Naar vorige generaties Naar volgende generaties

ZEVENDE GENERATIE 64 Johannes Sibles Bonsma geb. 1 maart 1782 onder Ysbrechtum. ovl. 16 februari 1844 te Spannum. geh. 3 juni 1804 te Spannum met 65 Lijsbeth Jacobs Cuperus geb. 22 juli 1782 te Baard. ovl. 1 augustus 1860 te Spannum. uit dit huwelijk: Jacob geb. 9 december 1804 te Spannum. ovl. in 1888 ongehuwd. Sible geb. 3 februari 1807 te Spannum. ovl. in 1871 ongehuwd. Hendrik geb. 9 juli 1809 te Spannum. zie nr. 32. Holke geb. 10 januari 1811 te Spannum. ovl. in 1813. Froukje geb. 16 juni 1812 te Spannum. geh. in 1859 met Jelte Poelstra. Yfke geb. 25 december 1813 te Spannum. geh. in 1861 met Tjitte van der End. Holke geb. 26 december 1815 te Spannum. ovl. in 1841 ongehuwd. 66 Jan Johannes van Tuinen geb. 12 november 1768 te Itens. ovl. 4 maart 1841 te Oosterlittens. geh. 29 september 1796 te Sneek met 67 Sjoerdje Harmens geb. 12 juni 1776 te Oosterlittens. ovl. 4 oktober 1805 uit dit huwelijk: Antje geb. 8 juli 1798 te Rien. geh. in 1820 met Doede Bouwes Hoekstra. Tiettje geb. 8 september 1799 te Rien. zie nr. 33. kinderen bij Grietje Annes: Aaltje geb. 18 februari 1809 te Oosterlittens. ovl. in augustus 1810. Pierkje geb. 29 april 1810 te Oosterlittens. geh. in 1836 met Gerrit Michiels Hiemstra. Pieter geb. september 1821 te Oosterlittens geh. in 1850 met Trijntje Baukes Hoogterp. 68 Auke Aukes Frankena geb. 7 december 1777 of 1776 te Oosterlittens. ovl. 30 oktober 1847 te Hichtum. geh. 30 juni 1805 te Tjerkwerd met 69 Houkjen Tjalkes Reinsma geb. 13 april 1783 te Hieslum. ovl. 30 januari 1876 te Hichtum. uit dit huwelijk: Marike geb. 19 juli 1806 te Hichtum. geh. in 1830 met Harmen Idses Boersma. Auke geb. 12 januari 1808 te Hichtum. zie nr. 34 Atje geb. 9 april 1810 te Hichtum. geh. in 1834 met Yke Theodorus Ykema. 70 Hans Jans Zijsling geb. 7 maart 1786 te Tjerkwerd. ovl. 1 april 1860 te Tjerkwerd. geh. 30 april 1809 te Tjerkwerd met 71 Ynskjen Djeurres Reidsma geb. 22 november 1787 te Schraard. ovl. 26 februari 1860 te Tjerkwerd. uit dit huwelijk: Hipkjen geb. 1 april 1810 te Tjerkwerd. geh. in 1830 met Thomas Dooijes Bakker. Jan geb. 12 juli 1811 te Tjerkwerd. geh. (1) in 1834 met Marijke Jans Postma. geh. (2) in 1838 met Pijtje Jacobs van der Goot. Hinke geb. 18 oktober 1818 te Tjerkwerd. zie nr. 35. 72 Pieke Jans Piekema ged. 2 mei 1759 te Workum. ovl. 20 juli 1799 te Workum. geh. 18 oktober 1783 te Workum met 73 Tjitske Gerrits Grouwstra geb. Grouw ?? ovl. 23 mei 1824 te Bolsward. uit dit huwelijk: Yttjen geb. 15 oktober 1785 te Workum. geh. (1) in 1816 met Jan Sybrens Brouwer. geh. (2) in 1830 met Dirk Wybrens van der Meer. Reinou geb. 19 december 1788 te Workum. geh. in 1808 met Pieter Andries Meter. Jantien geb. 1 september 1791 te Workum. geh. in 1815 met Rintje Tjeerds van der Veer. Gerritje geb. 6 december 1794 te Workum. Jan geb. 11 mei 1797 te Workum. zie nr. 36. 74 Gerben Abes van der Werf geb. 16 september 1773 te Britswerd. ovl. 26 maart 1859 te Britswerd. geh. 4 oktober 1801 te Lutkewierum met 75 Pierkjen Jans van Gosliga geb. 1 augustus 1771 te Tjerkwerd. ovl. 12 juni 1812 te Britswerd. uit dit huwelijk: Rinske geb.28 juli 1803 te Britswerd. geh. in 1826 met Hobbe Klazes Strikwerda. Bokkje geb. 11 november 1805 te Britswerd. zie nr. 37. Abe geb. 15 augustus 1809 te Britswerd. geh. in 1831 met Sijke Pieters Schuitmaker. 76 Jelle Geerts Bakker geb. 2 augustus 1779 te Oosterlittens. ovl. 7 april 1857 te Oosterlittens. geh. 18 mei 1806 te Oosterlittens met 77 Hijke Hendriks Stok * geb. 10 november 1784 te Grouw. ovl. 8 mei 1851 te Oosterlittens. uit dit huwelijk: Jetske geb. 28 mei 1808 te Oosterlittens. ovl. 2 juni 1808 Hendrik geb. 2 juni 1810 te Oosterlittens. jong overleden. Sijke geb. 12 april 1812 te Oosterlittens. geh. (1) in 1835 met Eeltje Aukes de Jong. geh. (2) in 1839 met Jan Johannes Vlameling. geh. (3) in 1852 met Jurjen Proost. Hendrik geb. 2 december 1814 te Oosterlittens. zie nr. 38. 78 Riemer Sijbrens van der Meulen ovl. 10 mei 1828 te Oosterlittens. geh. 31 augustus 1816 te Bozum met 79 Aukjen Ruurds Wijnia geb. 10 december 1798 te Oosterlittens. ovl. 1 januari 1875 te Oosterlittens. uit dit huwelijk: Sijbren geb. 30 juni 1817 te Oosterlittens. geh. in 1840 met Geertje Aans van der Wal. Sijdske geb. 20 maart 1820 te Oosterlittens. geh. in 1840 met Hendrik Jelles Bakker. Zie ook nr. 38 Jeltje geb. 1 november 1824 te Oosterlittens. zie nr. 39. 80 Abe Piers ovl. 17 september 1794 te Akkrum. geh. 20 augustus 1775 te Akkrum met 81 Maria Gerrits geb. 24 februari 1755 te Akkrum. ovl. 26 oktober 1826 te Akkrum. uit dit huwelijk: Pier geb. rond 1777 te Akkrum. zie nr. 40. Gerrit geb. 1780 geh. in 1809 met Rigtje Jacobus. Hijke geh. in 1801 met Abraham Pieters. Rigtje geb. 1784 Sjoukje geb. 1787 geh. in 1809 met Anne Minnes. Trijntje Nieske 82 Job Ulbes Faber ged. 7 juni 1767 te Winsum. ovl. 27 september 1826 te Wieuwerd. geh. 25 november 1792 te Britswerd met 83 Lasijntje Gerbens geb. 29 januari 1767 te Wieuwerd. ovl. 21 juni 1852 te Wieuwerd. uit dit huwelijk: Pietje geb. 21 oktober 1793 te Friens. zie nr. 41. Gerben geb. 16 februari 1795 te Wieuwerd. geh. in 1829 met Gerbrig Gerrits Lanting. Ulbe geb. 4 april 1797 te Wieuwerd. geh. in 1822 met Klaaske Raukes Jellema. Sjoerdtje geb. 8 december 1798 te Wieuwerd. ovl. voor 1813. Sjoerd geb. 25 mei 1801 te Wieuwerd. geh. in 1828 met Anke Jetzes Visser. Fetje geb. 14 maart 1807 te Wieuwerd. geh. in 1839 met Abe Ruurds Hemstra. 84 Klaas Pieters Nijdam ged. 15 juli 1759 te Oosterlittens. ovl. 28 juli 1824 te Oosterlittens. geh. 27 april 1788 te Oosterlittens met 85 Pierkjen Botes Nijdam ged. 18 maart 1764 te Offingawier. ovl. 27 maart 1845 te Winsum. uit dit huwelijk: Durkje geb. 9 december 1788 te Oosterlittens. Trijntje geb. 8 december 1791 te Oosterlittens. Boote geb. 8 april 1797 te Oosterlittens. zie nr. 42. 86 Frans Haijes Zaadstra ged. 21 maart 1762 te Nijland. ovl. 13 maart 1842 te Oosterlittens. geh. 26 mei 1793 te Oosterend met 87 Tjaltje Yemes van der Meulen ged. 4 augustus 1771 te Oosterend. uit dit huwelijk: Trijntje geb. 2 juli 1796 onder Tirns. zie nr. 43. Sjoukjen geb. 12 maart 1798 te Oosterlittens. ovl. 10 april 1800. 2 jaar oud. Hendrik geb. 30 augustus 1800 te Oosterlittens. geh. in 1825 met Pietje Taekes Fopma. Sjoukjen geb. 7 juli 1804 te Oosterlittens ovl. 4 juli 1805. bijna 1 jaar oud. Haije geb. 17 mei 1806 te Oosterlittens. geh. (1) in 1832 met Fetje Rymers Reinalda. geh. (2) in 1841 met Romkjen Feddes van der Meulen. Sjoukjen geb. 27 november 1808 te Oosterlittens. Iemkje geb. 17 mei 1810 Oosterlittens. geh. in 1832 met Meinte Rintjes Meinsma. 88 Gerrit Tjalles Tjallema ged. 3 juli 1763 te Britswerd. ovl. 30 april 1828 te Britswerd. geh. 19 juli 1801 te Britswerd met 89 Trijntje Wouters Kuipers geb. 16 januari 1769 te Winsum. ovl. 1 maart 1827 te Britswerd. uit dit huwelijk: Harmen geb. 21 maart 1803 te Britswerd. geh. in 1827 met Sjoerdtje Feikes Vlietstra. Jelle geb. 21 mei 1806 te Britswerd. geh. in 1830 met Hyltje Wigles Nijdam. Pieter geb. 17 juli 1809 te Britswerd. zie nr. 44. kinderen bij Aaltje Ruurds: Tjalle geb. 2 mei 1789 te Britswerd. jong overleden. Jentje geb. 6 mei 1791 te Britswerd. Hij is voor 1813 overleden! Froukje geb. 5 juli 1793 te Britswerd. geh. in 1821 met Jan Glastra van Loon. Sjoertje geb. 30 oktober 1794 te Britswerd. geh. in 1817 met Wybe Wiegers Schaafsma. Tjalle geb. 24 januari 1798 te Britswerd. geh. in 1822 met Riemke Gerrits Lanting. Jeltje geb. 17 december 1798 te Britswerd. geh. (1) in 1833 met Alle Klazes Reitsma. geh. (2) in 1841 met Anne Heerkes Walinga. 90 Pieter Folkerts Meilema geb. 3 september 1769 te Bozum. ovl. 30 december 1831 te Bozum. geh. 19 augustus 1798 te Deersum met 91 Dieuwke Harnds Elsinga geb. 22 april 1770 te Burgwerd. ovl. 4 juli 1845 te Bozum. uit dit huwelijk: Folkert geb. 20 mei 1799 te Bozum . ovl. 29 oktober 1799 Henke geb. 19 juli 1800 te Bozum. Pietrik geb. 26 mei 1802 te Bozum. geh. in 1825 met Lieuwe Willems van der MaŽn. Folkert geb. 11 augustus 1804 te Bozum. ovl. 26 december 1859 Trijntje geb. 20 februari 1807 te Bozum. jong overleden. Trijntje geb. 22 april 1809 te Bozum. zie nr. 45. 92 Folkert Petrus Kuperus ged. 5 april 1761 te Britswerd. ovl. 21 december 1823 te Wieuwerd. geh. 18 september 1791 te Britswerd met 93 Ruurdtje Ruurds Hemstra ged. 8 november 1761 te Britswerd. ovl. 5 mei 1829 te Wieuwerd. uit dit huwelijk: Petrus geb. 5 augustus 1792 Wieuwerd. zie nr. 46. Vrouwkje ged. 30 november 1794 te Wieuwerd. Dit was overleden in november 1795. dus een Hiltje ged. 30 november 1795 te Wieuwerd. tweeling. overleden in november 1795. Ruurd geb. 15 november 1795 te Wieuwerd. geh. met Tietje Reins Hoekstra. Hiltje geb. 16 januari 1799 te Wieuwerd. geh. in 1826 met Kornelis Jans Bakker. Jouke geb. 30 augustus 1801 te Wieuwerd. Vrouwkje geb. 20 juni 1804 e Wieuwerd. geh. in 1824 met Klaas Haijes de Roos. Teunis geb. 30 november 1807 te Wieuwerd. overleden voor 1813. 94 Auke Kornelis de Boer geb. rond 1755 te Britswerd.* ovl. 24 februari 1824 te Bozum geh. 2 november 1794 te Mantgum met 95 Joukjen Hessels Siepersma (Sijperda) geb. 22 mei 1769 te Jorwerd. ovl. 20 maart 1855 te Bozum. uit dit huwelijk: Trijntje geb. 26 augustus 1795 te Bozum. zie nr. 47. Tjietske geb. 6 januari 1799 te Bozum. geh. in 1820 met Anne Aukes Flappes. Corneliske geb. 17 augustus 1800 te Bozum. geh. in 1828 met Lieuwe Joukes Kuperus. Hesseltje geb. 29 januari 1805 te Bozum. geh. in 1827 met Gerben Klazes Zandstra. 96 Sikke Johannes Romkes geb. rond 1725 ovl. in 1776 te Mantgum. geh. 19 november 1765 te Roodhuis met 97 Neeltje Epkes ged. 20 januari 1739 te Follega. ovl. 27 maart 1809 uit dit huwelijk: Joannes ged. 28 augustus 1766 te Rien. Trientje ged. 24 maart 1769 Parochie Wijtgaard, geb. te Mantgum. Epke ged. 28 april 1771 Parochie Wijtgaard, geb. te Mantgum. zie nr. 48. Roomke ged. 14 februari 1774 Parochie Wijtgaard, geb. te Mantgum. 98 Jacob Jacobs Postma geb. 31 augustus 1744 te Bozum. ovl. 16 juli 1805 te Scharnegoutum. geh 1 juni 1773 te Roodhuis met 99 Antie Sjoerds ged. 27 januari 1751 te Tirns. ovl. 17 mei 1782 uit dit huwelijk: Minke (Margarite) ged. 11 april 1775 te Roodhuis, geb. te Scharnegoutum. Zijtske (Cecilia) ged. 17 april 1777 te Roodhuis, geb. te zie nr. 49. Scharnegoutum. Sjoerd ged. 5 februari 1780 te Roodhuis, geb. te Scharnegoutum. kind bij Geertje: Luutzen geb. 18 augustus 1786 te Scharnegoutum. geh. in 1815 met Antje Franses Engwerda. 100 Iege Rintjes Damsma geh. 8 juli 1764 te Dokkum (gerecht) met 101 Martha Ages uit dit huwelijk: Age ged. 7 april 1765 te Dokkum. Rintje ged. 3 juni 1767 te Dokkum. zie nr. 50. Citske ged. 4 december 1768 te Dokkum. Ida ged. 16 december 1770 te Dokkum. jong overleden. Sibbeltje ged. 23 april 1773 te Dokkum. Ida ged. 19 mei 1776 Dokkum. kinderen bij Antie: Antje ged. 21 februari 1743 te Makkum. Rijntje ged. 10 juni 1746 te Makkum. jong overleden. Sietske ged. 30 augustus 1748 te Makkum. jong overleden. kinderen bij Sibbeltje: Sitske ged. 6 november 1755 te Makkum. jong overleden. Luetske ged. 18 april 1757 te Makkum. Reintje ged. 23 november 1759 te Dokkum. jong overleden. Jan ged. 9 november 1762 te Dokkum. geh. in 1785 met Elisabeth Kienstra. 102 Hendrik Douwes geh. 16 november 1766 te Ylst met 103 Antje Jeltes ged. 16 november 1741 te Greonterp. uit dit huwelijk: Tietje ged. 13 januari 1768 te Sneek. jong overleden. Marijke ged. 7 juli 1770 te Sneek. Jeltje ged. 17 maart 1774 te Sneek. zie nr. 51. Douwe ged. 3 september 1776 te Sneek. Tietje ged. 2 februari 1779 te Sneek. Jelte ged. 6 mei 1781 te Sneek. jong overleden. Jelte ged. 25 juli 1786 te Sneek. 104 Tjietze Epkes Leenstra geb. rond 1724 ovl. 1806 geh. 26 juni 1781 te Huisterheide met 105 Antje Sijtzes ge . 8 mei 1748 uit dit huwelijk: Lisabeth ged. 31 mei 1782 te Heide onder St. Nic. Trijntje ged. 27 januari 1785 te Heide o. St. Nic. Epke ged. 14 mei 1787 te Heide onder St. Nic. geh. in 1818 met Anne Wierda. Sijtse ged. 1 juli 1790 te Heide onder St. Nic. zie nr. 52. 106 Ynze Willems Wheda ged. 29 april 1763 te Kuinre. ovl. 10 mei 1810 te Rondebroek o. Kuinre geh. 15 april 1803 te Kuinre met 107 Grietje Alberts Koopman ged. 20 april 1756 te Kuinre. ovl. 3 juni 1809 te Kuinre. uit dit huwelijk: Rinske geb. 28 februari 1798 te Kuinre. zie nr. 53. Albertus ged. 12 december 1800 te Kuinre. Maria ged. 8 november 1803 te Kuinre. Joannes (Hans) ged. 11 mei 1806 te Kuinre. Petrus ged. 29 februari 1808 te Kuinre. Gezina (Geesje) ged. 22 april 1809 te Kuinre. kinderen bij Reinse Teunis: Tetje ged. 6 maart 1784 te Kuinre. Wilhelmus ged. 25 juni 1785 te Kuinre. Antonius ged. 8 februari 1787 te Kuinre. Peter ged. 14 maart 1789 te Kuinre. geh. in 1819 met Fogeltje Joekes Zijlstra. Anna ged. 24 juni 1791 te Kuinre. Joannis ged. 29 november 1793 te Kuinre. jong overleden. 108 Egbert Gerrits Bouhuis ged. 24 april 1764 te Ouwsterhaule. ovl. 31 oktober 1834 te Doniaga. geh. 19 november 1795 te St. Nicolaasga met 109 Rinske Eelkes de Boer geb. 1 september 1773 te Woudsend. ovl. 23 mei 1854 te St. Nicolaasga. uit dit huwelijk: Eelke ged. 2 oktober 1796 te Heide onder St. Nic. geh. in 1820 met Grietje Asma. Dinke ged. 17 september 1797 te Heide o. St. Nic. jong overleden. Gerrit ged. 4 februari 1799 te Heide o. St. Nic. geh. in 1827 met Ymkje Folkerts Jellema. Simen ged. 19 oktober 1801 te Heide o. St. Nic. jong overleden. Jan ged. 9 oktober 1804 te Heide o. St. Nic. Simen ged. 4 januari 1807 te Heide o. St. Nic. zie nr. 54. Riemke ged. 29 juli 1809 te Heide o. St. Nic. overleden op 6 januari 1833 * ongehuwd. Age ged. 5 december 1811 te Heide o. St. Nic. overleden op 6 januari 1833 * ongehuwd. 110 Pieter Tjitskes Rijpkema ged. 17 februari 1790 te Joure, geb. te Snikzwaag. ovl. 4 oktober 1867 te St. Nicolaasga. geh. 31 mei 1811 te Joure met 111 Berber Tjebbes Witteveen ged. 13 september 1787 te Akmarijp. ovl. 21 augustus 1845 te St. Nicolaasga. uit dit huwelijk: Marijke geb. 13 maart 1812 te St. Nicolaasga. zie nr. 55. Tjitske (zn) geb. 1 november 1813 te St. Nicolaasga. geh. in 1835 met Sipkjen Ulbes Boersma. 112 Jouke Cornelis Melchers ged. 4 mei 1801 te Harich. ovl. 15 september 1831 te Hemelum. geh. 31 oktober 1828 te Hemelumer Oldeph. met 113 Fransje Harmens de Vries ged. 29 juni 1796 te Woudsend. ovl. 24 maart 1871 te Hemelum. uit dit huwelijk: Cornelis geb. 10 juli 1829 te Hemelum. zie nr. 56. 114 Lieuwe Sjoerds van der Veen geb. rond 1799 te Koudum ?? ovl. 4 februari 1867 te Koudum. geh. 20 juni 1828 te Hemelumer Oldeph. met 115 Aat Jans Konst ged. 23 september 1804 te Balk. ovl. 5 maart 1875 te Scharl. uit dit huwelijk: Johanna geb. 3 januari 1835 geh. (1) in 1857 met Freerk Douwes van Dijk. geh. (2) in 1864 met Douwe Haitzes Visser. Johannes geb. 2 november 1836 te Hemelumer Oldeph. Trijntje geb. 18 februari 1840 geh. in 1863 met Harmen Johannes Vogelzang. Antje zie nr. 57. 116 Harmen Bartelds Bosma ged. 16 oktober 1787 te Steggerda. ovl. 5 augustus 1843 te Steggerda. geh. 15 februari 1816 te Oosterwolde met 117 Tjetsie Durks geb. 20 september 1795 te Makkum. uit dit huwelijk: Jan geb. 28 januari 1826 te Steggerda. zie nr. 58. 118 Sjouke Fimmes van der Wal ged. 8 april 1771 te Hooy- of Hoogebergen. geh. 4 mei 1806 te Woudsend (gerecht) met 119 Gatske Lammerts van der Meer geb. rond 1785 (volgens ovl. acte) ovl. 6 juli 1851 te Mirns en Bakhuizen. uit dit huwelijk: Durkje ged. 29 mei 1807 te Bakhuizen. overleden in 1846, 38 jaar oud en ongehuwd. Lammert ged. 3 november 1808 te Bakhuizen. geh. in 1833 met Janetje Harmens Vogelzang. Finne ged. 18 juli 1810 te Bakhuizen. geh. in 1835 met Trijntje Itzes Molenaar. Wiepke geb. 1 maart 1812 geh. in 1836 met Marijke Josephs Gersies. Hans geb. 30 mei 1814 geh. in 1839 met Cornelia Durks Schaper. Zwaantje geb. 10 september 1816 overleden in 1826, 9 jaar oud. Baukje geb. 16 juni 1820 overleden in 1835, 16 jaar oud. Fimke geb. 27 juni 1823 te Mirns en Bakhuizen. zie nr. 59. 120 Hessel Reins Bouma ged. 6 december 1773 te Oudemirdum. ovl. 13 december 1859 te Mirns en Bakhuizen. geh. 27 september 1801 te Bakhuizen met 121 Tjerkjen Johannes Bouma geb. 11 maart 1777 te Wijckel. uit dit huwelijk: Pietje ged. januari 1802 te Bakhuizen. geh. in 1828 met Gerrit Jacobs van der Hoff. Oecke ged. 23 oktober 1803 te Bakhuizen. geh. in 1836 met Roelof Pieters Jongstra. Johanneske ged. 7 september 1806 te Bakhuizen. Boukje ged. 3 november 1809 te Bakhuizen geb. te Hemelum. geh. (1) met N.N. geh. (2) in 1862 met Bauke Baukes Landman. Rein geb. geb. 22 december 1811 te Mirns. zie nr. 60. 122 Joseph Karels Zalmstra ged. 31 december 1762 te Elfbergen\heide. ovl. 26 december 1834 te Mirns en Bakhuizen. geh. 30 mei 1803 te Bakhuizen met 123 Gettje Annes Bangsma ovl. 19 november 1860 te Mirns en Bakhuizen. uit dit huwelijk: Anne ged. 19 januari 1804 te Bakhuizen. Stientie ged. 30 juni 1806 te Mirns. Frank ge . 21 juni 1809 te Mirns. geh. (1) in 1839 met Idskjen Lammerts de Jong. geh. (2) in 1864 met Klaaske Lolles Hylkema Antje geb. 18 september 1812 te Mirns en Bakhuizen. Durk geb. 3 mei 1815 te Mirns en Bakhuizen. Uilkje geb. 18 februari 1818 te Mirns en Bakhuizen. zie nr. 61. Jacob geb. 14 april 1822 te Mirns en Bakhuizen. geh. in 1855 met Elske Lammerts de Jong. kinderen bij Stijntje Francis: Athje ged. 10 november 1791 te Bakhuizen. geh. in 1830 met Gabe Gabes Schipstra. Carel ged. 28 januari 1794 te Hoogebergen. geh. in 1821 met Jantje Nannes de Vries. Frank ged. 1 juli 1796 te Mirns. jong overleden. 124 Rein Lammerts Roodhof ovl. 2 november 1809 te Sloten. geh. 13 september 1789 te St. Nicolaasga met 125 Boukje Jelles ged. 19 augustus 1764 te Joure. ovl. 5 december 1806 te Sloten. uit dit huwelijk: Jelle ged. 10 februari 1790 jong overleden. Geertjen ged 10 februari 1790 jong overleden. Geertjen ged. 20 januari 1791 te Heide o. St. Nicolaasga. geh. in 1823 met Kerst Rimmers Hylkema. Renske ged. 20 januari 1791 jong overleden. Jelle ged. 26 juni 1792 Akke ged. 30 augustus 1793 Berend ged. 30 augustus 1795 jong overleden. Reinske ged. 14 januari 1797 Berend ged. 19 februari 1798 Rinske ged. 7 juni 1799 jong overleden. Jantje ged. 18 mei 1802 te Heide o. St. Nicolaasga. geh. in 1825 met Albert Nannes de Vries. Harmen (Herman) ged. 14 juni 1803 te Langweer. zie nr. 62. kinderen bij Akke Waenders: Lambert ge . 10 mei 1778 jong overleden Lambert ge . 21 juli 1779 126 Klaas Paulus Hagedoorn geb. 2 november 1771 te Heeg. ovl. 19 december 1839 te Heeg. geh. 21 oktober 1810 te Heeg met 127 Richtje Harmens Stoeltje ged. 15 september 1778 te Joure. ovl. 2 mei 1832 te Heeg. uit dit huwelijk: Eentje ge . 6 november 1811 te Heeg. zie nr. 63. Harmen geb. 1 april 1813 te Heeg. jong overleden. Antje geb. 26 april 1815 te Heeg. Klaas geb. 14 augustus 1816 te Heeg. geh. in 1845 met Margrieta Drost. Harmen geb. 29 juli 1819 te Heeg. kinderen bij Intje Arjens: Amen geb. rond 1800 vlgs naamsaanneming! Ulck ge . 30 juli 1801 Paulus ge . 22 november 1802 geh. in 1827 met Catharina Ariaans Bijvoets. Heute ge . 7 september 1805 geh. in 1831 met Taekjen Taekes de Boer. Johannes ge . 28 april 1806 jong overleden. Johannes ge . 23 oktober 1807 geh. in 1834 met Jetske Jacobs Brouwer.
Naar vorige generaties Naar volgende generaties