GRAMMAR&VERBS

1. Sentence Structure

2. Negative Sentence & Interrogative Sentence

3. The Possession Case & Ligatures

4. Conjunctions & Prepositions

5. Helping Verbs

6. Adverbs & Degrees of Adjectives

7. Verbs

8. Active Verbs

9. Passive Verbs

10. MA- Verbs, PAKI-(MAKI-) Verbs

11. Verb Roots & Pelative Pronouns

1. Sentence Structure

A. Two Sentence Structures.

There are two sentence structures in Tagalog. (Pattern 1)

 Si Mary ay maganda. --- Mary is beautiful.

 Ang bahay ay malaki. --- The house is big. (Pattern 2)

 Maganda si Mary. --- Mary is beautiful.

 Malaki ang bahay. --- The house is big. Pattern 2 is used more often.B. Ang Indicates Subject.

Ang, ang mga, si and sina indicate subject.

 

 ang   --- put before a thing or place.

 ang mga --- put before things or places. si    --- put before the name of person.

 sina   --- put before the names of persons.C. Pronouns as Subjects.

Ako ay si Mary. --- I am Mary.

 Mababait kami. --- We are good.   Mababait tayo. --- We are good.

 Ikaw ay mabait. --- You are good.   Mabait ka. --- You are good.

 Mababait kayo. --- You are good.

 Matalino siya. --- He is intelligent.

 Matatalino sila --- They are intelligent.
SINGULAR PLURAL
ako -- I tayo -- we(incl. you), kami -- we(excl. you)
Ikaw -- You, ka -- you kayo -- you
siya -- he,she sila -- they
ito -- this ang mga ito -- these
iyan -- that(near the person spoken to) ang mga iyan -- those
iyon -- that(far from both) ang mga iyon -- those

D. Ng Indicates Object.

a. Bumili ng damit si Mary. --- Mary bought clothes.

   ng -- indicates object. b. Ang bahay ng lalaki ay malaki. --- The house of the man is big.

   ng -- of c. Binili ng babae ang damit. --- The clothes was bought by the woman.

   ng -- by

MENU

2. Negative Sentence & Interrogative Sentence

A. Negative Sentence

Hindi mabait ang bata. --- The child is not good.

  hindi -- not, no oo -- yes   Siya nga -- That's right.(Siya doesn't mean he in this case.)

 talaga -- really   siguro -- maybeB. Huwag

Huwag kayong kakain nang madalas. --- Don't eat often.

 Huwag mong kanin iyan. --- Don't eat that. Huwag -- Don'tC. Interrogative Sentence

Ba can be used in questions, but it is not necessary. Mabait ba ang babae? --- Is the woman good?

 Ano ba ang gusto mo? --- What do you like?D. Interrogatives

Sino ba kayo? --- Who are you?

  Sino -- Who

 Ano ba ang pangalan mo? --- What is your name?

  Ano -- What

 Alin ba ang iyong ibig? --- Which do you like?

  Alin -- Which

 Kailan ka dumating sa Pilipinas? --- When did you arrive in the Philippines?

  Kailan -- When

 Kanino ba ang kotse na iyon? --- Whose car is that?

  Kanino -- Whose

 Ilan ang kapatid mo? --- How many are your brothers?

  Ilan -- How many

 Magkano ba ito? --- How much is this?

  Magkano -- How much

 Paano ka pupunta? --- How will you go?

  Paano -- How

 Bakit siya galit? --- Why is she angry?

  Bakit -- Why

 Saan pumunta siya? --- Where did he go?

  Saan -- Where (Saan is followed by verb.)

 Nasaan siya? --- Where is he?

  Nasaan -- Wher (Nasaan is followed by noun or pronoun.)

MENU

3. The Possession Case & Ligatures

A. The Possession Case & Pronoun Chart

Possession is shown by the use of ni, nina, ng or ng mga. ni   --- put before the name of person.

 nina  --- plural form of ni. ng   --- put before the name of thing and place.

 ng mga --- plural form of ng.  ang bahay ni Mary --- the house of Mary

 ang bahay nina Mary at John --- the house of Mary and John

 ang bahay ng lalaki --- the house of the man

 ang bahay ng mga lalaki --- the house of the men


PRONOUN CHART

SINGULAR 1st PERSON 2nd PERSON 3rd PERSON
ang(si)
Pre-
Post-

ako (I)
ako

ikaw (you)
ka

siya (he, she)
siya
ng(ni)
Pre-
Post-

akin (my, mine, by me)
ko

iyo (your, by you)
mo

kanya (his, her, by him)
niya
sa(kay) sa akin (to me) sa iyo (to you) sa kanya (to him, her)


PLURAL 1st PERSON 2nd PERSON 3rd PERSON
ang mga
(sina)
tayo(incl.you), kami (we) kayo (you) sila (they)
ng mga
(nina)
Pre-
Post-


atin(incl.you), amin (our,by us)
natin(incl.you), namin


inyo (your,by you)
ninyo


kanila (their,by them)
nila
sa mga
(kina)
sa atin(incl.you), sa amin (to us) sa inyo (to you) sa kanila (to them)B. Ligatures (na, --ng)

Maganda ang bahay na bago. --- The new house is beautiful.

 Maganda ang bagong bahay. --- The new house is beautiful. na --- put after a consonant except n.

 bahay na malaki --- big house ng --- occurs as suffix to a word ending in a vowel or n.

 malaking bahay --- big house

 ulang malakas --- strong rain (ulan -- rain)

MENU

4. Conjunctions & Prepositions

A. Conjunctions

at -- and   o -- or   pero -- but kundi -- except

 Walang naparito kundi si Mary. --- Nobody came except Mary. dahil sa -- because of 

 Umiyak siya dahil sa akin --- She cried because of me. kaya -- therefore, so

 Hindi ka mabuti kaya ayoko sa iyo. --- You are not good, so, I don't like you. kung -- when (present and future time)

 Kung aalis ka, ako sa iyo. --- When you leave, I go with you. Noong, nang -- when (past time)

 Noong maliit ako, ako'y may aso. --- When I was small, I had a dog.

 Nakita ko siya nang ako ay nasa Estados Unidos. 

             --- I saw him when I was in the United States. samantala -- while (used with the present)

 Samantalang nagsalita siya, nakikinig ako.

                --- While he is talking, I am listening.B. kung sino

kung sino -- who,whoever  kung ano -- what,whatever  kung alin -- which,whichever

 kung saan -- where,wherever  kung kailan -- when,whenever

 kung paano -- how,however  kung kanino -- whom,whomever Aywan ko kung sino siya. --- I don't know who he is.

 Sabihin mo kung ano ang iyong gusto. --- Say what you like.

 Alam mo ba kung kailan siya babalik? --- Do you know when he will return?C. Prepositions

sa -- on,in, etc. (present and future time)

 Pupunta kami sa Maynila sa Linggo. --- We will go to Manila on Sunday.

 Magbabakasiyon siya sa Hongkong sa isang Disyembre.

          --- He will take a vacation in Hongkong next December. noon -- on,in, etc. (past)

 Pumunta kami sa Maynila noon Linggo. --- We went to Maynila last Sunday.

 Nagbakasiyon siya sa Hongkong noong isang Disyembre.

             --- He took a vacation in Hongkong last December. sa -- in, to, from, by, on, into, through, at mula sa, buhat sa -- from   hanggang -- till para sa -- for kay -- to (put before the name of person)

 kina -- to (plural form of kay)

 para kay -- for (put before the name of person)

 para kina -- for (plural form of para kay)

 Sumulat siya kay Mary kahapon. --- He wrote to Mary yesterday.

 Bumili siya ng aklat para kay Mary. --- She bought a book for Mary. pagkatapos -- after (used with infinitives only)

 Matulog tayo pagkatapos kumain. --- Let's sleep after eating. bago -- before (used with infinitives only)

 Kumain siya bago umalis. --- He ate before he left.

MENU

5. Helping Verbs

A. Mayroon

may, mayroon -- there is, have   wala -- none May kaibigan ako sa Maynila. --- I have a friend in Manila.

 Mayroon akong mabait na kaibigan. --- I have a good friend.

 Mayroon ka bang bagong baro? --- Do you have a new dress?

 Wala akong anak. --- I don't have a child. In answering a question positively, always use mayroon.

 Mayroon ka bang bagong baro? 

  Oo, mayroon.  or  Wala.

 Negative answer to this question is expressed by wala.

 We can't answer any mayroon question with hindi.B. Magkaroon

magkaroon -- have It has all the tense forms unlike mayroon.

 The prefix, magka-- can be used instead of magkaroon. (Past) Nagkaroon ng sakit ang bata. --- The child was sick.

     Nagkasakit ang bata. 

 (Present) Nagkakaroon ako ng trabaho. --- I have a job.

      Nagkakatrabaho ako.

 (Future) Magkakaroon kami ng bisita. --- We will have visitors.

      Magkakabisita kami.C. Helping Verbs

dapat -- must, have to

 Dapat akong umalis. --- I must go. maaari, puwede -- can, may, coud

 Maaari akong bumasa ng Tagalog. --- I can read Tagalog. kailangan -- need to

 Kailangan tayong maligo araw-araw. --- We need to take a bath everyday. ibig, gusto -- like

 Gustong mag-aral ng Tagalog ni John. --- John likes to study Tagalog. ayaw -- do not like

 Ayaw siyang uminom ng gatas. --- She doesn't like to drink milk. alam -- know how to do something

 Alam kong magluto ng pansit. --- I know how to cook noodles.

MENU

6. Adverbs & Degrees of Adjectives

A. Adverbs

mabilis -- fast  dahan-dahan -- slowly, softly

 Magsalita ka nang dahan-dahan. --- You speak slowly. dito -- here

 diyan -- there (near the person spoken to)

 doon -- there (for from both)

 Naglalaro ang aking kapatid na lalaki dito. --- My brother plays here. sa loob -- inside  sa labas -- outside na -- already, now

 Umalis na siya. --- He left already.

 Kumakain na sila. --- They are eating now. pa -- yet, more

 Hindi pa ako kumakain. --- I have not eaten yet.

 Gusto ko pa ng matamis. --- I like more sweet. marami -- many, much

 Maraming kumain si Mary. --- Mary eats much. kaunti, konti -- a little

 Umuulan nang kaunti. --- It is raining a little.B. Degrees of Adjectives

Maganda si Mary. --- Mary is beautiful. pareho -- as, like

 Si Mary ay maganda pareho ni Elena. --- Mary is as beautiful as Elena. mas -- more   kaysa -- than

 Si Mary ay mas maganda kaysa kay Elena. --- Mary is more beautiful than Elena. (By repeating)

 magandang-maganda -- very beautiful

 pangit na pangit -- very ugly (Prefix, napaka--)

 napakaganda -- too beautiful

 napakapangit -- too ugly (Prefix, pinaka--)

 pinakamaganda -- the most beautiful

 pinakapangit -- the ugliest

MENU

7. Verbs

A. Tagalog Verbs

Tagalog verb has different affix to emphasize a paticular part of a sentence. Kumain ang bata ng kanyang pagkain sa silid.

                --- The child ate his food in the room.

 Kinain ng bata ang kanyang pagkain sa silid.

                --- His food was eaten by the child in the room.

 Kinainan ng bata ng kanyang pagkain ang silid.

                --- The room was where the child ate his food. Tagalog verb has more passive forms than active forms. (The preferred English construction)

 Uminom ako ng kape. --- I drank the coffee. (The preferred Tagalog construction)

 Ininom ko ang kape. --- The coffee was drunk by me.B. be, become and think

maging -- be, become infinitive: maging

 past   : naging

 present  : nagiging

 future  : magiging Gusto kong maging titser. --- I like to be a teacher.

 Ayaw mo bang maging doktor? --- Don't you like to be a doctor?

 Nagiging masama ang panahon. --- The weather is becoming bad.

 Nagiging maganda ang anak ni Mary. --- Mary's daughter is becoming pretty.

 sa akala ko -- I think

 Sa akala ko ikaw ay matalino. --- I think you are intelligent.

 Sa akala ko siya ay loko. --- I think he is crazy.

MENU

8. Active Verbs

A. UM- Verbs

Um- verb is in the active voice and closest in usage to the English common verbs. Uminom ka ng kape. --- Drink coffee.

 Kumain si Mary ng kanin. --- Mary ate the rice.

 Bumabasa siya ng aklat sa paaralan. --- She reads a book in school.

 Bibili kami ng bahay sa Maynila. --- We will buy a house in Manila.

Root Infinitive Meaning Past Present Future
bili bumili buy bumili bumibili bibili
kain kumain eat kumain kumakain kakain
kuha kumuha get kumuha kumukuha kukuha
dating dumating arrive dumating dumarating darating
inom uminom drink uminom umiinom iinom
iyak umiyak cry umiyak umiiyak iiyak
sulat sumulat write sumulat sumusulat susulat
tawa tumawa laugh tumawa tumatawa tatawa
tawag tumawag call tumawag tumatawag tatawag
ulan umulan rain umulan umuulan uulan
upa umupa rent umupa umuupa uupa
upo umupo sit umupo umuupo uupo
uwi umuwi go home umuwi umuuwi uuwi
punta pumunta go pumunta pumupunta pupuntaB. MAG- Verbs

When a root occurs with both um- and mag- affixes, the latter usually expresses

 frequency or intensity of action. Maglinis kayo ng bahay bukas. --- Clean the house tomorrow.

 Nagsalita ang Pangulo sa Rizal Park. --- The president spoke at Rizal Park.

 Nag-aaral ako ng Tagalog. --- I am studying Tagalog.

 Maglilinis ako ng bahay bukas. --- I will clean the house tomorrow.

Root Infinitive Meaning Past Present Future
antay mag-antay wait nag-antay nag-aantay mag-aantay
isip mag-isip think nag-isip nag-iisip mag-iisip
bili magbili sell nagbili nagbibili magbibili
bago magbago change nagbago nagbabago magbabago
bayad magbayad pay nagbayad nagbabayad magbabayad
dasal magdasal pray nagdasal nagdarasal magdarasal
laba maglaba wash clothes naglaba naglalaba maglalaba
laro maglaro play games naglaro naglalaro maglalaro
linis maglinis clean naglinis naglilinis maglilinis
hanap maghanap look for naghanap naghahanap maghahanap
salita magsalita speak nagsalita nagsasalita magsasalita
mahal magmahal love nagmahal nagmamahal magmamahal
tanong magtanong ask a question nagtanong nagtatanong magtatanong

MENU

9. Passive Verbs

A. --in Verbs

In the -in verbs, the emphasis is on the receiver or the direct object. (1) Kumain si Mary. -- Mary ate.

 (2) Kumain si Mary ng mangga. -- Mary ate a mango.

 (3) Kinain ni Mary ang mangga. -- The mango was eaten by Mary. In (1), since there is no object, -inverb cannot be used.

 Sentence (2) is grammatically correct although less used than sentence (3). Binasa ko ang sulat. --- The letter was read by me.

 Kakanin ni Peter ang isda. --- The fish will be eaten by Peter.

 Bibilhin mo ba ang kotse ko? --- Will my car be bought by you?

 Lulutuin ng kusinero ang gulay. --- The vegetables will be cooked by the cook. kita -- you ...... by me

 Kita is only used with passive forms of verbs. 

 It is not so commonly used with -in verbs as with -an.

 Iniibig kita. --- You are loved by me.

 Tatawagin kita bukas. --- You will be called by me tomorrow.

Root Infinitive Meaning Past Present Future
inom inumin be drunk ininom iniinom iinumin
utang utangin borrowed money inutang inuutang uutangin
gawa gawin be made ginawa ginagawa gagawin
luto lutuin be cooked niluto niluluto lulutuin
puno punuin be filled pinuno pinupuno pupunuin
sira sirain be broken sinira sinisira sisirain
bago baguhin be changed binago binabago babaguhin
basa basahin be read binasa binabasa babasahin
kain kanin be eaten kinain kinakain kakanin
dala dalhin be taken dinala dinadala dadalhin
gamut gamutin be cured ginamot ginagamot gagamutin
sabi sabihin be said sinabi sinasabi sasabihin
tawag tawagin be called tinawag tinatawag tatawaginB. I- Verbs

Passive prefix I- generally expresses to do something for another. Usually the I- verb

 is the passive form of MAG, seldom of UM. a. When the I- verb has its active form in UM, the indirect object becomes the subject.

 Bumasa ng aklat ang guro para kay Joe.

  Ibinasa ng aklat ng guro si Joe. --- Joe was read a book by the teacher. b. When the I- verb has its active form in MAG, the direct object becomes the subject.

 Nagluto siya ng pagkain para sa anak.

  Iniluto niya ang pagkain para sa anak. --- The food was cooked for fer child by fer. c. When the UM and MAG verbs have similar meanings, the I-verb is used as in pattern a.

Infinitive Meaning Past Present Future
ibili be bought for another ibinili ibinibili ibibili
iluto be cooked iniluto iniluluto iluluto
ituro be taught to another itinuro itinuturo ituturo
itapon be thrown away itinapon itinatapon itatapon
ibigay be given to another ibinigay ibinibigay ibibigay
iwala be lost iniwala iniwawala iwawala
ibasa be read for another ibinasa ibinabasa ibabasa
isulat be written for another isinulat isinusulat isusulatC. -AN Verbs

-AN usually represents place. With -AN, the indirect object or place becomes the 

 subject. If there are no -IN forms, the direct object becomes the subject of the

 -AN verb. a. Without Object

 Sumulat ang bata sa aklat. --- The child wrote on the book.

  Sinulatan ng bata ang aklat.

 Magbasa ka sa akin. --- You read to me.

  Basahan mo ako. b. With Object

 Sumulat ang bata ng pangalan niya sa aklat. --- The child wrote his name on the book.

  Sinulatan ng bata ng pangalan niya ang aklat.

 Magbasa ka ng kuwento sa akin. --- You read a story to me.

  Basahan mo ako ng kuwento. c. No -IN Verb

 Magbukas ka ng pinto. --- Open the door.

  Buksan mo ang pinto. Infinitive: bayaran (be paid)

 Past   : binayaran

 Present  : binabayaran

 Future  : babayaran

MENU

10. MA- Verbs, PAKI-(MAKI-) Verbs

A. MA- Verbs

a. MA- Verbs

 MA- verbs have two forms, the active and the passive. If there is no object,

 it's in the active form. If ther is an object, it's in the passive form. (Without objects)

 Natulog ang bata sa silya. --- The child slept on the chair.

 Nagutom ang estudiyante pagkatapos mag-aral.

                --- The student got hungry after studyung.

 Nagagalit ang aking ina sa akin. --- My mother is angry with me.

 Huwag kang matakot! --- Don't be afraid!

 Nahihiya ang babae sa kanyang ginawa. --- The woman is ashamed of what she did. (With objects)

 Nakita ko ang aking kaibigan sa palengke. --- I saw my friends in the market.

 Naaalala mo ba ang aking pangalan? --- Do you remember my name?

 Hindi ko mabili ang sapatos mangyari wala akong pera.

            --- I could not buy the pair of shoes because I had no money.

 Nabasa ng bata ang mahirap na salita. 

                 --- The child was able to read the difficult word. (Without objects) 

 matulog -- sleep   maligo -- bathe   magutom -- be hungry 

 magalit -- be angry   matuwa -- feel happy   maginaw -- feel cold

 mainitan -- feel warm   mahiya -- be ashamed   makinig -- listen

 mahiga -- lie down   matakot -- be afraid   mamatay -- die

 malungkot -- feel sad   mainggit -- envy someone (With objects)

 makita -- be seen   makain -- be able to eat   maalala -- be remembered

 masulat -- be able to write   mabasa -- be able to read

 mabili -- be able to buy Infinitive: matulog

 Past   : natulog

 Present  : natutulog

 Future  : matutulog b. MAKA- Verbs

 MAKA- verbs have the same meaning as the MA- verbs, only they are all active.

 Not all MA- verbs have their equivalents in MAKA. Generally MAKA- verbs express

 ability to do something. Nakatulog kagabi ang maysakit. --- The sick was able to sleep last night. makatulog -- be able to sleep Infinitive: makatulog

 Past   : nakatulog

 Present  : nakatutulog

 Future  : makatutulogB. PAKI- Verbs

a. PAKI-(MAKI-) Verbs

 PAKI- and MAKI- are the equivalent of please. PAKI- verbs are passive. MAKI- verbs

 are active. Although they have all tense forms, the imperative is mostly used.

 PAKI- verbs are more widely used in requests than MAKI- verbs. Pakikuha mo ang aking baro. --- Please get my dress.

 Pakibasa mo sa akin ang kuwento. --- Please read the story to me.

 Pakisulat mo ang iyong pangalan. --- Please write your name.

 Makitawag ka ng doctor para sa akin. --- Please call a doctor for me.

 Pinakitawag ko ang doctor sa kanya. --- I requested her to call the doctor for me. makikuha -- please get Infinitive: makikuha

 Past   : nakikuha

 Present  : nakikikuha

 Future  : makikikuha b. nga, naman

 Even without PAKI-, the use of nga and naman soften any command or order.

 Pakikuha mo nga ang aking baro.

 Kunin mo nga ang aking baro.

 Kunin mo naman ang aking baro. c. maaari

 Maaari is used in polite society.

 Maaari bang kunin mo ang aking baro? --- Will you please get my dress?

 Maaari bang basahin mo ang kuwento? --- Will you please read the story?

 Maaari bang bumili ka ng tsokolate para sa akin?

                 --- Will you please buy the chocolate for me?

MENU

11. Verb Roots & Relative Pronouns

A. Verb Roots

a. Verb Roots

 Some roots of action words can be used as verbs in the past and present tenses,

 and as adjectives to describe the subject. When used with ang, the verbal root 

 becomes a noun and is used as the subject of the sentence. Saan aral si John? --- Where did John study?

 Ano ang sabi niya? --- What did he say?

 Alam ko ang kanyang pangalan? --- I know his name. aral -- to study(mag-aral)   sabi -- was said(sabihin)  

 alam -- to be known things(malaman)   kilala -- to be known persons(makilala)

 dala -- to be brought or carried(dalhin)   tanong -- to be asked(tanungin)

 sagot -- to be answered(sagutin)   laki -- to grow(lumaki)

 ibig -- to be loved or liked(ibigin)   galing -- to come from(manggaling)

 ayaw -- to dislike(umayaw) or to be disliked(ayawan) b. Verbal Nouns

 Verbs can be changed to nouns with pag- or other ways.

 umalis -- pag-alis   magsulat -- pagsusulat   basahin -- pagbasa

 matulog -- pagtulog   pakisulat -- pakikisulatB. Relative Pronouns

When a ligature(na, -ng) connects a noun to a verb, it stands for the English

 relative pronouns who, which and that. ang batang kumakain -- ang kumakaing bata --- the child who is eating

 ang bahay na nasunog -- ang nasunog na bahay --- the house which was burned

 ang pagkaing niluto -- ang nilutong pagkain --- the food that was cooked Ang sulat na tinanggap ko ay kanya. --- The letter that I received is hers.

 Maliit ang sapatos na binili ko. --- The shoes that I bought are small.

 Magaganda ang mga babaing umaawit. --- The woman who are singing are beautiful.

 By using ang, ng and sa with any tense of the verb or with describing word, 

 the meaning conveyed is the one who, the thing that or what is.

 Ang batang kumain ng mangga ay si Jose.

  Ang kumain ng mangga ay si Jose. --- The one who ate the mango is Jose.

 Humihingi siya ng kinakain ko. --- He is asking for what I am eating.

 Ang mabait ay maraming kaibigan. --- The good has many friends.

 Nagagalit ang guro sa mga tamad. --- The teacher is angry with the lazy ones.

MENU