SOALAN STPM 1998
KESUSASTERAAN MELAYU
KERTAS 1 SEJARAH & KRITIKAN SASTERA (3 JAM)

 

Jawab empat soalan sahaja: satu soalan daripada tiap-tiap Bahagian A, B, dan C, dan satu
soalan lagi dari mana-mana bahagian.
 

BAHAGIAN  A : PENGENALAN KESUSASTERAAN DAN KRITIKAN SASTERA

1.  “Sajak merupakan salah satu jenis kesusasteraan Melayu moden yang mendapat tempat di
      Malaysia sebelum Perang Dunia Kedua lagi.” Dengan mengemukakan contoh-contoh yang
      sesuai, huraikan ciri-ciri sajak sebelum perang berdasarkan aspek-aspek yang berikut.
      (a) Tema                                                                                                                         [9]
      (b) Bentuk                                                                                                                       [8]
      (c) Gaya bahasa                                                                                                              [8]

2.  Pendekatan kemanusiaan merupakan pendekatan yang sering digunakan dalam kegiatan kritikan
     sastera.
     (a) Jelaskan pengertian pendekatan kemanusiaan ini.                                                        [4]
     (b) Huraikan tiga unsur yang ditekankan dalam pendekatan kemanusiaan.                         [9]
     (c) Nyatakan tiga sebab pendekatan kemanusiaan penting digunakan dalam kritikan
          sastera.                                                                                                                     [12]
 

BAHAGIAN B: SEJARAH KESUSASTERAAN MELAYU TRADISIONAL

3.   Dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai, bincangkan ciri-ciri sastera tulisan.
                                                                                                                                            [25]

4.  “Raja Ali Haji ialah seorang penulis sastera sejarah dari Riau pada abad ke-19 yang memberikan
      sumbangan penting kepada sastera sejarah.”
      (a)  Huraikan kegiatan penulisan Raja Ali Haji.                                                                [9]
      (b)  Jelaskan pembaharuan yang dibawa oleh Raja Ali Haji dalam karya sastera
            Sejarahnya.                                                                                                              [16]
 

BAHAGIAN  C: SEJARAH KESUSTERAAN MELAYU MODEN

5.  “Sarjana-sarjana sastera banyak memperkatakan tentang pembaharuan yang dibawa oleh
     Abdullah Munsyi dalam kesusasteraan Melayu moden.” Bincangkan dengan memberikan
     contoh-contoh yang sesuai, lima aspek pembaharuan yang diperkenalkan oleh Abdullah Munsyi
     melalui karya-karya sasteranya.                                                                                       [25]

6.  Terangkan apa yang anda fahami dengan institusi “Anugerah Sastera Negara” dan keistimewaan
     yang diperolehi penerimanya. Bincangkan sumbangan dan keunikan dua tokohSasterawan
     Negara dalam bidang penulisan puisi moden.                                                                   [25]
 
 

onenita@netscape.net
Bac to Nita's Homepage