Nedstat Counter
Article in Hebrew - in ISO format (netscape compatible)

םזיכרנאה תוהמ לע תוחיכש תולאשל תובושת
(FAQ)

הסריגל (רוקמל ןמאנ וניאש) רצוקמו דבועמ םוגרת - 1.0 הסריג
FAQ - Frequently Asked Qustions לש 7.7 תילגנאה
:רתאב 1999 ילויב 19 :ב היוצמ התיהש
www.geocities.com/CapitolHill/1931

דעונ ,םזיכרנאה תוהמ לע תוחיכש תובושתו תולאש ליכמה ,הז רתא
ןויערה תא ץיפהלו םיטסיכרנאהו םזיכרנאה לע תמאה תא רפסל
ןויער ךמצעל ץמאל עודמ הלאשל הבושת וב י/אצמתש ןכתי .םיברב
.הביבסב לבוקמש המל ךכ לכ דגונמה הז ינכפהמ

הווהמו םלועה לכמ םיטסיכרנא לש ףתושמ לעפמ אוה ירוקמה רתאה
ךנוצרב םא .תידדהה הרזעהו ןויוושה ,שפוחה םירשפאמש המל המגוד
איה םתבותכ ירוקמה רתאה יקזחתמ םע רשק רוציל
איה ירבעה רתאה יקזחתמ תבותכ .anarcho@geocities.com
israel@lists.tao.ca

ןכותה

המדקה
*** ?םזיכרנאה ללכב הז המ – 'א קלח
*** ?תמייקה הטישל םידגנתמ םיטסיכרנא עודמ - 'ב קלח
*** ?תיטסילטיפקה הלכלכה לש " תודגאה"/םיסותימה םה המ - 'ג קלח
*** ?הרבחה לע םיעיפשמ םזילטיפקהו הנידמה דציכ - 'ד קלח
*** ?תויגולוקאה תויעבל םרוג םיטסיכרנאה לש םתעדל המ - 'ה קלח
*** ?םזיכרנא לש גוס אוה םזילטיפק-"וכרנא" םאה - 'ו קלח
*** ?יטסילטיפק אוה יטסילאודיבידניא םזיכרנא םאה - 'ז קלח
*** ? state socialism "הנידמה לש םזילאיצוס"ל םידגנתמ םיטסיכרנא עודמ - 'ח קלח
*** ?תיטסיכרנא הרבח הארית דציכ - 'ט קלח
*** ?םיטסיכרנאה םישוע המ - 'י קלח
*** "םזילטיפק-וכרנא"ו םזיכרנא - I חפסנ
*** םיטסיכרנא םילמס - II חפסנ
*** היפרגוילביב

םוגרת יבלשב ןיידע ראשה .'א קלח קר תירביעב תעכ ןימז***


המדקה

,םכתיווה יקמעמל ולכתסה ,םלועה לכ לש םירטלורפ"
הואצמת אל :םכמצעב הומישגהו תמאה תא ושפח
."רחא םוקמ םושב
"תיטסיבונכמה העונתה לש הירוטסיה"ב - בוניסרא רטפ

יבחרמ םיטסיכרנא ידי לע בתכנ ,תוחיכש תולאשל תובושת FAQ-ה
.םיניינעתמל םייטסיכרנא הירואיתו תונויער גיצהל ןויסינכ םלועה
תמייקתמה (תילאוטריוו) הדובע תצובק לש ףתושמ ץמאמ ירפ ךינפל
הווקתב טנרטניאב םיטסיכרנאל ישומיש ינוגרא יעצמא גיצהל ידכ
תויהל ךירצ עודמ םינועיט גיצהל איה הפיאשה .ישממה םלועל בחרויש
דגנו םזיכרנאה דגנ תועמשומה תונעט המכ ךירפהל ןכו טסיכרנא
.ונינפל תובצינה תויתרבח תויעב ןורתפל ויתועצה

ןויגיהה"מ םינוש ךכ לכ םיארנ םייטסיכרנאה תונויערהו רחאמ
תאו הנידמה תא םיכירצ ונאש יאדוו" :תמגודכ) "טושפה
.ולא תועדב םיקיזחמ םיטסיכרנאה עודמ ריבסהל ונילע ("םזילטיפקה
גייתסמ/החוד/לסופ םזיכרנאה ,תובר תויטילופ תוירואיתמ הנושב
ויתונויער תא הז םוקמב ססבמו תויחטש תובושת תפילשמ
תושעל ידכ .תושונאהו הרבחה לש קימעמ חותינ לע ולש םילאידיאהו
המכ דע םינועיטה תא ונתצמת ,םזיכרנאה םע םגו ארוקה םע םג קדצ
ףקיה בחר הז ךמסמש ךכל םיעדומ ונא .םינטשפ תויהל ילבמ רשפאש
רשפאש ידכמ בחר אשונה ,לבא ,ןמדזמה ארוקה תא עיתרהל יושעו
.ץרמנ רוציקב וגיצהל היהי

המגדה םהינפלש םיברה םיטוטיצהמ קיסהל םייושע םיארוקה
ךרוצה תא םיכסוח םהש ךכב ישומיש רבד םה םיטוטיצ" הרמיאל
הפ ונללכה .םהב יובירל הביסה וז אלש ןבומכ ."דבל חסנלו בושחל
- הנושארה :תוביס שולשמ םימסרופמ םיטסיכרנאמ םיבחרנ םיטוטיצ
םיטסיכרנאה תוגה לש םירואיתה תא םיאיצממ ונא ןיאש תוארהל ידכ
רשקל ונל רשפאמ רבדה - לכמ הבושחה - הינשה ;םהינועיטו םינודנה
;הז ןויערב םיקיזחמה וננמז ינב םע "םזיכרנאה לש רבעה תולוק" ןיב
ילעב לע תונעשיהל יעצמא םניא םיטטוצמה םיטסקטה - תישילשהו
.יתיצמת ןפואב תונויער גיצהל ךרד אלא תוכמס
קודבל םיארוקל רשפאל ידכ םיאבומ םיבר םיטוטיצ ,ךכל ףסונב
תודבועה תוצמית ךות םיטטוצמה לש םהיתונויער תא ריכהלו
לע ,יקסמוח םעונ לש וירבדמ הטטיצ ,המגודל .ץרמנ רוציקב םתאבהו
ונאש חיכומ ,יתלשממ םזינויצקטורפ תרזעב םזילטיפקה חותיפ
לכ תא איבהל ךרטצנש ילבמ ,תודבוע לע ונירבד תא םיססבמ
.שומיש יקסמוח השוע םהב תומוקמה יארמו תודבועה ,םינועיטה
טסקטב םשקובמ תא אוצמל םילוכי ךכב קימעהל םינינועמה םיארוק
.טטוצמה

רשאב 1995 תנשב לחוה ותביתכב .ולשמ הירוטסיה רבכ שי FAQ-ל
לש הנעטה תא ךירפמה FAQ רבחל ידכ הצבקתה םיטסיכרנא תצובק
םיברועמה .םיטסיכרנא לש גוס םהש יראטרבילה םזילטיפקה ידיסח
תוצובקלו) טנרטניאל ליעפ רוביח לש תובר תועש ועיקשה הז טקיורפב
רודל םילוכי םזיכרנאו םזילטיפקש םהיתונעט תא ךירפהל ידכ (וב ןויד
תשר יליעפ לש הצובק השבגתה ,רבד לש ופוסב .תחא הפיפכב
ובו רתא תונבל אוה ותושעל רתויב בוטה רבדה יכ הטילחהש טנרטניאה
םידדצמה עודמו םזילטיפקה תא אנוש םזיכרנאה עודמ ריבסמה FAQ
קיימ לש ותעצה רואל ,לבא .םיטסיכרנא םניא םזילטיפק-וכרנאב
Critiques of "תוינאיראטרבילה תרוקיב" רתאה תא קזחתמה ,ןבויה
.רתוי בוט יטסיכרנא-ורפ FAQ תונבל ןויערהש טלחוה ,Libertarianism
םינמיסה ןמ המכ וב םירכינ םויכ םג .יטסיכרנאה FAQ-ה דלונ ךכו
ןייא לש םהימוד ,אמגודל .תיטסילטיפק-וכנא יטנאה אצומה תדוקנל
םיקרפב יוארה ןמ בר םוקמ םיספות םהימודו דרבטור ירומ ,דנר
לכ םיבושח םניאש תורמל ,דחוימב םהל שדקומה 'ו קרפ לע םיפסונ
היגולואידיאה לש תינוציק המגוד םיגציימ םהו רחאמ ,לבא .ךכ
םהו רחאמ ,תאזו .םיישומיש יד םה ,הינועיטו החיכשה תיטסילטיפקה
לש םיירטירוטואה םיטביההו תוכלשהה תא רורב ןפואב םיגיצמ
םיסנמ הלש רתוי םינותמה םיכמותהש תיטסילטיפקה היגולואידיאה
.םתובישחב תיחפהל וא ריתסהל

יטנאלו םיטסיכרנאל ישומיש עדימ רגאמ ןאכ ונרצי ,ונתעדל
הז FAQ "שידקהל" ונילעש ןכתי .םתשיגב ונל םימודה םיטסילטיפק
םיכרפומה םהינועיטש טנרטניאב "יראטרבילה םזילטיפקה" ידיסחל
רשאב ךכ לכ לודג דובכ םהל עיגמש אל .הז לעפמ ליחתהל ונל ומרג
רתוי אל טנרטניאב םהינועיטו ירמגל םיילוש םה טנרטניאל ץוחמ
FAQ-ה לש ןכותה רקיע אצמנ 'ז-ו 'ו םיקרפב .םיזיגרמ םתס רשאמ
החינזו) טנרטניאב החיכשה הנעטה תכרפה םשל קר ללכנו ירוקמה
.אוהש גוס הזיאמ םזילטיפקב ךומתל לוכי טסיכרנאש (ול הצוחמ
רחאמ םירתוימ שממ םינועיטה טנרטניאל ץוחמש ישממה םלועב)
"וכרנא" תדמצהש םירובס םיטסיכרנאה ללכה ןמ אצוי אלל טעמכו
הריתס וז םזילטיפקל
(.תיטסיכרנאה העונתה ןמ קלח םניא הב םיקיזחמהו תימינפ

רבעמ הברה בחרתה ךא תמצמוצמ היעבל הנעמכ וכרד לחה FAQ-ה
הפקשהל יללכ אובמ ןיעמ תעכ הווהמ אוה .ינושארה ןויערל
רחאמ .תיטסיכרנאה העונתה לש הירוטסיהלו תיטסיכרנאה
תויתרבחה תויעבל תוטושפ תובושת ןיאש ךכב ריכמ םזיכרנאהו
קימעמו ביחרמ FAQ-ה ,תישיא תוירחא לע ססבתהל רומא שפוחשו
היה תובר תולבוקמ תוחנה לע רגת ארוק אוהו רחאמ .תובר תודוקנב
ולפוט וללכנש תוחיכשה תולאשהמ המכ .םאתהב ביחרהל ונילע
.תוחיכש ןתויה לשב טושפ אלא ןתובישח לשב ךכ לכ אל הבחרהב

-ב רמאנה םע םיזוחא האמ לכב ומיכסי אל םיבר םיטסיכרנאש חוטב
הבישחו טרפה שפוח לע תססובמה העונתב ךכל תופצל שי .FAQ
ומיכסי םיטסיכרנאה בורש םיחוטב םג ונא תאז םע דחי .תיתרוקיב
. . .וילע םיקלוח םהש המ תא ודבכיו ןאכ םיאבומה םירבדה בור םע
םילאידיאו תונויערל יוטיבכ תקולחמב יורשל תוסחייתה ךות
תוקולחמ לש בחר ןווגמב תנייטצמ תיטסיכרנאה העונתה .םייטסיכרנא
לעו םייטסיכרנאה תונויערה לש םינוש םיטביה יבגל םירתוס םינועיטו
טבמ תודוקנל הברה תונלבוסה תא ןייצל םג בושח ךא) םמושיי יכרד
.(תוינורקע אלה תוקולחמה תורמל דחיב לועפל תונוכנה תאו תונוש
ונחלצהש םיווקמ ונאו תונושה תודמעה תא FAQ-ב איבהל וניסינ
.ונללכהש ולא לכ לש םהיתונויער תא הנמאנ גיצהלו

FAQ-ה .אל אוה המו םזיכרנא אוה המ תיעמשמ דח קוספל ונתנווכ ןיא
םזיכרנאה לע ימצע דומילו האירקל היואר הלחתה תדוקנ קר אוה
היהנ םזיכרנאה תאזכ היישעב .תישממ תוליעפל הז עדי םוגרתלו
קר .תיתרבחו תישיא תימצע תוליעפ לש רצות איהש הייח הירואיתל
תאו םכרע תא ררבל ונל רשפאי תואיצמב וניתונויער םושי
תא חתפל לכונ הנתשימה תואיצמהו תוסנתהה רואל קר .םהיתולבגמ
םג FAQ-הש םיווקמ ונא .םישדח םינוויכל תיטסיכרנאה הירואיתה
.הל עייסמ םגו ימצע ךוניחו תימצע תוליעפ לש ךילהתה תא ףקשמ

ךרוצ שי ךתעדל םא .FAQ-ב םילפוטמ אל םיבר םיאשונש חוטב
רוציל רשפא וב לילכהל יאדכש תובושתו תולאש וא םירבד ףיסוהל
העונתה ללכל ךייש אוה .ונלש "יטרפ ןיינק" וניא FAQ-ה .רשק ונתא
דואמ םיצור ונא .תחתפתמו היח הריצי תויהל רומאו תיטסיכרנאה
רוביצמ תופסותו תונויער תללכה ךות ותובחרתהו ותוחתפתהב תוזחל
הסריגב וא) הז לעפמב בלתשהל םכנוצרב םא .רשפאה לככ בחר
םכנוצרב םא חמשנ ןכ .ונתא רשקתהל םינמזומ םכנה (ולש תירבעה
-ה .ונממ םיקלח וא FAQ-ה תא ץיפהל (םיטסיכרנא םתא םא דחוימב)
דגונ"כ זרכומ אוה ךכ םשל .הלוכ תיטסיכרנאה העונתל ךייש FAQ
רצות ראשי FAQ-הש םיחיטבמ ונא הז ןפואב .copyleft "םירצוי תויוכז
תובר דביא הבקנו רכז ןושלב שומישה .ללכה שומישל ישפוח
,םלעת םינימה ןיב תירבעה הפשב הנחבההש דע .תירוקמה ותועמשממ
הנווכהשכ םג רכז ןושלב תוסחייתה ןכו לובריס לש הדימ FAQ-ב היהת
.םינימה ינשל איה

םיווקמ םג ונא .בושחל ךל םורגיו ךתוא קתרי FAQ-הש םיווקמ ונא
תוחתפתה תא דדועת ,םיפסונ םיטסיכרנא חימצת וב העקשההש
אצי אל רבד םא םג .תיטסיכרנא הרבח לש התמקה תא זרזתו העונתה
םזיכרנאהש וניארהו (תירבעל ומוגרתו) FAQ-ה תריצימ ונינהנ ,ךכמ
.קצומ יטילופ ןויער אוה

וסינש םיתמהו םייחה םיטסיכרנאה ינוילימל וז הדובע םישידקמ ונא
.רתוי בוט םלוע רוציל הווהב םיסנמו רבעב
הכפהמה רכזל - 1996 ילויב 19-ב הנושארל רואל אצי FAQ-ה
("דרפסב םיחרזאה תמחלמ"כ ונתומוקמב העודיה) 1936 לש תידרפסה
.תידרפסה תיטסיכרנאה העונתה לש הרובגה רכזלו

.רתוי ישפוח םוקמל םלועה תא תושעל תרזוע וז ונתדובעש םיווקמ ונא

לש ילגנאה רוקמה תא וכרעש םמצע םעטמ םיטסיכרנאה תמישר ןלהל
Iain McKay, Gary Elkin, Dave Neal, Ed Boraas. :FAQ-ה

Andrew Flood, Mike Ballard, :ל םהיתורעה לעו םתמורת לע תודות
Francois Coquet, Jamal Hannah, Mike Huben, Greg Alt, Chuck Munson,
anarchy, oneunion, :הצופתה תומישרב םירבחלו Pauline McCormack
organise