Dry Album:
DRY ONE 
1. ¾í¦â¤@­Ó¤Ñ 
2. ¦³§Ú¥²¶·¦³§A 
3. ¤U¥@¬ö 
4. 20000¤éÀô¹C¥@¬É 
5. ¨kªB¤Í 
6. 903 id Club ·|ºq·s§@ (DaDaDa) 
7. ¬ö©À¤é 
8. ¦³§Ú¥²¶·¦³§A (HIDDEN)
DRY TWO 
1. §A¬Æ»ò³£¦³ 
2. Ù̶]¨®¸¨®ü 
3. ½Ö¨Ó¶}¤f 
4. §Aªº¿ù¬O§Úªº¹ï 
5. µM«á 
6. µ£¯u¤j§Ó 
7. «H§Ú³Ì«á³o¤@¦¸ 
8. §Úªº¥@¬É 
9. ¶Â 
10. ©àªá
DRY FREE 
1. Â\²æ 
2. ±q«e±q«e 
3. ³­µÛ¦o 
4. ·R±¡²Õ¦± 
5. ¾í¦â¤@­Ó¤Ñ 
6. ¦³§Ú¥²¶·¦³§A 
7. ¤U¥@¬ö 
8. 20000¤éÀô¹C¥@¬É 
9. ¨kªB¤Í 
10. §Úªº¥@¬É 
11. §A¬Æ»ò³£¦³ 
12. ½Ö¨Ó¶}¤f 
13. §Aªº¿ù¬O§Úªº¹ï 
14. µ£¯u¤j§Ó 
15. «H§Ú³Ì«á³o¤@¦¸ 
16. 903"¨g¼ö"¥DÃD¦± (MUSIC) 
17. ¬ö©À¤é
DRY & FRIENDS LIVE CONCERT 
1. ¦³§Ú¥²¶·¦³§A 
2. Â\²æ 
3. ¤U¥@¬ö 
4. 20000¤éÀô¹C¥@¬É 
5. ¨kªB¤Í ( Ĭ¥Ã±d + Dry ) 
6. ¶V§k¶V¶Ë¤ß--Dryª© ( Ĭ¥Ã±d ) 
7. ®e©ö¨ü¶Ëªº¤k¤H 
8. Mon-na-mor ( ²ö¤å½« + Mark ) 
9. °í±jªº²z¥Ñ  
   ( ²ö¤å½«  + Stephen + Joey) 
10. ©ñ±ó¥@¬É ( Mark ) 
11. ±¡²`»¡¸Ü¥¼´¿Á¿ (¶ÀÄ£©ú+Dry ) 
12. ½Ö¨Ó¶}¤f 
13. ·R±¡²Õ¦± ( ÁéÂíÀÜ + Dry ) 
14. LOVE ( ÁéÂíÀÜ from Wynners ) 
15. ¯d¦í§Ú§a ( Joey from ¤Ó·¥ ) 
16.°Z¦³¦¹²z ( ³æ¥ß¤å + All) 
17. «H§Ú³Ì«á³o¤@¦¸ 
18. ±N¦B¤s¼A¶} ( ³\§Ó¦w + Dry ) 
19. ·R§A ( ³\§Ó¦w ) 
20. §A¬Æ»ò³£¦³ 
21. ³­µÛ¦o 
22. ¬ö©À¤é (³¯¼zµY + Dry ) 
23. ±q«e±q«e 
24. Dry³Ì«áªº»¡¸Ü + »ïÁ 
25. ¾í¦â¤@­Ó¤Ñ
GORGEOUS OST 
1. ¨Ó©]¤èªø 
2. ½Ö·R½Ö 
3. Opening 
4. Hotel 
5. Model 
6. Breakfast I 
7. Stardust 
8. Busy Bee 
9. He's Gay 
10. Flashback 
11. Breakfast II 
12. Narration 
13. Propose 
14. ¨Ó©]¤èªø(INSTRUMENTAL) 
15. ·R±o¥¿¦n
GEN-X COPS OST 
1. You Can't Stop Me 
2. XXXX 
3. «D¨«¤£¥i 
4. Let Me Bleed 
5. You Can't Stop Me (Mandarin) 
6. Terror From Sun (MUSIC)
7. The Gen-X Wave (MUSIC)
8. Baptism Of Fire (MUSIC)
9. Final Jump (MUSIC)
10. The Eruption (MUSIC)