Office Bearers
Title Name Email Address
Faculty Advisor Dr. Kanti Prasad Kanti_Prasad@uml.edu
President Bharath Odhrani bodhrani@hotmail.com
Senator Vikram Malaiya vmalaiya@hotmail.com
Treasurer Vijay Raman vraman@cs.uml.edu
Alternate Senator Ankur Maheshwari ankur321@hotmail.com
Secretary Arvind Krishnaswami akrishnaswami@lucentctc.comLast Updated on Feb 4th 2001