לובגה רמשמ

לובגה רמשמ לש (ימשיר אלה) תיבה רתאל םיאבה םיכורב

החושקה המחלמה תא תוכורא םינש ךשמב ,ובג לע ב"גמ אשונ ,הליל הליל ,םוי םוי
.תואצות האיבהש תרשפתמ יתלב ,תשקיע המיחל ,רורטבו םילבחמב ,םיננתסמב

,הליה אלל ,םוסריפ אלל ,תינומלא המחלמ התייה וז ,לארשיב רוביצה תניחבמ
יבשותל הוולשו ןוחטיב :איה הנוילעה הרטמה ירהש .תויהל ךירצ ךכ וליאכ
,תירוטסיה קדצ יא תשוחת והשלכ םוקמב הל המייקתה ,ןכ יפ לע ףא .לארשי תנידמ
.ומסרופ אל םיבכרומו םיכבוסמ ,םיזעונ םיעצבמש ךכ לע

.המחלמב םמצע תא ונתנ - ג"מסהו םיברעתסמה ,מ"מיה ישנא ,םה רשאב ,לובגה ימחול

,הלשממה תטלחה יפ לע .םולשה ךילהת תא תרשל םירבוע םה םויכ
.הבברמ לודג ףקיהל עיגי תובורקה םינשבו ויתורוש תא ליפכהל דמוע ב"גמ
רפתה וקב תושיגר תודוקנ תחטבאב ,םיפתושמה םירויסב קסוע ב"גמ
.ירוביצה רדסה לע הרימשבו
 

["לובגה" ורפסב ןמגרא ףסוי]


יללחל רוכזי ףד ,ב"גמב רידסה תורישה ,ב"גמ ידיקפת ,ב"גמ תמקהל עקרה אבומ הז רתאב
.םיללחה תמישרו ב"גמ