.םייטפשמו םייגולויצוס ,םיירוטסיה םיטביה :םינורמושה
[ןג תמר ,םיטפשמל הללכמה ] רורד לאירא ,ןייטשרוב יתא
(1.9.00 770-772 ןויליג "םינורמושה תושדח ב.א" ןותיעב םסרופ)
 

.לארשי םעל םתקיז תלאשו םינורמושה לש םאצומ -ןושאר קרפ

.הירוסלו לארשי ץראל המחלמ תועסמ 3-ה רסאלפ תלגת ךרע ,ס"הנפל -732 734 םינשב
.דבלב ןורמושה רוזא תא לארשי ךלמ ידיב ריתוה ,וינפב לארשי תכלממ לש התעינכ רחאל
לארשי תכלממל ץק 5 -ה רסנאמלש םש , רתוי רחואמ םינש רשעכ ס"הנפל 722 תנשב
הכפה התריב ןורמושו ,תירושאה הירפמיאל החפוס לארשי תכלממ .ןורמוש תא שבכו
.תוינומה תוילגה עצבל וגהנ םה ,וחפיסו ושבכ םירושאהש םיחטשב .הווחפ תריבל
:תוירטס וד תוילגה ועצובו הילגהה תטיש הללכתשה ,וישרויו 2 -ה ןוגרס לש םתפוקתב
תומוקממ תויסולכוא תולגהל םירושאה וגאד ,תמיוסמ הווחפמ תויסולכוא ולגוה רשאכ
ןוגרס ימיב רומאכ לחה הילאו ןורמושמ הילגהה ךילהת .הווחפ התואב םבשיילו םירחא
,ןורמושב םג םירושאה תא השמיש ,וז הילגה תטיש .ןודחרסא ימיב םג ךשמנו 2 -ה
הירפמיאה לש םירחא תומוקממ םילוג ןורמושב ובשוי ,םילארשיה םילוגה תומוקמבו
ןוגרס רפסמ ויתובותכב .ולגוה אלש םילארשי ןורמושב תבשל וכישמה םדיצלו ,תירושאה
,המלש תולג וז התייה אל יכ , דומלל ןתינ ןאכמ .ןורמושמ שיא 27,290 הלגה יכ ומצע 2 -ה
התשענש ,לארשי ץרא יבחרב םיבושיי המכב םיטבשה תרשע ינבמ ודרש ןיידעו ,רושאל
.תוירושא תווחפל הבורב

םילארשיה לש יסחיה םקלח היה המ :איה םינורמושה לש םאצומ תנבהל דוסיה תלאש
? ןורמושב הווהתנש הייסולכואה םקרמב

( 12 - 9 ספ 'חי 24-41 ,1-6 'ספ זי ב םיכלמ)תיארקמה הפקשהה פ"ע ( 1
התלגוה (םיטבשה תרשע) תינופצה לארשי תכלממו הברח ןורמוש , םיכלמ 'ס תפקשה פ"ע
םוקמב תירושאה הירפמיאה יבחרמ םירז םימע ןורמושל ואיבה ,רושא יכלמ .רושאל
( ס"הנפל 722) רושאל התלגש תילארשיה הייסולכואה

*** ןלהל 1 'סמ חפסנ הפמב ןייע ***


יפל : 5 - ה רסנאמלש =) רושא ךלמ דכל עשוהל תיעישתה תנשב" : 6 'ספ 'זי ב"למ
םתוא בשויו ,הרושא לארשי תא לגיו ,ןורמוש תא (3) ינשה ןוגרס :םיירושא תורוקמ
."ידמ ירעו ןחג רהנ רובתבו חלחב

ירעב בשויו -םיורפסו תמחמו אועמו אתוכמו לבבמ רושא ךלמ איביו":24 ספ 'זי ב"למ
."הירעב ובשיו ןורמוש תא ושריו לארשי ינב תחת ןורמוש
תברועמ תד =תיטסיטרקניס תדכ תראותמ ןורמוש לבחל ואבוהש םירזה םימעה לש םתד
לאכ 'ה תא ודבע הלא םימע ,דחמ .ןחלופה ירתאב םילילא תדובעמו 'ה תדובעמ תבכרומה
.ילארשיה ןהכה םהל הרוהש יפכו ,םהב חלישש תויראה תמיאמ ("ץראה יהלא") ימוקמ
לבחל םתוא ולגהש םירושאה לש ילילאה ינחלופה גהנמכ םהלילאל ובירקה ,ךדיאמ
.ןורמוש

ןהכ ףא םש אצמנ אלו ,ןורמוש רוזאבש תילארשיה הייסולכואה לכ התלג ,וז תרוסמ יפל
םהישרוש ,וז תרוסמ יפל .'ה תדובע תא ןורמושל ולגוהש הלא תא דמלל ידכ ,דחא
,רושאמ ןורמושל ואבוהש םירז םימע םתואב םורקמ ,ונימיבש םינורמושה לש םיקיתעה
(.4) תיטסיטירקניס התייה םתדו

,םירפא יטבשל הדוהי ךלמ היקזח חלשש תחלשמ לע רפוסמ ,ל קרפ 'ב םימיה ירבד רפסב
ןיב .םילשוריב חספה תא ומע גוחל םנימזהו ,ןורמוש תולג רחאל םינש המכ ,ןולובזו השנמ
) "לארשי ץראמ םיאבה םירגהו לארשימ םיאבה להקה לכ " םה הנמזהל ונענש םיאבה
הלא וא ןורמושל ולגוהש הלא םה "םירג "ה םאה :איה הלועש הלאשה .( 25 'ספ ,םש
להקה לכ " יכ רורב ) ? הילגהל רשק ילב ןורמושב תבשויה לארשי תדע לא וחפ תסנש
רוזא יבשויב האור םימיה ירד רפס לעב יכ הארנ .(םילארשי םה " לארשימ םיאבה
,לארשי יטבש לש םהיאצאצ תא לארשי תכלממל רבעב וכייתשהש םירוזאה לכבו , ןורמוש
.תדרפנו תלדבומ הדע םינורמושב האור אוה ןיא .םהילא וחפסנש "םירג" םע דחי


 
 
:ל"זח תורפס יפ"ע (2
דחפמ ורייגתנ יכ ) "תוירא ירג" , (אתוכ ריעה םש שע )"םיתוכ" בורל םינוכמ םינורמושה
."ינימ" םינוכמ םיתיעלו ,("םהב חליש 'ה ש תויראה
םיוגכ םימעפ םיתוכ יכרד ":ם"וכע תניחבב םינורמושה -םיתוכה ןיא יכ םיעירכמ ל"זח
ינידב םידיפקמ םניאש םהב םידשוח םימעפ .(א,א םיתוכ) לארשיכ ןבורו לארשיכ םיימעפ
.(י"מ 'ג םירדנ) תבש םירמוש םה יכ םידומ לבא תווצמב םיאיקב ןניא יכו ,הרהטו האמוט
ג"בשרו ץראה םע יתוכ ןיבו רבח יתוכ ןיב םילידבמ ייבאו בר ,תורשעמ יניינעב ןויד בגא
תוכרב) "לארשימ רתוי הב םיקדקדמ הברה םיתוכ הב וקיזחהש הווצמ לכ " יכ םחבשמ
(.6) (א"ע 'וע ןישודיק:א"ע 'י ןיטיג ףב"ע 'חמ

:תינורמושה הפקשהה י"פע (3
םמש תא םירזוג םה .ולג אלו ןורמושב ודרשש ףסוי תיב יאצאצכ םמצע םיאור םינורמושה
םיגחהו ינורמושה הנשה חול .ןורמוש םוקמה ןמ אלו ,(תווצמה לע) ר.מ.ש לעפה ןמ
םהיתוחפשמ .המודקה לארשי תכלממב המייקתהש תרוסמ םיפקשמ ,םינורמושה
תיבמו יול טבשמ רישי אצומל םינעוטה םהינהוכ דבלמ , השנמו םירפא יטבשל תוסחוימ
.ןרהא
תונויסינהש ,המודקה לארשי תוכלמל ןב ,קיתע םעל דירש םנה םינורמושה םילארשיה
יתד ןויערו דחא םעל ס"הנפל תישימחה האמה ףוסב םידוהיה םילארשיה םע םדחאל
םידוהיה ןיב ךוסכס ץרפ ןויצ תביש תפוקתב .םידוהיה ישאר ידיב לאל ומשוה ,דחא
-שדקמה תיב תיינבב קלח לוטיל ושקיב םינורמושה .יתד אלו ינידמ ורקיעש םינורמושל
( 1-3 'ד ארזע) םקיר םהינפ תא ובישה הדוהי יגיהנמו לבבורז ךא ,םילשוריב שדקמה
,ןכמ רחאל םג םלוא ,םיזירג רהב םמצע לשמ ינחלופ זכרמ םינורמושה ומיקה ,וחדנשמ
הז ןוגכ םירחא םיזכרמלו ,םילשוריבש זכרמל םיזירג רהבש זכרמה ןיב םירשקה וכשמנ
(7).ביבש
םהילא ידוהיה סחיה ךישמה םידוהיהמ םינורמושה לש תיפוסה םתוקתנתה רחאל בר ןמז
.יטנלוויבמא תויהל
ףלא םייתאמו ןוילימכ םינורמושה םילארשיה ונמ הריפסל תישימחהו תיעיברה תואמב
.םירצמ ןופצ דעו הירוס םורדמ ,לארשי ץרא םיבר םירפכבו םירעב ובשיש , תושפנ
146 ל הזה םעה תא ולדלד תופידרו חבט ,תורצנלו םאלסיאל סנואמ תד תורמה תורזג
.םהיתודלותב הבוטל הנפמ לח ,תיחכונה האמה לש םישולשה תונשב .1917 תנשב תושפנ
(.8) םימוחתה לכב תיתגרדה תוחתפתהב הליהקה תאצמנ םויה דעו זאמ

:לארשי תודלות ירקוח לש (תונושה ) םהיתופקשה י"פע (4
תכלממב הגוהנ התייה רשא תדל רישי ךשמה תינורמושה תדב םיאורה םירקוח שי
וצראמ הלג לארשיש רחאל החתפתה התנומאש תידוהי תכ יהוזש ,םינעוט םירחא .לארשי
לש ןחלופ יסכטב תברועמ תד כ"חא התשענש הדוסימ תילילא תד םתדב םיאורה שיו (,9)
.(ןמפיוק 'י ןלהל האר) 'הב הנומאה

לש קיתעה םשרוש תא הנמאנ תפקשמ 'זי ב"למבש תיארקמה תרוסמה - ןמפיוק 'י
לש םמוקמב םירושאה ידיב ןורמושל ולגוהש םימע לש בר -ברע ויהש םינורמושה
תד התשענ כ"חאו הדוסימ תילילא תד התייה םתד .רושאל ןורמושמ ולגוהש םילארשיה
המכ ורכינ םתדבו ,לארשי ערזמ ויה אלש רחאמ .'הב הנומאה לש ןחלופ יסכט םע תברועמ
רתוי רחואמ קר .הימחנו ארזע ,לבבורז ימיב הלוגה יבש םתוא וחד ,םיילילא תודוסי
(.10) תיטסיאיתונומ תד התויה ידכ דע םינורמושה לש םתד הככדזנ

השנמו םירפא דירש לש םהיאצאצ רקיעב םה ונימיבש םינורמושה - ןומלט והירמש
-תיסומלופ איהו ,ינש תיב תפוקתמ הניה 'זי ב"למש תרוסמה ותעדל .ץראב וראשנש
ירצ" לע רבדמ ארזע רפס .לארשי םעל ךייתשהלמ םינורמושה תא לוספל הדעונש תיתמגמ
עושי ,לבבורז י"ע וחדנ ךא שדקמה -תיב ןיינבב םמצע ףתשל ושקיבש "ןימינבו הדוהי
תא םינופה יפב םשש רפוסה יכ ןכתיי ,ןומלט תעדל (.1-3 'ד, ארזע).םעה ישארו ןהכה
רושא ךלמ ןודח רסא ימימ םיחבז ונחנא (ולו: ירק) אלו םכיהולאל שרדנ םככ יכ" טפשמה
רופיסה תא םיכלמ רפסב רופיסה תא ץביש רשא אוה 2,,(םש,םש) "הפ ונתוא הלעמה
ימכ ,ןורמוש ןברוח רחאל לארשי ץרא ןופצב רתונש ימ תא גיצהל ידכב ,םינורמושה תודוא
(.11) לארשי -ינבמ םניאש

תומוקמ תא חנז אל םלועלשו ץראב רתונש טועימ איה תינורמושה הליהקה -רומ םחנמ
ללגב םימלסומו םירצונ י"ע םינש ךרואל ףדרנש טועימ .םהלש םייתרוסמה בושייה
י"ע ץראה שוביכ זאמ הליהקה לש ירוטסיהה ףצרה תא שיגדהל שי .םתוינורמוש/םתודהי
(.12) עשוהי

יללכ רואל םיטועימכ םינורמושה לש םתרדגה תניחב -ינש קרפ
:ימואלניבה טפשמה

:תוברתו תד ,הפש ןחבנ תישאר

:הפש
ירבע בתכ לש הלק תוחתפתה : ינורמוש ירבע בתכ אוה בתכה ) םודק אטבמב הקיתע ןושל
.(םודק

:תד
יתשו ,(תילארשי=) תרוסמ תונורמושבו (תיאדוהי =) תרוסמ תודהיב םיאור םינורמושה
.לודגה ןהכה דמוע תינורמושה הליהקה שארב .לארשי תד תא תוביכרמ דחי תורוסמה
םניא םינורמושה) השמ -דחא איבנב ,לארשי יהלא -דחא לאב םינימאמ םינורמושה
תינורמושה הרותה ) הרות ישמוח השימח -השמ תרותב ,(וירחא ואבש םיאיבנב םיריכמ
רה -דחא שודק םוקמבו ,(חסונו בתכ ילדבה םהיניב םימייק יכ םא ידוהיה שמוחל המוד
.(םילשוריבש ןויצ רה אלו) םיזירג
לגרל םילועו ,(ןנברדמ םהש םירופ הכונח תא אלו) הרותה יגח תא קר םיגגוח םינורמושה
.תוכוסו תועובש, חספב םזיריג רהל
ז.תב םשרייש םיצור ויה ) ינורמוש וא ינורמוש ידוהי וא ידוהי ;םואלב בתכנ םהלש ז.תב
.( לארשי םעל םיכיישו לארשיב םירג םה ירהש :ילארשי

:(תוינתא) תוברת

.ןורמושמ םאצומש םילארשיכ םמצע םירידגמ םינורמושה
(:13) םידוחיי העבראב קובדל איה ןורמושמ ואצומש ילארשי תוהזה תועמשמ

.הל הצוחמ תובשייתה אללו םלועל הבזעל יבלמ ,םיירוטסיהה היתולובגב י"א בושיי (1
רוגל םיפידעמ םינורמושה .הרק אל הז תיתדבוע ךא ,םוקמ לכב י"א םוחתב רוגל רשפא
.ינורמושה םייחה חרואו תרוסמה , תוברתה תא םייקל ידכ דחי

.םיזירג רה לע חספה ןברוק תברקהב תופתתשה (2

חבז םויו ,חספל םימדוקה םימיה ןמ הנשב רתוי םיבוט םימי םינורמושה םילארשיל ןיא
תיילמפו לודגה ןהכה .תראופמה הבחרב תסנכתמ לארשי תדע לכ -חבזה םויב .חספה
תדע ינב םהל םיניתממ ם .םידבוכמ םיחרוא יווילב ,סקטה םוקמ לא םיעיגמ הדעה ידבכנ
םבורב) לודגה םקלחו , הליפתה שובלב םישובל ,(רקיעב םירגובמה) םקלח ,לארשי
םידובל ,םהילגרב םהילענו םירוגח םהינתומ :םירצמ יאצוי שובלב םישובל ,(םיריעצ
םישבכה .הטיחשה לע זירכמו חבזה תליפתב חתופ לודגה ןהכה .םינבל הצלוחו םייסנכמב
ינב לכל םיקלוחמ םירורמ לע תוצמ .םיסונמ םיטחוש ידיב םיטחשנו ,חבזמה לא םיאבומ
הלילה תוצחבו ,םירונתל םישבכה םיסנכומ הלילה תוצח ינפל יצחו םייתעשכ .לארשי
.רקוב דע הפירשל אבומ רתונה לכ ,םירורמו תוצמ לע ןוזפיחב םילכאנ
תעינמל העיקשה ינפל םילכאנ םישבכהו ,םויה יצחב סקטה חתפנ ,ישיש םויב לח חבזהשכ
.הפירשל חבזמה לא לבומ זאו , תב ש- יאצומ דע ןפצומ רתונה לכ .תבש לוליח

.הרותב הנושלכו הבתככ תבשה תרימש (3

.הרותב םנושלכו םבתככ האמוטהו הרהוטה יקוח לע תינדפק הרימש (4

תויחל ךישמהל לוכי וניא ,םלוכ וא םקלח ,הלאה תוהזה ינמיסמ דחא לע רמוש וניאש ימ
קחרומ אוה -הילא רוזחל לכוי אל הליהקה ןמ אצי רשא ימו ,הליהקה לש תרגסמה ךותב
.הנממ קלחכ וב הריכמ אל הליהקהו

.םידדוב - הליהקה ןמ הרישנה ירקמ יכ ןייצל שי

:( 14) ןויצל תודוקנ המכ םינורמושה לש "םייחה רוזחמל" עגונב

.ינימשה םויב םהינב תא םילמ םינורמושה םילארשיה - הלימ

ליבקמ) "הרות ימתוח" םיבשחנ הרותה תאירק תא םימייסמה הדליו דלי-הרות ימתוח
.(םידוהיה לצא "הווצמ רב"ל ,ןכותב אלו ליגב אל ךא ,ינורקע

:םיבלש השולשב איה גוז ינב ןיב תורשקתה -גוז ינב
.וירוהו ןבה לש תורשקתהה תעצהל הירוהו תבסה לש המכסה תעבה -המכסה
.ןישוריג אלל הרתהל ןתינ ןושארה בלשה קר

.הנוצר לע דיעהל ידכ תדעוימה לא םידע ינש םיחלשנ םכלהנב - ןיסוריא

.םיאנתה תעמשהו הבותכה תאירק - ןיאושינ

.תוביאכמ תוכלשה םע םירידנ ןישוריגה ירקמ

הקלחב וא ,םיזירג רהב הזול תירקל ךומסה ןימלעה תיבב םירבקנ םירטפנה -הריטפ
.ביבא לתב, לואש תירקב ןימלעה תיבב ,תינורמושה
 

הרבחהמ דרפנ יתלב קלחכ אלא ,םיטועימכ םמצע רידגהל םיטונ םניא םינורמושה
.םימיוסמ םימוחתב ,םתנעטל רתי תויוכז םהל שי יכ םא תידוהיה
.ץראה תא ובזע אל םלועמ יכ תאזו ,הנידמה תובר תויוכז םהל שי יכ םידומ םינורמושה

ריאשנו ,םיטועימכ םינורמושה לש םתרדגה תלאשל סחיב ,ןאכל וא ןאכל עירכנ אל ונא
.ןויע ךירצב הלאשה תא

?? םינורמושה םישממ םיטועימל תועגונה תויוכז וליא -ישילש קרפ

הליהקה ברקב שומימ ידיל תואב םיטועימל תונקומה תויוכזה םאב ןחבנ ןלהל
: (15) (1992) םיטועימל תועגונה םדא תויוכז תרהצה רואל ,תינורמושה

םיטועימ לש תינושלו תיתד ,תיתוברת תינתא תוהזו םויק לע ונגי תונידמ -( 1) 1 ס י"פע
.תוהז התוא םודיקל ודדועיו תמכסומה הירוטירטה תרגסמב

לע תססובמה תיטרקומד תרגסמב הבולישו המודיק ,תינורמוש תוהזלו םויקל תוכזה ***
ףיצר םודיק שיגדמה I.C.C.P.R ה לש 27 ףיעס תא ןייצל שי) תשמוממ יכא ,קוחה יללכ
תרגסמ בולישבו , םלשכ הרבחה תוחתפתה לש ילרגטניא קלחכ םיטועימה תויוכז שומימו
.(קוחה יללכ לע תססובמה תיטרקומד
הרג התיצחמ .ץראב תומוקמ ינשב תזכורמו , תושפנ 600 -כ הנומ םינורמושה תליהק
הקרמ הוונ תנוכשב הרג תרחאה תיצחמהו ,םכשב םיזירג רה לע הזול תירק תנוכשב
היחמהו רוידה יחטש תבחרהל תולועפ בייחמ ןורחאה רודב הליהקה תובחרתה .ןולוחב
תצאומ היינב תמייק הזול תירקב .ישילש זכרמ ןונכתל תורשפא םע ,םיזכרמה ינשב
.ריעצה רודה תושירדל לע תונעהל ידכ , הנוכשה תא הביחרמה
הליהק ,ןכש -עשוהי ימיב ץראה שוביכ זאמ הליהקה לש ירוטסיהה ףצרה תא שיגדהל שי
-לע תאז ,הלש םייתרוסמה בושייה תומוקמ תא החנז אל םלועלו , ץראב תויחל הרתונ וז
.(רומ םחנמ לש ותעד ,ליעל האר) םינש ךרואל תפדרנ התויה ףא
תוריש ןיינעל תוברל -תווש תובוחו תויוכז שי, ןולוחב םיררוגתמה םינורמושל 1949 זאמ
היה םניד - לארשיל םכשמ ולעש םינורמוש יבגלו , לארשיב םידוהיה ראש לככ - ל.ה.צ.ב
.ברע תוצראמ תחאמ לארשיל הלועה ידוהי לכ ןידכ
,הלא תויוכז לארשיל םכשמ םילועה םינורמושל קינעהל םינפה דרשמ קיספה 1992 -ב
ינבל הרכה ןתמ רבדב ץ"גבל ורתע םינורמושה .םהילע לח וניא תובשה קוחש הנעטב
זאמ לבוקמ רבדה היהש יפכו ,תובשה קוח יפל םילועכ לארשיל םכשמ םיאבה הליהקה
.( 16) הנידמה םוק
קוח תרגסמב םינורמושל הנידמה תוטילקרפ ןיב רדסהל ןיד קספ לש ףקות ןתנ ץ"גב
:תובשה
,תובשה קוח יפל הלוע תשא לבקל יאכז היהי , לארשי תנידמב עקתשהל אוביש םינורמוש
ךומס זאמ לארשיל ולעש תינורמושה הליהקה ינבב וגהנש ךרדב וב וגהניו , 1950 י"שתה
.1992 תנשל דעו הנידמה םוקל

ןפואב ירוביצו יטרפ ןפואב הפשו תד ,תוברת שממל תוכז םיטועימל שי - (1) 2 'ס יפ"ע
.היילפאו הערפה לכ אללו ישפוח

תועגונה יתדה רושימב תוטלחהב ליעפ ןפואב ףתתשהל תוכז םיטועימל שי (-3) 2 'ס י"פע
םהלש יתדה שומימה ןיבו ימואלה קוחה ןיב תושגנתה היהת אלש הרוצבו ,םהילא
.םיטועימכ

ןויוושב םהלש םדאה תויוכז לכ תא אלמ ןפואב שממל תויוכז םיטועימל שי - (1) 4 'ס י"פע
.הילפא לכ אללו ,יסיסב שפוח ךות קוחה ינפב אלמ

םיטועימל רשפאל ידכ םיפדעומ םיאנת רוציל םיעצמאב וטקני תונידמ (-2) 4 ףיעס י"פע
טעמל ,םהלש םיגהנמו תרוסמ ,םנושל םתד ,םתוברת תא חתפלו ,םתוהז תא אטבל
.א"לנ יב םיטרדנטסל דוגינבו ימואלה קוחה תרפה תניחבב ויהיש םיבצמ

:ןמקלדכ תושמוממ ל"נה םיפיעסה תעבראל תועגונה תויוכזה *

(:3) 2 'סו ( 1) 2 'סל עגונב
אללו תוישפוחב ,ירוביצו יטרפ ןפואב םתפשו םתד ,םתוברת םויק תא םישממ םינורמושה
תוכמסה אוהו ,םשארב דמועש לודג ןהכ ,םלשמ תסנכ תיב םהל שי :הילפאו הערפה לכ
םישנל אשניהל םיאשר הליהקה ינב .תונברה אלו ,(םישוריגו ןיאושינ) תושיא יניינעב
הנידמה י"ע םירכומו לודגה ןהכה י"ע םימשרנה , הלאכ ןיאושינ הרקמ רפסמ) תוידוהי
רהב םירבקנ ,ליעל רומאכ םירטפנה .םידוהי םילהומ י"ע םילומינ םהינב ,(לדגו ךלוה
.לואש תירקב תינורמוש הקלחב וא םיזירג

(:2) 4 'סו (1) 4 'סל עגונב
םיררחושמה הנוהכה תחפשמ ינבל טרפ ,ל"הצב םתרשמ ןולוחב םירגה םינורמוש
,ל"הצב תרשמה ינורמוש "םוריח תעש" תופוקת ןניאש תונוש תופוקתב .תורישהמ
הלכלכ ימד לבקמ ,ןכ ומכ .ל"הצב ינורמוש תסנכ -תיב ןיא יכ ,תבש לכב ותיבל ררחתשמ
=) תינמי עורז ןהכל םישירפמ םינורמושהש ןוויכ תאז) ל"הצ חבטמב רשב לכוא וניא יכ
רתויב הלודג םינהוכה תחפשמ יכ ןייצל יואר :םניח רקבהו ןאצה ןמ (קוש/ימדק קלח
(.הליהקב

:דועו תאז

תוארוה לבקל וא םמא תפש תא דומלל תומלוה תויונמדזהל תוכז םיטועימל (-3) 4 'ס יפל
.םמא תפשב

הפשה ,תרוסמה ,הירוטסיהה תא תעדל ךוניחה הדשב תויוכז םיטועימל (-4) 4 'ס יפל
.ללכב הרבחה לע יללכ עדיל תויוכז םהל שי ,ןכ ומכ .םהלש תוברתהו

:ןמקלדכ תושמוממ ל"נה תויוכזה יתש *
תרוסמה דומילל םילשמ ס"יב םייקתמ ףסונבו ,ליגר יללכ ס"יבב םידמול םינורמושה
רכש םילבקמ ס"היבב םידמלמה םירומה . 15 - 5 םיאליגב תונבו םינבל ,צ"החא תועשב
.ךוניחה דרשממ
:ףסונבו
םיימטיגלה םיסרטניאל םאתהב ורשכויו וננוכתי , תוימואל תוינידמ תוינכת (-1) 5 'ס יפל
.םיטועימל םיכיישה םישנאה לש

תפלחהב ,םיטועימל םיכישש םישנאל תועגונש תולאשב הלועפ ופתשי תונידמ - 6 ףיעס יפל
.ןוחטיבו תידדה המכסה םייקל ידכ ,ןויסינו עדימ

.ןלהל ,יעיברה קרפב האר ,ל"נה תויוכזה יתש שומימ ןיינעל *

:םינורמושה לש ימויקהו ינידמה םדיתע -יעיבר קרפ
לכבו - ולשמ תרוסמו ןושל בתכ םע -םלועב רתויב ןטקה םעכ םמצע םיאור םינורמושה
.תיאניטסלפה תושרהו לארשי תלשממ ןיב יוצח תאז
.הרואכל בוט אל אוה םויה ינידמה םבצמ יכ םינעוט םינורמושה
ידכ ,ירטינמוה סיסב לע תוילארשי תוהז תודועת םיזירג רהב םינורמושל הקינעה לארשי
תושרה ר"וי תפארע .םיאניטשלפה ןיבל הניב רבעמה תודוקנב ישפוח רבעמ םהל רשפאל
ירבח 88 ברקב דחוימ בושמ םהל קינעהו "ןיתשלפ ידוהי"כ םתוא גוויס ,תיאניטשלפה
.תיאניתשלפה תושרה תצעומ
ישפוח רבעמ חטבוי דיתעב םג יכ ,םויכ םיחיטבמ םיאניתשלפהו םילארשיה , םידדצה ינש
הרומאה החטבהה תורמל .םיזירג רהב םישודקה תומוקמלו םהיזכרמ ינש ןיב םינורמושל
תוכופהת /תוינידמ יוניש בקע תונתשהל לולעה ינמז בצמ ךכב םיאור םינורמושה , םויכ
םע תיאניתשלפ הנידמ תמקה ;םיאניתשלפהו לארשי יסחיב תורדרדתה ,ינידמה םוחתב
לש ישיאה בכרהב יוניש ;( 1967 - 1948 םינשב ומכ ) םינורמושה יזכרמ ינש ןיב ץצוח לובג
.םיעבוקה םיאנידמה
-רתויב שיגרה רוזאב ,רתויב השיגרה הדוקנב םינורמושה לש םתניחבמ אצמנ םיזירג רה
.ינידמהו ינוחטיבה םוחתב תוחיכש תוכופהתב עודיה רוזא
קפתסהל םינכומ םניא םה ,םינורמושה לש םויקה רוזאב דואמ שיגרה בצמה רואל
לכ לש בתכבו פ"עב תוחטבהב וא םישודקה תומוקמה ףיעסב ולסוא םכסהב ילוש רוכזאב
(רקיעב) ב"הרא לש העפשהו יוביגל םישרדנ םה ןכל .םכסהל םיפתושה םידדצה ינשמ דחא
םיירקיעה םיאשונה תשגדהב ימויקהו ינידמה םדיתע תא חיטבהל ידכ , הינטירבו
:ינורמושה םעה לש םויה רדס לע םידמועה
יכ (ןייצל יואר) ןלהל וטרופיש םיאשונ השולשב תדקמתמ םינורמושה לש תינידמה היעבה
לע ועיפשי -תקולחמב םייונשה םירוזאה -ןורמושו הדוהי לש תיטילופה הפמב יוניש לכ
:( 17) ( םינורמושה לש ינידמה םדיתע

: םה םיאשונה תשולש

תלשממ תוירחאל םינותנה םיחטשה ןיב ,קספנ יתלבו ףוצר ישפוח רבעמ תחטבה .1
םע םירשקו תד ,רחסמ ייח םייקל ירטינמוה סיסב לע ) תיאניתשלפה תושרהו לארשי
.ינדרי ןוכרד +תיאניתשלפ ז.ת+ תוילארשי ז.ת שי םכשב םינורמושל , םויכ.(תוחפשמה

לכ תמכסהבו ,םולש יכרדב השעית רוביצ ינבמלו םירוגמל היחמה חטש תבחרה .2
.םיברועמה םיינידמה םימרוגה
תבחרהל תולועפ תבייחמ ,ןורחאה רודב הליהקה לש תכרובמה תירפסמה תוחתפתהה
.םיזכרמה ינשב היחמהו רוידה יחטש

תימואלניבה הליהקלו םינורמושל ףתושמ תונורקע ךמסמ לש ותמיתחו ותביתכ .3
.דיתעל בייחמ יטפשמ ךמסמ הווהיו ,םינורמושה תויוכז תא חיטבמה

יכ םינינועמ םינורמושה , םינושארה םיאשונה ינש לש תכמסומו תיניצר הקידב ךרוצל
רשא ,הלכלכ ישנאו םיאנידמ ,תיטירבהו תינקירמאה ,תומצעמה יגיצנמ תחלשמ בכרות
םתעפשה בטימ תא ולצניו ,ןטקה ינורמושה םעה לש תוימויקה תויעבה תא בורקמ וקדבי
םייסיסבה םיסרטניאה תא וחיטבי יכ תיאניתשלפה תושרה ישארו לארשי תלשממ לע
.ינורמושה םעה לש ומויק ךשמהל

,"םינורמושה תושדח -ב.א" ןומהו ןותיעה יכרועמו ילהנממ הקדצ םימינב אצי 18.10.98 ב
לש םדיתע חיטבהל םורתל תויושעה ,הינטירבו ב"הראב םיינידמ םיניינעב תושיגפ תרדסל
.( 18) ץראב רורשיש ינדמ בצמ לכב םינורמושה

, (1992) םיטועימל תועגונה םדא תויוכז תרהצהבש 6 'סו ()51 'סל עגונב םג יכ םיאור ונא
.רומאה רואל תאזו , הלא תויוכז םינורמושה םישמממ ,ישילשה קרפב ליעל וניוצש

:םוכיס
לש םייטפשמ -םייגולויצוס -םיירוטסיה םיטביהב רומאכ הדקמתה ,ונקסע הב הדובעה
.תינורמושה הליהקה ינב
םע דחי .ןאכלו ןאכל שוריפל ונתינו ,תוטעמ ןה םינורמושה אצומ לע תויודעה יכ וניאר
וא ןולוחב םיררוגתמה הלא ןיב לדבה אלל תינורמושה הליהקה ינב יכ קפס ןיא תאז
תכלממל םיאצאצ םה יכ םתרוסמ .1950 י"שת ,תובשה קוח ןבומב םידוהי םה ,םכשב
.תובשה קוח יפל םידוהי רדגמ םתוא האיצומ הניא ,(הדוהי תכלממל אלו) לארשי
הערכוה אל ימואלניבה טפשמה יללכ רואל םיטועימכ םינורמושה לש םתרדגה תניחב
םיטועימל תונקומה תומיוסמ תויוכז םישממ םינורמושה יכ וניאר יכ םא , ןאכל וא ןאכל
.םיטועימל תועגונה םדא תויוכז תרהצה י"פע

:היפרגולביב

ךרע , ישילש ךרכ ,ך"נתל תילארשיה הידפולקיצנאה ,(ךרוע ) ןמפוה ריאי 'פורפ (1)
.774 'מע ,1988 םייתעבג ,"םינורמוש"

.96 'מע ,1991 - א"נשתה ביבא לת ,"ךלמ ךולמב" ,יגח לארשי ר"ד (2)

.85 'מע ,ליעל 2 ש"עה ,יגח לארשי ר"ד (3)

.92 'מע ,ליעל 2 ש"עה ,יגח לארשי ר"ד ( 4)

.775 'מע ,ליעל 1 ש"עה ,(ךרוע) ןמפוה ריאי 'פורפ (5)

'מע 629 ןוילג ,םינורמושה תושדח ב.א ,תעד תווח -םינורמוש , ןומלט והירמש 'פורפ ( 6)
.34

.,775 ליעל 1 ש"עה , ( ךרוע) ןמפוה ריאי 'פורפ ( 7)

.2 'מע 725 ןויליג ,םינורמושה תושדח ב.א ,(םיכרוע) הקדצ ןוצר ןב תפי , הקדצ םימינב ( 8)

.775 'מע ליעל 1 ש"עה ,(ךרוע) ןמפוה ריאי 'פורפ ( 9)
. 94 -93 'מע ,( 21 ש"עה ,ורפסב) ליעל 2 ש"עה ,יגח לארשי ר"ד ( 10)

.ליעל 6 ש"עה , ןומלט הירמש 'פורפ ( 11)

.36 'מע 629 ןוילג ,םינורמושה תושדח ב.א ,תעד תווח ,רומ םחנמ ר"ד ( 12)

.ליעל 8 "עה ,םינורמושה תושדח ב.א ( 13)

.ליעל 8 ש"עה ,םינורמושה תושדח ב.א ( 14)

P.R GHANDHI,INTERNATIONAL,HUMAN RIGHTS 1995 , 116-118 ( 15)
DOCUMENTS

'חאו לארשי תלשממ שאר 'נ 'חאו ןולוחב תינורמושה הליהקה דעו 4200 / 93 צ"גב ( 16)
. 32-23 'מע 629 ןויליג ,םינורמושה תושדח ב.אב המסרופ הריתעה
.4 'מע , 605 ןוילג ,םינורמושה תושדח ב.אב םסרופ רדסהה חסונ

. 7 'מע , ליעל 8 ש"עה , םינורמושה תושדח ב.א ( 17)