Karl XII:s inrikes- och utrikespolitik efter hemkomsten

Karl XII-gestalten har under tre århundraden fängslat historiker, diktare och konstnärer. Många har intresserat sig för de framgångsrika åren 1700-1709, andra för det långa uppehållet i Turkiet 1709-1714, en del för den legendariska ritten till Stralsund och stadens försvar 1714-1715.  Frågan är dock om inte perioden 1716-1718 på många sätt är den mest intressanta. Hur hade Karl XII påverkats av den maktens berg- och dalbana som han upplevt sedan avresan från Stockholm 1700? Vilken effekt hade den enväldige kungens återkomst på central och lokal förvaltning? Vilket var det ekonomiska läget i Sverige efter femton års krig? Vilka möjligheter fanns det, genom fredsavtal eller fortsatt krig, att rädda åtminstone delar av stormaktsväldet. Hur åstadkoms den väldiga mobilisering av resurser som ägde rum inför fälttåget mot Norge 1718? Hurdana var stämningarna i det Sverige som kungen återvände till? Vilka diplomatiska kontakter togs under kungens sista år och vad var syftet med dem?

En del av dessa frågeställningar behandlades av äldre historiker som Sven Grauers, Stig Jägerskiöld, K. J. Hartman och Gösta Lindeberg under framför allt första halvan av 1900-talet. Flera punktvisa undersökningar av förhållandena i olika delar av Sverige publicerades också under samma tid, inte minst i Karolinska förbundets årsbok. Under de allra sista åren har forskningen på området tagit ny fart, framför allt i Uppsala, och det har kommit   flera intressanta bidrag från Uppsalahistoriker som Jan Lindegren och Martin Linde.

Min avsikt är inte att här försöka gå i dessa framstående historikers fotspår, därtill räcker vare sig tid eller kunskaper. Däremot ska jag göra ett litet försök att med utgångspunkt från det arkivmaterial som finns vid Landsarkivet i Vadstena något beröra de spår kungens hemkomst lämnat i framför allt länsstyrelsernas handlingar. Mycket handlar följaktligen om inrikespolitik och i synnerhet förberedelserna för det fälttåg som skulle bli Karl XII:s sista. Ett första avstamp kommer jag att ta i de till landshövdingen i Östergötland riktade kungliga skrivelserna åren 1716-1718.

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2002-05-19 19:25

Nästa sida: Kungliga brev till landshövdingen i Östergötland : december 1715- januari 1716