Bonsma Family Tree: First till Sixth Generation

Klik op een van onderstaande nummers om direct naar de betreffende generatie te gaan:
Naar Generatie 1 Naar Generatie 2 Naar Generatie 3 Naar Generatie 4 Naar Generatie 5 Naar Generatie 6 Naar Generatie 7


       DE VOOROUDERS VAN 


1	PETER BONSMA
	geb. 22 september 1973 te Mantgum.

        &

1	SYBRAND BONSMA
	geb. 25 september 1976 te Sneek.

                              

							Versie: mei 1998    																	  							Samenst. P.Bonsma Sneek
TOP

	TWEEDE GENERATIE


2	Pier Bonsma
	geb. 31 maart 1946 te Oosterlittens.
	geh. 10 november 1972 te Baarderadeel met
3	Uilkje Klaaske M. Romkes
	geb. 19 januari 1947 te St. Nicolaasga.

	uit dit huwelijk:

	Peter geb. 22 september 1973 te Mantgum.

	Sybrand geb. 25 september 1976 te Sneek.


TOP


	DERDE GENERATIE


4	Pier Hanzes Bonsma
	geb. 13 maart 1911 te Oosterlittens.
	ovl. 21 december 1980 te Sneek.
	geh. 20 mei 1936 te Baarderadeel met 
5	Tjaltje Piers Santema
	geb. 24 juni 1913 te Baijum.

	uit dit huwelijk:
	Hans geb. 26 maart 1937 te Oosterlittens.
		ovl. 17 september 1948 te Britswerd.
	Bokjen geb. 30 november 1940 te Oosterlittens.
		geh. in 1961 met Jacob de Vries.
	Joukje geb. 11 juni 1942 te Oosterlittens.
		geh. in 1968 met Harm Hospes
	Pier geb. 31 maart 1946 te Oosterlittens.
		zie nr. 2.
   

6	Sikke Ieges Romkes
	geb. 21 juli 1904 te Heide o. St. Nicolaasga.
	ovl. 27 oktober 1972 te St. Nicolaasga.
	geh. 14 mei 1946 met
7	Jetske Cornelis Melchers
	geb. 21 december 1913 te Bovenkarspel.

	uit dit huwelijk:
	Uilkje geb. 19 januari 1947 Heide o. St. Nicolaasga. 
		zie nr. 3.
	Margaretha geb. 4 oktober 1948 te Heide o. St. Nic.
		geh. in 1971 met Ruurd Visser.
	Ige geb. 6 december 1949 te Heide o. St. Nicolaasga. 
		geh. in 1970 met Regina de Lange.
	Cornelis geb. 3 december 1953 te Sneek.
		geh. in 1985 met Elisabeth van der Werf.
	Simon geb. 14 januari 1955 te Sneek.
		geh. in 1980 met Elisabeth Dijkstra.
	Antje geb. 8 februari 1957 te Heide o. St. Nicolaasga.
		geh. in 1977 met Goasse Hylkema.

TOP


	VIERDE GENERATIE


8	Hans Jans Bonsma
	geb. 14 augustus 1876 te Oosterlittens.
	ovl. 12 februari 1956 te Britswerd.
	geh. 19 augustus 1903 te Baarderadeel met
9	Bokje Piers Piekema
	geb. 6 maart 1882 te Oosterlittens.
	ovl. 22 september 1958 te Britswerd.

	uit dit huwelijk
	Jan geb. 10 maart 1907 te Oosterlittens.
		geh. in 1933 met Amarenske Osinga.
	Pier geb. 13 maart 1911 te Oosterlittens.
		zie nr. 4.


10	Pier Gerrits Santema
	geb. 14 mei* 1863 te Baard.
	ovl. 12 september 1929 te Baijum.
	geh. 19 november 1902 te Baarderadeel met
11	Joukje Gerrits Tjallema
	geb. 13 april 1871 te Bozum.
	ovl. 3 maart 1951 te Britswerd.

	uit dit huwelijk:
	Gerrit geb. 23 september 1903 te Jet o. Britswerd.
		geh. in 1940 met Antje Binnema.
	Ruurdje geb. 19 december 19.. te Wieuwerd.
		geh. met Rintje Visser.
	Pieter geb. 18 september 1907 te Bozum.
		ovl. 5 oktober 1907 te Bozum.
	Trijntje geb. 25 juli 1909 te Bozum.
		geh. in 1934 met Geert Fopma.
	Piet geb. 5 oktober 1910 te Baijum.
		geh. met Neeltje Bakker.
	Tjaltje geb. 24 juni 1913 te Baijum.
		zie nr. 5.


12	Iege Sikkes Romkes 
	geb. 1851 te Lutkewierum.
	ovl. 30 juli 1930 in het ziekenhuis te Sneek
	geh. 1900 te Doniawerstal met
13	Grietje Epkes Leenstra
	geb. 1866 te Wijckel.
	ovl. 1949 te St. Nicolaasga.

	uit dit huwelijk:
	Simon geb. 18 juli 1902 te St. Nicolaasga.
		geh. in 1927 met Trijntje de Vreeze.
	Sikke geb. 21 juli 1904 te Heide o. St. Nicolaasga.
		zie nr. 6.
	Epke geb. 4 augustus 1905 te St. Nicolaasga.
		geh. in 1939 met Anna Nijholt.
	Rintje geb. 7 oktober 1907 te St. Nicolaasga
		geh. in 1935 met Margaretha Nijholt.


14	Cornelis Sjoerds Melchers
	geb. 29 maart 1888 te Hemelum.
	ovl. 28 mei 1964 in het ziekenhuis te Sneek.
	geh. 30 januari 1913 te Hemelumer Oldeph. met
15	Uilkje Hessels Bouma
	geb. 6 mei 1887 te Mirns en Bakhuizen.
	ovl. 9 juni 1942 te Sneek.

	uit dit huwelijk:
	Jetske geb. 21 december 1913 te Bovenkarspel.
		zie nr. 7.
	Hessel geb. 20 juni 1915 te Hemelum
		geh. met
	Sjoerd geb. 20 augustus 1916 te Hemelum.
		geh. met
	Klaaske geb. 29 juli te 1918 Hemelum.
		geh. met Durk Stoop.
	Jan geb. 19 februari 1920 te Hemelum.
		ovl. 25 mei 1920 te Hemelum.
	Jan geb. 14 maart 1921 te Hemelum.
		geh. in 1947 met Josephina Dorenberg.
	Rein geb. 21 april 1922 te Hemelum.
		geh. met Annie Stoop.
	Antje geb. 7 juli 1923 te Hemelum.
		ovl. 21 oktober 1924 te Hemelum.
	Harmen geb. 6 april 1925 te Hemelum.
		ovl. 31 oktober 1925 te Hemelum.
	Fimke geb. 4 april 1927 te Hemelum.
		geh. met C. Schotten.
	Herman geb. 17 september 1928 te Hemelum.
		geh. in 1957 met Berendina van Balen.
	Antje geb. 6 juli 1931 te Hemelum.
		geh. met Christiaan Terpstra.

TOP


	VIJFDE GENERATIE


16	Jan Hendriks Bonsma 
	geb. 3 maart 1838 te Spannum.
	ovl. 13 februari 1914 te Oosterlittens.
	geh. 28 mei 1859 te Baarderadeel met
17	Houkjen Aukes Frankena
	geb. 23 augustus 1841 te Oosterlittens.
	ovl. 29 februari 1924 te Oosterlittens.

	uit dit huwelijk:
	Auke geb. 18 februari 1860 te Oosterlittens.
		geh. in 1889 met Martje Wiersma.
	Tietje geb. 3 februari 1862 te Oosterlittens.
		geh. in 1891 met Oege Faber.
	Hinke geb. 15 mei 1863 te Oosterlittens.
		geh. in 1891 met Klaas Struiksma.
	Jantje geb. 27 april 1865 te Oosterlittens.
		ovl. augustus 1865.
	Jantje geb. 13 september 1866 te Oosterlittens.
		geh. in 1897 met Katrinus Bijlsma.
	Hendrik geb. 3 september 1868 te Oosterlittens.
		geh. in 1890 met Tietje van Dijk.
	Hans geb. 4 januari 1871 te Oosterlittens.
		ovl. oktober 1871.
	Aukje geb. 2 juni 1873 te Oosterlittens.
		geh. in 1896 met Meindert Bijlsma.
	Hans geb. 13 augustus 1876 te Oosterlittens.
		zie nr. 8.
	Johannes geb. 24 april 1878 te Oosterlittens.
		geh. met Clara Schaafsma.
	Yfke geb. 17 juli 1880 te Oosterlittens.
		ovl. 12 juni 1883.


18	Pier Jans Piekema
	geb. 30 november 1842 te Tjerkwerd.
	ovl. 4 juli 1932 te Oosterlittens.
	geh. 18 mei 1865 te Baarderadeel met
19	Hijke Hendriks Bakker
	geb. 15 december 1844 te Oosterlittens.
	ovl. 21 oktober 1897 te Oosterlittens.

	uit dit huwelijk:
	Angenita geb. 26 februari 1864 te Baard.??
	Jeltje geb. 3 februari 1866 te Baard.
		geh. in 1894 met Berend Lucas Stoffels.
		Dit huwelijk is in 1901 ontbonden.
	Jan geb. 21 juli 1867 te Baard.
		jong overleden.
	Jan geb. 29 november 1868 te Baard.
		geh. in 1900 met Tietje Jans de Jong.
	Hendrik geb. 23 april 1871 te Baard.
		geh. in 1900 met Trijntje Schuringa.
	Gerbrandus geb. 4 september 1873 te Baard.
		geh. in 1899 met Sijtske Aukes van der West.
	Pier geb. 25 oktober 1875 te Baard.
		geh. in 1899 met IJtje Baarda.
	Auke geb. 14 november 1878 te Oosterlittens.
		ovl. op 4 dec. 1880 te Oosterlittens.
	Bokje geb. 5 maart 1882 te Oosterlittens.
		zie nr. 9.


20	Gerrit Piers Santema
	geb. 14 april 1820 te Britswerd.
	ovl. 1 juni 1892 te Britswerd.
	geh. 9 april 1863 te Baarderadeel met
21	Tjaltje Botes Nijdam
	geb. 2 april 1832 te Oosterlittens.
	ovl. 12 juli 1903 te Britswerd.
  
	uit dit huwelijk:
	Pier geb. 14 mei 1863 te Baard.
		zie nr. 10.
	Trijntje geb. 6 juli 1865 te Baard.
		geh. (1) in 1887 met Klaas Jans Siderius en
		geh. (2) in 1904 met Pier Hyltjes Santema


22	Gerrit Pieters Tjallema
	geb. 30 september 1837 te Bozum.
	ovl. 16 oktober 1881 te Bozum.
	geh. 10 mei 1862 te Baarderadeel met
23	Ruurdtje Petrus Cuperus
	geb. 4 augustus 1837 te Bozum.
	ovl. 30 november 1907 te Bozum.

	uit dit huwelijk:
	Pieter geb. 7 april 1863 te Bozum.
	Auke geb. 15 augustus 1865 te Bozum.
		geh. in 1899 met Antje Hendriks Biesma.
	Trijntje geb. 26 februari 1868 te Bozum.
		geh. in 1893 met Folkert Folkerts Kuperus.
	Joukje geb. 13 april 1871 te Bozum.
		zie nr. 11.
	Hinke geb. 28 augustus 1873 te Bozum.
		geh. in 1900 met Reinder Willems van Dijk.
	Ruurd geb. 18 januari 1878 te Bozum.
		geh. in 1904 met Lolkje Petrus Cuperus.


24	Sikke Epkes Romkes 
	geb. 28 februari 1800 te Scharnegoutum.
	ovl. 22 september 1858 te Lutkewierum.
	geh. 24 juni 1837 te Hennaarderadeel met
25	Sijtske Rintjes Damsma
	geb. 4 november 1810 te Wirdum.
	ovl. 6 februari 1884 te Irnsum.

	uit dit huwelijk:
	Sijtske geb. 30 november 1838 te Lutkewierum.
		geh. in 1862 met Johannes van der Veer.
	Epke geb. 22 januari 1840 te Lutkewierum.
		geh. in 1867 met Trijntje Postma.
	Rintje geb. 9 augustus 1841 te Lutkewierum.
		geh. in 1867 met Joukje Hoekstra.
	Jeltje geb. 24 oktober 1842 te Lutkewierum.
		geh. in 1866 met Hendricus Eerkens.
	Jacob geb. 12 december 1843 te Lutkewierum.
		ovl. 29 augustus 1846.
	Johannes geb. 24 januari 1845 te Lutkewierum.
		geh. in 1868 met Antje Postma.
	Antje geb. 2 mei 1846 te Lutkewierum.
		geh. in 1865 met Meindert Kuipers.
	Neeltje geb. 7 december 1847 te Lutkewierum.
		ovl. in 1927 ongetrouwd.
	Petrus geb. 29 juni 1849 te Lutkewierum.
		geh. in 1878 met Agatha Kingma.
	Jacobus geb. 29 juni 1849 te Lutkewierum.
		geh. in 1875 met Sjoerdje Kamstra.
	Iege geb. 24 maart 1851 te Lutkewierum.
		zie nr. 12.
	Trijntje geb. 23 maart 1852 te Lutkewierum.
		ovl. 30 juni 1861.
	Franciscus geb. 1 april 1854 te Lutkewierum.
		geh. in 1878 met Anna Nagtheim.


26	Epke Sietses Leenstra
	geb. 20 juni 1830 te St. Nicolaasga.
	geh. 1 mei 1856 te Doniawerstal met
27	Rinske Sijmens Bouwhuis
	geb. 13 februari 1832 te St. Nicolaasga.

	uit dit huwelijk:
	Grietje geb. 26 november 1866 te Wijckel.
		zie nr. 13.
	Siementje geb. 2 februari 1869 te Wijckel.
		levenloos geboren.
	Antje geb. 13 november 1870 te Wijckel.


28	Sjoerd Cornelis Melchers
	geb. 21 oktober 1855 te Hemelum.
	ovl. 18 oktober 1925.
	geh. 29 mei 1879 te Hemelumer Oldeph. met
29	Jetske Jans Bosma
	geb. 9 februari 1856 te Mirns en Bakhuizen.
	ovl. 28 januari 1909.

	uit dit huwelijk:
	Antje geb. 29 april 1880 te Hemelum.
		geh. in 1907 met Johannes Postma.
	Jan geb. 8 december 1882 te Hemelum.
		geh. (1) in 1911 met Akke van der Zee 
		geh. (2) in 1926 met Afke van der Zee. (zijn schoonzuster)
	Fimke geb. 18 mei 1885 te Hemelum.
		geh. in 1911 met Taeke van der Zee.
	Cornelis geb. 29 maart 1888 te Hemelum.
		zie nr. 14.
	Jouke geb. 4 december 1890 te Hemelum.
		geh. in 1916 met Fetje van der Zee.
	Gatske geb. 5 oktober 1893 te Hemelum.
	Lieuwe geb. 24 april 1896 te Hemelum.
	Fransje geb. 31 december 1898 te Hemelum.
		geh. met Rimmer Hylkema.


30	Hessel Reins Bouma
	geb. 23 oktober 1846 te Mirns en Bakhuizen.
	geh. 28 augustus 1879 te Gaasterland met
31	Klaaske Harmens Roodhoff
	geb. 26 oktober 1846 te Mirns en Bakhuizen.
	ovl. 14 januari 1926 te Gaasterland.

	uit dit huwelijk:
	Rein geb. 28 mei 1880 te Mirns en Bakhuizen.
		geh. in 1910 met Hinke Sijmensma.
	Harmen geb. 17 november 1881 te Mirns en Bakhuizen.
		overleden 20 oktober 1886, bijna 5 jaar oud.
	Jozef geb. 3 april 1883 te Mirns en Bakhuizen. 
		overleden 19 augustus van hetzelfde jaar.
	Intje geb. 31 december te Mirns en Bakhuizen.
	Uilkje geb. 6 mei 1887 te Mirns en Bakhuizen.
		zie nr. 15.


TOP

	ZESDE GENERATIE


32	Hindrik Johannes Bonsma
	ged. 9 juli 1809 te Spannum
	geh. 31 januari 1835 te Hennaarderadeel met
33	Tietje Jans van Tuinen
	ged. 8 september 1799 te Rien

	uit dit huwelijk:
	Lijsbert geb. 8 augustus 1835 te Spannum.
		geh. in 1859 met Gerke Schuurman.
	Jan geb. 3 maart 1838 te Spannum.
		zie nr. 16.
	Yfke geb. 21 augustus 1840 te Spannum.
		geh. in 1862 met Tjeerd Winkler.
	o.v. geb. 27 februari 1844
		jong ovl.
	Johannes geb. 1845. 
		geh. in 1867 met Trijntje Faber.


34	Auke Aukes Frankena
	ged. 24 januari 1808 te Hichtum.
	ovl. 12 januari 1899 te Oosterlittens.
	geh. 29 april 1837 te Wonseradeel met
35	Hinke Hanses Sysling
	geb. 18 oktober 1818 te Tjerkwerd.
	ovl. 4 december 1846 te Oosterlittens.

	uit dit huwelijk:
	Houkjen geb. 23 augustus 1841 te Oosterlittens.
		zie nr. 17.


36	Jan Piekes Piekema
	geb. 11 mei 1797 te Workum.
	ovl. 12 november 1865 te Britswerd.
	geh. 22 december 1827 te Wonseradeel met
37	Bokkje Gerbens van der Werf
	geb. 11 november 1805 Britswerd.
	ovl. 21 juni 1862 te Oosterlittens.

	uit dit huwelijk:
	Tjitske geb. 8 november 1828 te Tjekwerd.
		geh. in 1850 met Hendrik Jelles Bakker. (zie nr. 38)
	Gerben geb. 11 november 1831 te Tjerkwerd.
		geh. (1) in 1856 met Anna de Jong.
		geh. (2) in 1859 met Gooitske de Jong. (zijn schoonzuster)
		geh. (3) in 1867 met Saapke Tol.
	Pieke geb. 10 mei 1836 te Tjerkwerd.
		geh. (1) in 1858 met Wytske de Jong.
		geh. (2) in 1874 met Lysbert Palstra.
	Pier geb. 30 november 1842 te Tjerkwerd.
		zie nr. 18.
 

38	Hendrik Jelles Bakker
	geb. 2 december 1814 te Oosterlittens.
	ovl. 26 december 1863 te Oosterlittens.
	geh. 14 februari 1844 te Baarderadeel met
39	Jeltje Riemers van der Meulen 
	geb. 1 november 1824 te Oosterlittens.
	ovl. 2 januari 1845 te Oosterlittens.

	uit dit huwelijk:
	Hijke geb. 15 december 1844 te Oosterlittens.
		zie nr. 19.


40	Pier Abes Santema
	geb. rond 1777 te Akkrum.
	ovl. 8 september 1872 te Britswerd.
	geh. 29 december 1817 te Baarderadeel met
41	Pietje Jobs Faber
	geb. 21 oktober 1793 te Friens.
	ovl. 17 juni 1876 te Britswerd.

	uit dit huwelijk:
	Job geb. 17 juni 1818 te Britswerd.
		geh. in 1846 met Trijntje Gerbens Jellema.
	Gerrit geb. 14 april 1820 te Britswerd.
		zie nr. 20.
	Sake geb. 4 juli 1821 te Britswerd.
		geh. in 1849 met Antje Hommes Kalma.
	Gerben geb. 25 april 1823 te Britswerd.
		geh. in 1855 met Pietje Jans Oosterhout.
	Hijltje geb. 14 oktober 1825 te Britswerd.
		geh. in 1858 met Yke Tjeerds van Dijk.
	Martinus geb. 29 december 1828 te Britswerd.
		geh. (1) in 1857 met Lolkje Alberts Algera.
		geh. (2) in 1864 met Jitske Ottes Feenstra.
	Lezina geb. 21 maart 1830 te Britswerd.
		geh. in 1858 met Gerben Ulbes Faber.
	Sjoerd geb. 19 juni 1832 te Britswerd.
		geh. met Grietje Johannes de Groot.
	Sjouke geb. 6 april 1835 te Britswerd.
		geh. in 1874 met Antje Sipkes Venema.
	Ulbe geb. 8 april 1837 te Britswerd.
		jong overleden.

	kinderen bij Trijntje Sijbrens:
	Abe geb. 21 juni 1812 te Britswerd.
		geh. in 1837 met Akke Reins Leen.
	Sijbren geb. 14 september 1813 te Britswerd.
		geh. in 1839 met Antje Jacobs Bonnema.
	Johannes geb. 29 januari 1815 te Britswerd.
		geh. (1) in 1843 met Antje Wybrens Joustra en
		geh. (2) in 1861 met Grietje Folkerts de Groot.


42	Boote Klazes Nijdam
	geb. 8 april 1797 te Oosterlittens.
	ovl. 10 mei 1852 te Oosterlittens.
	geh. 21 februari 1824 te Baarderadeel met
43	Trijntje Franses Zaadstra
	geb. 2 juli 1796 onder Tirns.
	ovl. 21 juni 1888 te Oosterlittens.

	uit dit huwelijk:
	Frans geb. 14 januari 1826
		jong overleden.
	Pierke geb. 20 mei 1824
	Sjoukjen geb. 11 januari 1829
	Frans geb. 12 januari 1831
	Tjaltje geb. 2 april 1832 te Oosterlittens.
		zie nr. 21.


44	Pieter Gerrits Tjallema
	geb. 17 juli 1809 te Britswerd.
	ovl. 1 oktober 1870 te Weidum
	geh. 12 november 1836 te Baarderadeel met
45	Trijntje Pieters Meilema
	geb. 22 april 1809 te Bozum.
	ovl. 20 juni 1882 te Bozum.

	uit dit huwelijk:
	Gerrit geb. 30 september 1837 te Bozum.
		zie nr. 22.


46	Petrus Folkerts Kuperus
	geb. 5 augustus 1792 te Wieuwerd.
	ovl. 7 november 1863 te Bozum. 
	geh. 30 april 1814 te Baarderadeel (Maire Bozum) met
47	Trijntje Aukes de Boer
	geb. 26 augustus 1795 te Bozum.
	ovl. 3 februari 1870 te Bozum.
 
	uit dit huwelijk:
	Ruurdtje geb. 12 januari 1829 te Bozum.	
		jong overleden.						
	Ruurd geb. 12 januari 1829 te Bozum.
	Ruurdtje geb. 4 augustus 1837 te Bozum. 
		zie nr. 23.


48	Epke Sikkes Romkes
	geb. 28 april 1771 te Mantgum.
	ovl. 2 januari 1853 Scharnegoutum.
	geh. 17 juni 1799 te Roodhuis met
49	Zijtske Jacobs
	ge . 17 april 1777 te Scharnegoutum.
	ovl. 17 maart 1809 te Scharnegoutum.

	uit dit huwelijk:
	Sikke ged. 28 februari 1800 te Scharnegoutum.
		zie nr. 24.
	Jacobus ged. 24 juli 1802 te Scharnegoutum.
	Aantje ged. 8 september 1804 te Scharnegoutum.
		geh. (1) in 1832 met Jan Zonderland.
		geh. (2) in 1840 met Bote van der Werf.
	Trintje ged. 11 februari 1807 te Scharnegoutum.
		geh. in 1829 met Pieter Teppema.
	Neeltje ged. 10 maart 1809 te Scharnegoutum.
		jong overleden.


50	Rintje Ieges Damsma
	ged. 3 juni 1767 te Dokkum.
	ovl. 12 januari 1851 te Oosterend.
	geh. 11 september 1803 te Wijtgaard met
51	Jeltje Hendriks Jonkman
	ged. 17 maart 1774 te Sneek.
	ovl. 9 september 1843 te Wijtgaard.

	uit dit huwelijk:
	Fijkje geb. 8 september 1804 te parochie Wijtgaard.
		geh. in 1833 met Klaas Dingloms Hoogma.
	Anna geb. 4 december 1805 te parochie Wijtgaard.
		geh. in 1833 Arjen Arnoldus van Balen.
	Ige geb. 4 mei 1807 te parochie Wijtgaard. 
		geh. in 1832 Klaaske Arnoldus van Balen.
	Hendrik geb. 6 september 1808 te parochie Wijtgaard.
	Sietske geb. 4 november 1810 te Wirdum.
		zie nr. 25.

	kinderen bij Feikje Teekes:
	Martje geb. 1795
	Geertje geb. 13 november 1797 te Parochie Wijtgaard
	Agatha geb. 21 juli 1802 te Parochie Wijtgaard.
		geh. (1) in 1838 met Jan Ruurds van den Berg.
		geh. (2) in 1845 met Marten Jacobs Kuipers.
	Tjeedske geb. 21 juli 1802 te Parochie Wijtgaard.


52	Sietze Tjietzes Leenstra
	ged. 1 juli 1790 te Huisterheide.
	ovl. 7 augustus 1846 te St. Nicolaasga.
	geh. 5 januari 1821 te Doniawerstal met
53	Rinske Ynzes Wierda (Wheda)
	geb. 28 februari 1798 te Kuinre 
	ovl. 5 februari 1851 te St. Nicolaasga.

	uit dit huwelijk:
	Tjitse geb. 20 april 1822 te Doniaga.
		geh. in 1851 met Afke Gosses Bosman.
	Grietje geb. 30 januari 1824 te Doniaga.
	Ynze geb. 19 maart 1828 te Doniaga.
		geh. in 1854 met Geeske Wiebes Rypkema.
	Epke geb. 20 juni 1830 te St. Nicolaasga.
		zie nr. 26.


54	Simen Egberts Bouhuis
	ged. 4 januari 1807 te Huisterheide.
	geh. 6 mei 1831 te Doniawerstal met
55	Marijke Pieters Rijpkema 
	geb. 13 maart 1812 te St. Nicolaasga.
	ovl. 20 juni 1861 te Nijemirdum.

	uit dit huwelijk:
	Rinske geb. 13 februari 1832 te St. Nicolaasga.
		zie nr. 27.


56	Cornelis Joukes Melchers
	geb. 10 juli 1829 te Hemelum.
	geh. 29 april 1852 te Hemelumer Oldeph. met
57	Antje Lieuwes van der Veen 
	geb. rond 1832 te Koudum.
	ovl. 29 oktober 1908 te Hemelum.

	uit dit huwelijk:
	Fransje geb. 28 januari 1853 te Hemelum.
		geh. in 1876 met Willem Asma.
	Sjoerd geb. 21 oktober 1855 te Hemelum. 
		zie nr. 28.
	Jouke geb. 1 januari 1859 te Hemelum.
		geh. in 1891 met Fokje Draaijer.
	Lieuwe geb. 23 december 1861 te Hemelum.
		geh. in 1891 met Anna de Lange.
	Akke geb. 10 maart 1865 te Hemelum.
		geh. in 1891 met Aldert Huisman.
	Marijke geb. 2 april 1869 te Hemelum.
		geh. in 1890 met Gerben Andela.


58	Jan Harmens Bosma
	geb. 28 januari 1826 te Steggerda.
	ovl. 3 september 1909 te Gaasterland.
	geh. 7 mei 1851 te Gaasterland met
59	Fimke Sjoukes van der Wal
	geb. 27 juni 1823 te Mirns en Bakhuizen. 
	ovl. 21 december 1910 Mirns en Bakhuizen.

	uit dit huwelijk:
	Gatske geb. 4 maart 1852 te Mirns en Bakhuizen.
		geh. in 1876 met Marten de Vreeze.
	Harmen geb. 10 maart 1854 te Mirns en Bakhuizen.
	Jetske geb. 9 februari 1856 te Mirns en Bakhuizen. 
		zie nr. 29.
	Durkjen geb. 24 mei 1858 te Mirns en Bakhuizen.
		geh. in 1889 met Petrus van der Woning.
	Boukjen geb. 10 september 1860 te Mirns en Bakhuizen.
		geh. in 1882 met Jacob Mous.
	Sjouke geb. 15 november 1863 te Gaasterland. 
		overleden op 6 januari 1864.


60	Rein Hessels Bouma
	geb. 22 december 1811 te Mirns.
	ovl. 31 juli 1870 te Mirns en Bakhuizen. 
	geh. 6 mei 1840 te Gaasterland met
61	Uilkje Jozefs Zalmstra 
	geb. 18 februari 1818 te Mirns en Bakhuizen.
	ovl. 10 februari 1900 te Oudemirdum.
 
	uit dit huwelijk:
	Hessel geb. 7 oktober 1841 te Mirns en Bakhuizen.
		overleden 14 oktober van dat jaar.
	Gettje geb. 3 juni 1844 te Gaasterland.
	Hessel geb. 23 oktober 1846 te Mirns en Bakhuizen.
		zie nr. 30.
	Jozef geb. 29 juli 1849 te Gaasterland.
		overleden 6 februari 1887 te Harich, 37 jaar oud.
		Hij was niet gehuwd.


62	Harmen Reins Roodhof
	ged. 14 juni 1803 te Langweer. 
	ovl. 27 februari 1877 te Mirns en Bakhuizen.
	geh. 14 mei 1836 te Wymbritseradeel met
63	Entje Klazes Hagedoorn
	geb. 6 november 1811 te Heeg.
	ovl. 17 januari 1893 te Mirns en Bakhuizen.

	uit dit huwelijk:
	Rigtje geb. 22 maart 1837 te Mirns en Bakhuizen.
		2 dagen oud overleden.
	Jelle geb. 6 september 1838 te Mirns en Bakhuizen.
	Rigtje geb. 16 augustus 1841 te Mirns en Bakhuizen.
	Baukjen geb. 12 februari 1844 te Mirns en Bakhuizen.
	Klaaske geb. 26 oktober 1846 te Mirns en Bakhuizen.
		zie nr. 31.
	Rein geb. 31 juli 1848 te Mirns en Bakhuizen.
		overleden 6 september 1849.
	Rein geb. 7 oktober 1850 te Mirns en Bakhuizen.
		overleden 28 oktober 1856.
	Berentje geb. 30 juni 1856 te Mirns en Bakhuizen.
		overleden 11 maart 1877, 20 jaar oud.
TOP

Naar volgende generatie