סמיליוו .א ןיווג .םאתהב לדג Umanita Nova
הבר תומלשב םיינכפהמהו רתויב םייבקעה ויה םיינכפהמ םיטסילקידניסו
םזילקידניסה לש הירוטסיהב רתויב טלובה ןייפאמה . . .לאמשה לכמ רתוי
םיטסילקידניסה . . .ךשמתממו ריהמ לודיג 1919-20:-םינשב םזיכרנאהו
םידבועה דמעמבש תינמחולה העדה ילעב תא ךושמל וחילצה םלוכמ רתוי
."ןיטולחל וב הלשכנ תיטסילאיצוסה העונתהש רבד

לע השענ תשורחה יתב לש לועפיתה" :ךכ םירבדה תא םכיס ןיראוג לאינד
:תכל קיחרה ימצעה לוהינה .םידבועה לש םיילהנימו םיינכט םידעו ידי
וקיספה ולאשכ ךא . . .םיקנבה דצמ הרזעל וכז ףא הנושארה הפוקתב
רכש תא םלשל ידכ הלשמ ףסכ הסיפדה ימצעה לוהינה תכרעמ התוא
תואקשמ תייתש הרסאנ ;הרומח תימצע תעמשמ השרדנ .הדובעה
הנגה םשל ונגרוא קשנב תודייצמ םידבוע תוצובק לש םירויס ;םיילוהוכלא
ןיב םיקודה הלועפ ףותישו תוירדילוס ישעמ ןפואב הלעפוה .תימצע
וסנכוה םירמוח ראשו םחפ ,תכתמ תורפע .תימצע הלהנהבש םילעפמ
."ןגוה ןפואב וצקוהו ףתושמ רגאמל

םילגד לש רעי אשינ וספתנש םילעפמה לעמ" :רפסמ הזטלמ וקירא
הרקיעב התיה ונירוטל ץוחמ םידעווה תעונתש רחאמ םירוחשו םימודא
םידבוע ,אבצ תודיחי עיסהל וברס תבכרה ידבוע .תיטסילקידניס-וכרנא
,התיבשל ופרטצהו םהלש םיטסימרופרה םידוגיאה תוארוה לע ופצפיצ
-וכרנאה ויה ולא תולועפמ קלחב .תומדאה לע וטלתשה םיאלקחו
ועפשוהש םידבוע ולא ויה תורחא תולועפב ,ליבומה םרוגה םיטסילקידניס
םידבועה לש תוטלתשההש רחאמ ללכ עיתפמ אלש המ – ולאכ תונויערמ
תוינכות תאו המרגורפה תא םלשומ ןפואב ומאת עקרקהו םילעפמה לע
."ונלש הלועפה

שוטנל םילעופה וענכוש ,םילעפמה תסיפת לש תועובש העברא רחאל ,לבא
םידוגיאהו תיטסילאיצוסה הגלפמה תוליעפמ עבנ רבדה .תשורחה יתב תא
םילעופה תא וענכישו םידעווה תעונתל ודגנתה וללה .םייטסימרופרה
לש יקוח רדסהל הלשממה תחטבהל הרומתב "םיילמרונ" םייחל רוזחל
.השמומ אל ןבומכש החטבה – םיסובה םע םידבועה לש ףתושמ לוהינ
היצמרופניאב םייולת םיתבושה תא הריאשה תילעפמ-ןיב תונגראתה רדעה
שחרתמה לע םייטסימרופרה םידוגיאה לש םיטרקורויבה וקפיסש
תא דדובל םינקסעל רשפיא הז רבד .תורחא םירעבו םירחא םילעפמב
לש םתודגנתה תורמל התיבשה הכעד ,ךכו .תונושה םירעהו םילעפמה
םייטסילקידניסה םידוגיאה תויצרדפנוק .םידבועה ןיבש םיטסיכרנאה
תיצראה תרגסמה תא קפסל ולכי אל ,העונתב טועימו תוימוקמ ויהש
.הלועפ םתיא ףתשל םייטסימרופרה םידוגיאה תודגנתה חכונל השורדה
.ויד ןגרואמ היה אל םגש טועימ תאז לכב ךא לודג טועימ ויה םה םנמא

םזישפה תיילעל רבסהה םה וז תירוטסיה הפוקתב ולא תויושחרתה
ןיבהל ןיא םש םזישפה תיילע תאש ךכ לע עיבצמ סביא סאיבוט .הילטיאב
םזישפה .ןהל המדקש הפוקתהמו 1919-20 לש תומודאה םייתנשהמ קתונמב
.1920 לש ינכפהמה לגה לש ןולשיכה רחאל הרשפאתהש דגנ תכפהמ היה

אל םא" :התיבשה ןמזב ןעטש הזטלמ לש ותיזחת תומשגתה התיה וז
ונסנכהש דחפה לע םדו תועמדב ךכ רחא םלשנ ,השעמה תא םילשנו ךישמנ
וכמת ןכא םירישעה תועקרקה ילעבו םיטסילטיפקה ."תונגרובה לש הבילל
םוקמה ןמ וגרחי אל ןעמל חקל םידבועה דמעמ תא דמלל ידכ םיטסישפב
.םהל יוארה

םיניישעתה ןיבמ םהב םיכמותהו םיטסישפה תרטמ :בתכ סבא סאיבוט
לש םחוכ תא רובשל – הטושפ התיה 22-1921 םינשב תועקרקה ילעבו
יגשיה תא קר אל תולאבו יריב לסחלו םינגרואמה םירכאהו םילעופה
תליחתמ . . .םיכומנה תודמעמה לש אוהש גשיה לכ אלא המודאה הפוקתה
.הנושארה םלועה תמחלמ תצירפ דעו האמה

לשו םיטסיכרנא לש שגפמ תומוקמ וסרהו ופיקתה תויטסישפ תויפונכ
םידעו לש תוכשלו םיילקידר סופד יתב ,םייתרבח םיזכרמ ,םיטסילאיצוס
רורטה לש הלפאה הפוקתב וליפא ,לבא .םייעוצקמ םידוגיא לש םיימוקמ
היה אל הז .םיירטילטוטה תוחוכל תודגנתה וליג םיטסיכרנאה יטסישפה
םירעבו תוריעב התיה םידבועה דמעמ לש רתויב הזעה תודגנתההש הרקמ
לש וז וא תיטסילקידניסה ,תיטסיכרנאה תרוסמה הקזח התיה םהבש
.םזילקידניס-וכרנאה

לש םיסרטניאה לע תימצע-הנגהל תוגולפב ופתתשה םיטסיכרנאה
תודגנתההו ,ולא תוגולפ .ןתמקה תא ומזי םג תובורק םיתיעלו םידבועה
תוצובקה דגנכ ודדומתה דודיע ןהמ ולבקש םילעופ לש תיממעה
,המגודל .םילודג םייטסישפ תוחוכ וסיבה םג תובורק םיתיעלו תויטסישפה
תוגולפ לש םירבח תואמ המכ ,1922 טסוגואב ,המרפ יטסיכרנאה זועמב
לש חוכ וסיבה ,םיילעופה םיעבורה יבשות לש םעויסב תימצעה-הנגהה
.םיטסישפ יפלא המכ

תדחואמה תיזחה ןויערל רתויב בורקה יוטיבה ויה תימצעה-הנגהה תוגולפ
העיגה וילא - UAI ןוגריאהו הזטלמ ולעה ותואש – םילעופה דמעמ לש
הניטצהו םייטסישפ-יטנא םיווק יפ לע החתפתה וז העונת .הילטיא
הנגהל תנווכמ התיה אל וז העונת .תוימוקמה תויונגראתהה לש ןתואמצעב
ידבוע ,הישעתה ידבוע לש םיינויח םיסרטניא לע אלא "היטרקומדה" לע
הגלפמה םג ,לבא .םינמואהו הכאלמה ילעב ילעופ ,םילמנה
תא שוטנל ןהירבחל ורוה םיטסינומוקה הגלפמה םגו תיטסילאיצוסה
םע הפקתה יא תנמא לע המתח תיטסילאיצוסה הגלפמה .העונתה
תוליעפ תא קיספהל ופידעה ,םיטסינומוקה .1921 טסוגואב םיטסישפה
.םיטסיכרנאה םע דחי הב ואצמי אלש ידכ העונתב םהירבח

תיטסילאיצוסה תוגלפמה לש הכימתה תקספהש ךכ לע עיבצה סבא
ופידעה וללה .תושק הב העגפ תימצעה הנגהה תעונתב תיטסינומוקהו
ןיב םייטסיכרנאה תונויערה תוטשפתה לע םזישפבו הסובתב ןכתסהל
הנקבו םואתב לועפל דוע ולכי אלש םידדובמ םיימוקמ םיקבאמ .ןהירבח
תא םיינגלפה םידעצה ורשפיא ךכבו ,המישמל ולכי אל – יצראה הדימה
תא הלישכהש רחאל .םזילטיפקה לש ורומיש תאו םיטסישפה ןוחצינ
םג תירטירוטואה תיטסינומוקה הגלפמה הרזע ,1920 טסוגואב הכפהמה
.םזישפה תיילעל

םיטסיכרנאה וכישמה ,יטסישפה הנידמה ןוטלישה לש ודוסי רחאל םג
,םיבר םיקלטיא .הל הצוחמ ןהו הילטיאב ןה – קבאמה תא םיקלטיאה
םג .וקנרפ דגנ דרפסב קבאמל 1936-ב ופרטצה ,םיטסיכרנא קר אלו
העונתב בושח דיקפת םיטסיכרנאה ואלימ היינשה םלועה תמחלמ ךלהמב
תא ודיקפה הינטירבו ב"הרא תוחוכש אלפ אל .הילטיאב תינזיטרפה
חטשה םא םג – םירכומ םיטסישפ ידיב םתטילשבש םיחטשב ןוטלישה
-יטנאה תוחוכה םהב םינזיטרפה תוחוכ ידי לע ןכל םדוק ררחוש
.םייטננימוד ויה םייטסילטיפק

.תידרפסה הכפהמהו םזיכרנאה 6.5 'א

תיטסיכרנאה העונתה דרפסב התיה םירשעה האמה לש םישולשה תונשב
- CNT-ב ויה 1936 "םיחרזאה תמחלמ" תליחתב .םלועב רתויב הלודגה
ןוילמל לעמ תידרפסה םיטסילקידניס-וכרנאה םידוגיאה לש היצרדפה
תירביאה תיטסיכרנאה היצרדפה - FAI-ב םירבח 30,000-ו םירבח יצחו
.(םיבשות ןוילמ 24 ךותמ)

יטסישפה הכיפהה ןויסנל הבוגתכ ילויב 18-ב הצרפש תיתרבחה הכפהמה
דוגיאה .ירטרביל םזילאיצוסב ונימי דע רתויב לודגה יוסינה איה
דדוע םגש אלא םזישפה תיילע תא םסחש קר אל יטסילקידניסה
השימחמ רתוי .םילעפמ לעו תויאלקח תומדא לע ףקיה תבחר תוטלתשה
תא ומשייו ןוילמ ינשל הלע םרפסמש CNT-ה ירבחל ופרטצה םישנא ןוילמ
וגישה םיברה םיישקה לע תורבגתה ךות .םירזגימה לכב ימצעה לוהינה
.רוציב םגו הדובעה יאנתב םג רופיש

לש םהידיב חוכהו המזויה רקיע ויה ילויב 19-ה רחאלש םישקה םימיב
םיטושפה םישנאה ולא ויה .FAI-ה לשו CNT לש הרושה ןמ םירבחה
לש תוטלתשהה ןויסנ תא ולישכה םג םינוגרא ירבח לש םתעפשהב רשא
הקולחה ךשמה תא ורשפאו ,רוציה ילגלג תא שדחמ ועינהו םגו םיטסישפה
וחלשנש תויצילימל ובדנתה םיפלא תורשע .םינושה םירצומה לש הכירצהו
םוחת לכב .וקנרפ ןוטליש תחת ורתונש דרפס לש םיקלחה תא ררחשל
- שדח םלוע ידרפסה םידבועה דמעמ ביצה ,רבדה רשפאתה קרש ןפואו
ידי לע וצפוה רשא שפוחהו יתרבחה קדצה תונויער לע ססובמה
.םיטסיכרנאה

הליהתה" רפסב חוודמ ("1984"-ו "תויחה תווח" רבחמ) לוורוא 'גרו'ג
םייתרבחה םייונישה לע היאר-דעכ Homage to Catalonia "הינולטקל
םיטסיכרנאה" :1936 רבמצד ףוס לש תינכפהמה הנולצרבב םהב לחוהש
םש ויהש ולאל .המוציעב התיה הכפהמהו הינולטקב וקיזחה ןיידע
הארנכ תינכפהמה הפוקתהש הארנ היה ראוני וא רבמצדב רבכ ,הלחתההמ
היה הנולצרבב שחרתמה ,הילגנאמ רשיה אבש ימל ,לבא .הציקל העיגמ
התיהש ריעב םעפ יא יתייה הב הנושארה םעפה וז התיה .םיהדמו עיתפמ
טשוקו םידבועה ידי לע ספתנ ןיינב לכ ,השעמל .םידבועה דמעמ ידיב
ויה ריק לכ לע .םיטסיכרנאה לש םודא-רוחשה לגדב וא םימודא םילגדב
.תוינכפהמה תועונתה לש תומש לש תוביתה ישארו שיטפהו לגמה ירויצ
תוצובק ידיב וקרופ תובר תויסנכ .ופרשנ ןהימלצו וצרפנ תויסנכה לכ טעמכ
ידיב םיקזחומ םהש טלשה תא ואשנ הפק תיבו תונח לכ .םילעופ לש
םתדובע תוביתו םיביטקלוקכ ונגראתה םיילענה יחצחצמ םג .ביטקלוק
וסחייתהו םטבמ תא וליפשה אל םינבזהו םירצלמה .םודא-רוחש ועבצנ
.שומישמ תינמז ואצי הענכהו תויסקיט לש רובידה תורוצ .םיוושכ ךילא
וא 'רבח' התיה הינפה תרוצ .'ודובכ' וא 'ןודא' ,'ריס' הינפב שמשה אל שיא
,לכל לעמ ."בוט םוי" םוקמב 'Salud!' התיה תלבוקמה הכרבהו 'ה/תא'
ופצו ושלג תוימואתפבש השוחתה הררשו ,דיתעבו הכפהמב הנומא התיה
אלו שונא תו/ינבכ גהנתהל ולדתשה םדא ינב .תוריחו ןויווש לש ןדיע ךותל
.תיטסילטיפקה הנוכמב םיגרבכ

ןאכ .8 ףיעס 'ט קרפב אצמנ הנורבישו תידרפסה הכפהמה לע רתוי בר טורפ
.תדחוימ תובישח תולעב תודוקנ רפסמ קר וראוי

וא םידבועה לש רישי ימצע לוהינ תחת המשוה ינאלטקה לבחב הישעתה לכ
המכב .(דקפתל ךישממ ןשיה לגסה רשאכ) םהלש הטילשו חוקיפ תחת
תייצרדפ .םיביטקלוק לש היצרדפל וכפה םימלש םירוזאו םירע םירקמ
המגוד איה היסנלוו ןוגרא ,הינולטק לש לזרבה תוליסמ תשר לש תובכרה
,םוקמ לכב :תוימוקמה תופסאה ויה היצרדפה לש הסיסבב .ךכל תינייפוא
. . .עצבל שיש הדובעב ןודל ידכ עובשב םיימעפ ופסאתה םידבועה לכ
הנחתה לש יללכ לוהינל דעוו התנימ הנחת לכ ידבוע לש תיללכה הפסאה
ודמע ,תולאש לע תובושתו ןובשחו ןיד ןתמ רחאל ,ולא תופסאב .התביבסו
ללכ ידי לע הליספ וא רושיאלו ,ןוידל דעווה לש תוטלחההו הלועפה יווק
.םידבועה

ףוג .ופילחהלו דעווב רבח לכ לש יונימה תא תידיימ לטבל הלכי הפסאה
ורחבנ וירבחש ינכפהמה דעוה היה תובכרה תייצרדפ לש ןוילעה םואתה
,לאוול ןוטסג יפ לע .םינושה םירוטקסב דוגיאה ירבח לש תופסאב
הטישב הטמל הלעמלמ הטילשב הלהונ אל תבכרה יווק לע הטילשה
.תאזכ תוכמס התיה אל ןוילעה ינכפהמה דעוול .תיתלשממה תיזוכירה
םיווקה ןיב םואתבו תוליעפה לע ללוכה חוקיפב וקפתסה דעווה ירבח
.תשרה לש םינושה

םיביטקלוק ומיקה םילעופו םיריעז םירכיא לש םיפלא תורשע ,תואלקחב
רחאמ דואמ הרפתשה םייחה תוכיא .ישפוח ןוצרמ תופרטצה יפ לע
ינבמב העקשהו ןוכימ ,ךוניח ,יאופר לופיט תסנכה הרשפיא תודגאתההו
דחא .שפוחה תלדגה םגו רוציה תרבגה םג ורשפיא םיביטקלוקה .רוביצ
,ביטקלוקב תויחל . . .רדהנ היה הז" :ךכ תאז ראת םיביטקלוקה ירבחמ
אל רפכה דעו רשאכ .ותעד תא עיבהל לוכי דחא לכשכ ,תישפוח הרבחב
בושח רבד םוש לע ומצעב טילחה אל דעווה .ורקבל היה רשפא ןוצר עיבשה
.אלפנ שממ היה לכה .רבדב קוספתש תיללכ הפסאל אורקל ילב

יתורש ,םיינוליח רפס יתב ומיקה םייטסיכרנא םינוגרא ,תיתרבחה תיזחב
"תוישפוחה םישנה" תעונת .ילוכו ,םייתרבח םיזכרמ ,םיירטרביל תואירב
הרבחב םישנה לש יתרוסמה דיקפתה דגנ הקבאנ Mujeres Libres
העונתה ךותב ןה – םישנ יפלא תוררחתשהל האיבהו תידרפסה
הבר הפונת הנתנ תיתרבחה תוליעפה .הל הצוחמ ןהו תיטסיכרנאה
.םידוגיאה תרגסמב ,הכפהמל םדוק דוע ,וליחתה רשא ולא םיכילהתל

ונוטלישמ דרפס יקלח ראש תא ררחשל ואציש םיבדנתמה לש תויצילימה
םג וללכו םייטסיכרנאה תונורקעל םאתהב ןה ףא תונגרואמ ויה וקנרפ לש
םלוכ .דמעמכ הנוצק אל ןבומכו תועדצה ,תוגרד ויה אל .םישנ םגו םירבג
:ךכ תאז ראת POUM לש היצילימב רבח היהש לוורוא 'גרו'ג .םיווש ויה
ןיב אלמ יתרבח ןויווש היה תויצילימה ךרעמ לש רתויב תיתוהמה הדוקנה"
ולביק לרנגהו לייחה .םישנאה ראש ןיבל םהינימל םידקפמהו םיניצקה
הזב הז וברעתהו םידגבה םתוא ושבל ,לכוא ותא ולכא ,םולשת ותוא
לרנגה לש ומכש לע חופתל תצפח םא .יתרבח גוח ותואב ירמגל םיוושכ
השע אל דחא ףאו תאז תושעל תלוכי הירגיס ררונשל ידכ היזיבידה דקפמ
.ןיינע הזמ

לבוקמ היה .תיכרריה אל היטרקומד התיה היצילימה ,ינורקע ןפואב
הדוקפ םינתונ רשאכש ויליאמ ןבומ םג לבא ,תוארוהו תודוקפ םיאלממש
ויהו םיניצק ויה .תוחנל ןוילעמ אלו רבחל רבחמ תונתינ ןה הארוה וא
תיאבצה היכרריהה ןבומב אל לבא ,תורחא תוגרד ילעב םידקפמ
.תורמ תלבק ינוניג ראשו תועדצה אל ,םיראתו תוגרד ויה אל :תלבוקמה
תרסח הרבח לש ינמז הדובע לדומ ןיעמ תויצילימה תרגסמב רוציל וסינ םה
רתוי הבר תוברקתה התיה ךא ,טלחומ ןויווש היה אלש ןבומכ .תודמעמ
."ירשפא ללכבש יתבשחש וא םעפ יא יתיארש הממ ךכל

ןיב הקסורו הקחשנ תיטסיכרנאה העונתה ,רחא םוקמ לכב ומכ - דרפסב
רובעב .וקנרפ לש םזילטיפקה ןיבל תיטסינומוקה הגלפמה לש םזינינלה
,הכפהמה ינפ לע תיטסישפ-יטנאה תיזחה תודחא תפדעה לש האיגשה
ןהו הכפהמה לש וזב ןה – הלופכ הסובתב הב ולגדש םיטסיכרנאה ומליש
.םשארב ומליש םג םיבר םירקמבו . . .יטסישפ-יטנאה קבאמה לש וזב
תמצעהל םילעופ ויה םא םהינש תא ליצהל ויה םילוכי דציכו םא הלאשה
חוכיוול הנותנ ,םזיכרנאה תונורקע תא רתוי םלוהה ןפואבו הכפהמה
.םישוחינלו

עודמ םיגדמ ,היצילימב ויתויווח לע לוורוא 'גרו'ג רסומש ,ןובשחו ןידה
הליהקל הרקמב יד יתעלקנ" :םיטסיכרנאל הבושח הכ תידרפסה הכפהמה
ויה םזילטיפקב הריפכו תיטילופ תועדומ הבש תיברעמה הפוריאב הדיחיה
םיפלא תורשע ןיב ימצע תא יתאצמ ןוגאראב ,ןאכ .םדוגינ רשאמ רתוי םיחיכש
םלוכ םייחה ,םילעופה דמעממ (םלוכ אל ךא) םבור אצומש םדא ינב
,אלמ ןויווש הז היה הירואתב .םיוושכ הז םע הז םיברועמו המר התואב
תוסנתה םש התיהש רמאל רשפא .ךכל בורק יד הז היה השעמל םגו
.ידיתעה םזילאיצוסב

דחפ ,ףסכ תפידר ,םזיבונס ומכ םינשיה םייתרבחה םיעינמהמ םיבר
הרבחה לש הליגרה תידמעמה הקולחה .ומלענ טושפ םהימודו ,סובהמ
תפוטש תילגנאה הרבחב יחש ימל ןיימדל ןתינ אל שממש ןפואב המלענ
ןודא היה אל שיאו םירכיאה דבלמו ונדבלמ שיא םש היה אל .ןוממה
התיה התוחיכש .ילמרונה רבדה התיה הווקתה הב הליהקב ונאצמנ .רחאל
תורבח האטיב 'רבח' הלימהו .תויניצה וא תושידאה לש וז רשאמ רתוי הבר
.תוצראה בורב ומכ - הלש ףויז אלו תיתימא

שיחכהל םויכ לבוקמש ךכל עדומ ינא .ריוואב ןויוושה תא םש תמשנ שממ
םוצע טבש םלועה תוצרא לכב .ןויווש םע ףתושמ והשמ שי םזילאיצוסלש
םיקוסע םיינונטקו םיקלקלח ,םיימומרע םירוספורפו הגלפמ ינקסע לש
ןנכותמ יתכלממ םזילטיפק רשאמ רתוי אל אוה םזילאיצוסהש "החכוהב"
לש ןוזח םג םייק לזמה הברמל .היהשכ ראשנ ןוממה תפידר עינמשכ -
.רחא םזילאיצוס

תא ןכסל תוצרל ול םרוגו םזילאיצוסל ליגרה םדאה תא ךשומש רבדה
בורל .ןויוושה ןויערב אטבתמה םזילאיצוסה לש "הקיטסימה" אוה ,ורוע
אלל הרבח איה ,םזילאיצוס' גשומה תועמשמ םדאה ינב לש םוצעה
שפיח אל שיאשכ תאז הליהקב . . .איהש תועמשמ לכ אל ןיאש וא תודמעמ
לבקל היה רשפא ,ףנחתה אל שיאו לכב רוסחמ היהשכ ,רשעתהל ךיא
םזילאיצוסה לש םיחתופה םיבלשה ושחרתי וב ןפואה יבגל תימלוג תיזחת
דע יתוא ךשמ הז בזכאתהל יל םורגל םוקמב ,רבד לש ופוסב .וארי ךיאו
.דואמ

:םירפסב אוצמל רשפא תידרפסה הכפהמה לע ףסונ עדימ
;"תידרפסה הכפהמהמ םיחקל" :סדר'ציר ןונרוו
Lessons of the Spanish Revolution by Vernon Richards
;"תידרפסה הכפהמב םיטסיכרנא" :סטאריפ הזו'ז
Anarchists in the Spanish Revolution by Jose Peirats
;"דרפס לש תוישפוח/תוררחושמה םישנה" :גרבסלקא הטרמ
Free Women of Spain by Martha A. Ackelsberg
;"םייטסיכרנאה םיביטקלוקה" :(ךרוע) בוגלוד םס
The Anarchist Collectives edited by Sam Dolgoff
;"סזאיו סזאק לש םיטסיכרנאה" :ץנימ .ר םורז
The Anarchists of Casas Viejas by Jerome R. Mintz
;(יקסמוח לש הארקמב) "תילרביל תונדמלו תויביטקיבוא" :יקסמוח םעונ
Objectivity and Liberal Scholarship by Noam Chomsky
;"הינולטקל הליהתה" :לוורוא 'גרו'ג
Homage to Catalonia by George Orwell.

1968 ,תפרצב ינוי-יאמ לש דרמה 7.5 'א

רחאל ילקידרה ףונל םזיכרנאה תא וריזחה תפרצב ינוי-יאמ תוערואמ
תוממוקתהל .םלועה ןמ רבעש רבדכ הילא וסחייתה םיברש הכורא הפוקת
.ידמל העונצ הלחתה התיה םדא ינב ןוילמ הרשעכ הב ופתתשהש תאז
הקלוסש ,(טידנב-ןהכ לאינד תא םג הללכש) םיטסיכרנא םיטנדוטס תצובק
תמחלמ דגנ תוליעפ לע זירפבש רטננ לש הטיסרבינואה תלהנה ידי לע
םוקמל םירטוש 80 לש םתעגה .האחמ תנגפהל דיימ הארק ,םאנטיוו
ואציש םיבר םיטנדוטס הזיגרה ,הטיסרבינואה ימוחתב הנגפהה
.הטיסרבינואה ימוחתמ םירטושה תא שרגש בר חכל ופרטצהו םידומילהמ

ןיינב תא םיטסיכרנאה וספת ,תינושארה החלצההו הכימתהמ םידדועמ
תסיפת .ינומה חוכיוול תודעוותה םש וכרעו הטיסרבינואה לש הלהנימה
ורגס תויושרהו םירטוש ידי לע הפקוה רטננ ,הטשפתה הטיסרבינואה ינבמ
ימוחתב רטננ לש םיטנדוטסה ופסאתה ,תרחמל .הטיסרבינואה תא
לעמ לש רסאמו ךשמתמ יתרטשמ ץחל .זירפ זכרמבש ןוברוס תטיסרבינוא
תוברקה .בוחר תוברק תיצה הזו ,בר םעז וררוע ,םיפתתשמהמ 500-ל
םירבוע תולאו זגב הפקת םג הרטשמה ןכלהמבו תועש שמחכ וכשמנ
.םיבשו

םיטנדוטס יפלא האיצוה ןוברוסה תריגסו תונגפה לע טלחומ רוסיא
תודקירבה תיינבל המרג תיתרטשמה תומילאה תרבגה .תובוחרל
עיגה רבכ ,הלילב תחא העשב" :חוויד לבאל קא'ז ןא'ז בתכה .תונושארה
חרוא ירבוע ,םילעופ ,םישנ . . .םיפלאל תודקירבה תיינבב םירזועה רפסמ
,תולודג םינבא הריבעהש הייח תרשרשב ופתתשה ,תומ'זיפב םישנאו
350 לש םתעיצפל האיבה תוברק לש הליל תאצות ."םילזרבו םישרק
תומילא דגנ םיניגפמ ףלא 50 לש האחמ דעצמ ,יאמל 7-ב .םירטוש
עבורה לש תורצה תואטמיסב תוברק לש םלש םויל חתפתה םירטושה
יקובקב םיניגפמה וקרז הרטשמה לש זגה ינומירל הבושתכ .יניטלה
."!תיאזירפה הנומוקה יחי" וארקו בוטולומ

יאמב 10-ב חותפל ךוניחה רש לע ופכ תוכשמתמה תוינומהה תונגפהה
םיריעצ םילעופ ,תודקירב 60 רבכ ובצוה תובוחרב ,לבא .ןתמו אשמב
תומילאה תא וניג םייעוצקמה םידוגיאהו ,םיטנדוטסל ףרטצהל וליחתה
רשע השולשבו תפרצ יבחר לכל וטשפתה תוינומה תונגפה .תיתרטשמה
.ןוילמל זירפב םיניגפמה רפסמ רבכ עיגה יאמל

םיטנדוטסה .יניטלה עבורהמ הרטשמה הגוסנ תינומהה האחמה חכונל
.קבאמה תצפהל תדמתמ תינומה םיליעפ תפסא ומיקהו ןוברוסה תא וספת
.םיטנדוטסה ידי לע וספתנ תפרצ לש תואטיסרבינואה לכ רהמ יד
,תוזרכה ,םיזורכ ,הלומעת לש קסופ יתלב םרזב וצפוה ןוברוסהמ
שורדו יתואיצמ היה" ,"ירשפא לכה" :ןוגכ תואמסיס .תוזרכו ,םיקרבמ
.תוריקה תא וסיכ ,"רוסאל רוסא"ו "ןמז אלל םייח" ,"ירשפא יתלבה תא
ןיצקוב ירומ .םלוכ יתפש לע האשינ "ןוימידל ןוטלשה לכ" המסיסה
םיכרצו רוסחמ דוע וניא הכפהמל עינמה חוכה ,ונימיבש ךכ לע עיבצה
טרפה ןויסינו םוימויה ייח תוכיא רופישל השירד םג אלא דבלב םיירמוח
.ולרוגב הטילש גישהל

לע וטלתשהו הידרשמב הלהנהה תא ולענ ןשיאיווא-דוס ידבוע ,יאמל 14-ב
יוואב-דיהקול ,ונר-ןואילק ידבוע הז דעצל ופרטצה ,תרחמל .לעפמה
ידכ זירפב ימואלה ןורטאיתה ןיינב ספתנ הליל ותואב .ןאילרוא-לסומו
רתויב לודגה לעפמה ,ןכמ רחאל .םינוידל תדמתמה הפסאה תא חראל
ינקסע םע וצעייתה םידבועהש ילבמ אוה ףא ספתנ רוקנליב-ונר – תפרצב
.םהידבוע ידיב זירפ ילעפממ האמכ ויה רבכ יאמל 17-ב .יעוצקמה דוגיאה
התיבשה יאמל 20-ב .122-ל םרפסמ הלע יאמל 19-ה לש עובשה ףוסב
ידבוע .םדא ינב ןוילמ השיש רבכ הפיקהו תיללכ התיה םילעפמה תסיפתו
וידרל םינומהה תרושקת לע לופונומה תא ריאשהל אלש ופידעה סופדה
םידומצ וראשנ םינותיעה דוע לכ הדובעב ךישמהל ומיכסהו היזיבלטלו
ךכ לע םיספדה ודמע ,םיטעמ אל םירקמב .שחרתמה לע יביטקיבוא חווידל
הרק רבדה .םסיפדהל ומיכסי םרטב םירמאמלו תורתוכל םייוניש וסנכויש
.ןויסנ-הלו ורגיפ-הל ומכ ןימיה ינותיעב רקיעב

לש תחלשמ ונגריא ןוברוסב םיקיזחמה םיטנדוטסה ,ונר לעפמ תסיפת םע
םירוחש-םימודאה םילגדה םשארבשכ ודעצש םיטנדוטס םיפלא תעברא
םייעוצקמה םידוגיאה ,לשממה לש תוהלבה םולח .םייטסיכרנאה
.םשגתהל דמע ,םידבועל םיטנדוטסה ןיב תירב – תיטסינומוקה הגלפמהו
םינקסעו ,שגפמה תא עונמל וארקנ הרטשמה לש הדותעה ןמ םיפלא תרשע
הגלפמה .לעפמה ירעש תא ולענ םייעוצקמה םידוגיאה לש םילהובמ
םע תחא די ושע םה .דרמה תא ץפנל הירבחל הארק ףא תיטסינומוקה
תא ואיבה רשאכ ,לבא .תומרופר לש הרדס וחסינו םיסובהו הלשממה
.םידבועה ידי לע םינפ תשובב ושרוג םילעפימל תועצהה

ימצע לוהינ לש תופסא ידי לע ונגרוא ותצפהל תוליעפהו ומצע קבאמה
ירומ .הז ןפואב ללכ ךרדב ולהונ תותיבשה םג .הלועפ ידעוו די לע ומאותו
לכל ,ויתורוצ לכ לע ,ימצעה לוהינה תוטשפתהב התיה הווקתה" :ןיצקוב
תושוחת םהב ררועו םינוילמ ספת תופסאב טהלה .םייחהו הלכלכה ימוחת
תתיבש וא םידבוע תתיבש התיה אל וז ."םהב תומייק יכ ורעיש אלש
.םייתרבחה תולובגה לכ תא התצחש תיממע התיבש אלא םיטנדוטס

לא ודעצ שיא ףלא םישולש .קנע תנגפה םיטסיכרנאה ונגריא יאמל 24-ב
תולאב שומיש ךות הלשממה ידרשמ לע הנגה הרטשמה .היליטסבה ןומרא
ןמ המכו הנגה אלל ראשוה ךרע תורינל הסרובה ןיינב ךא . . .עימדמ זגבו
.שאב ותוא ולעה םיניגפמה

ןוגראה ירבח .םייכרב קיפ ולבק ילאמשה ףגאה ןמ תוצובק המכ ,הז בלשב
תוצובק .יניטלה עבורל הרזחב םיניגפמה תא ונפיה JCR יטסיקצורטה
תא וענמ תדחואמה תיטסילאיצוסה הגלפמהו UNEF-ה ומכ תורחא
ךכ לע ריעה טידנב -ןהוכ לאינד .םיטפשמהו רצואה ידרשמ לש םתסיפת
םיקינמולכה לכ תא הדיצה ףנפנל היה לק המכ ונבה אל" :רוחאל טבמב
תאצומו תררועתמ זירפ התיה יאמל 25-ב םאש רורב רבכ וישכע . . .הלאה
" . . .דיימ טטומתמ םזילוגה היה ,וספתנ םיבושחה הלשממה ידרשמ לכש
.תפרצמ (םודאה ינד) טידנב-ןהוכ שרוג הליל ותואב

םילעפמה תוסיפת תוכשמתהו בוחרה תונגפה לש םתומצעתה םע
םילרנג .תכל יקיחרמ םידעצל תונכהב הלשממה החתפ ,תואטיסרבינואהו
.זירפ לע תולעל ןוטלישל םינמאנ תוחוכ יאשחב וניכה אבצה תרמצמ
תונחתו ראוד ינינב ףלא םירשע ללוכ תרושקתה יזכרמ תא השפת הרטשמה
םומינימה רכש תאלעה החיטבה הלשממה יאמב 27-ה ,ינש םויב .רודיש
דוגיאה יגיהנמ .10% לש רכשב תיללכ האלעהו 35%-ב הישעתה ידבועל
רחאל םימוי ונגריא ,CGT-ה תיטסינומוקה הגלפמה תעפשהבש ,יעוצקמה
תוזרכ ףלא תואמ שמח-ב וסוכ היתובוחר .זירפ תוצוחב הוואר דעצמ ןכמ
םיחנומב ןיידע בשח בורה לזמה-עורל ."םעה תלשממ" תמקהל תוארוקה
.םמצעל הטילשה תחיקלב אלו םיטילשה תפלחה לש

םזילטיפקה לש תילמרונה הריואהו תותיבשה בור רבכ ורמגנ ינויב 5-ב
ןונגיסב תולועפב ואכוד הז םוי רחאל וכשמנש תותיבשה לכ .תפרצל הרזח
לע הפקתימ החתפנ ינויב 7-ב .היח שאו םיניירושמב שומיש ךות ,יאבצ
דחא גרהנ הכלהמבו םימי העברא הכשמנש טנילפ תכתמה לעפמ יתבוש
ונר יתבוש לע שאב הרטשמה החתפ ןכמ רחאל םימי השולש .םידבועה
תודגנתהה יסיכל היה אל םידדובמ םתויהב .םידבועה ןיבמ םיינש החצרו
ואצוה תוילקידרה תוצובקה לכ ,תונגפהה לכ ורסאנ ,ינויל 12-ב .יוכיס לכ
תומילא – םידדצה לכמ הפקתמה חכונ .ורסאנ םהירבחו קוחל ץוחמ לא
התיבשה וטטומתה - םייעוצקמה םידוגיאה לש הדיגבו האוג תיתלשממ
.תויוטלתשההו תיללכה

תוגלפמ תורסח ויהש םושמ אל טלחהב ?וז תוממוקתה הלשכנ עודמ
,לזמה תיברמל .ןהב העוגנ שממ התיה הביבסה .תויקיבשלוב דרגנווא
.תודדובמ ויה םינושה ויגלפל יתרוסמה ירטירוטואה לאמשה לש םינוגראה
תוסחייתהה" רסוחמ וכעדו ,זא רבכ הסיסג ךילהתב תויורש ויה ןה
אל תוממוקתהב םיברועמ ויהש ולא .ןהילא םילמעה ינומה לש "היוארה
לש (ץולחה) דרגנבאה"ו . . .תושעל המ םהל הרויש דרגנואל וקקזנ
ידכ ,"ידמ רהמ" תמדקתמה העונתה תא קיבדהל אושל הסינ "םילמעה
.הב טולשל

רסוח ללגב אלא , "דרגנווא לש הגהנה" רדעה ללגב עבנ אל ןולשיכה
םיקבאמה ןיב םאתל םילגוסמה םייולת יתלב םייביטרדפנוק םינוגריא
ןה וזמ וז תודורפ ןתויהב ,ךכו .וזמ וז תודדובמה תויוטלתשהכ וחתפתהש
םילעפמה תדובעב ךישמהל ךרוצ שיש תועדומה םג םידבועל הרסח .ולשכ
תוטלתשהה תעונתב ונמזב היהש יפכ) םתוא תיבשהל וא טלתשהל קר אלו
.(1920 טסוגואב הילטיאב םילעפמה לע

התיה םא הקזח תיטסיכרנא העונת דודיעב חומצל הלוכי התיה וזכ תועדומ
דגנתמה ירטירוטוא-יטנאה לאמשה .תוממוקתהה ינפל אצמנב תאזכ
םילעופה ןיב ותוחכונ התיה ,דואמ ליעפ היהש תורמל ,תונתוכמסל
ופשחנ םיליעפהמ ןמ ףאו םילעופהמ םיטעמו דואמ השלח םיתבושה
.ימצע לוהינבש םינוגריא יבגל תונויערל

לוכי םיניינעה ךלהמש הארמ ינוי-יאמ לש תוממוקתהה ,תאז םע דחי
ץרמה ידי לע ,הז הרקמב ,קלדוהש םידבועה דמעמ .דואמ רהמ תונתשהל
םוחתב ןקפסל רשפא יאש תושירד הלעה ,םיטנדוטסה לש הזעההו
לע תוטלתשההו ,תיללכה התיבשה .תמייקה הטישה לש תולבגימה
שי חוכ הזיא האלפינ תוריהבב המיגדה ,התרגסמב החתפתהש םילעפמה
םינתונ תויוטלתשההו תודימתמה תוינומהה תופסאה .םידבועה דמעמל
תונויער דציכו ,הלועפב םזיכרנאל (םייח תרצק םא םג) האלפינ המגוד
.השעמל םימשוימ תויהלו רהמ ךכ לכ טשפתהל םילוכי םייטסיכרנא