คณะผู้จัดทำ
 
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต โปรแกรมวิชา การจัดการทั่วไป ห้อง 78.2
ศูนย์การศึกษา : ภาคปกติ ศูนย์จรัลสนิทวงศ์
 
สมาชิกภายในห้อง
ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
1
46132780065
นางสาวปัทมา ขันนาค
2
46132780066
นางสาวเพ็ญพรรณ ธงทอง
3
46132780067
นายสิทธิเวช ซิ้มสมบูรณ์
4
46132780068
นางสาวอรษา สุทธิเดช
5
46132780069
นางสาวเกษริน ขาวสาคร
6
46132780070
นางสาวมาลิณี เดชพรหม
7
46132780071
นายวิทยา ฉินศิริกุล
8
46132780072
นางสาวสุภิญ ภิญโญภาพ
9
46132780073
นางสาวอันธิกา ภาคจิตต์
10
46132780074
นางสาววรัญญา อริวัน
11
46132780075
นางสาวพัชรินทร์ จันทโรจนี
12
46132780076
นางสาวศุภลักษณ์ แท่นมาก
13
46132780077
นางสาวสุรีย์ ธรรมสอน
14
46132780078
นานมนัสสันต์ เจริญใจ
15
46132780079
นางสาวสุมลทรา พร่ำสอนบุตร
16
46132780080
นางสาวจิดาพร ตระการวาณิช
17
46132780081
นายปรัฐนันท์ ช้างพุ่ม
18
46132780082
นายนัฐพล แ้วนาโอ
19
46132780083
นางสาวกนิษฐา แซ่ลี้
20
46132780084
นางสาวกรวิกา มาดี
21
46132780085
นางสาวเสาวรส จุลทะสี
22
46132780086
นายวิโรจน์ เลิศเจริญสุข
23
46132780087
นางสาวกนกกุล บัวแดง
24
46132780088
นายธีระวัฒน์ ชานด่อน
25
46132780089
นางสาวแคชทริกา เอมสมบูรณ์
26
46132780090
นายพรรัตน์ สังข์เงิน
27
46132780091
นางสาวสุภาพร ขาวแก้ว
28
46132780092
นางสาวนัยนา เจริญผล
29
46132780093
นางสาวสกัญญา นวลมุสิก
30
46132780094
นางสาวพนิดา เนตรกระจ่าง
31
46132780095
นางสาวปวีนา ทองมี
32
46132780096
นางสาวลัักขณา่ สมบูรณ์
33
46132780097
นางสาวทิพวรรณ สุวรรณชนะ
34
46132780098
นางสาวอารีย์ สุวรรพร
35
46132780099
นางสาวนฤมล หลเมฆ
36
46132780100
นางสาวโสภาพร จงถาวรพิทักษ์
37
46132780101
นายเอกสิทธิ์ รองเมือง
38
46132780102
นายรชฎ อัชชะกิจ
39
46132780103
นางสาวจิราพร ยะพลหา
40
46132780104
นางสาวนฤมล ทองสมุทร
41
46132780105
นายธีระพงษ์ ลิมปิชัย
42
46132780106
นางสาวบุญตา ลี้ประเสริฐศิลป์
43
46132780107
นางสาวนวลอนงค์ คงคูณ
44
46132780108
นายดนัย แสนชมภู
45
46132780109
นางสาวทัศนีย์ ศรีอ่ำอ่วม
46
46132780110
นางสาววรุณยุภา สาระวน
47
46132780111
นางสาวปัทมา สิทธิมากานท์
48
46132780112
นางสาวสายรุ้ง เจิมชุนทด
49
46132780113
นางสาวสาวิตรี ศรีนวล
50
46132780114
นางสาวธวัลหทัย ตรีรัตนกุล
51
46132780115
นางสาวเจนนิสา สง่าชู
52
46132780116
นางสาวดวงฤทัย จักสาน
53
46132780117
นางสาวกุลยา เจราจาศิลป
54
46132780118
นางสาวออน คงวิทยาพานิช
55
46132780119
นางสาวกรรณิการ์ จันทร
56
46132780120
นายวสันต์ ทองใบ
57
46132780121
นายคำรบ วรชนะนันท์
58
46132780122
นายพีรัช ฉันทะดำรงรัตน์
59
46132780123
นายธีระพงษ์ คงตำหนิ
60
46132780124
นางสาวอุษา อยู่ป้อม
 
 
Design by..Imayza You can contact me at : imayza@hotmail.com