Naar vorige generatie Naar volgende generatie

NEGENDE GENERATIE 256 Holke Jans geh. 1 januari 1741 te Wolsum met 257 Gerlandtje Sibbles uit dit huwelijk: Aafke geb. 2 juli 1742 te Abbega. Sibble geb. 10 januari 1744 te Abbega. zie nr. 128. Akke geb. 7 november 1745 te Oosthem. Win geb. 29 november 1748 te Oosthem. jong overleden. Douwe Dijkstra geb. rond 1751 geh. met Jeltje Sjoerds. Win ged. 8 februari 1756 te Scharnegoutum. jong overleden. kinderen bij Tijtje Jacobs: Win ged. 8 april 1772 Janneke ged. 14 oktober 1775 258 Johannes Hendriks geh. met 259 Maike Aukes uit dit huwelijk: Yfke ged. 26 april 1750 te Warga. zie nr. 129. 262 Sjourd Hessels geh. 14 mei 1742 te Wons met 263 Janneke Jans uit dit huwelijk: Froukje geb. oktober 1742 te Allingawier. zie nr. 131. 264 Pijtter Tzeerds van Thuinen geb. rond 1696 (vlgs. leeftijd bij ovl.) ovl. 3 mei 1777 te Oosterlittens. geh. 8 maart 1733 te Oosterlittens met 265 Eeke (Elisabeth) Gerrits de Beij ged. 11 januari 1705 te Oosterlittens. ovl. 16 juli 1768 te Oosterlittens. uit dit huwelijk: Tjeerd geb. 29 september 1735 te Oosterlittens. geh. in 1765 met Baukjen Sjoerds. Johannes ged. 8 september 1737 te Oosterlittens. zie nr. 132. Auke geb. 29 januari 1742 te Oosterlittens. Hette ged. 18 juli 1745 te Oosterlittens. 266 Jan Jentjes ged. 28 september 1704 te Poppingawier. ovl. 1783 te Oosterlittens. geh. 24 april 1735 te Jorwerd met 267 Gertje Hendriks uit dit huwelijk: Jentje ged. 27 mei 1736 te Oosterlittens. Bregtje ged. 20 april 1738 te Oosterlittens. Antje ged. 31 januari 1740 te Oosterlittens. jong overleden. Antje ged. 5 augustus 1742 te Oosterlittens. zie nr. 133. Hendrik ged. 18 oktober 1744 te Oosterlittens. jong overleden. Hendrik ged. 28 november 1745 te Oosterlittens. Doeke ged. 27 augustus 1752 te Oosterlittens. 268 Wijbren Douwes geb. 16 september 1692 te Oosterlittens. ovl. 5 juni 1775 te Oosterlittens. geh. 15 mei 1718 te Oosterlittens met 269 Pijttie Harmens geb. rond 1698 te Oosterlittens. ovl. 3 juni 1776 te Oosterlittens. uit dit huwelijk: Klaaske geb. 5 februari 1719 te Oosterlittens. geh. in 1742 met Riemer Louws. Aefke geb. 5 oktober 1721 te Oosterlittens. geh. in 1744 met Hessel Jelkes Fopma. Douwe geb. 12 november 1724 te Oosterlittens. geh. (1) in 1747 met Antje Lykles en geh. (2) in 1757 met Antje Pieters. Trijntje geb.23 november1727 te Oosterlittens. geh. in 1753 met Klaas Alofs. Janke geb. 18 juni 1730 te Oosterlittens. jong overleden. Harmen geb. 26 december 1732 te Oosterlittens. zie nr. 134. Janke geb. 6 november 1735 te Oosterlittens. geh. in 1754 met Frederik Johanneszn. Hessel geb. 28 december 1738 te Oosterlittens. geh. in 1761 met Aaltje Hendriks. 272 Auke Aukes geh. met 273 Aukje Hiddes uit dit huwelijk: Auke ged. 21 april 1743 te Idsegahuizen/Piaam. zie nr. 136. Reinsck geb. 25 juni 1745 te Exmorra/Allingawier. Hidde ged. 3 maart 1748 te Idsegahuizen/Piaam. jong overleden. Tjisk ged. 30 november 1749 te Exmorra/ Allingawier. Hidde ged. 1 oktober 1752 te Bonterp o. Tjerkwerd. 274 Oege Tiedes ged. 19 maart 1702 te Hijlaard. ovl. voor 8 oktober 1771 te Hijlaard. geh. rond 1733 met 275 Trijntje Jans uit dit huwelijk: Antie ged. 30 oktober 1735 te Hijlaard. jong overleden. Antie ged. 7 april 1737 te Hijlaard. Marieke ged. 26 juni 1740 te Hijlaard. zie nr. 137. Jantie ged. 14 oktober 1742 te Hijlaard. Tijede ged. 27 december 1744 te Hijlaard. geh. in 1779 met Gelske Bouwes. Jan ged. 15 oktober 1747 te Hijlaard. Wijtske ged. 13 september 1750 te Hijlaard. geh. in 1773 met Arjen Sijdses. kinderen bij Rinske: Hijlkjen ged. 3 april 1753 te Hijlaard. Trijntie ged. 5 januari 1755 te Hijlaard. Pijtertje ged. 9 januari 1757 te Hijlaard. geh. met Tjipke Tjeerds van Althuis. Joeke ged. 29 november 1758 te Hijlaard. geh. in 1783 met Baukjen Dirks. Pijtter ged. 27 juni 1762 te Hijlaard. Wijbe ged. 25 november 1764 te Hijlaard. 276 Pier Tjalkes ged. 18 oktober 1705 te Hieslum. ovl. 1757/58 te Hieslum. geh. 12 september 1751 te Dedgum met 277 Janke Enkes uit dit huwelijk: Tjalke geb. 19 maart 1752 te Parrega. zie nr. 138. Antje ged. 31 maart 1754 te Parrega. Euke geb. 9 februari 1756 te Parrega. Jouwe geb. 3 maart 1758 te Parrega. 278 Rienk Rienks geh. 7 mei 1747 te Witmarsum met 279 Antje Freerks uit dit huwelijk: Ottje zie nr. 139. 280 Hans Jans Zijsling ged. 25 december 1721 te Tjerkwerd. geh. 2 juni 1748 te Tjerkwerd met 281 Aaltje Siourds ged. 17 oktober 1723 te Witmarsum. uit dit huwelijk: Jan ged. 18 december 1757 te Tjerkwerd. zie nr. 140. 284 Douwe Djurres geb. 6 januari 1739 te Schraard. geh. 25 januari 1761 te Schraard met 285 Ynskje Tietes Wiersma geb. 25 november 1738 te Exmorra. ovl. te Schraard. uit dit huwelijk: Djurre geb. 7 januari 1762 te Schraard. zie nr. 142. Tiete ged. 11 december 1763 te Schraard. jong overleden. Douwtje geb. 24 december 1766 te Schraard. geh. in 1788 met Hendrik Wijbes Alcoma. Tiete geb. 4 oktober 1768 te Schraard. geh. in 1798 met Martjen Uilkes. Sijbe ged. 10 februari 1771 te Schraard. jong overleden. Sijbe geb. 13 april 1772 te Schraard. ovl. 21 januari 1773 Hincke geb. 20 januari 1774 te Schraard. geh. in 1798 met Sijbren Rommert Boonstra. Anke geb. 6 mei 1776 te Schraard. Rauke geb. 13 november 1777 te Schraard. Tettje geb. 7 februari 1779 te Schraard. 286 Reinder Sijbrens geh. 17 maart 1757 te Baard met 287 Sijtske Piers uit dit huwelijk: Hinke geb. Exmorra Baard ?? zie nr. 143. 288 Piecke Ymes ged. 12 september 1675 te Workum. geh. 16 augustus 1704 te Workum. 289 Neltje Jans ged. 6 oktober 1672 te Workum. uit dit huwelijk: Dieuwer ged. 24 juni 1705 te Workum. geh. in 1732 met Augustinus Jelmers.* Yme ged. 22 maart 1711 te Workum. Jan ged. 24 december 1717 te Workum. zie nr. 144. 290 Gooitjen Liemmes ovl. in 1736. geh. 6 augustus 1724 te Workum met 291 Trijntje Anes uit dit huwelijk: Reinou ged. 25 september 1724 te Workum. jong overleden. Luime ged. 22 februari 1726 te Workum. Reinouw ged. 2 januari 1733 te Workum. zie nr. 145. Goijkjen ged. 15 april 1736 te Workum. 292 Jop Harmens geh. 5 september 1734 te Warga met 293 Trijntje Gerrits uit dit huwelijk: Jeltje ged. 10 oktober 1735 te Warga. Gerrit zie nr. 146. 294 Doekle Gerrits ovl. 8 januari 1776 te Grouw. geh. met 295 Tzitske Mellis ovl. in 1749. uit dit huwelijk: Jan ged. 12 april 1739 te Wartena. Doytze ged. 11 juni 1741 te Wartena. Sijbrig ged. 12 mei 1745 ??? te Wartena. Yttje ged. 16 mei 1745 ??? te Warga. 296 Gerben Abes geb. 27 juli 1710 te Ylst. ovl. 25 april 1773 te Britswerd. geh. 30 november 1738 te Ylst met 297 Witske Jacobs uit dit huwelijk: Rigt ged. 4 maart 1742 te Britswerd. Abe ged. 7 februari 1745 te Britswerd. zie nr. 148. Saakje ged. 24 december 1747 te Britswerd. 298 Ede Atses geh. 7 maart 1745 te Oosterlittens met 299 Pietje Gerrits uit dit huwelijk: Rinske geb. 9 april 1747 te Winsum. zie nr. 149. 300 Ysbrand Jans ged. 12 maart 1713 te Jorwerd. ovl. 13 oktober 1782 te Jorwerd. geh. Hijlaard ?? met 301 Befke Pytters ged. 1 januari 1716 te Mantgum. ovl. 1767 waarsch. te Jorwerd. uit dit huwelijk: Jan geb. rond 1740 (te Huins ??) zie nr. 150. Antie ged. 11 augustus 1743 te Hijlaard. Marike ged. 22 januari 1747 te Hijlaard. geh. in 1767 met Pieke Augustinus. Pijter ged. 15 augustus 1751 te Hijlaard. geh. met Tjitske Hijltjes. ?? Anne ged. 22 februari 1755 te Hijlaard. geh. in 1800 met Tjitske Hijltjes. ?? Douwe geb. 23 augustus 1758 te Jorwerd. 302 Pier Johannes Gosliga geb. 1699 te Oosthem. ovl. 7 april 1751 te Jorwerd. geh. 9 augustus 1733 te Jorwerd met 303 Wijbkjen Heerkes Aarssen geb. 12 oktober 1710 te Jorwerd. ovl. 21 juni 1795 te Wirdum. uit dit huwelijk: Johannes geb. 2 mei 1734 te Schillaard. Heerke geb. rond 1735 te Jorwerd. geh. (1) met Lijsbert Taekes. geh. (2) met Martha Jeltes. Laas geb. 4 december 1736 te Jorwerd. geh. met Sjoukje Riemers. Lijkeltje geb. november 1738 Bokje geb. 14 april 1741 te Jorwerd. zie nr. 151. Pijtter geb. 14 april 1741 te Jorwerd. Paskwijntje geb. 17 april 1745 te Jorwerd. jong overleden. 304 Nolcke Hanses ovl. 1739 te Warga. geh. 19 april 1722 te Warga met 305 Trijntje Geerts ovl. 15 juli 1756 te Warga. uit dit huwelijk: Maria ged. 11 februari 1725 te Warga. jong overleden. Maria ged. 10 juni 1726 te Warga. jong overleden. Maria ged. 10 augustus 1727 te Warga. Marike ged. 4 september 1729 te Warga. jong overleden. Marike ged. 28 januari 1731 te Warga. jong overleden. Marieke geb. 6 juni 1732 te Warga. Hans ged. 27 maart 1735 te Warga. jong overleden. Hans ged. 2 september 1736 te Warga. Geert geb. 28 maart 1738 te Warga. zie nr. 152. 308 Abe Hindriks Stok ovl. 11 maart 1793 te Grouw. geh. 5 juni 1735 te Oldeboorn met 309 Klaske (Claeske) Hijltjes ovl. 3 juni 1788 te Grouw. uit dit huwelijk: Hendrik zie 154. 312 Riemer Louws ged. 18 juni 1719 te Edens of Spannum. ovl. 19 juni 1807 te Oosterlittens. geh. 8 oktober 1752 te Oosterlittens met 313 Gooitske Jans geb. 10 augustus 1731 te Oosterlittens. ovl. 17 januari 1796 te Oosterlittens. uit dit huwelijk: Jan geb. 26 juli 1753 te Oosterlittens. Louw geh. met Fetje Piers. Sijbren geb. 14 februari 1756 te Oosterlittens. zie nr. 156. Baukjen geb. 24 juni 1758 te Oosterlittens. geh. in 1783 met Arjen Jelles. Johannes geb. 1 maart 1761 te Oosterlittens. Antje geb. 31 januari 1764 te Oosterlittens. Fedde geb. 11 januari 1767 te Oosterlittens. geh. in 1801 met Anna Hannema. Klaaske geb. 5 oktober 1770 te Oosterlittens. geh. in 1803 met Hendrik Rienks. Doetje geb. 2 oktober 1774 te Oosterlittens. 314 Broer Ymes ovl. 20 januari 1782 te Oosterlittens. geh. 25 september 1763 te Oosterlittens met 315 Ytje Hiddes uit dit huwelijk: Willemke geb. 29 maart 1767 geh. (1) in 1790 met Tjeerd Rintjes Bakker en geh. (2) in 1806 met Riemer Louws. Jeltje geb. 22 december 1771 te Oosterlittens. zie nr. 157. 316 Teunis Lieuwes (Louws) geb. 3 februari 1743 te Bolsward. geh. 14 april 1771 te Hartwerd met 317 Wijtske Ruurds ged. 11 augustus 1748 te Woudsend. uit dit huwelijk: Ruurd geb. 24 september 1774 te Nijland. zie nr. 158. Meindert geb. 25 februari 1780 te Hartwerd. 318 Tiete Jans Hiemstra geh. 13 november 1768 te Baard met 319 Aukjen Pijtters uit dit huwelijk: Sijtske zie nr. 159. 324 Sijne Jacobs geb. rond 1680 ovl. 20 februari 1743 geh. met 325 Sjieuwke Gerrits ovl. 1752 uit dit huwelijk: Jacob Gerrit zie nr. 162. 326 Wijtse Sipkes Holtrop geh. 26 januari 1721 te Haskerdijken met 327 Trijntje Giolts Nijdam uit dit huwelijk: Rigtje geb. 25 december 1727 te Haskerdijken. zie nr. 163. 328 Job Jentjes geb. rond 1694 te Weidum. ovl. rond 1766 te Wommels. geh. waarsch. te Weidum met 329 Akke Ulbes uit dit huwelijk: Ulbe Jiskjen geb. 4 mei 1729 te Weidum. Sjoeke geb. 4 mei 1732 te Weidum. jong overleden. Sjoeke geb. 22 oktober 1733 te Weidum. Jentje Antje Tjitske Sjoukje 330 Pijtter Johans ovl. 13 juli 1787 te Spannum. geh. 21 februari 1740 te Edens met 331 Antje Gerrits ovl. 5 mei 1784 uit dit huwelijk: Pietje geb. 26 december 1740 zie nr. 165. Moeijke geb. 5 december 1750 kinderen van Pijtter Harmens: Pietje geb. 25 januari 1738 jong overleden. 332 Benedictus Gerbens ged. 7 juni 1705 te Bozum. ovl. 9 oktober 1783 te Oosterlittens. geh. 30 mei 1728 te Britswerd met 333 Lozijntje Pijtters ged. 20 maart 1698 te Britswerd of Wieuwerd. uit dit huwelijk: Gerben ged. 20 mei 1731 te Britswerd. zie nr. 166. Fetje ged. 26 april 1733 geh. in 1755 met Jan Jacobs. Pieter ged. 10 april 1735 geh. in 1762 met Trijntje Douwes. Cornelis ged. 15 april 1736 Keimpe ged. 23 maart 1738 geh. in 1766 met Froukje Pieters. kinderen bij Leentje: Rintje ged. 16 februari 1749 geh. in 1773 met Rinske Annes. Livius ged. 13 oktober 1754 jong overleden. Livius ged. 5 februari 1758 334 Oege Tjerks ged. 17 mei 1705 te Hempens. ovl. na 1757 te Idaard. geh. 15 juni 1732 te Idaard met 335 Jeltje Jarigs uit dit huwelijk: Sjoerdtje ged. 24 juli 1735 te Idaard. zie nr. 167 Tjerk ged. 10 mei 1737 te Idaard. jong overleden. Tjerk geb. 19 juni ged. 29 juni 1738 te Idaard. Rinske ged. 5 juni 1740 te Idaard. Jarichje ged. 2 juni 1743 te Idaard. Klaas ged. 3 april 1746 te Idaard. 336 Reiner Sijbis geh. 8 februari 1722 te Oosterlittens met 337 Grijttie Pijtters uit dit huwelijk: Wickien ged. 7 februari 1723 te Oosterlittens. jong overleden Sijbe ged. 12 januari 1725 te Oosterlittens. geh. (1) in 1761 met Akke Fokkes en geh. (2) in 1783 met Trijntje Albers. Acke ged. 1 juni 1726 te Oosterlittens. Pijtter ged. 6 november 1729 te Oosterlittens. zie nr. 168. Klaas ged. 27 april 1733 te Oosterlittens. 340 Claas Botes Nijdam ged. 3 juli 1701 te Grouw. ovl. 1763 te Friens. geh. 4 maart 1725 te Rauwerd met 341 Pierke Keimpes Hansma ged. 7 juli 1700 te Rauwerd. ovl. 1769 te Friens. uit dit huwelijk: Bote ged. 27 april 1727 te Grouw. zie nr. 170. 344 Haije Jans geh. met 345 Siouckjen Willems uit dit huwelijk: Gerlske ged. 29 september 1725 te Jellum/Beers. geh. in 1746 met Bouwe Hessels. Antie ged. 9 februari 1727 te Jellum/Beers. geh. in 1758 met Elard Doedes. Willem ged. 12 maart 1730 te Jellum/Beers. geh. in 1755 met Trijntje Everts. Haije ged. 21 januari 1731 te Jellum/Beers. zie nr. 172 348 Hendrik Dirks geh. 24 mei 1733 te Oosterend met 349 Akke Iemes uit dit huwelijk: Antje ged. 14 maart 1734. jong overleden. Luierke ged. 2 september 1735 Dirk ged. 8 december 1737 Ieme ged. 30 oktober 1740 jong overleden. Antie ged. 30 mei 1743 Ieme ged. 16 februari 1746 zie nr. 174. 354 en 355 zie 334 en 335 356 Gerrit Gerbens geb. 31 maart 1691 te Baard. geh. 18 december 1729 te Baard met 357 Trijntje Wouters uit dit huwelijk: Gerben ged. 29 oktober 1730 te Baard. jong overleden. Leukje ged. 9 maart 1732 te Baard. Gerben ged. 15 november 1734 te Baard. Wouter ged. 22 september 1736 te Baard. zie nr. 178. kinderen bij Aafke: Freerk ged. 9 juni 1743 te Baard. Lieuwkjen geb. 12 september 174 te Baard. geh. 1770 met Jouke Tjeerds. 360 Doeke Goitzen geh. 6 maart 1746 te Rauwerd met 361 Grietje Folkerts uit dit huwelijk: Folkert geb. 1 juli 1748 te Jorwerd. zie nr. 180. 362 Pieter Cleassen Meilema geb. 1673 te Tzum. ovl. 1746 te Bozum ?? geh. 16 oktober 1735 te Bozum met 363 Trijntje Hendriks Spaansma uit dit huwelijk: Nicolaas geb. 2 november 1735 te Bozum. (dit was 2 weken na het huwelijk) Hinke geb. 16 juli 1738 te Bozum. zie nr. 181. Hindrik geb. 13 december 1744 te Bozum. kinderen bij Rijemke: Rinske ged. 22 november 1700 te Jorwerd. geh. met Luitjen Jans Cleiterp. 366 Heerd Hijlckes ged. 31 januari 1692 te Wommels. geh. 18 september 1735 te Wommels met 367 Dieuke Aukes uit dit huwelijk: Pijtrick ged. 31 augustus 1739 te Wommels. zie nr. 183. Antje ged. 9 december 1743 te Wommels. Janke ged. 9 december 1743 te Wommels. geh. in 1765 met Jan Gerbens. kinderen bij Apollonia: Gerrijtie ged. 11 april 1717 jong overleden. Hijlke geb. 21 januari 1719 Sijbolt ged.6 november 1720 Gerrijt ged. 4 januari 1725 geh. (1) in 1754 met Sijtske Sijtses geh. (2) in 1761 met Maria Hanebuth. 368 Joucke Folkerts geh. met 369 Tettje Simens ovl. 29 april 1742 te Jorwerd. uit dit huwelijk: Folkert ged. 20 maart 1698 te Jorwerd. jong overleden. Folkert ged. 17 september 1699 te Jorwerd. Marike ged. 10 december 1702 te Jorwerd. Sijmen ged. 19 september 1706 te Jorwerd. geh. in 1742 met Trijntje Gerrits. Laas ged. 16 augustus 1711 te Jorwerd. geh. in 1747 met Sijbrig Clases. Lijsbeth ged. 30 augustus 1715 te Jorwerd. Durk ged. 10 januari 1717 te Jorwerd. Petrus ged. 19 maart 1719 te Jorwerd. zie nr. 184. 372 Ruurd Willems geh. 2 februari 1721 te Britswerd met 373 Trintje Heijnes uit dit huwelijk: Heijn ged. 5 juli 1722 te Britswerd. jong overleden. Heijn ged. 13 februari 1724 te Britswerd. Ruurd zie nr. 186. 374 Jentje Hendriks geh. 29 augustus 1728 te Oosterlittens met 375 Heike (Hinke) Lieuwes ged. 1 april 1709 te Oosterlittens. uit dit huwelijk: Froukjen zie nr. 187. 376 Aucke Hendriks geh. 30 september 1714 te Wieuwerd met 377 Tijttie Pijters uit dit huwelijk: Cornelis zie nr. 188. 380 Sijbren Hessels geb. voor 1705 ovl. 1745 te Oosterlittens. geh. met 381 Sijbrig Jans ovl. 29 mei 1768 te Jorwerd. uit dit huwelijk: Jan geb. voor 1721 geh. in 1738 met Jeltje Hendriks. Hessel ged. 10 mei 1722 te Jellum/Beers. zie nr. 190. Jouckien geb. 7 februari 1725 te Oosterlittens. 384 Romcke Johannis geh. 23 december 1683 te Oosterend met 385 Gels Hilbrands \ Rins Jans Staester \ Aeltie Ewerts kind: Johannis zie nr. 192. 388 Tietse Epkes geh. 20 februari 1696 te Doniawerstal met 389 Neel Alberts uit dit huwelijk: Epke zie nr. 194. 396 Herke Pieters geh. met 397 Antje Piers uit dit huwelijk: Sjoerd zie nr. 198. 398 Oege Joannes geh. 6 juni 1714 te Hennaarderadeel met 399 Trijntje Ales uit dit huwelijk: Sijdske ged. 24 november 1721 te Roodhuis, geb. te Tirns. zie nr. 199. 412 Haite Jeltes geh. 2 januari 1707 te Blauwhuis met 413 Janke Jeltis uit dit huwelijk: Jelte ged. 1 januari 1709, geb. te Tjerkwerd. zie nr. 206. Louw ged. 24 november 1710, geb. te Tjerkwerd. kinderen bij Fokeltie: Insk ged. 24 januari 1719, geb. te Greonterp. 416 en 417 zie 388 en 389 424 Hans Andries ged. 2 januari 1698 te Oldeholtpade. geh. 31 oktober 1721 te Oldeholtpade met 425 Geertje Piers uit dit huwelijk: Willem zie nr. 212. Peppe Maarten Claas Marijen ged. 27 september 1732 te Oldeholtpade. Meijle Pier Andries 432 Egbert Gerrits geh. 10 mei 1736 te Rotsterhaule met 433 Ytsk Dirks uit dit huwelijk: Gerrit ged. 3 februari 1737 te Heide o. St. Nic. zie nr. 216. Dirk ged.11 maart 1740 te Heide o. St. Nic. 436 Jelle Eelkes geh. 7 oktober 1731 te Woudsend met 437 Djoeuke Tjebbes uit dit huwelijk: Eelke zie nr. 218. 438 Rentie Fongers geh. 24 november 1746 te Blauwhuis (Sensmeer) met 439 Trientie Simens uit dit huwelijk: Akke ged. 15 september 1747 te Heeg. zie nr. 219. Simon ged. 7 november 1749 te Blauwhuis. Renske ged. 7 september 1752 te Blauwhuis, geb. te Idsega. 440 Meije Tjetskes ged. november 1719 geb. te Terkaple. ovl. 2 augustus 1782 te Doniaga. geh. 30 april 1752 te Joure met 441 Hielkje Knesele geb. te Westermeer. ovl. 29 juli 1793 te Doniawerstal. uit dit huwelijk: Joanna ged. 15 april 1753 te Joure. jong overleden. Joanna ged. 8 augustus 1754 te Joure. Tjetske ged. 27 november 1755 te Joure. Imke ged. 1 oktober 1757 te Joure. Cornelis ged. 6 augustus 1759 te St. Nicolaasga. Tjetske ged. 12 mei 1762 te Joure. zie nr. 220. Klaas ged. 17 oktober 1765 te St. Nicolaasga. Jochim ged. 10 november 1769 te Joure. 442 Epke Rijmens geh. 9 en 7 januari 1757 te Heeg/Bakhuizen met 443 Grietje Pieters ovl. 8 december 1808 te Rijs. uit dit huwelijk: Vroukje ged. 24 november 1758 te Heeg. jong overleden. Froukje ged. 15 december 1762 te Heeg. zie nr. 221. Acke ged. 18 april 1766 te Heeg. Theodora ged. 25 mei 1769 te Heeg. kinderen bij Vrouwkje: Rijmer ged. 13 januari 1750 te Heeg. jong overleden. Rijmer ged. 1 september 1751 te Heeg. 444 Cornelis Tjebbes geh. 29 juni 1739 te Rotsterhaule met 445 Trijntje Wolters (Waltes) Vos ovl. 28 december 1765 te Doniaga. uit dit huwelijk: Hardewijntje ged. 4 april 1741 te Heide o. St. Nic. Tjebbe ged. 18 april 1743 te Doniaga. zie nr. 222. 446 Cleas Tjitskes ovl. 9 maart 1782 te Doniawerstal. geh. 6 december 1748 te Huisterheide met 447 Grietsje Wiebes (Wierts) uit dit huwelijk: Joanna ged. 28 september 1749 te Joure. Marijke ged. 21 april 1751 te Heide o. St. Nic. Atje ged. 8 september 1752 te Heide o. St. Nic. jong overleden. Atje ged. 25 oktober 1753 te Heide o. St. Nic. Tjetse ged. 2 oktober 1755 te Heide o. st. Nic. jong overleden. Tjetske (zn) geb. 28 oktober 1756 te Goingarijp. geh. in 1785 met Geeske Wybes. Antje ged. 24 mei 1758 te Heide o. St. Nic. Anna ged. 23 januari 1761 te Heide o. St. Nic. 448 Jan Melchers geh. 29 maart 1758 te Bakhuizen met 449 Margarite Cornelis uit dit huwelijk: Cornelis ged. 10 februari 1759 geb. te Oudemirdum. zie nr. 224. Melchert ged. 2 juli 1761 geb. te Huiteburen. Harmen ged. 20 september 1767 te Balk. geh. in 1795 met Geeske Jans. Berent ged. 2 december 1769, geb. te Hooy- of Hogebergen. geh. in 1797 met Acke Jans. Yp (dr) ged.17 juni 1772, geb. te Hooy- of Hogebergen. Berentje ged. 14 mei 1775, geb. te Hooy- of Hogebergen. Joannes ged. 2 november 1776, geb. te Hooy- of Hogebergen. geh. met Anne ged. 26 september 1780, geb. te Hooy- of Hogebergen. geh 1800 met Geertje Wiebes. 452 Lutse Sibrants (Sijbrens) geh. 6 februari 1753 te Blauwhuis Sensmeer met 453 Jetske Harmens uit dit huwelijk: Harmen ged. 15 augustus 1753 zie nr. 226. Niske ged. 17 augustus 1755 te Oudega. Jacob ged. 19 maart 1757 te Oudega. Hette ged. 21 januari 1761 te Oudega. kinderen bij Niske: Hillebrant ged. 10 februari 1742 Sybrant ged.2 maart 1744 jong overleden. Teetske ged. 28 januari 1746 te Idsega. Sybrant ged. 24 november 1748 te Oudega. 456 Lieuwe Seckles geb. 20 december 1739, ged. te Pingjum. geh. 16 mei 1762 te Pingjum met 457 Foekje Feddes uit dit huwelijk: Sakele geb. 28 augustus 1766 Baukje geb. 29 oktober 1767 Sjoerd geb. rond 1771 zie nr. 228. Trientje geb. 23 september 1789 460 Andries Christiaan Konst geh. met 461 Geesje Mateate uit dit huwelijk: Johannes (Jan Everts) ged. 4 mei 1769 te Delden. zie nr. 230. 462 Tjalling Pieters de Boer ged. 20 augustus 1723 parochie Bakhuizen. geh. 8 januari 1764 te Staveren met 463 Akke Roukes uit dit huwelijk: Rouke ged. 2 maart 1764 geb. te Staveren. Rigt ged. 22 oktober 1765 geb. te Staveren. Antje ged.20 april 1767 geb. te Staveren. Trijntje ged. 24 februari 1769 geb.te Stavoren. zie nr. 231. kinderen bij Trijntje: Pyter ged. 18 mei 1747 geb. te Staveren. kinderen bij Fetje: Petrus ged. 12 januari 1755 geb. te Staveren. Joannes ged. 23 april 1758 geb. te Staveren. 466 Harmen (Hermannus) Jacobs Gras geh. 13 mei 1759 te Steggerda met 467 Hebeljen (Ebeltien) Claasen Schokker uit dit huwelijk: Jacob ged. 18 april 1760 te Steggerda-sloot. Annigjen ged. 1 september 1761 te Steggerda-sloot. zie nr. 233. Nicolaus direkt overleden te Blesdijke. Arent ged. 16 februari 1765 te Blesdijke. geh. in 1787 met Siebrig Eyses. Mathias ged. 13 juni 1766 te Steggerda. Gijsberta ged. 15 januari 1768 te Steggerda. Claasjen ged.10 oktober 1769 te Steggerda. Joannes ged. 12 augustus 1772 te Steggerda. Franciscus ged 14 oktober 1774 te Steggerda. Geert ged. 1 juli 1777 te Steggerda. 468 Tietse Durks geh. met 469 Tierkjen Tierts uit dit huwelijk: Durk ged. 12 februari 1764 te Makkum. zie nr. 234. Tiert ged. 17 juni 1766 te Makkum. Marje ged. 15 november 1771 te Makkum. Mink ged. 15 januari 1774 te Makkum. 472 Hans Sjoukes geh. 23 september 1736 met 473 Rinske Rintjes uit dit huwelijk: Reinske ged. 8 augustus 1737 geb. te Rijs. Antje ged. 17 januari 1739 geb. te Rijs. Jacob ged. 25 augustus 1741 geb. te Rijs. Stintje ged. 28 september 1743 geb. te Rijs. kinderen bij Stijntje: Femme ged. 4 oktober 1723 Agatha ged. 13 maart 1726. geb. te Rijs. Firminus ged. 23 september 1728 474 Lambert Dirks Coldeweijer geh. 3 februari 1731 te Bakhuizen met 475 Jantje Beernts (Gerritsen)?? uit dit huwelijk: Geertje ged. 19 december geb. te Rijs. Deerkje ged. 9 mei 1733 geb. te Vierhuizen. Theodora ged. 4 januari 1737 geb. te Vierhuizen. Hendrina ged. 28 december 1738 geb. te Vierhuizen. Durksche ged. 13 april 1741 geb. te Oudemirdum. zie nr. 237. Dorike ged. 13 auustus 1742 geb. te Huiteburen. Jantje ged. 9 juni 1745 geb. te Oudemirdum. 480 Hessel Watzes geb. te Bakhuizen. ovl. te Bakhuizen. geh. 17 april 1735 te Hemelum met 481 Kornelia Jacobs geb. te Bakhuizen. ovl. te Bakhuizen. uit dit huwelijk: Antje ged. 24 juni 1736 te Bakhuizen. Watze ged. 5 oktober 1738 te Bakhuizen. Jacob ged. 24 augustus 1741 te Bakhuizen. Rienaert ged. 20 december 1743 te Bakhuizen. zie nr. 240. Fetje ged. 2 juni 1745 te Bakhuizen. Joannes ged. 3 april 1750 te Bakhuizen. 482 Jouke Lijkles geb. te Oudemirdum. ovl. te Oudemirdum. geh. met 483 Marijke Harmens ovl. te Oudemirdum. uit dit huwelijk: Oeke geb. 10 mei 1749 te Oudemirdum. zie nr. 241. 486 Warner Harmens geh. met 487 Tjerkje Fongers uit dit huwelijk: Grytje geb. 16 november 1741 te Rijs. Acke ged. 4 januari 1744 te Rijs. geh. in 1775 met Reyn Lammerts. Harmen ged. 22 januari 1746 te Rijs. Aaltje ged. 11 augustus 1748 te Rijs. Pietje (Petronella) ged. 17 oktober 1752 Parochie Bakhuizen. zie nr. 243. 508 Cornelis (Knelis) Jans geh. 2 februari 1727 te Goingarijp en/of 6 februari 1727 te Huisterheide met 509 Frouck Foockes uit dit huwelijk: Jan ged. 22 februari 1728 te Heide o. St. Nic. geboren te Broek. Jeltje ged. 4 maart 1730 te Heide o. St. Nic. Harmen ged. 9 juni 1732 te Heide o. St. Nic. zie nr. 254. Jacob ged. 6 mei 1737 te Heide o. St. Nic. 510 Dirk Hendriks geh. met 511 Rigt Sieberens uit dit huwelijk: Antje ged. 11 februari 1737 te Heide o. St. Nic. jong overleden. Antje ged. 10 september 1738 te Heide o. St. Nic. zie nr. 255. Sieberen ged. 3 november 1741 te Heide o. St. Nic. Hendrik ged. 5 september 1745 te Heide o. St. Nic.
Naar vorige generatie Naar volgende generatie