Kungliga brev till landshövdingen i Östergötland : februari 1716- mars 1716

Ort Datum Ämne Kontrasignerat av: Noter
Ystad 2/2 1716 Angående en duktig karls anskaffande av varje posthemman. Samuel Åkerhielm Samuel Åkerhielm d.y. (1684-1768), sekreterare i krigsexpeditionen.
Ystad 7/2 1716 Att komma med berättelse vad stora sjötullsarrendatorerna pretendera i avkortning på arrendehemman för någon råg och korns tullfria införsel. Salomon Cronhielm Överdirektör Ehrenpreus vid Stora sjötullen i Stockholm lade 1715 fram ett förslag om att utöka kronans inkomster genom en utarrendering av sjötullarna till ett konsortium. En sådan central lösning kom inte till stånd, men i ett flertal hamnar slöts överenskommelser med lokala arrendatorer.
Ystad 7/2 1716 Med förbud att inga skepp eller fartyg skall få utsegla till främmande orter. Casten Feif  
Ystad 7/2 1716 Om den vita myntsortens konserverande till upphandlingsmännen. Ludvig Fahlström  
Ystad 7/2 1716 Med plakat om råg och korns tullfria införsel. Salomon Cronhielm Rör tullfri införsel till Stockholm och Norrköping.
Ystad 8/2 1716 Ang. båtsmännen uppbrott den 1 mars. Casten Feif En viktig del av Karl XII:s plan inför kampanjen 1716 var ett snabbt utrustande av flottan, som skulle göra en framstöt mot Köpenhamn.
Ystad 8/2 1716 Ang. en sockensoldats utgörande av vart 25:e prästmantal. Casten Feif  
Ystad 8/2 1716 Att understödja dem som handla till amiralitetets behov. Casten Feif  
Ystad 9/2 1716 Ang. att 1716 års anordningar ställes direkt på landshövdingen i länet från Kungl. Kammarexpeditionen samt att alla uppbördsbetjänterna tillsättes av landshövdingarna och förses med deras fullmakt. Ludvig Fahlström  
Ystad 10/2 1716 Ang. revision över skattningarna som förrättas av lagmän i orten. Ludvig Fahlström  
Ystad 11/2 1716 Att ingen spannmål må utföras till främmande orter. Salomon Cronhielm En bieffekt av Östersjöprovinsernas förlust var att spannmålsimporten från Livland omöjliggjordes.
Ystad 11/2 1716 Om sockensoldaternas delande mellan Bergsregementet och Upplands femmänningsregemente. Casten Feif Det yngre bergsregementet bildades 1705. Upplands femmänningsregemente till fot uppsattes 1703.
Ystad 13/2 1716 Ang. inkvarteringens förnöjande för januari, februari och mars. Casten Feif Förnöjande=fullgörande.
Ystad 14/2 1716 Om upphävande av all fri skjuts oavsett typ. Ludvig Fahlström.  
Hölen 8/3 1716 Med plakat över mynttecknen Samuel Åkerhielm Karl XII lämnade Ystad den 16 februari. Natten mellan den 18 och 19 kom han till Karlstad. Den 22 februari begav sig kungen till Holmedal dit han kom påföljande förmiddag. Den 26 februari inleddes inmarschen i Norge, se Lagermark, J. A., Karl XII:s krig i Norge 1716. - Uppsala, 1883. Hölen är en ort norr om Moss.
Kristiania 15/3 1716 Angående Östgöta infanteriregementes uppbrott mot Norge Samuel Åkerhielm Vissa delar av kansliet åtföljde kungen under det äventyrliga anfallet på Norge, medan ombudsråden stannade i Ystad. Svenska trupper marscherade in i Kristiania på kvällen den 10 mars, men Akershus stannade i norska händer. Från Kristiania utfärdade Karl XII en rad order vilka syftade till att stärka armén i Norge.
Kristiania 18/3 1716 Med plakat ang. femöresstyckens valverande till 16 öre kopparmynt Samuel Åkerhielm Genom detta plakat förhöjdes värdet av femöresstyckena till att, från och med den 30 mars, motsvara 16 öre kopparmynt.
Källa: Landsarkivet i Vadstena. Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskansliet D I a : 240
(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2003-04-06 13:35

Föregående sida: Kungliga brev till landshövdingen i Östergötland : december 1715- januari 1716

Nästa sida: Kungliga brev till landshövdingen i Östergötland : maj 1716- juli 1716