***
Welkom bij het internet amateur stripblad Web_comix
Colofon

Updated at
11-10-98
Best viewed
with Netscape.

Alle rechten
over de hier
getoonde
strips liggen
bij de desbe-
treffende au-
teurs. Her-
plaatsing in
papieren of
elektronische
media enkel
bij toestem-
ming van de
desbetreffen-
de auteur.

Omdat ik van plan ben om te kappen met deze pagina geen inzendingen meer!

 

 

 

 

 

home inhoud