Naar vorige generatie Naar volgende generatie

TIENDE GENERATIE 512 Jan Holkes geb. rond 1690 ovl. 4 april 1773 geh. 13 oktober 1715 te Wolsum met 513 Aefke Ottes geb. 1696 te Kimswerd. ovl. in 1739 uit dit huwelijk: Holke zie nr. 256. Otte geb. rond 1718 Douwe geb. rond 1720 Gerrit geb. rond 1729 514 Sible Watzes geh. met 515 Auckjen Cornelis uit dit huwelijk: Gerlandtje zie nr. 257. 530 Gerrit Tijssen ovl. 1731 te Oosterlittens. geh. 14 april 1700 te Nijland met 531 Sijtske Johannes Kijl geb. 1 februari 1684 te Bolsward. uit dit huwelijk: Johannes geb. 7 oktober, ged. 30 oktober 1701 te Oosterlittens. Eeke (Elisabeth) ged. 11 januari 1705 te Oosterlittens. zie nr. 265. Egbertje ged. 10 oktober 1711 te Oosterlittens. Antie ged. 17 februari 1715 te Oosterlittens. Willem ged. 27 maart 1718 te Oosterlittens. Heerke (dr) ged. 11 juni 1719 te Oosterlittens. Jancke ged. 9 augustus 1722 te Oosterlittens. geh. in 1745 met Johannes Jans. 532 Jentie Sijtses geh. 28 maart 1701 te Poppingawier met 533 Antje Jans uit dit huwelijk: Sijdse ged. 5 maart 1702 te Poppingawier. Jan ged. 28 september 1704 te Poppingawier. zie nr. 266. Antje ged. 8 januari 1708 te Deersum. kinderen bij Akke Tetmans: Wijbe ged. 11 augustus 1713 te Deersum. geh. in 1736 met Janke Eelkes. Tetman ged. 24 maart 1720 te Deersum. Age ged. 12 januari 1727 te Poppingawier. 536 Douwe Eeltzes ovl. 1714 te Oosterlittens. geh. met 537 Trijntje Wijbrens geb. rond 1657 ovl. 23 februari 1752 te Oosterlittens. uit dit huwelijk: Wijbren geb. 16 september 1692 te Oosterlittens. zie nr. 268. Aelze geb. 30 september 1694 te Oosterlittens. Dijerk geb. 11 april 1697 te Oosterlittens. geh. 1720 met Heenke Murcks, 538 Harmen Jans geh. 22 oktober 1693 te Oosterlittens met 539 Klaaske Jans uit dit huwelijk: Pijttie zie nr. 269. 548 Tiede Piters ovl. 1732 te Hijlaard. geh. met 549 Antie Hessels ovl. voor 1732 uit dit huwelijk: Oege ged. 19 mei 1702 te Hijlaard/Lions. zie nr. 274. Pitie ged. 23 november 1704 te Hijlaard. geh. met Wytse Willems. Hessel ged. 31 oktober 1706 te Hijlaard. geh. met Simkje Jans. Tyttie ged. 11 november 1708 te Hijlaard. geh. (1) met Sybe Claassen geh. (2) met Douwe Wytses. Janke ged. 11 mei 1710 te Hijlaard. geh. 1735 met Jacob Jans. Pijter ged. 29 november 1711 te Hijlaard. in 1749 boer te Jorwerd. Wijtske ged. 27 oktober 1715 te Hijlaard. geh. met Sape Clases. 552 Tjalke Piers geh. 16 maart 1704 te Parrega met 553 Grijtje Everts uit dit huwelijk: Pier ged. 18 oktober 1705 te Hieslum. zie nr. 276. 560 Jan Hansis Sijsling geh. 9 december 1714 te Heeg met 561 Dieuwke Jans ovl. 28 oktober 1749 te Tjerkwerd. uit dit huwelijk: Tijedske ged. 6 november 1715 te Tjerkwerd. Tijttje ged. 4 september 1718 Hans ged. 25 december 1721 te Tjerkwerd. zie nr. 280. Janneke 16 september 1725 te Tjerkwerd. 562 Sieuwert Hendriks geh. 16 januari 1718 te Witmarsum met 563 Baukje Jelles uit dit huwelijk: Aaltje ged. 17 oktober 1723 te Witmarsum. zie nr. 281. 568 Djurre Jakeles geh. 1 januari 1716 te Schraard met 569 Hinke Jacobs Reitsma uit dit huwelijk: Jackle ged. 4 oktober 1716 te Schraard. jong overleden. Jackle ged. 27 maart 1718 te Schraard. geh. in 1747 met Jisk Cornelis. Jouk Geertje ged. 17 maart 1720 te Schraard. Zij was gehuwd met haar halfoom Sijmen Sijmons, geb. 1690, zoon van Sijmon Louws en Geertje Pytters. Jeltje ged. 16 mei 1722 geh. in 1741 met Tijte Gellofs. Pijtje geb. 22 juli 1729 te Schraard. geh. in 1756 met Cornelis Durks. Ancke ged. 23 maart 1731 te Schraard. jong overleden. Jacob geb. 30 juni 1732 te Schraard. geh. in 1756 met Tetje Tietes Wiersma. Ancke geb. 4 oktober 1735 te Schraard. Douwe geb. 6 januari 1739 te Schraard. zie nr. 284. 570 Tiete Bauckes Wiersma ged. 24 mei 1693 te Exmorra. ovl. rond 1772 te Exmorra. geh. 1725 met 571 Doutszen Siebes Haitsma ged. 18 februari 1700 ovl. na 1760 te Exmorra. uit dit huwelijk: Bauke geb. 9 februari 1726 te Exmorra. Ynskje geb. 25 november 1738 te Exmorra. zie nr. 285. 576 Yme Piekes ovl. na 1694. geh. 20 maart 1670 te Workum met 577 Impck Jetses geb. rond 1651 uit dit huwelijk: Piecke ged. 12 september 1675 te Workum. zie nr. 288. Antie ged. 10 oktober 1680 te Workum. geh. in 1714 met Jacob Jans. 578 Jan Jansz Heunig geh. 26 november 1671 te Workum met 579 Lijsbertie Auckes uit dit huwelijk: Neltje ged. 6 oktober 1672 te Workum. zie nr. 289. 592 Aabe Tjamkes ged. 23 maart 1679 te Ylst. geh. 4 september 1701 te Ylst met 593 Richtje (Rikst) Doekles ged. 7 april 1678 te Ylst. uit dit huwelijk: Doeckle ged. 24 september 1702 te Ylst. geh. in 1726 met Sjeuke Tjamkes. Tjamke ged. 5 oktober 1704 te Ylst. geh. in 1727 met Dirkjen Freerks. Martjen ged. 14 november 1706 te Ylst. jong overleden. Sijbren ged. 6 november 1707 te Ylst. geh. in 1734 met Sijtske Annes. Gerben ged. 27 juli 1710 te Ylst. zie nr. 296. Pijter ged. 18 december 1712 te Ylst. jong overleden. Pijter ged. 10 december 1713 te Ylst. Wopke ged. 16 augustus 1716 te Ylst. Martjen ged. 24 oktober 1717 te Ylst. Ael ged. 6 november 1718 te Ylst. jong overleden. Aal ged. 19 oktober 1719 te Ylst. Lourens ged. 12 december 1723 te Ylst. jong overleden. Antje ged. 30 september 1725 te Ylst. jong overleden. Antje ged. 13 oktober 1726 te Ylst. jong overleden. Lourens ged. 7 december 1730 te Ylst. geh. in 1760 met Hinke Willems. Antie ged. 29 januari 1730 te Ylst. Ype ged. 9 maart 1732 te Ylst. geh. in 1754 met Janke Hanses. Tjalkjen geb. 29 november 1733 te Ylst. 600 Jan Douwes geh. met 601 Marijke N. uit dit huwelijk: Douwe ged. 28 januari 1703 te Hijlaard. geh. in 1733 met Antje Bouwes. Anne ged. 18 maart 1708 te Jorwerd. Dieuke ged. 13 april 1710 te Jorwerd. Romke ged. 18 oktober 1711 te Jorwerd. IJsbrand ged. 12 maart 1713 te Jorwerd. zie nr. 300 Trijntie ged. 15 september 1715 te Jorwerd. kinderen bij Wapke: Jantie ged. 9 oktober 1696 te Hijlaard.* Dinke ged. 25 december 1696 te Hijlaard.* 602 Pijtter Clases geh. 25 januari 1711 te Mantgum met 603 Antie Pijters uit dit huwelijk: Grietje ged. 22 maart 1711 te Mantgum. Frans ged. 17 juli 1712 te Mantgum. Bjefke ged. 1 januari 1716 te Mantgum. zie nr. 301 Lolckjen ged. 17 januari te Mantgum. Beint ged. 8 oktober 1719 te Mantgum. 604 Jan (Johannes*) Gosliga ged. 25 januari 1663 te Sneek. ovl. juli/aug. 1729 te Oosthem. geh. 1687 te Sneek met 605 Bockjen Lases Harda geb. 1662/1663 Ysbrechtum ?? uit dit huwelijk: Hermanus geb. Oosthem. geh. met Tytje Leukama. Laas Janke geh. met Douwe Janties. Pier geb.1699 te Oosthem. zie nr. 302. 606 Heerke Pijters Aarsen geb. rond 1676 ovl. 27 april 1747 te Jorwerd. geh. 8 december 1709 te Jorwerd met 607 Lijkeltie Hijlckes Wierda ged. 27 oktober 1688 te Idskenhuizen. uit dit huwelijk: Wijbkjen ged. 12 oktober 1710 te Jorwerd. zie nr. 303. Pyter ged. 29 mei 1712 te Jorwerd. geh. in 1742 met Rinske Clases. Willem ged. 19 augustus 1714 te Jorwerd. Romkjen ged. 8 september 1715 te Jorwerd. Pasquijntje ged. 20 februari 1718 te Jorwerd. geh. in 1742 met Sypke Pieters. Hylke ged. 30 maart 1721 te Jorwerd. 608 Hans Nolckes geh. in 1690 met 609 Geertien Sijmons geb. rond 1673 te Warga. uit dit huwelijk: Nolcke zie nr. 304. 624 Louw Feddes geh. 22 juli 1714 te Welsrijp met 625 Boukje Sijbrens uit dit huwelijk: Sjuke ged. 30 mei 1715 Sjiuwke ged. 12 september 1717 Riemer ged. 18 juni 1719 Edens of Spannum ?? zie nr. 312. 626 Jan Harmens geh. 22 mei 1718 te Oosterlittens met 627 Antie Johannes uit dit huwelijk: Johannes ged. 19 maart 1719 te Oosterlittens. jong overleden. Klaaske ged. 1 december 1720 te Oosterlittens. geh. in 1740 met Ulbe Fransen. Johannis ged. 21 november 1723 te Oosterlittens. geh. (1) in 1745 met Janke Gerrits en geh. (2) in 1756 met Pietje Pieters Postmus. Doetie geb. 18 oktober 1727 te Oosterlittens. jong overleden. Doetie geb. 25 februari 1729 te Oosterlittens. Goizke geb. 18 augustus 1731 te Oosterlittens. zie nr. 313. 628 Yme Keimpes geb. rond 1695 ovl. 20 januari 1782 te Oosterlittens. geh. met 629 Willemke Broers uit dit huwelijk: Broer zie nr. 314. 632 Lieuwe Meijnderts geh. 25 januari 1722 te Spannum met 633 Jetske Dirks uit dit huwelijk: Teunis geb. 3 februari 1743 te Bolsward. zie nr. 316. 634 Ruurd Tjeerds geh. met 635 Geiske Wiegers Nijdam uit dit huwelijk: Wijtske ged. 11 augustus 1748 te Woudsend. zie nr. 317. 648 Jacob Sijnes kind: Sijne zie nr. 324. 652 Sipke Jelles geh. 12 juli 1674 te Grouw met 653 Jansen Geerts uit dit huwelijk: Antje Jelle Geertje Wijtse zie nr. 326. 656 Jentje Jobs geh. met 657 Antje Pieters uit dit huwelijk: Job geb. rond 1694 te Weidum. zie nr. 328. 658 Ulbe Jans geb. rond 1655 ovl. 17 juni 1740 te Jorwerd. geh. 12 maart 1682 te Baard met 659 Trijntje Berends ovl. 10 februari 1735 te Jorwerd. uit dit huwelijk: Akke zie nr. 329. 664 Gerben Tieerds kinderen: Sijke ged. 11 augustus 1700 te Bozum. Benedix ged. 7 juni 1705 te Bozum. zie nr. 332. 666 Pijtter Cornelis Bosma geh. waarsch. Britswerd of Baard met 667 Fettje Aukes uit dit huwelijk: Akke ged. 11 december 1681 te Britswerd of Wieuwerd. geh. in 1700 met Reijner Jans. Trijntje ged. 27 april 1684 te Britswerd of Wieuwerd. Cornelis ged. 13 juni 1686 te Britswerd of Wieuwerd. geh. in 1712 met Trijntje Reijners. Pietje ged. 2 december 1688 te Britswerd of Wieuwerd. geh. in 1724 met Sijbren Douwes. Imkjen ged. 26 april 1691 te Britswerd of Wieuwerd. jong overleden. Imckjen ged. 7 december 1693 te Britswerd of Wieuwerd. geh. in 1717 met Jelle Hessels Fopma. Loesijna ged. 20 maart 1698 te Britswerd of Wieuwerd. zie nr. 333. 668 Tjerck Oeges geb. 1675 te Hempens. ovl. 1721 te Hempens. geh. 22 juni 1704 te Hempens met 669 Sjoerdje Clases ovl. 1713 te Hempens uit dit huwelijk: Oege ged. 17 mei 1705 te Hempens. zie nr. 334. Pijttie ged. 23 oktober 1707 te Hempens. Rijncke ged. 3 november 1709 te Hempens. Claes ged. 18 december 1712 te Hempens. 672 Sijbe Jacobs geh. met 673 Akke Reinders uit dit huwelijk: Reiner zie nr. 336. 674 Pijter Alberts ovl. 1702 te Winsum geh. 11 april 1686 te Winsum met 675 Wikjien Jans uit dit huwelijk: Albert ged. 29 mei 1687 te Winsum. jong overleden. Albert ged. 9 september 1688 te Winsum. Jisk (dr) ged. 23 november 1690 te Winsum. geh. in 1711 met Dirck Jacobs. Cornelis ged. 2 februari 1694 te Winsum. Grietie ged. 13 mei 1697 te Winsum. zie nr. 337. 680 Bote Idses Nijdam geb. 1658 te Aelsumer klooster. ovl. 22 augustus 1717 te Grouw. geh. 6 november 1692 te Grouw met 681 Hiltje Clazes Goslinga ovl. 8 augustus 1714 Grouw. uit dit huwelijk: Naantie geb. 16 februari 1694 te Grouw. Ids geb. 3 mei 1696 te Grouw. Sijke geb. 3 juli 1698 te Grouw. Ids geb. 23 januari 1700 te Grouw. Claas geb. 3 juli 1701 te Grouw. zie nr. 340. Naant geb. 14 januari 1703 te Grouw. kinderen bij Sibbeltje: Idsert geb. 28 februari 1679 te Grouw. Sibbeltje geb. te Grouw. 682 Keimpe Oeges Hansma ovl. tussen 1718 en 1728 geh. 11 juli 1686 te Deersum met 683 Jancke Sijbrens Heeringa ovl. na 1728 uit dit huwelijk: Trijntje geb. 8 augustus 1686 te Rauwerd. Oege geb. 26 februari 1688 te Rauwerd. Mettie geb. 28 februari 1692 te Rauwerd. Pierke ged. 7 juli 1700 te Rauwerd. zie nr. 341. 708 en 709 zie 668 en 669 712 Gerben Jans geb. 1719 te Baard. geh. 22 februari 1671 te Baard met 713 Lieuwk Ypes uit dit huwelijk: Jan ged. 21 januari 1672 te Baard. Ytie ged. 28 augustus 1676 te Baard. geh. in 1701 met Jan Sijbes. Sjoukjen ged. 9 mei 1680 te Baard. Ype geb. 4 mei 1684 te Baard. Gerrit geb. 31 maart 1691 te Baard. zie nr. 356. 724 Claes Pytters geb. rond 1620, mogelijk Tzum. geh. 30 juni 1661 te Jorwerd met 725 Antie Reilofs uit dit huwelijk: Pieter geb. rond 1672 mogelijk te Jorwerd. zie nr. 362. 732 Hijltie Heerds geb. 17 november 1661 te Wommels. kinderen: Jancke ged. 28 juli 1689 te Wommels. Heerd ged. 31 januari 1692 te Wommels. zie nr. 366. Ytie ged. 29 april 1694 te Wommels. 736 Folkert Joukes ovl. 1686 te Beers geh. met 737 Lijsbeth Lases uit dit huwelijk: Joucke geb. 1665 waarsch. te Beers. zie nr. 368. Dirk ged. 1670 waarsch. te Beers. 750 Lieuwe Dircks geh. 7 december 1704 te Oosterlittens met 751 Jeltie Douwes uit dit huwelijk: Pyer ged. 3 januari 1706 te Oosterlittens. geh. in 1732 met Pijttie Tzercks. Heinke ged. 1 april 1709 te Oosterlittens. zie nr. 375. Martie ged. 1 september 1711 te Oosterlittens. geh. in 1734 met Jan Gossis. Aeltie ged. 14 oktober 1714 te Oosterlittens. Gryetie ged. 25 augustus 1718 te Oosterlittens geh. in 1738 met Tjipke Pieters. 776 Epke Tjetses geb. 1610 ovl. 1676 te Tjerkgaast. geh. met 777 Nieske Jouckes uit dit huwelijk: Tietse zie nr. 388. Fem. Gats 778 Albert Cornelis geh. 22 maart 1655 te Doniawerstal met 779 Wijb Siblesdr. uit dit huwelijk: Neel zie nr. 389. 832 en 833 zie 776 en 777 834 en 835 zie 778 en 779 848 Andries Hanzen geb. rond 1670 te Wolvega ovl. 28 november 1705 te Wolvega geh. 15 september 1695 met 849 Trijntje Luijties uit dit huwelijk: Antjen ged. 16 december 1696 te Oldeholtpade. Hans ged. 2 januari 1698 te Oldeholtpade. zie nr. 424. Jacob ged. 13 november 1698 te Oldeholtpade. Luitjen ged. 22 augustus 1700 te Oldeholtpade. Luitjen ged. 24 juli 1702 te Oldeholtpade. Gijsse ged. 30 september 1703 te Oldeholtpade. 880 Tjetzke Klases ged. 20 april 1690 te Terkaple/Akmarijp. ovl. 15 juli 1722 te Jongeburen o. Goingarijp. geh. 25 april 1719 "op de Heide" o. St. Nicolaasga met 881 Antje Willems uit dit huwelijk: Majolus (Meije) ged. november 1719 te Heide o. St. Nicolaasga. zie nr. 440. Joanna ged. 13 augustus 1721 te Heide o. St. Nicolaasga. 888 Tjebbe Auckes ovl. 1710 geh. 1695 te Doniawerstal met 889 Roelofje Cornelis uit dit huwelijk: Cornelis zie nr. 444. Tietze kinderen bij Jancke: Sake Jeltje Sicke 890 Walle Johannes Dijkstra geb. rond 1675 te Dijken. ovl. 11 november 1725 te Tjerkgaast. geh. 2 februari 1708 te Doniawerstal met 891 Jantien Piers Vos geb. 22 januari 1682 te Paasloo. ovl. 23 december 1743 te Doniaga. uit dit huwelijk: Trijntje zie nr. 445. Pier Johannes Heduigis (Hedwig) ged. februari 1716 te Teroele. Wilhelmus ged. 12 december 1718 te Tjerkgaast. Eduardis ged. 29 mei 1722 te Wollegaast. 892 Tjetzke Klases geh. 20 oktober 1714 Doniawerstal met 893 Johantie Pijters geb. te Sneek. uit dit huwelijk: Claes zie nr. 446. 896 Melchert Coerts geh. 4 juni 1727 te Balk* met 897 Beerentie Jans uit dit huwelijk: Jan zie nr. 448. 912 Seekle Lieuwes geh. 1 februari 1739 te Oppenhuizenmet 913 Trijntje Hendriks uit dit huwelijk: Lieuwe geb. 20 december 1739, ged. te Pingjum. zie nr. 456. Sipke geb. 6 oktober 1741, ged. te Pingjum. geh. in 1762 met Grietie Oepkes. Pijtter geb. 3 januari 1743, ged. te Pingjum. Gatske geb. 4 maart 1748, ged. te Pingjum. geh. 1769 met Pijter Andrijs. 924 Pieter Tijsses geh. 18 juli 1723 te Staveren met 925 Rigt Johannes uit dit huwelijk: Tialling ged. 20 augustus 1723 parochie Bakhuizen. zie nr. 462. 932 Jacobus Gras geh. met 933 Annigjen Gerts uit dit huwelijk: Harmen (Hermannus) zie nr. 466. Arnoldus ged. 8 oktober 1745. geb. te Steggerda-sloot.
Naar vorige generatie Naar volgende generatie