Make your own free website on Tripod.com

ביגש לבנע לש רתאל םיאבה םיכורב

,"לארשיב ינוידב עדמ" ,ילש הזתה תדובעל רקיעב שדקומ רתאה
תוברתה רקחמ תינכות תרגסמב הבתכנש
ביבא-לת תטיסרבינואב
:אוצמל רשפא ןאכ
,תילגנאב וא תירבעב ,הדובעה לש ריצקת
,הלש םיניינעה ןכות תא
,םינוש םירתאל םירושיק
ץבוקכ הלוכ הדובעה תא דירוהל רשפא
דועו

לארשיב ילש רתאל ורבע

Can't see Hebrew?

ביגש לבנעל תורומש ונכותו רתאה לע תויוכזה לכ