Kungliga brev till landshövdingen i Östergötland : december 1715- januari 1716

Ort Datum Ämne Kontrasignerat av: Noter
Ystad 23/12 1715 Angående regementenas i stånd bringande och påbud om 6 veckors kost. Casten Feif Brevet motiverar denna "upprustning" med att försvarsmakten måste sättas i stånd för att ge eftertryck åt de fredsförhandlingar som kungen är sinnad att inleda. Liknande motiveringar återfinns också i andra kungliga påbud, t. ex. vid Upphandlingsdeputationens instiftande i januari 1716.

Casten Feif (1662-1739), verksam i kansliet under fälttågen i Polen och Ryssland. Följde till Bender och blev där kansliråd och statssekreterare för inrikes expeditionen. Ombudsråd och chef för krigsexpeditionen 29/12 1715.

Ystad 23/12 1715 Med pardonsplakat för alla förrymda ryttare, dragoner och knektar. Casten Feif Vilket måste ses mot samma bakgrund.
Ystad 29/12 1715 Ang. de innestående kontributionernas indrivande. Casten Feif Kontributionen var en extraskatt, uttagen första gången under Karl XII:s tid redan 1699. Den drabbade alla samhällsklasser och gav ungefär 925 000 daler smt, se Axelson, G. E., Bidrag till kännedomen om Sveriges tillstånd på Karl XII:s tid. - Visby, 1888, s. 122 f. 1712 gav Karl XII order om ett ny form för kontributionen, grundad på jämlikhet. Var och en skulle betala lika stor del av sin egendom i skatt, undantagandes kungens farmor Hedvig Eleonora. En annan nymodighet var att undersåtarna själva skulle sköta taxeringen, alltså en tidig självdeklaration. För att hindra skattefusk skulle självdeklarationen äga rum i grupp, så att granne skulle hålla ett öga på granne. En mycket intressant och noggrann genomgång av denna radikala förändring och dess bemötande finns i Karlsson, Å., Den jämlike undersåten. - Uppsala, 1994.
Ystad 4/1 1716 Ang. de ryska fångarna och deras bevakande. Casten Feif  
Ystad 4/1 1716 Om alla de ryska fångarnas transporterande från Stockholm till Jönköping. Casten Feif För vidare befordran till Visingsö.
Ystad 6/1 1716 Ang. båtsmännens färdighållande till uppbrott. Casten Feif I kungens planer inför 1716 ingick också ett aktivt uppträdande av flottan. Genom att komma tidigt i sjön skulle den fungera som ett stöd för det planerade angreppet på Norge genom att hålla den danska blockerad i Köpenhamn. Till chef för expeditionen utsågs amiralen baron Carl Hans Wachtmeister och för att påskynda arbetet sändes Gustaf Fredrik von Rosen till Karlskrona. För årets sjöoperationer se bl. a. Ätten Wachtmeister genom seklerna. D. 1. - Johannishus, 1941, s. 319 f.
Ystad 7/1 1716 Ang. revisions anställande över skattningarna av den lösa egendomen. Casten Feif  
Ystad 7/1 1716 Ang. inkvarteringskarolin för januari månad och anstånd med dess uppbärande för februari och följande månader. Casten Feif  
Ystad 9/1 1716 Ang. betalning till kreditorerna för de gjorda förskotten under de tre senaste åren. Casten Feif Dessa kreditorer skulle, enligt planen, erhålla sina pengar tillbaka senast vid nästa midsommar. Som det var omöjligt att ge dem betalning i annat än nödmynt försökte många långivare att hålla sig undan, i avsikt att invänta bättre tider och först då begära sina pengar tillbaka, se Axelson, G. E., Bidrag till kännedomen om Sveriges tillstånd på Karl XII:s tid. - Visby, 1888, s. 190.
Ystad 20/1 1716 Ang. upphandlingsavgiften och dess disposition. Ludvig Fahlström Ludvig Fahlström (1655-1721), ombudsråd och chef för kammarexpeditionen sedan 2/1 1714.

Upphandlingsavgiften var en särskild skatt som skulle användas till amortering av obligationslånen, se: Lindeberg, G., Svensk ekonomisk politik under den Görtzska epoken. - Lund, 1941, s. 87. Skatten uttogs efter en indelning av befolkningen i fem grupper. Högst avgift erlades av de kungliga råden med 30 daler smt, medan böndernas avgift uppgick till 24 öre.

Ystad 20/1 1716 Med kopia av ett brev till Kungl. Kontributionsränteriet ang. de särskilda betalningsdagarna för assignanterna. Ludvig Fahlström En lustig detalj är att Fahlström var vänsterhänt, vilket Karl XII föresatte sig att ändra på. SBL citerar en skrivelse från F. till N. Tessin från jan. 1717: "jag skriver med höger och vänster, men allt illa, tiden är kort, arbetet mycket, nattvakandet svårt för ålderdomen, men Gud är nådig, som hjälper".
Ystad 21/1 1716 Om femmänningsryttarnas tre års löner. Casten Feif Männingsregementena kom till då indelningsverket inte räckte till för både en stark fältarmé och ett tillräckligt skydd för hemlandet.
Ystad 23/1 1716 Med plakat om förhöjning av karolinerna. Salomon Cronhielm Tryckt i: Samling utaf kongl. bref, stadgar och förordningar..., del 6. - Stockholm, 1775. - s. 281-282.

Salomon Cronhielm (1666-1724), sedan 2/1 1714 ombudsråd och chef för handelsexpeditionen.

Ystad 26/1 1716 Ang. att få betala kronorestantier med råg och malt. Ludvig Fahlström  
Ystad 26/1 1716 Med plakat om tullfri utförsel av koppar, järn och mässing. Salomon Cronhielm Tryckt i: Samling utaf kongl. bref, stadgar och förordningar..., del 6. - Stockholm, 1775. - s. 283.

Avsikten med detta var att få tillbaka silver, guld och inte minst mynt som flutit ur landet. Denna tullfria export skulle ske över Stockholm, vars tull till skillnad från flera andra ej var utarrenderad till privata intressenter, se Lindeberg s. 115 f.

Ystad 27/1 1716 Svar ang. sockenkarlarnas utgörande. Casten Feif Sockenkarl = sockenknekt. Från varje socken skulle uttas en man.
Ystad 30/1 1716 Att få korta de 20 öre s:mt inkvarteringspenningar på mantalspenningar för år 1716 Casten Feif  
Ystad 30/1 1716 Med plakat om fyra allmänna böndagars firande. Salomon Cronhielm  
Källa: Landsarkivet i Vadstena. Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskansliet D I a : 240
(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2003-04-05 13:33

Föregående sida: Karl XII:s inrikes- och utrikespolitik efter hemkomsten

Nästa sida: Kungliga brev till landshövdingen i Östergötland : februari 1716- mars 1716