Línia Divisòria

Partit per la Independència

Línia Divisòria

 
 

CAP AL PACTE FISCAL:

 
ELS NOSTRES IMPOSTOS,
A CATALUNYA.


 
 
  Í  N  D  E  X  

Introducció
Síntesi de les dades bàsiques
Balança fiscal versus balança comercial
Inversió pública a Catalunya
Catalunya, un país de peatge
Catalunya i Europa
Solidaritat o espoli
Balança comercial
Del «café para todos» al 30% de l'IRPF
Propostes del PI vers el 2001

 
 
INTRODUCCIÓ


 
SÍNTESI DE DADES BÀSIQUES:

  Catalunya té o disposa de:


 
REPERCUSSIONS NEGATIVES  (Algunes de les més significatives)


 
CONCLUSIONS:


 
BALANÇA FISCAL VERSUS BALANÇA COMERCIAL


 
INVERSIÓ PÚBLICA A CATALUNYA

Infrastructures sanitàries 10,1 %
Infrastructures en escoles públiques 13, 4 %
Infrastructures viàries 10,1 %
Capital públic regionalitzat 2,2 bilions
ptes/habitant/Catalunya 360.000 pts.
ptes/habitant/Espanya 476.000 pts.


Previsió per al 1998: 7.368 M (consignades i previstes)
36.340 M (consignades i pendents)
589.700 M (sense consignació)


Previsió per al 1998: 6.275 M (consignades i previstes)
80.178 M (consignades i pendents)

La mitjana de despesa de l'Estat a Catalunya és de 7700 pts/hab,mentre que a la resta de l'Estat la despesa arriba a 16400 pts/hab


Països Catalans: Catalunya 60,2
País Valencià 100,8
Illes Balears 64,8
C. Històriques: Andalusia 118,1
Galícia 72
Altres: Madrid 88,9
Castella-La Manxa 161,9
Castella-Lleó 117,8
Cantàbria 179,6
Extremadura 163,4

 
CATALUNYA, UN PAÍS DE PEATGE

 
AUTOPISTES

Segurament no trobem cap altre cas tan colpidor com aquest on es demostri el greuge comparatiu de Catalunya respecte la resta de l’Estat:
Quatre preguntes per a la reflexió:
 1. Quin altre estat d’Europa permet que el cost de les principals vies de comunicació, vagi a càrrec, exclusivament, dels ciutadans d’una part del territori (Catalunya) ?

 2. Per què no s’aplica el criteri de redistribució territorial, com passa a Europa, aplicant peatges arreu del territori espanyol i no només a una part ?

 3. Quin estat europeu permetria que una ciutat (Madrid) no pagués cap peatge d’accés o sortida, i en canvi una altra (Barcelona) no tingui cap via d’accés gratuïta ?

 4. I per què, els catalans, hem de pagar amb els nostres impostos la gratuïtat de les autovies de Madrid, Andalusia o Extremadura ?


  AIGUA
       Catalunya te l’aigua més cara d’Europa

Dades comparatives: Barcelona 211 pts/m3
Sevilla 105 pts/m3
Cadis 75 pts/m3
Jaén 39 pts/m3

  ALTRES SERVEIS

Existeixen molts altres serveis el cost final dels quals és superior a Catalunya que a la resta de l’Estat:


 
CATALUNYA I EUROPA

Països Catalans: Catalunya 38.875
País Valencià 42.126
Illes Balears 23.109
C. Històriques: Andalusia 136.860
Galícia 62.600
Altres: Madrid 17.491
Castella-La Manxa 231.401
Castella-Lleó 149.859
Cantàbria 59.023
Extremadura 232.935
Mitjana Estat Espanyol 92.905 
SOLIDARITAT O ESPOLI

La solidaritat interterritorial, i també internacional, es defineix com l’esforç de les regions/nacions més riques envers les més pobres perquè aquestes puguin créixer econòmicament.


 
LA BALANÇA COMERCIAL


 
LA BALANÇA FINANCERA


 
DEL «CAFÉ PARA TODOS» AL 30% DE L'IRPF


 CRONOLOGIA DELS FETS 


 
PROPOSTES DEL PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA VERS EL 2001

 • El PI aposta per a la unitat d’acció en la reivindicació d’un Conveni Tributari Propi per a Catalunya.

 • Apostem per un Front Unitari de les Forces Polítiques Catalanes, la raó de ser del qual sigui la consecució d’aquesta fita històrica.

 • És en aquest sentit que el Partit per la Independència presenta 10 PROPOSTES a plantejar en el debat que ara comença a Catalunya i que, per al seu bé, ha de finalitzar positivament abans o al llarg de l’any 2001.


 1. CONVENI TRIBUTARI PROPI que asseguri la bilateralitat, la suficiència financera i la sobirania fiscal.

 2. OBTENCIÓ DELS IMPOSTOS ESPECIALS per tal d’assolir la gestió i la recaptació dels impostos sobre el tabac, carburants, matriculació i l’alcohol.

 3. INVERSIÓ PÚBLICA DE L’ESTAT A CATALUNYA EQUIVALENT A LA POBLACIÓ, xifrada en un 15.9% anyal del total, en concordança amb la població total de Catalunya respecte al total de l’Estat.

 4. REDISTRIBUCIÓ EQUITATIVA DELS PEATGES PER A TOTES LES COMUNITATS AUTÒNOMES.

 5. COMPENSACIÓ DELS FONS ESTRUCTURALS EUROPEUS AMB ELS FONS DE COOPERACIÓ INTERTERRITORIALS (FCI) DE L'ESTAT.
  El contingent i el posterior repartiment del FCI ha d’anar en funció de l’evolució i les previsions dels Fons i altres iniciatives europees de cohesió regional.

 6. CESSIÓ DE L’IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA) EN FASE MINORISTA, per tal que la corresponsabilització fiscal de les Autonomies no es concentri només en impostos directes sinó en els indirectes.

 7. CREACIÓ DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA.

 8. OBLIGATORIETAT PER PART DE L’ESTAT DE PUBLICAR LES DADES I LES ESTADÍSTIQUES TERRITORIALITZADES D’INGRESSOS I DESPESES.

 9. TRANSFERÈNCIA DE LA GESTIÓ DE LA TRESORERIA DE LA SEGURETAT SOCIAL, per a complementar el traspàs de les polítiques actives de l’INEM.

 10. ACTIVACIÓ D’UNA CAMPANYA EXPLICATIVA DE L’ESPOLI FISCAL DE CATALUNYA I DE LA CONVENIÈNCIA D’OPTAR PER UN CONVENI TRIBUTARI PROPI.

 

INICIINICI   |   ÍNDEX   |   RETORN A LA PÀGINA PRINCIPAL


 
Línia Divisòria
Partit per la Independència
«CAP AL PACTE FISCAL»  (Versió HTML)
© 1998  Partit per la Independència - Federació Sant Andreu.
Verificat: Netscape 2.0 / 3.0 / 4.02 | MS-Explorer 3.02a
Visualització Recomanada: 640x480x256
HTML 3.2