KROSSA PATRIARKET


Från GAF (Gävleborgs Anarkafeminister)


Varje år utsätts miljoner kvinnor för någon form av sexualiserat våld. I Sverige är det dock enligt lag förbjudet att misshandla och våldta, ändå sker detta i stor omfattning. Varje vecka dör en kvinna som direkt följd av misshandel. Ofta är det maken eller en manlig bekant som är förövaren. Var femtonde minut våldtas en kvinna och var fjärde kvinna har någon gång i livet utsatts för sexuella övergrepp. Den kvinnohatande pornografin är en av de största inspirationskällorna till sexuella övergrepp. Den ständiga objektiviseringen av kvinnan och den falska bilden av attt hon gillar att förnedras, misshandlas och underkuvas mannen och hans vilja breder väg för t.ex. våldtäkt och kvinnomisshandel. Dessa övergrepp är inte några galnningars eller sjuka mäns verk, utan ett symptom på att samhället i stort är sjukt.


En av grundpelarna i vårt patriakalt uppbyggda samhälle är just kvinnnans underordning. Den vite borglige manen är normen och därmed är det också hans värderingar och intressen som styr. Kvinnor diskrimneras och behandlas ständigt sämre än män. Trots att vi kvinnor t.ex. står för två tredjedelar av allt arbete som utförs, tjänar vi endast en tiondel av världens samlade inkomster. Det är dock inte enbart ett ekonomiskt förtryck utan också ett socialt och sexuellt.


Könsrollskonstruktionen är också den ett uttryck för att vi lever i ett patriarkalt samhälle, men den bidrar också till att upprätthålla patriarkatet. Från barnsben uppfostras vi in i två traditionella könsroller och får på så sätt lära oss hur vi ska bete oss, vilka arbetsuppgifetr vi ska ha, hur vi ska se på vår sexualitet o.s.v På ett tidigt stadium får vi lära oss vad som är kvinnligt och vad som är manligt, vi lär oss därmed också att "veta vår plats" i samhällshierarkinm vad vi får och inte får göra som kvinnor respektive män.


Det finns ett samband mellan att kvinnor utnytjas som arbetskraft och sexuell egendom, och att kvinnor utsätts för sexualiserat våld. Detta är inte två skilda fenomen utan två olika sidor av samma mynt. Att kvinnor misshandlas och våldtas och det faktum att kvinnor får mindre lön än män, ser vi enbart som en gradskillnad av det struktuella förtryck vi kvinnor dagligen utsätts för. För att förändra vår tillvaro måste vi alltså kämpa mot de strukturer som förtrycker oss. Ständigt och överallt måste vi konfrontera patriarkatet och dess mönster.Alla har rätt att bestämma över sin egen kroppp och sitt eget liv. vi tänker inte tigande se på medan hälften av befolkningen förtrycks, utan upmanar till kamp mot patriarkatet!

Tillbaks