PENGHAYATAN SASTERA STPM
Fungsi Kritikan Sastera

Oleh OTHMAN PUTEH

DALAM artikel yang berjudul "Menelusuri Jagat Kritikan Sastera Melayu: Bahagian Pertama" (Dewan Sastera, Ogos 1998: 87-89) telah disenaraikan lapan fungsi kritikan sastera.  Kesemua fungsi itu, sesungguhnya ada kaitannya dengan proses penciptaan sesebuah karya sastera dan apresiasi atau penghayatan terhadap karya sastera itu sendiri.
 Apabila menyebut tentang proses berkarya bermakna kita merujuk kepada insan atau individu yang menghasilkan karya sastera dalam apa genre pun, yang dikenali sebagai pengarang atau penyair atau dramatis.  Insan pengarang itu menghasilkan karya sastera dengan motif tertentu, umpamanya untuk menghantar mesej atau kritikannya terhadap masyarakat dengan memanipulasikan bahasa secara kreatif, tentunya dengan ketrampilan yang menyerlahkan jatidirinya dan membina komposisi ceritanya, dengan teknik penceritaan yang dikuasainya atau disenanginya.
 Sementara penghayatan karya pula, cenderung merujuk kepada khalayak pembaca yang membaca dan menikmati sesebuah cipta sastera.  Apakala berhadapan dengan karya sastera yang multi-genre, yang ditulis oleh pelbagai pengarang, tentu sahaja pembaca akan berhadapan dengan multi-masalah kerana wujudnya perbezaan atau jurang dalam kehidupan dari berbagai-bagai aspek seperti usia, pengalaman, pendidikan, kecerdasan, latar tempat dan seumpamanya.  Perbezaan atau jurang ini menyebabkan wujudnya kesan positif-negatif, menimbulkan sikap menolak-menerima sesuatu karya dengan amat mudah, tanpa sebarang hujah yang  rasional dan jelas dikuasai oleh emosi.
 Atau, mungkin pembaca itu dapat atau berupaya mengemukakan sikapnya terhadap karya yang dibaca dengan memberikan petikan contoh. Akan tetapi itu bukanlah kaedah yang jitu dan tepat untuk menyatakan mengapa seseorang pembaca itu pro dan kon; menerima atau menolak sesuatu karya. Ia seharusnya lebih daripada itu.  Bukan itu cuma, sebenarnya.  Pada tahap inilah perlunya kehadiran pengkritik sebagai penghubung antara teks atau karya pada suatu pihak; dan pembaca pada suatu pihak yang lain.
 Sebagai pengkritik, seseorang itu mempunyai tanggungjawab yang besar, berat dan ditangannya terletak status karya sastera itu, terutama tentang buruk baik atau bermutu tidaknya karya itu.  Menurut Andre Hardjana, (1981: 25) pengkritik harus memiliki sikap terbuka dan tepu kewajaran; harus berupaya secara rasional memberikan akibat-akibat yang dialami sesudah menghayati karya sastera itu. Justeru, dia perlu berfikir secara kritis, merenung dengan tajam, menimbang dengan adil dan bijaksana terhadap karya dan terhadap diri peribadinya juga.  Dengan cara itu, barulah dia benar-benar telah menghayati dan memahami karya sastera secara adil, saksama dan matang.
 Dari huraian ini, dapat ditelusuri tugas setiap individu pengarang, pembaca dan pengkritik.   Bagaimanapun, tugas pengkritik yang paling afdal ialah mentafsir, menilai di samping membaca karya secara kritis.  Jadi, pengkritik harus mempunyai persiapan diri yang relatif banyak dan besar saiznya berbanding pembaca biasa.
 Dibandingkan dengan pengarang pula, maka pengkritik sewajarnya mengetahui berbagai-bagai teknik penulisan yang berhubungan dengan aspek-aspek penciptaan, di samping memahami konsep, definisi, dan aliran dalam jagat kesusasteraan itu sendiri.  Lebih daripada itu, pengkritik seharusnya tidak menafikan hubungan pengarang dengan karyanya dan wajar mengetahui proses penciptaan itu terlaksana.
 Segalanya ini merupakan wahana yang amat berguna bagi pengkritik itu memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan karya.  Dengan kata-kata lain, pengkritik seharusnya tekun, serius dan komited dengan lapangannya.  Jadi, membaca haruslah menjadi kewajipan baginya, terutama yang berkaitan dengan teori sastera, teori praktis dan teori teknikal tentang penulisan.
 Hal ini ditekankan bagi memungkinkan lahirnya pengkritik yang adil, saksama dan dihormati.  Sekaligus cuba menghindarkan dirinya daripada dipengaruhi emosi, tidak subjektif, prejudis, dan berprasangka.  Apatah lagi, sekarang ini banyak transformasi yang terlaksana dalam jagat kesusasteraan bangsa kita.  Umpamanya, dengan pengarang-pengarangnya yang semakin terdidik, banyak kemajuan yang berlaku dalam bidang politik, ekonomi, multimedia dan teknologi; di samping bentuk dan aliran karya, yang konvensional dan baru -- eksperimental sifatnya.  Kesemuanya menuntut ketajaman mata fikir pengkritik, kepekaan dan kesaksamaan juga.
 Berikut ini dibincangkan tentang fungsi kritikan sastera itu.
 Pertama dan utama kritikan sastera ialah menentukan teks sastera yang baik bermutu dengan teks sastera yang tidak baik dan tidak bermutu.  Untuk berlaku adil, saksama terhadap karya dan pengarangnya, pengkritik harus bersikap kritis bagi membuktikan dia telah membaca teks sastera itu berulang kali, memahami makna tersirat dan tersurat yang terkandung dalam teks dan berupaya menikmatinya.
 Justeru itu, pengkritik harus berupaya memberikan hujah-hujahnya dengan contoh-contoh konkrit bagi membuktikan sesebuah teks karya sastera berjaya mencapai mutu tinggi dari multi aspek atau unsur atau aliran. Sekiranya keterbalikan yang berlaku, maka wajar pula ditunjukkan kelemahan, kekurangan, kerendahan pencapaian mutu seninya lalu dikelompokkan sebagai karya sastera yang gagal.
 Pada tahap inilah pengkritik itu dituntut kepakaran dan ketrampilan serta melaksanakan penghayatan, memahami, menilai dan akhirnya menentukan baik buruk atau bermutu tidaknya sesebuah hasil karya itu.  Di sinilah relevannya hujah Andre.  Hadrjana (1981: 24) menegaskan betapa kritikan sastera itu berfungsi memelihara dan menyelamatkan pengalaman manusiawi serta menjalinkan menjadi hubungan suatu proses perkembangan susunan atau struktur yang signifikan.
 Kedua, kritikan sastera sesungguhnya menghulur bantuan besar dan menyediakan prasarana atau jambatan kepada pembaca menikmati karya sastera dengan menerangkan tentang teks sastera dan pengarangnya dengan jelas.  Dalam berkarya, lazimnya pengarang mempunyai motif tertentu mengapa sesebuah karya itu diciptanya.  Tidak mustahil ada sesuatu yang ingin dihantarnya atau dikritik atau dikongsi bersama.
 Semasa perlaksanaan menghantar itu, mungkin pengarang memiliki kaedahnya yang tersendiri atau jati dirinya.  Di sinilah pengarang akan memilih diksi yang tertentu, simbol tertentu yang harus diasosiasikan atau ditafsirkan sesuai dengan isu yang ditampilkan dalam karya.  Terkadang-kadang, atas sebab-sebab tertentu, pengarang mengjungkirbalikkan sesuatu isu bagi melontarkan kritikannya. Malah, tidak mustahil pula pengarang menghasilkan karya dalam bentuk satira, dan parodi bagi mencapai sesuatu matlamat.
 Pengkritik yang sensitif dan tajam mata fikirnya tentu sahaja berupaya menyuluh atau memberi sinar kepada karya-karya yang sedemikian untuk memungkinkan pembacanya masuk menikmati atau melihat sesuatu, yang kelihatan kelam suram.  Pengkritik juga sewajarnya membantu pembaca menghuraikan segala makna atau citra yang tersembunyi dalam simbol-simbol dan mengasosiasikan kemungkinan-kemungkinan antara teks dan konteks.
 Keupayaan dan kekritisan pengkritik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya ini, bermakna dia telah memberikan sumbangan dan mengembangkan pengetahuan baru kepada khalayak pembacanya.  Maka secara tidak langsung dia telah melakukan fungsi yang ketiga.
 Keempat, tulisan-tulisan kritikan sastera bukan sahaja berfungsi kepada pengarang dan pembaca seperti yang dibicarakan di atas, malah; ikut berfungsi kepada individu pengkritik.  Kritikan sastera sedemikian, titik tolak atau premisnya terlaksana apabila seseorang pengkritik mengkritik sesebuah karya, kemudiannya; tampil seorang pengkritik lain membalas atau menilai kritikan yang pernah dilaksanakannya.  Dari hasil tulisan itu maka wujudlah istilah kritikan atas kritikan.  Ini dilakukan bagi mencari dan menemukan sesuatu yang lebih adil dan saksama, diharapkan tidak mencetuskan prasangka, berfungsi memperbaiki salah faham dan menyelesaikan masalah dengan lebih bijaksana serta meyakinkan.
 Mengapakah isu kritikan atas kritikan ini timbul?  Kita seharusnya melihat dari jurus positif demi kebaikan dan kehidupan kesusasteraan itu sendiri. Wujud dua faktor utama maka terjadinya kritikan sedemikian.  Pertama, dapat ditelusuri pada diri peribadi pengkritik itu sendiri, dan ini bermakna pengkritik itu melakukan kesilapan, ketidakupayaan memahami atau menguasai teori dan atau gagal mentafsiri karya itu dengan wajar dan saksama.  Kedua, pengarang beranggapan pengkritik tidak berlaku adil atau gagal menghayati muatan tersirat dalam karya lalu menghuraikan hujah-hujahnya.  Dari aspek ini, pengkritik yang bersikap terbuka, tidak egoistik akan memperoleh sesuatu yang baik dan ini pasti sahaja merupakan aset yang amat berharga dalam kehidupan kritikan praktikal yang membantu pengarang dan pengkritik juga.,
 Kelima, kritikan sastera merupakan suatu aktiviti yang mendorong ke arah terbinanya teori kritikan dan teori sastera baru.  Dalam kelangsungan hayat kesusasteraan, teori sastera dan teori kritikan itu amat penting dimiliki atau wujud dalam sesuatu tamaddun bangsa.  Apatah lagi mengingatkan bangsa kita mempunyai nilai-nilai yang tersendiri sesuai dengan budaya setempat dan saling bertentangan pula dengan norma-norma atau nilai kehidupan Barat, termasuk kepercayaan beragama.
 Dari perbincangan tentang pengkritik dan fungsi kritikan ini, dapat dirumuskan dua landasan yang penting yang berhubungan dengan jagat kritikan sastera.  Pertama, kritikan sastera yang baik, bertanggungjawab, adil saksama dan dilaksanakan tanpa sebarang prejudis dan rasional, ternyata banyak membantu pengarang dalam proses penciptaan pada masa hadapan.  Pengarang bukan sahaja mengetahui kelemahan dan kekuatannya dalam berkarya, malah membantu mengkaji semula kerelevanan karyanya dalam usaha memakmur dan membahagiakan minat atau citarasa pembacanya.
 Kedua, kritikan sastera yang baik dan bermutu sewajarnya membantu memberikan sinar kefahaman, kenikmatan kepada pembacanya.  Pembaca harus memperoleh sesuatu yang bermanfaat hasil daripada pembacaannya.  Justeru itu, kritikan sastera wajar dan berupaya mendekatkan pembaca kepada karya, menimbulkan rasa hormat dan sanjungan terhadap teks dan sekaligus idea bernas daripada pengarangnya.  Hanya dengan cara ini, akan mengangkat atau meletakkan insan ke suatu tahap yang dihormati.
  Rujukan
Andre Hardjana. 1981.  Kritikan Sastera: Sebuah Pengantar. Jakarta: Gramedia.
A. Teeuw. 1984. Sastera dan Ilmu Sastera: Penghantar Teori Sastera. Jakarta: Pustaka Jaya.
Hashim Awang. 1988.  Kritikan Kesusasteraan: Teori dan Penulisan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Hashim Awang. 1998. Penciptaan dan Kemanusiaan dalam Cerpen dan Novel. Shah Alam: Fajar Bakti.
Mana Sikana. 1998. Kritikan Sastera Moden: Teori dan Pendekatan. Shah Alam: Fajar Bakti.
Rahman Shaari. 1994. Kritikan Sastera Melayu: Pendekatan dan Pemikiran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Rahman Shaari. 1998.  Kesusasteraan dalam Pendidikan Sastera. Shah Alam: Fajar Bakti.

RUJUKAN : DEWAN SASTERA EDISI INTERNET