Знак на НКФ
 
 

НКФ

Статии и материали

Националната идея

Българската национална доктрина

Консервативната революция

Дясната култура

Портрети

Списание "НИЕ"

Книги

"Екип-5"

Връзки

Дискусия

Поща


 

НАЦИОНАЛЕН КОНСЕРВАТИВЕН ФОРУМ
Основан през 1998 г.

"Да бъдеш консерватор, означава да си винаги в
челото на техническия прогрес"

Франц-Йозеф ЩРАУС


НИЕ И ТЕ

Кои са ценностите защитавани от новото българско национално движение срещу утопиите на посткомунистическата левица и космополитно настроените крайни либерали?

Стоян    ХАЙТОВ   

Все повече хора у нас осъзнават, че кризата, в която се намира България, има не само икономически, но и морални измерения. Трудно бихме могли да намерим изход от нея, ако не се стремим към осъществяването на дълбока морална революция, единствено способна да освободи нацията от десетилетните наслоения на комунистическия тоталитаризъм и натрапваните през последните години ултралиберални утопии и да даде онези ориентири, които ще й помогнат да оцелее в днешния жесток и безкомпромисен свят, да преодолее трудностите и да заеме достойно място в бъдеща обединена Европа на Отечествата. През януари и февруари 1997 младите хора на България поставиха началото на тази морална революция. Днес голяма част от тях откриват своето място в редиците на новото българско национално движение, една от целите на което е успешното й завършване. Кои обаче са духовните принципи, формиращи идейната основа на модерната национална алтернатива у нас?

    На първо място това е вярата в непреходността на традициите и силата на българския дух, която левицата в продължение на дълги десетилетия се опитваше да замени с бездушния и студен рационализъм. На проповядвания от марксистите и либералите космополити груб материализъм, новата българска десница противопоставя разбирането за превъзходството на духа над материята, възприемайки идеализма като фундаментална философска категория.

    На неудържимия стремеж към натрупване на богатство за сметка на щастието и живота на останалите, който на практика води до формирането на олигархична държава управлявана от организираната престъпност, ние противопоставяме волята за мощ, т. е. за укрепване вътрешната интеграция и международните позиции на българската демократична и национална държава, чрез естественото съчетаване на индивидуалния и националния интерес.

    Срещу опитите на неокомунистите и крайните либерали да наложат тезата за обществото като безлична маса от хора, националното движение противопоставя разбирането си за него като органично единство на съставляващите го индивиди. Съобразявайки се с факта, че всяко човешко същество притежава собствена индивидуалност, предопределяща неговото развитие, новата българска националноориентирана десница всячески поощрява индивидуалния стремеж за просперитет като част от стремежа за просперитет на нацията. Ние приемаме йерархията в обществото като нещо естествено, противопоставяйки властта на доказалия своите качества национален елит на плутокрацията (т. е. властта на богатството), особено когато зад нея стои мафията. Единствено качествата на отделната личност, а не богатството или връзките й с организираната престъпност следва да определят нейното място в обществото. Точно поради това насърчаваме дисциплината, уважението към утвърдените ценности и авторитети и стабилността, а отхвърляме хаоса, крайния либерализъм в икономиката (а заедно с това и опитите за възраждане на провалилата се централизирана “непазарна” икономика) и анархията в политическия живот. За нас от жизнено значение за бъдещето на нацията е възраждането на традиционните морални стойности, чувството за дълг и любовта към Отечеството, в противовес на абстрактните ценности, от които твърди че се ръководи човекът - “гражданин на света”.

    Националната държава е онзи висш организъм, който олицетворява интересите и единството на нацията. Тя се основава на хармоничното съчетаване позициите на отделните съсловия в обществото, отхвърляйки толкова скъпата на марксистката левица класова борба, резултат от която обикновено е ерозията на демокрацията и установяването на тоталитарен и откровено антинационален режим. Убедени сме, че отговорността трябва да стане основно качество на управляващите, които следва да упражняват властта при пълна прозрачност и следвайки единствено законите на страната, като по този начин веднъж завинаги бъдат пресечени опитите държавата да се управлява от една анонимна и безотговорна псевдополитическа класа, прикриваща истинската власт на съмнителни икономически групировки, синдикати и местни филиали на международната организирана престъпност. Като ясно заявяваме, че отхвърляме всяка диктатура и приемаме принципите на европейския тип демокрация, ние в същото време не смятаме тези принципи за абстрактни и универсални, защото те следва да бъдат пречупени през призмата на националните особености и традиции. В този смисъл отричаме идеите на “социалистическата” или “либералната” демокрация, приемайки че за да функционира реално демокрацията следва да бъде преди всичко национална.

    Новото българско национално движение, за разлика от псевдонационалистическата крайна левица, категорично не приема изолацията на България от Европа. Ние смятаме българската нация за органична и неотделима част от семейството на свободните европейски народи. Убедени сме, че в това си качество тя следва да участва активно в такава велика мисия, каквато е реализацията и утвърждаването на европейската културна и цивилизационна идентичност. Възприемайки бъдеща обединена Европа като съюз на независими и хомогенни национални държави, ние в същото време не одобряваме прекалената централизация в Европейския съюз и опитите за създаването на федерална Европейска държава, в която да бъдат претопени европейските нации.

    Като изразител на интересите на българската средна класа, на дребния и среден частен бизнес и, разбира се, на младото поколение българи, националното движение се стреми към превръщането на Отечеството ни в просперираща икономически държава, естествен център на онази българска духовна империя, чиито корени са дълбоко във вековете, но чиято жизненост е поразителна и която обединява всички българи в и извън територията на България. Страната ни се нуждае от ново национално възраждане и ние вярваме, че сме в състояние да го постигнем. За да бъде ХХI век векът на България!