? דמוע םזיכרנאה המ לע 2 'א


? םזיכרנאה לש תיצמתה אוה המ 1.2 'א
? תוריחה תא םישיגדמ םיטסיכרנאה עודמ 2.2 'א
? תונגראתהב םיכמות םיטסיכרנאה םאה 3.2 'א
? "תטלחומ" תוריחב םילגוד םיטסיכרנאה םאה 4.2 'א
? ןויווש דעב םיטסיכרנאה עודמ 5.2 'א
? םיטסיכרנאל ךכ לכ תובושח תוירדילוסהו הווחאה עודמ 6.2 'א
? ימצע רורחישב םילגוד םיטסיכרנאה עודמ 7.2 'א
? היכרריהל דגנתהל ילבמ טסיכרנא תויהל רשפא םאה 8.2 'א
? םיצור םיטסיכרנאה הרבח לש גוס הזיא 9.2 'א
? ךב גשוי המו היכרריהה לוטיב לש תועמשמה היהת המ 10.2 'א
? הרישי היטרקומד דעב םיטסיכרנאה בור עודמ 11.2 'א
? הרישי היטרקומדל הביטנרטלא אוה סוזנסנוק םאה 12.2 'א
? םיטסיביטקלוק וא םיטסילאודיבידניא םיטסיכרנאה םאה 13.2 'א
? תקפסמ הניא voluntarism ישפוח ןוצרמ תופתתשה - תויתובדנתה עודמ 14.2 'א
? "ישונאה עבטה" םע המו 15.2 'א
? לועפל לכויש ידכ םימלשומ םדא ינבל קוקז םזיכרנאה םאה 16.2 'א
? דקפתל לכות תישפוח הרבחש ידכמ םישפיט ידמ רתוי אל םדאה ינב בור םאה 17.2 'א
? רורטב םיכמות םיטסיכרנאה םאה 18.2 'א
? םיטסיכרנאה לש תירסומה הפקשהה איה המ 19.2 'א

ויתודמע תא יתיצמת ןפואב תואיבמ ילש ב"פ לש תואבה םילימה
.ותוא םיעינמה תונויערה תאו םזיכרנאה לש תוישעמה

ןהל עמשנ אלו תודוקפ ןתונ אל ,תירסומ שפנ לעב ,םדאה
. . .וב עגונ אוהש המ לכ םהזמ ,הפגמ ומכ ,חוכה
תמאו שפוח ,הבוט הדימ ,ןורשיכ לכ הליערמ תעמשמהו
.ינכמ טמוטואל תישונאה תומדה תאו דבעל םדא לכ תכפוה

ההובג תופידע םינתונ םיטסיכרנא ,ילש לש וללה תורושב גצומש יפכ
לכ לש תוידוחיל םיסחייתמ םה .תלוזל םגו םמצעל הב םיצור ,תוריחל
םה .רתויב בושחה ישונאה טביהכ ,ונימב דיחיל ותוא השועה ,טרפ
העפות איהו קיר ללחב תמייקתמ הניא תאז תוידוחייש ךכב םיריכמ
רחאמ תירשפא יתלב תאזה תוידוחייה ,יתרבחה רשקהה אלל .תיתרבח
.לודגלו םיקפוא ביחרהל ,חתפתהל ידכ םירחא םדא ינבל קוקז טרפהו

לש וזל םינושה םיטרפה לש תוחתפתהה ןיב ןילמוג יסחי שי ,ךכל רבעמ
רוזעל םילוכי תעב הבו תמיוסמ הרבח ךותב םיבצועמו םילדג םה :הרבחה
םיטרפה תאו םמצע תא ןכו) וז הרבח לש םינוש םיטביה בצעלו תונשל
םיטרפ לע תססובמ הנניאש הרבח .םהיתונויערבו םהישעמב (םירחאה
תרסחו תינקיר היהת םהיתונויערו םהיתומולח ,םהיתווקת ,םיישפוח
אוה . . . ישונא טרפ לש ולודיג" :ךכ תאז חסינ ןיצקוב ירומ .תוינויח
הירואית לכ ,ןכל ."קלח םיחקול טרפה םגו הליהקה םג וב ףתושמ ךילהת
.תבזוכ איה טרפה לע קר וא הרבחה לע קר תססבתמה תיטילופ

רשקל דעוימ רבעה ןמ םיינכפהמ לש םמשב םיאבומה םיברה םיטוטיצה]
תרוסמ םע תוחיכש תולאשל תובושת – FAQ-ה לעפמ תאו ארוקה תא
[.וז הכורא

,היתויורשפא אולמ תא אצמת טרפ לכ לש ותוידוחיי תוחתפתהש ידכ
לש בוליש לע תססובמה הרבח רוציל חרכהה ןמש םיבשוח םיטסיכרנאה
.(תוירדילוס) הווחאו ןויווש ,תוריח :םיאבה תונורקעה תשולש

תויתריציה ,תישונאה היצנגילטניאה לש האלמ החירפל תינויח תוריחה
תורשפאה תלילש ועמשמ רחאה די לע טלשנ תויהל .ימצעה דובכהו
תא חתפלו לודגל הדיחיה ךרדה איהש יאמצע ןפואב לועפלו בושחל
,תישיא תוירחאו תונשדח הקינחמ םג וזכ הטילש .טרפה לש ותוימצע
תוחתפתהה ברימל האיבמש הרבח ,ךכו .תוינוניבו תוימרופנוקל הליבומו
.תורמו היפכ לע אלו ןוצרמ תודגאתה לע חרכהב ססבתת תוימצעה לש
תצמת ינאילג י'גיאול ."ירמגל ישפוחו ירמגל יפותיש" :תאז תצמת ןודורפ
."תודגאתהה שפוח לש תרגסמב טרפה לש הימונוטוא אוה םזיכרנא" :ךכ

,טרפה לש תוימצעה לש האלמה תוחתפתהל תיחרכה איה תוריחה םא
שפוח תויהל לוכי אל .תיתימא תוריח םייקתתש ידכ יחרכה ןויוושהש ירה
ףירח ןויווש יאב העוגנו תודמעמל תקלוחמה תיכרריה הרבחב יתימא
תרמצב םיאצמנה - םיטעמ קר ,וזכ הרבחב .תויוכזבו חוכב ,רשועב
םידבע השעמל םה ראשהש דועב ,יסחי ןפואב םיישפוח םה - היכרריהה
החידב קר איה תוריחה - םזילטיפקב ומכ - ןויווש אלל ,ןכל .הצחמל
.ךנודא היהי ימ רוחבל תורשפאב קר אוה שפוחה רתויב בוטה הרקמבו
תמאב םיישפוח םניא הטילאל םיכייתשמה םג ולאכ םיאנתב ,ךכמ רתוי
בור יכ ,המימשמו תרעוכמ ,האופק הרבחב תויחל םינודינ םהש ינפמ
טרפה לש תוידוחייהו רחאמ .תוצירעה ןוטלשל םינותנו םירכונמ הירבח
,םירחא םיישפוח םיטרפ םע םיפנע םירשק ךות קר אלמ ןפואב תחתפתמ
לש תורידנה ללגב קר ולו תולבגומ הטילאה ינב לש תוחתפתהה תויורשפא
הלאשב ןדה 5.2 'א ףיעסב - אשונב דוע) .םתביבסב םיישפוח םיטרפ
("? ןויווש דעב םיטסיכרנאה עודמ"

ףותישו ישפוח ןוצרמ הדובע :תידדה הרזע עמתשמ הווחאמ ,ףוסבל
רדעהב ,לבא .תויוניינעתהו תורטמ ןתוא םיקלוחה םירחא םע הלועפ
הזב הז םירחתמה תודמעמ לש הדימריפל תכפוה הרבחה ןויוושו תורח
.היכרריהב ןהמ תוכומנה לע תונוילעה תובכשה לש הטילש לע תססובמו
םדא" ,"טלשנ היה וא טולש" הז ,וננויסינמ םיעדוי ונאש יפכ ,וזכ הרבחב
לע חפוטמ "סג םזילאודיבידניא" ,ןכל ."ושפנל דחא לכ"ו ,"באז םדאל
ולא תא םיניוע תיתחתבש ולאשכ ,הליהקל תוכייש תשוחת ןובשח
אל ולאכ םיאנתב .םתחתמש ולאמ םידחפמ תרמצבש ולאו םהילעמש
ךותב תיקלח תוירדילוס קר אלא תיתרבח ללכ הווחא תויהל הלוכי
6.2 'א ףיעס ) .התוללכב הרבחה תא השילחמה ,םיביריה תודמעמה
("?םיטסיכרנאל הבושח הכ תוירדילוס עודמ" הלאשה לא הנוע

.ימצע-לוטיב וא תימצע-הברקה עמתשמ אל תוירדילוסמש שיגדהל בושח
ונלוכ ,םיטסיאוגא ונלוכ" :וירבדב וז הדוקנ ריהבה הזטלמ וקירא
קופיסה תא אצומ טסיכרנאה ,לבא .ונלש ימצעה קופיסה תא םישפחמ
לכוי הב [תידיתע] הרבח ןעמלו ללכה תבוטל קבאמב רתויב ברה ימצעה
,םיליכשמ ,םיטנגילטניא ,םיאירב םדא ינב תרבחב ויחא ןיב חאכ תויהל
םידבע ןיב םייחמ ןוצר עבשש ימו לגתסמש ימ ,תאז תמועל .םיחמשו
."הזכ תויהל לוכי אלו טסיכרנא ונניא םידבע לש םלמעמ םיחוורמ הנהנו
ונא וילע תכלה בכוכו םירחאה םדאה ינב אוה יתימא רשוע ,טסיכרנאל
.םייח

העמשמ ןיא - תוילאודיבידניאה – טרפה לש ותוידוחיי דוביכ
תונויער וא םדא ינבש םיבשוחה םיטסילאידיא םה םיטסיכרנאהש
םיחתפתמו םיחמוצ תונויערו תוילאודיבידניא .הרבחל ץוחמ םיחתפתמ
םיירמוח ןילמוג יסחימ האצותכ תמיוסמה הרבחה ךותב
.ליעפ ןפואב םיחתנמו םישרפמ *םדא ינבה םתוא םיילאוטקלטניאו
תונויערש ךכב הריכמה ,תיטסילאירטמ הירואית ןכל אוה םזיכרנאה
ורפס) .תיתבשחמ תוליעפמו םייתרבח ןילמוג יסחימ םיחמוצו םיחתפתמ
ןיבש דוגינה לע יסאלק ןויד ליכמ "הנידמהו םיהולא" ןינוקב לאכימ לש
(.םזילאידיאו םזילאירטמ

םוש אלו םדא ינב ורציי תיטסיכרנאה הרבחה תאש איה רבדה תועמשמ
:ךכ תאז חסינ ןמקרב רדנסכלא .תואיצמל ינוציח ןורקע וא ןוילע חוכ
ינב ןיב םיסחיב לכמ תוחפ דועו ומצעמ םעפ יא ןגראתה אל רבד םוש"
יפ לע תאז םישוע םהו רבד לכ םינגראמש ולא םה םדאה ינב .םדא
."םירבדה בצמ תא םתנבהו םהיתודמע

ינב לש תלוכיה לעו תונויערה לש םחוכ לע ססבתמ םזיכרנאה ,ךכיפל
.ןוכנכ םיכירעמ םהש המ ךמס לע םהייח תא תונשלו םהיפל לועפל םדא
.תוריחה לע ססבתמ םזיכרנאה ,רוציקב וא

?םזיכרנאה לש תיצמתה אוה המ 1.2 'א

תוכמס אלל" וא "םיטילש אלל" העמשמ "היכרא-נא" ,וניארש יפכ
לש תוכמס – המצעלשכ "תוכמס" דגנ םניא םיטסיכרנא ."(תיכרריה)
הניא ,םהימודו ,םימכח םישנא ,תויונמוימ ילעב ,ידוחיי עדי ילעב םיחמומ
לע תופכל חוכ וזכ תוכמס ילעבל קינעהל הרומא איה ןיא םג ךא הלוספ
(.וז הנחבה לע בחרוי .1 'ב ףיעסב) .םהיתוצלמהל םאתהב לועפל םירחא
.(תורמ) תויתוכמס דגנ אוה םזיכרנאה ,תיצמתב

אל םדא ןב ףאש םינימאמ םהש ינפמ תויתוכמס דגנ םה םיטסיכרנאה
םיטסיכרנאה" :ןוארב ןזוס לש החוסינב וא ,ותלוז לע טולשל ךירצ
הטילשה ."ישונאה טרפה לש יעבטה ךרעבו ימצעה דובכב םינימאמ
ןוצרה תא הפיפכמ איהש רחאמ ,הזבמו הליפשמ ,העבט םצעמ ,תלוזב
תאו ימצעה דובכה תא תסרוה ךכו ,טילשה לש ולאל טלשנה לש טופישהו
.תישיא הימונוטוא לש עקר לע קר חתפתהל םילוכיה תימצעה הכרעהה
אוהש לוצינל ,הליבומ םג ללכ ךרדבו ,תרשפאמ הטילש ,ךכל ףסונב
.יתרבחה גראמה תוררופתהו תולד ,ןויווש-יא לש שרושה

תירדילוס הרבחל הריתח איה "םייבויח םיחנומב" םזיכרנאה לש תוהמה
תאו םתוריח תא ברימל םיחתפמה םיווש ןיב ןוצרמ ףותיש לע תססובמה
.תידוחייה םתוימצע

-יטנאל חתפמה אוה םיווש ןיב הלועפ ףותישש ןעט ןינוקב לאכימ
ךרעה תא ןגהלו חתפל םילוכי ונא הלועפ ףותיש תועצמאב .תויתוכמס
ףא יכ .ונתוריח תאו ונייח תא רישעהלו םיידוחיי םיטרפכ ונלש ימצעה
ןיחבי אל םא וייחב התוא םישגהלו ולש תוינמוהב ןיחבהל לוכי אל דחא
.תלוזה רובע התמשגהב הלועפ ףתשי אלו תלוזה לצא המויקב

שי םדא ינבלש ךכב םיריכמ םג םה תויתוכמס דגנ םיטסיכרנאה דועב
טלמיהל םילוכי ונניא .הז לע הז םיעיפשמ םהשו יתרבח עבט
לוטיב" :ןינוקב ונריכזמש יפכ וזה תידדהה העפשהה לש "תוכמסה"מ
ללכ םינומהל שפוחב םילגוד ונא רשאכ .תוומ היהי תידדהה העפשהה
םיטרפש תויעבטה תועפשההמ תחא ולו לטבל םיעיצמ ונא ןיא ללכו
,תויתוכאלמה תועפשהה לוטיבב םיצור ונא .הז לע הז םיליעפמ תוצובקו
ןיבמ ולא ,תורחא םילימב וא ."תויושרהו ,קוחה ,רתיה תויוכז ילעב לש
.תיכרריהה תוכמסהמ תועבונה תועפשהה

?תוריחה תא םישיגדמ םיטסיכרנאה עודמ 2.2 'א

שפוחה לש יטאנפ דיסח"כ טסיכרנאה תא ןייפאל רשפא ןינוקב יפ לע
ימצעה דובכה ,היצנגילטניאה הב הדיחיה הביבסה לאכ וילא סחייתמש
םירוצי םה םדאה ינבו רחאמ ."חורפל םילוכי םדאה ינב לש רשואהו
בושחל םהלש תונמדזהה תלילש םג איה םתוריח תלילש ,םיבשוח
.שונא ינבכ םייקתהל םהלש תורשפאה םצע תלילש םצעב איהש ,םמצעב
המא לש םילימבו ונלש תוישונאה לש האצות אוה שפוחה ,םיטסיכרנאל
ןמ הנוש ותויהל תימצע הרכה שי םדאלש הדבועה םצע" :ןמדלוג
יוטיבלו תוריחל הגרעה .ישפוח ןפואב לועפל ןוצרה תא תרצוי ,םירחאה
."תיטננימוד תיסיסב הנוכת איה ימצע
לש תואמצעה תאו ימצעה דובכה תא לואגל עיצמ" םזיכרנאה וז הביסמ
םדאה לוכי ישפוח ותויהב קר .תויושרה לש השילפ וא הלבגה לכמ טרפה
חוכה תא ןיבהל םדאה ליכשי ישפוח ותויהב קר .ותמוק אלמל לודגל
סיסבה םהשו ונלוכ תא םידגאמה םייתרבחה םירשקה לש יתימאה
."םיילמרונ םייתרבח םייחל יתימאה

תא גישהל םירתוחה םיטרפ ועמשמ שפוח ,םיטסיכרנאה יבגל ,ךכיפל
תא תמדקמ וזכ היישע .(םירחא ןובשח לע אלש) םכרד יפ לע םתבוט
קר .םהייחו םמצע יבגל םיטילחמ םהשכ םיטרפה לש המצועהו תוליעפה
רשאכש ינפמ ,תאזו .תנווגמ תישיא תוחתפתה חיטבהל הלוכי תוריח
תא ליעפהל םהילע ,םהלש תוטלחהל םיעיגמו םמצע תא םילהנמ םיטרפ
איה תוריח .םיברועמה םיטרפה תא ררועלו חתפל קר לוכיש רבד םחומ
רצות םג איהש ,טרפה לש תלוכיה לש יברימה חותיפל םדקומ יאנת
תישפוח הרבח .התועצמאבו הרבחה ךותב קר הגישהל רשפאו יתרבח
ורישעיו הליהקה תא ובצעי םדיצמ רשא םיישפוח םיטרפ חימצת האירב
.תבכרומ איה םהמ םיטרפה ןיב םייתרבחה םיסחיה תא

ןניא" יתרבח רצות ןתויהב טרפה תויוריח יכ :ןייצמ רקוט ףלודור
וכפהשמ קר אלא ,ריינ תסיפ לע ובתכנו קוחב ועבקנש ללגב תומייקתמ
לש המילא תודגנתהב לקתנ םהב עוגפל ןויסינ לכ רשאכו קצומ לגרהל
דציכ עדוי טרפה רשאכ ודבכל תלוזה תא חירכמ טרפה . . . .הייסולכואה
םג דימת ןוכנ היהו ,םייטרפה םייחב ןוכנ רבדה .םדאנבכ ודובכ לע ןגהל
."םייטילופה םייחב

סחייתמ ךכו .הל הצוחמ אלו הרבחה ךותב קר תחתפתמ תוריחה ,רוציקב
:ןי'צקוב ירומ הזל
תירוטסיה הפוקתב *םדא ינבל שיש ,הימונוטואהו תולתה-יא ,שפוחה"
תוחתפתה איהש. . . תכשוממ תיתרבח תרוסמ לש רצות איה תמיוסמ
בושח דיקפת םיאלממ םיטרפש שיחכהל אב הניא וז הנעט .תיביטקלוק
םיצפח םה ןכא םא תושעל םהילעש המ קוידב הז ןכש ,וז תוחתפתהב
."םיישפוח תויהל

חומצל לכוי הב המיאתמה תיתרבחה הביבסל קוקז שפוח ,לבא
לע תססובמה (תרזובמ) תיזוכיר-אל תויהל תבייח וזכ הביבס .חתפתהלו
רחאמ ,תאזו .התוא םיעצבמש ולא ידי לע הדובעה לש רישי לוהינ
ותוהממ אוה ימצע לוהינש דועב ,תיכרריה תויתוכמס העמשמ תויזוכירש
לכב שומיש ושעי םיברועמה םיטרפהש חיטבמ ימצע לוהינ .שפוחה לש
היכרריה ,ךכל דוגינב .תוילכשה ולאב דחוימב – ןתוא וחתפיו םהיתולוכי
תוליעפה תא הפילחמ םיטעמ לש הבישחהו תוליעפהש הזל תמרוג
,ןאולמב םהיתולוכי תא חתפל םוקמב ,ךכו .םיברועמה ללכ לש הבישחהו
תא תאכדמו תובישח ירסחו םיילושל בורה תא תכפוה היכרריהה
.םתוחתפתה

.הנידמה ןוטלשל םגו םזילטיפקל םג םידגנתמ םיטסיכרנאה וז הביסמ
העיפומ הטירוטואה" :רואפ ןאיטסבס יתפרצה טסיכרנאה ןייצש יפכו
,הנידמה ןוטלשב תאטבתמש ,תיטילופה :תוירקיע תורוצ יתשב
ססובמ הנידמה ומכ ,םזילטיפקה ."יטרפה ןיינקב תאטבתמש ,תילכלכהו
תא רומשל אוה התילכת םצעש דבועה לע סובה לש תיזוכיר תוכמס לע
רבדה תועמשמ .הדובעה תא םיעצבמה ולא לש םדי גשיהל רבעמ לוהינה
יאנתב קר ירשפא םידבועה לש אלמו יפוס רורחיש"ש איה ןינוקב יפ לע
לע ,תועקרקה ללוכ רוציה יעצמא לכו םלגה ירמוח ,רמולכ ,ןוהה םרחויש
."םידבועה ללכ ידי

לש יטרפ ןיינקל דגנתהל בייח יבקע טסיכרנא" :יקסמוח םעונ ןעט ,ךכיפל
רחאמ ,וז הטיש לש רחאה ביכרמה איהש רכשב תודבעלו רוציה יעצמא
ןפואב תושעיהל הרומא הדובעהש ןורקיעה םע דחא הנקב םילוע םניאו
."םינרציה לש הטילשו לוהינ ךות ישפוח

הב תיתוכמס-אל הרבח םיטסיכרנאה רובע התועמשמ תוריח ,ןכל
לש תוכמסה םה ,רמולכ .ימצע-לוהינ םימייקמ תוצובקו םינושה םיטרפה
ךכמ עמתשמ ,תישאר :דחוימב תובושח תוכלשה שולש ךכל שי .םמצע
,רמולכ .היפכ יעצמא תלעפה לע ססבתת אל תיטסיכרנא הרבחש
לועפל טרפה תא "ענכשל" ידכ הב ושמשי אל ,תומילאב םויא וא ,תומילא
לכב םיכמות םיטסיכרנאהש םג עמתשמ ,תינש .תוליעפמ ענמיהל וא
תודסומל םג םידגנתמ ןכלו ומצע לע טרפה לש תונובירב ףקות
,תישילש .היכרריה לע תוססובמה ,רמולכ .הפוכ-תוכמס לע םיססובמה
לשב קר איה "הנידמה להנימ"ל םיטסיכרנאה תודגנתהש רבדה תועמשמ
םה ןיא .יכרריהו יזוכיר אוהש יטרקורויב ןוגראו לשמימ לכל םתודגנתה
-יא) תרזובמ היצרדפנוק תועצמאב ימצע להנימל ללכו ללכ םידגנתמ
םה דוע לכ grassroots םיימוקמ םייתליהק םינוגרא לש (תיזוכיר
(ינוטלש-יטילופה) חוכה תרבעה תענומש הרישי היטרקומד לע םיססובמ
,ןכ לע .תוריח לש הכופיה איה (הפוכ) תוכמסש רחאמ ,תאזו ."םיגיצנ"ל
תוכמסה לש המוד הרבעה לע תססובמה ,ןוגרא תרוצ לכ ,המצעלשכ
לש םדובכבו םתוריחב תישממ העיגפ הווהמ ,םירחאל חוכ ליעפהל
.לעפוישכל רתוי דוע הרומח העיגפל םויא הווהמו הל םיפופכה

הב הדיחיה תיתרבחה הביבסכ שפוח ררוש הב הביבסב םיאור םיטסיכרנא
בור .יוטיב ידיל עיגהל לוכי ישונאה ןווגימה הבו םדאה דובכ תואגל לוכי
,םיישפוח םניא הנידמה תודסומו םזילטיפקה ידי לע םיטלשנה םדאה ינב
םהיתויטנש םיחיטבמ ותוא תרמשמה היכרריההו יטרפה ןיינקהש רחאמ
ןוצרל םיפופכ ויהי וזכ הרבחב םדאה ינב בור לש טופישה תלוכיו
ךכל םימרוגו םתוריח תא רומח ןפואב ליבגמ הז רבד .םהינודא
תוילאוטקלטניאה ,תויזיפה תולוכיה שומימו האלמ תוחתפתהש"
"םיירשפא יתלב ,ונתיאמ דחא לכ לצא םודר ןפואב תומייקה ,תוירסומהו
בחרומ (םגרותישכל 'ב קרפבו ירוקמה FAQ-ב B קרפב) .ןינוקב ירבידמ -
(.הנידמה ןוטלש לשו םזילטיפקה לש יתוכמסהו יכרריהה יפואה לע ןוידה

?תונגראתהב םיכמות םיטסיכרנאה םאה 3.2 'א

.םיירשפא יתלב םייתימא שונא ייח הריבח/תודגאתה רדעהב !ןכ טלחהב
'גרו'ג .המיאתמ תינוגרא תרגסמו הרבח ילב םייקתהל הלוכי הניא תוריח
ונילע םייחה ןמ תועמשמה אולמ תא תוצמל ידכ"ש ךכ לע עיבצה טראב
.םירחאה םע םימכסהל עיגהל ונילע יכ רבדה תועמשמו ,הלועפ ףתשל
;הרקיעמ תכרפומ שפוחה תלבגה םעמשמ ולאכ םימכסהש החנהה ,לבא
שפוחה תלעפה תועצמאב איה ולא םימכסהל העגהה ,רבד לש וכופיה
.[תודגאתהה שפוח אוה ולש םייוטיבה דחאש] "ונלש

םימכסה תתירכש רמואה (אמגוד) 'ןורקע' איצמהל םיכלוה ונא םא"
ינב לע 'רסוא' אוהו רחאמ תוצירעל ךכב ךפוה שפוחהש ירה שפוחב תעגופ
םע לייטל תכלל רשפא יא ,המגודל .תוימוימויה תואנהה בור תא םדא
העשב םיוסמה השיגפה םוקמב תויהל שארמ םכסההש ינפמ רבח
תא ליעפהל ןפוא םושב לוכי ינניא םג .תוריחה ןורקעב עגופ תמיוסמ
תפתושמ הלעפה םשלש ינפמ ,ימצעב קר רשאמ תרחא הרוצ םושב יתלוכי
ךרוצה עמתשמ ךכמו תלוזה םע הלועפ ןווכמ ןפואב ףתשל ילע םירחא םע
דיימ םיאור .הזה המודמה 'שפוחה ןורקע'ב העיגפ בוש – והשלכ םכסהב
,התוא אטבמ אלא - יתוריח תא ליבגמ אל ינא .ידרוסבא אוה הזכ ןועיטש
."לייטל תכלל רבח םע עבוק ינאשכ

תמגודכ םיטסיכרנא ,[ונכרד תא םימלוהה] םהינימל םינוגראל רשאב
םהש אלא (תיתורירש) תוכמס םירצוי אל םהש קר אל"ש םיסרוג הזטלמ
הסנתמ ונתאמ דחא לכ הב הדיחיה ךרדהו ,וזכ העפותל הדיחיה הפורתה
תפתושמ/תיביטקלוק הדובעב ליעפ דיקפת עדומ ןפואב אלמל לגרתמו
."םיגיהנמ לש םהידיב יביספ ילכ תויהלמ לודחלו

הרזומ תוארהל היושע תונגראתהב םידדצמ םיטסיכרנאש הדבועה
ןמ אצוי אלל טעמכ ,הבש הרבחב םייח ונאש ךכמ עבונ הז ,לבא ,הליחת
הזש ךכל דחא דצמ םרוג רבדה .תויתוכמס ןה ןוגראה תורוצ לכ ,ללכה
םה םיטסיכרנאש החנהל ינש דצמו ידיחיה תונגראתהה ןפואכ הארינ
אוה ןובשחב םיאיבמ אל ללכ ךרדבש המ .תונגראתה תרוצ לכ דגנ חרכהב
גוס ךותב חתפתהש ,ירוטסיה רצות אוה לבוקמה תונגראתהה ןפואש
.הטילשו לוצינ םה הב םיישארה םיעינמהש םייוסמ הרבח

הרבח לש הזכ גוס ,ןיינעה תא ורקחש םיגולופורתנאו םיגולואיכרא יפל
לחה ןוגרא לש הזכ גוס .םינש םיפלא תשמחכ ינפל דע םייקתה אל
לע וססבתהש תונושארה תויביטימירפה תונידמה תמקה םע עיפוהל
םיפדוע רציל הלחה םידבעה לש םתדובע רשאכ הרק רבדה .תודבעו שוביכ
דמעמ לש ותסנרפל שורדה תא תוסכל ולכיש ךכ םילודג קיפסמ ויהש
-םדקו םדא ינב לש תורבח ,םינש יפלא תואמ ךלהמב ,ךכל םדוק .טילש
ףותיש לש תונוש תורוצ לע ססבתמה ,"ינגרוא" ןפואב ומייקתה םדא
למעה ירפ תקולחו ,היחמה יעצמאל תישפוח השיג ,תידדה הרזע ,הלועפ
לש גרדמ יאדוו היה ולאכ תורבחבש תורמל .םיכרצה יפ לע ףתושמה
לש גוסהמ תויכרריה ןהב ויה אל ,ליג לע רקיעב ססובמה יתרבחה דמעמה
יתרבח דוביר ורציו השינע ידי לע ופכנש םידסוממ תופיפכ-הטילש יסחי
.רחא יתרבח דמעמ ידיב דחא יתרבח דמעמ לש ולוצינ תא רשפיאש הזכ

םינוהמית לש תוצובק המכ טעמל) םיטסיכרנאהש ןאכ שיגדהל בושח
הרזח"ל םיפיטמ םניא (םיטסיביטימירפ-וכרנא םיארקנה םהיניב
אוה יתוכמס-יכרריהה ןוגראה ןפואש םינייצמ קר ונא ."ןבאה תפוקתל
ןיא .םדאה לש תיתרבחה היצולובאה ךלהמב ,תיסחי ,תרחואמ תוחתפתה
.דעל ךשמי הזכ ןוגריא ןפואש ונילע "רזגינ"ש החנהל ינויגה סיסב םוש
,תיתוכמס תוגהנתהל "תיטנג םיתנכותמ" םדא ינבש םיבשוח אל ונחנא
.וז הנעטב תכמותה איהש תודע םוש אצמנב םג ןיאו תינפקותו תיתורחת
תוגהנתה סופד הזש ךכ לע םיעיבצמ רופס אלל םיאצממ ,רבד לש וכופיה
ונממ ררחתשהל םג ןתינ הזכ ותויהבו דמלנ וא יתרבח ןפואב הנקומה
הקיטנגהש העדב םיקיזחמ ונניאו םיטסילטפ ונניא .(תונוש םיכרדב)
תלוכי לש תועמשמב ישפוח ןוצר שיש העדב םיקיזחמ ונא .לכה תעבוק
םה וב ןפואה ללוכ – םירבד םישוע םה וב ןפואה תא תונשל םדא ינב
.הרבחה תא םינגראמ

רחאמ ,יחכונה ןמ רתוי בוט ןוגריאל הקוקז הרבחהש ךכב קפס לכ םג ןיא
םג ומעו עירכמה בורה ידי לע רצוימה רשועה בור ולא םיפורט םימיבש
טועימל םינקומ ,טולשל תרשפאמה המצועהו םירחא לע תופכל חוכה
םרוגה רבד – תיתרבחה הדימריפה תרמצב אצמנה ןטק יטסיטילא
םלוסה לש ותיתחתב םיאצמנה ולאל דחוימבו ,ראשה לכל לבסו רוסחמל
התטילש תועצמאב הייפכה יעצמאב תטלוש וז הטילאש ללגב .יתרבחה
תא אכדל החילצמ איה ,(3.2 'ב קרפ ואר) הינונגנמו הנידמה תודסומב
רחא וא הזכ הדימ הנקב תשחרתמה העפות – ויתולבסמ םלעתהלו בורה
לש הטילשה תחת םיאצמנה םדא ינבש אלפ אל .תיכרריה תונגראתה לכב
.שפוחה תלילש לשב ןהל האניש םיחתפמ תויתוכמס-תויזוכיר תורגסמ

ןפואב תנגרואמ תיטסילטיפקה הרבחה" :ךכ תאז חסינ ןמקרב רדנסכלא
םיבאכ שי ףוגה לש דחא קלחבש תעב ומכ – םילבוס םלוכש עורג ךכ לכ
ינפמ תוניסח ןיא דוגיא וא ןוגרא ףאל . . .הלוח התאו יווד ףוגה לכ זאו
םיטרפ םילבוס הנממ ,תומלעתה וא יוכיד ,היילפה לש תואצותה
ילוחה – תבאוכ ןשמ תומלעתה ומכ הומכ ךכמ תומלעתה .הב םיללכנה
תיטסילטיפקה הרבחב הרוקש המ קוידב הז ,לבא ."ךלוכ תא ףופאי
."היקלח לכב השפ ילוחה" ,ןכאש איה האצותהו

םהל הפולחכו תויתוכמס ןוגרא תורוצ םיחוד םיטסיכרנא ,ולא תוביסמ
דואמ דע הבושח תישפוח המכסה .ישפוח ןוצרמ תויודגאתהב םיכמות
ףתשמה היולת יתלב תושי אוה דחא לכשכ קר" :ךכ הז תא קמנמ ןמקרבו
לגוסמ ,םיפתושמ םיסרטניא לשב [ישפוחה] ונוצרמ םירחא םע הלועפ
תועמשמ "יטילופה" םוחתב ."ותלוכי אולמבו הכלהכ דקפתל םלועה
ביחרנ םהילע – תיביטרדפנוק תודגאתהו הרישי היטרקומד רבדה
הרישי היטרקומד .הל יוטיבו תוריחה לש תיעבטה הביבסה םהש ,ךשמהב
תוריחש ינפמ יחרכה יאנת איה (תיתופתתשה םג םיתיעל תארקנה)
םיפתתשמה םילוכי התרגסמבש וזכ תוסנכתה תרוצ םיכירצמ ןויוושו
הנכמ ןיצקוב ירומש המ תא רשפאלו םיווש םע םיוושכ חכוותהלו ןודל
תונגראתה לע םייטסיכרנא לש תועד) ."תקולחמה לש יתריציה דיקפתה"
ונודיי תיביטרדפנוק תודגאתהבו הרישי היטרקומדב ךרוצה לעו תירטרביל
(.
10.2 'א9.2 'א םיפיעסב ךשמהב

? "תטלחומ" תוריחב םילגוד םיטסיכרנאה םאה 4.2 'א

לככ תושעל" לכוי דחא לכש ךכב םינימאמ אל םיטסיכרנאה .אלו אל
תויהל תויושע טרפה לש תומיוסמ תולועפש ינפמ ,"וחור לע הלועה
.תלוזה לש תוריחב העיגפ וא הלילשב תוכורכ

לע תופכל וא ,לצנל ,סונאל "שפוח"ב םידדצמ אל םיטסיכרנא ,המגודל
.אוהש גוס לכמ תויתוכמס תלעפה לובסל םינכומ ונניא םג .םירחא
,ןויוושה ,תוריחה לע םויא איה תויתוכמסו רחאמ ,רבד לש וכופיה
דגנתהל ךרוצב םיריכמ םיטסיכרנא ,(םדאה דובכ לע םג ןבומכו) הווחאהו
.יוטיב ידיל האב איה הב תרגסמ לכ לטבלו הל

טולשל "תוכז" ןיא דחא ףאל .שפוחל יוטיב הניא תוכמס תלעפה
לש הדיחיה הלבגהב . . .םלוכל שפוח" :ךכ תאז אטיב הזטלמ .םירחאב
וא םיכמות ונאש ךכמ עמתשמ ןיא . . .םלוכל שפוח לש הווש הדימ
תוצירע לש םינוש םייוטיב םהש ,דקפלו אכדל ,לצנל "שפוח"ב םיריכמ
."שפוח לש אלו

ןה – תיכרריה תוכמס לש תורוצה לכל תודגנתהה ,תיטסילטיפקה הרבחב
םדא לש ירקיעה ןייפאמה איה – (הנידמה) תירוביצה ןהו (סובה) תיטרפה
ותוהמב אוה ןתייצה .תוריחה לש יתימאה סיסבה אוה תויצ-יא .ישפוח
.דבע

? ןויווש דעב םיטסיכרנאה עודמ 5.2 'א

וזש ינפמ יתרבח ןויוושב םילגוד םיטסיכרנאה ,םדוק רכזוהש יפכ
ובתכנ תובר תויוטש ,לבא .טרפה תוריח חורפל הלוכי הב הדיחיה הביבסה
דואמ תמאב אוה וילע בושחל לבוקמש הממ הברהו "ןויוושה" אשונ לע
ונילע ןויווש גשומב םיטסיכרנאה םינווכתמ המ לע ביחרנש ינפל .רזומ
.וב םיללוכ ונניאש המ לע עיבצהל

וניאש קר אל רשא ,"תונורשיכה ןויווש"ב םינימאמ םניא םיטסיכרנאה
דיחי אוה דחא לכ .ךכל םורגל היה רשפא םא יוצר היה אל םג אלא םייק
םה היגולויבה ידי לע םימרגנה םיישיא ןיבה םילדבההש ךכל ףסונב .ונימב
יכ ?המל ךכ לכ .רעצל וא דחפל אלו . . .האנהל רוקמ םג םה ,הדבוע
םדאו שממ לש םייח ויה אל הזל הז ןיטולחל םיהזה םיטרפ ןיב םייחה
.ולשמ תונושה תולוכי שי םירחאלש חומשל קר לוכי יופש

ונא וב ןויוושהש ךכ לע םזיכרנאה ירקבממ המכ לש "תויניצרה" תונעטה
בוצע יוטיב איה הזל הז םיהז תויהל םיבייח םלוכש ועמשמ םילגוד
.םילימב שומישה לש התחשהלו ונימי לש תילאוטקלטניאה תוברתל
לש יתרבחה ןויוושה רסוחבש קדצה-יאמ תעדה תחסהל שמשמ הז תוויע
.םייגולויבה םילדבהב ןוידל ,תירטירוטוא הטיש

םיקקותשמ ונניא ללכו ללכ ."תואצותב ןויווש" דעב אל םג םיטסיכרנאה
םיהז םיתבב םירג ,םירבדה םתוא תא םילבקמ םלוכ הב הרבחב תויחל
םיטסיכרנאש תוביסה ןמ קלח .ילוכו ,םידמה םתוא תא םישבול ,הזל הז
קלח םיכפוה םהש ללגב איה הנידמה ןוטלשו םזילטיפקה דגנ םיממוקתמ
ןמקרב רדנסכלא .תישיא תוידוחי רסחו יטרדנטסל םייחה לש לודג הכ
,בותכ וניאשו בותכה קוחה אוה הטירוטוא לכ לש התמשנ" :ךכ תאז חסינ
םדאה תא םיכפוהו םלתב תכלל ונילע םיפוכה ,םיגהנמהו תרוסמה
ונלוכ . . .תוידוחי וא תואמצע אלל ,ולשמ ןוצר רסח טמוטואל
ףאו תוארשרשה תא רובשל םיחילצמ דחוימב םיקזחה קרו ,םהיתונברוק
הכילהה" תא םדקל הלאשמ לכ ןיא םיטסיכרנאל ."יקלח ןפואב קר םה
."םלתב

אל הכו הכ ןיבו ,הייפכ תועצמאב קר שממתהל לוכי "תואצותב ןויווש"
ןויווש" !ראשל רשאמ חוכ רתוי היהי םידחאלו רחאמ ןויווש הז היהי
לכלש ךכב םיריכמ ונאו רחאמ דחוימב םיטסיכרנאה לע אונש "תואצותב
.ולשמ ןיינע ימוחתו תוקושת ןכו ,תונוש תולוכי ,םירחא םיכרצ דחא
דחא םאש וילאמ ןבומ ירה .םלוכ לע לכה תא דיחאהל תוצירע וז היהת
לופיט לש "הווש" תומכ ולבקי אל םה זא ,אל רחאהו יאופר לופיטל קוקז
:ךכ תאז חסינ ןמקרב .םירחא םימוחתב םג ןוכנ רבדה ותוא .יאופר
לא . . .תויונמדזהב ןויווש אלא רבד לכמ הווש תומכ ועמשמ ןיא ןויווש"
לע היופכה תוינויוושה םע תוריחבש ןויוושה יוהיז לש תועטה תא ושעת
אלו שפוחל ןווכתמ יתימא יטסיכרנא ןויווש .רצעמה הנחמב םיריסאה
םתוא שובלל וא ,תותשל ,לוכאל ךירצ דחא לכש הנווכ לכ ןיא .תויומכל
.ןפואה ותואב תויחל וא ,הדובעה התוא תא תושעל ,םלוכ ומכ םירבדה
דחאמ םינוש םיישיא םעטו םיכרצ .ןוכנה אוה רבד לש וכופיה :ךכמ קוחר
תונמדזהה שפוח . . .ןויוושה איה איה םקפסל הוושה תונמדזהה .ינשל
."יעבטה ןווגמהו ינושה חותיפ ועמשמ תישיאה ךכרדב לועפלו אטבל

וא "תואצותב ןויווש" ןבומב "ןויווש" לש םיגשומה םיטסיכרנאה רובע
-יא" ,תיכרריה הרבחב ,תאז תמועל .תועמשמ ירסח םה "תולוכיב ןויווש"
,םזילטיפקב .הזב הז םיכורכ "תואצותב ןויווש-יא"ו "תויונמדזהב ןויווש
תורודה לש תואצותב תויולת רוד לכ ינב לש תויונמדזהה ,המגודל
אוהו רחאמ תועמשמ רסח "תויונמדזהב ןויווש"ש רבדה שורפ .םימדוקה
יתימא ןויווש ןיא ךכיפלו םירוהה רוד לש םיבאשמבו הסנכהב יולת
םינעוטה ולא .תובוחר יקנמ לש ולאל םירנוילימ יאצאצ ןיב תויונמדזהב
אצומה ביצמש םימוסחמהמ םימלעתמ תעב הבו "תויונמדזה ןויווש"ל
תיכרריה הרבחב תויונמדזהב ןויווש .תמא ישנא םניאש םיארמ יתרבחה
.הווש הלחתהה תדוקנש ךכב םג אלא חותפ לולסמהש ךכב קר אל יולת
הרבחב "תואצותב ןויווש"ה רדעיהש הז לע םיטסיכרנאה תרוקיב
ןיא ,שדחה רודה ינב לש "תויונמדזהב ןויווש" רדעהל הב ררוג ,תיכרריהה
.ךשמי םיינשה ןיב הזכ רשק ךשמי תישפוח הרבחב םגש ועמשמ

ןווגמהו תוידוחייה תשחכה ועמשמ ןיא ,תיטסיכרנאה הירואיתב ,ןויווש
ומלעי ,ססבתיו חצני ןויוושהש רחאל םאה" :בתכ ןינוקב .ישיאה
.וראשי םילדבהה ןמ קלח תוחפל ?ץרמבו תלוכיב םיישיא ןיבה םילדבהה
רמאמכ .דימתל וראשי םקלח לבא הלא ונימיב ומכ םיבר ךכ לכ אל ילוא
ןוכנ ראשי אוה ףא הארנכש רבד 'םיהז תורפ ינש חימצמה ץע ןיא' םגתפה
לע ךורע ןיעל הלוע םתובכרומש םדא ינב יבגל רתוי דוע ןוכנ רבדהו .חצנל
לש רקי באשמ הז ,ךפהל .ער תויהלמ קוחר הז ןווגמ .תוריפו םילע לש וז
הב תיביטקלוק תומלש איה תושונאה ,הז ןווגמל תודוה .ישונאה ןימה
ןווגמ ךכמ האצותכ .םהל קוקז םגו םירחאה תא םילשמ םג דיחיה
הווחאל ירקיעה סיסבהו הביסה אוה םיישונא םיטרפ לש הז יפוסניא
."ןויווש דעב רתויב קזחה ןועיטה םג הזו .םהיניב

ןי'צקוב ירומ יחנומב וא יתרבח ןויווש ועמשמ םיטסיכרנאל ןויווש
תיטסיכרנא הרבחש שיגדמ רבדה ."םיווש םניאש ולא ןיב ןויוושה"
השרמ אל ךא םינושה םיטרפה לש םיכרצבו תלוכיב םילדבהב הריכמ
-ןיבה םילדבהל" :ןינוקב לש וחוסינבו .חוכל ומגרותי ולא םילדבהש
לכ תדבאמ ינושה תדבוע יכ [היוצר אל] האצות לכ היהת אל םיישיא
."םיאתמ דוסימל וא םיקוח תכרעמל דמציהל הלוכי הניא רשאכ תובישח

םתוא םירצויש תוחוכהו םילטובמ םייכרריה םייתרבח םיסחי םא
לע םיססובמו ,םלוכ לש תופתתשה םידדועמה ולאכ תבוטל םימלענ
םדאה ינב ןיב םייעבטה םילדבהה זא ,"דחא לוק דחא םדא" ןורקיעה
ןיינקה תויוכז ילב ,המגודל .יכרריה חוככ שממתהל םילוכי םניא
טלתשהל טועימ לכוי םתרזעבש םיעצמא אצמנב ויהי אל םייטסילטיפקה
רשעתהלו (עקרקו םינבמ ,תונוכמ) םייחה םויקל םיצוחנה םיבאשמה לע
תיביר ,םיחוור) לוצינהו רכשה תכרעמ תועצמאב םירחאה לש םתדובעמ
האלמ הטילש םידבועל היהת םא ,המוד ןפואב .(הריכח וא תוריכש ימדו
.םתדובע ןובשח לע רשעתיש יטסילטיפק דמעמל םוקמ ןיא זא םתדובעב
יפכ ?ןויוושה רסוח לש רוקמה תויהל לוכי המ" :ךכ הז אשונב בתכ ןודורפ
שולישה לש המשגהה אוה תיחכונה הרבחב ךכל רוקמה ,םיאור ונאש
תוירוגטק שולשל תקלחתמ הרבחהש ללגב .ןורשיכו הדובע ,ןוה :טשפומה
קלחו תודמעמל הקולח דימת החתפתה ,וזה החסונה יקלחל תוליבקמה
לש ותוהמ ,ןכ לע . . . רחאה קלחה תא דבעיש תושונאה לש דחא
ןורשיכ-הדובע-ןוה לש תבכרומה החסונה תא 'םצמצל' אוה םזילאיצוסה
םג ,תינמז-וב ,חרזא לכ ךופהתש '!הדובע' רתוי הטושפה החסונל
."ןמואה וא החמומה םגו דבועה םג ,[ןוהה לעב] 'טסילטיפק'ה

ינב לש םידוקפיתה ןיב גוזימב ןודורפ האר ,םיטסיכרנאה לכ ומכ
תא ,למעה םדאה לש םינוש םידוקפיתל תונושה תויתרבחה תוירוגטקה
.תאז גישהל ךרדכ ימצעה לוהינה תא עיצהו שפוחלו ןויוושל חתפמה
יתרבח ןויווש ,המגודל .יתרבח ןויוושל חתפמה אוה ימצע לוהינ ,רמולכ
לקשמה ותוא שי דחא לכ לש העדלש ךכב אטבתמ הדובעה םוקמב
.םוקמב םישחרתמה םייונישהו תוחתפתהה ,לוהינה ןפוא לע תוטלחהב
לע ערכומו ןודינ םלוכל עגונש המ" הרמיאב דואמ םינימאמ םיטסיכרנאה
."םלוכ ידי

טרפ לכב טילחי דחא לכשו תויחמוממ ומלעתיש רבדה שורפ ןיאש ןבומכ
יחטשב הזמ הז םילדבנ םדא ינבש ךכמ תעבונ תויחמומ .טרפו
םירבד דומלל םג וצרי ךכל םאתהבו ,תולוכיבו תונורשיכב ,תויוניינעתה
םדאה הנפי הלחמ תעבש וילאמ ןבומ .תונוש תודובעב קוסעלו םינוש
לש הדומצ הייחנה אלל ימונוטוא ןפואב ומוחתב לעופה החמומ - אפורל
ןויוושה אשונ הלעומ רשאכש רחאמ תאז שיגדהל בושח .יהשלכ הדעו
אירבה ןויגהה ןמ .תורזומ תועד םיתיעל תועמשומ ימצע לוהינו יתרבחה
לע הטלחההו ןוידה ינויווש יתרבח ןפואב להונמה םילוח תיבב םגש עבונ
יאופרה לגסה ירבח ןיב קר להנתי םיוסמ חותינ עצבל שי וב ןפואה
.ןיינעל םיעגונה

בולישה אלל .הדרפהל םינתינ םניא תישיא תוריחו יתרבח ןויווש ,השעמל
תוטלחה תלבקב ןויווש) הצובקל עגונה לכ לש ףתושמ ימצע לוהינ ןיב
אל ,(תוריח) ול תועגונה תוטלחהב טרפה לש ימצע-לוהינ ןיבל ,(ןעוציבבו
חוכ רתוי היהי םדאה ינבמ קלחל ,הלא ינש אלב .תישפוח הרבח ןכתת
םתלוזל תועגונה תוטלחה םדבל ולבקי םהו םירחא םדא ינבל רשאמ
.םירחאהמ רתוי םיישפוח ויהי םדאה יבמ קלח ,ךכו .(םהב וטלשי רמולכ)

."ינויווש ןפואב לכל ותוא קלחל ךירצ ,שפוח םייקתיש ידכ"

רבדה .םמצע תא אטבל םגו להנל םג ולכוי םלוכש ידכ שורד יתרבח ןויווש
םילעופה *םדא ינב" לש ךרדב השענ ימצעה לוהינהשכ קר ירשפא
איבהל ידכ שורד רבדה ."םהיתימע םע םינפ לא םינפ לש םיסחי תרגסמב
ףתושמ קוסיעב םיברועמה לכ לש תוידוחייה םהיתופקשה תא יוטיב ידיל
תואטבתהה תא רשפאמה ןויוושה ,ןכל .תורטמ תגשהו תויעב ןורתפ לש
.טרפה תוריחל יחרכה יאנת םג אוה טרפה תוידוחי לש

?םיטסיכרנאל ךכ לכ תובושח תוירדילוסהו הווחאה עודמ 6.2 'א

איה ,"תידדה-הרזע" ,םיתיעל תארקנ איהש יפכ ,וא תוירדילוס
טרפה ןיב תרשקמה הילוחה איה וז .םזיכרנאה לש םייזכרמה תונויערהמ
דחיב לועפל הרבחה לש םינושה םיטרפה םילוכי התועצמאב .הרבחל
תא םג תחפטמו תכמותה הביבסב תופתושמה םהיתורטמ תגשהל
יסיסב ןייפאמ איה תידדה הרזע ,םיטסיכרנאל .ןויוושה תא םגו תוריחה
םגו רשואלו חוכל רוקמ םג ןה הווחאו תידדה הרזע .םיישונאה םייחה לש
.יתימא ישונא םויקל יחרכה יאנת

הגרעהש ךכ לע עיבצה (טסינמוה-טסילאיצוסו גולוכיספ) םורפ ךירא
םויק יאנתב הישרוש םירחאה םע (תוימיטניאו) הווחא תווחל תישונאה
.תירוטסיה-הרפה םתוחתפתה רחשב םדאה-ינימ תא ובציעש םימיוסמ
תוגהנתה לש רתויב םיקזחה םיעינמה דחא ,הלא ונימי דע ,הווהמ וז הגרע
םדאה לש תישגרה תכרעמה םוחתב םיירקחמ םיאצממ] .םדאה
תא םיששאמ
www.shalif.com/psychology :רתאב םיאבומה
[.וירבד

סקמ יחנוממ) "םידוגיא" רוציל ןוצרל םיסחייתמ םיטסיכרנא ,ןכל
םיבייח ולא תויודגאתהו "םידוגיא" .יעבט ךרוצ לאכ תלוזה םע (רנריטס
קפסל ידכ םתוידוחיי לעו םהב םיפתושה םיטרפה ןיב ןויווש לע ססבתהל
ןפואב םינגרואמ תויהל םהילע ,רמולכ .םיפרטצמה תא םאולמב
םיסחי תכרעמו ,תויזוכיר-יא ,ישפוח ןוצרמ תורבח :ושוריפש יטסיכרנא
.היכרריה הב ןיאש םיישיא ןיב

תלילש ללכ הב ןיאו םייחל תינויח - הלועפ ףותיש םשל תודגאתה - הווחא
לש וז הנימב הדיחי המצוע ידי לע וגשוה תואלפנ תואצות הזיא" .תוריחה
םע הלועפה ףותיש ידי לע הרבגות רשאכ תישונאה תוילאודיבידניאה
לש תודרשיהה םצעל םרת ,ינסרה קבאמל דוגינב - הלועפ ףותיש .תלוזה
םילוכי ןוצרמ הלועפ ףותישו תידדה הרזע קר . . .ותוחתפתהלו םדאה ןימ
."ולש הרבחה ייחלו ישפוח םדאל םישורדה םיאנתה תא רוציל

םיסרטניאה תא קפסל תנמ לע םיווש ןיב תודגאתה העמשמ הווחא
רמולכ) הווחא לע םיססובמ ןניאש תודגאתה תורוצ .םיפתושמה םיכרצהו
.ןהל םיפופכה לש תוילאודיבידניאה תא וצחמי (ןויווש-יא לע תוססובמ
(B. Traven טעה םשב רפוסכ םסרפתהש טסיכרנא) "םודאה" ורמ
םיסרטניאב הרכהל - תוירדילוסל הקוקז תוריחהש ךכ לע עיבצה
אוה םדאה ינב לש תיתימאה הבהאב רוהטהו הלענה" :םיפתושמה
!רשואמ תויהל קקותשמ ינא !ישפוח תויהל הצור ינא .תימצעה הבהאה
קר חוטבו ןגומ ילש שפוחה ,לבא .םלועבש יפויה לכמ תונהיל הצור ינא
קר תמאב רשואמ תויהל לוכי ינא .םיישפוח םה ףא יתוא םיבבוסה רשאכ
ןוצר עבשו חמש תויהל לוכי ינא .םירשואמ םה ףא יתוא םיבבוסה רשאכ
םייניעב םלועה לע תוטיבמ האור וא שגופ ינא םתוא םישנאהשכ קר
עדוי ינא רשאכ קר האלמ האנהב עבושל לוכאל לוכי ינא .הוודח תואלמ
אצוי ינאשכ] ,ךכ לשב .ינומכ עבושל לוכאל םילוכי םירחאה םגש רורבב
הביסה איה ימצע ילש ןוצרה תועיבש [תא ריבגהל ןוצרה] םצע [קבאמל
תומייאמה תונכסה לכ דגנ [קבאמל ךכב אצוי ינא] .דרמתמ ינא הלשבש
."ימצע ילש רשואה לעו שפוחה לע

לש המסיסב ומכ - םיריכמ ונאש העמשמ תוירדילוסו הווחא ךות לועפל
, Industrial Workers of the World םלועה לש היישעתה ידבוע ןוגרא
הנגהל יעצמא איה תוירדילוס ,ןכל ."םלוכב העיגפ איה דחאב העיגפ"ש
.ישיא-סרטניא לש יוטיב איה ךכבו תוריחה לעו טרפה תוידוחי לע

םיטונ ונא 'הלועפ ףותיש' לע םיבשוח ונאשכ" :ךכ תאז הגיצה ןוק יפלא
ןיב לובלבמ עובנל לוכי רבדה . . .לפרועמ םזילאידיא םע גשומה תא רשקל
ןפואב לעפומה ,הנבומ הלועפ ףותיש .םזיאורטלא ןיבל הלועפ-ףותיש
.םזיאורטלא תמועל םזיאוגא לש תלבוקמה הקולחה תא רתוס ,יתטיש
םג .ימצעל תינמז וב רזוע ינא ךל רזוע ינאשכש ךכ םירבדה תא ביצמ אוה
.הזב הז בלושמ ונלרוג ךשמהבש ירה ,יכונא היה ילש ינושארה עינמה םא
תחלצומו תחלוממ היגטרטסא אוה הלועפ ףותיש .עבטנ וא החשנ דחיב
תואצותל ,רפסה תיבבו הדובעב ,האיבמה תיטמגרפ הריחב – דואמ
תויודע עפש םג שי . . .תורחת ךות םיגישמש ולא לע ךורע ןיעל תולועה
הביחלו םיברועמה לש תישפנה תואירבל םרות הלועפ ףותישש ךכל
."תידדה

איהש קופיסה ללגב קר אל ונל הבושח תוירדילוס ,תיכרריה הרבחב
.המצועה ילעבל תודגנתהה ךרוצל השורד איהש ינפמ םג אלא ,האיבמ
המ תא גישהל יוכיסה תאו ונחוכ תא לידגהל םילוכי ונא ,דחי ונדמועב
ליחתהל םילוכי ונא ,תוצובקל תונגראתהב ,רבד לש ופוסב .וננוצרבש
תחא סובהמ רטפיהלו דחיב ונלש םיפתושמה םיניינעה תא [ונמצעב] להנל
םידוגיא" ,[םיטסיאוגא-וכרנאה לש ורוגה] רנריטס סקמ יפל .דימתלו
."ףקתומה ושוכר לע ונגיו טרפה תושרל םידמועה םיעצמאה תא וליפכי
הטישה תא ףילחהל םג םילוכי ונא תוירדילוס ךות תוליעפ תועצמאב
."דוגיא"ב המצוע שי .ונחורל רתוי היהתש וזכב תמייקה

.שפוחה תא חיטבהלו גישהל לכונ ותרזעבש יעצמאה ןכל איה תוירדילוס
.רחא והשימ לצא דובעל ךרטצנ אלש ידכ דחיב דובעל םימיכסמ ונא
תויורשפאה תא םילידגמ ונא הז םע הז ונל שיש המב קלחתהל ונמיכסהב
סרטניאה איה תידדה הרזע .תוחפ אל – רתוי תונהיל לכונש ךכ ונלש
םירחאה םע עיגהל יל יאדכ תישיאה יתלעותלש האור ינא – ילש יטרפה
ינא םא תאז תמועל .יתרבח ןויוושו ידדה דוביכ לע םיססובמה םימכסהל
הטילש םירשפאמה םיאנתה םימייקתמש ותועמשמ ,והשימב טולשא
.עיגי טלשנ תויהל ירות םגש םייוכיסה לכ זאו ,תלוזב

לכונ ותרזעב יעצמאה איה תוירדילוסש ךכב ריכה רנריטס סקמ םג
:ונב טולשל םיצפחה המצועה ילעב ינפמ ןגותו רבגת ונתוריחש חיטבהל
דחא לכל תתל בייח התא םאה ?תובישח לכ רסח ךמצע התא םאה"
םא .ךב עגי דחא אל ףאו ךמצע לע ןגה ?וחור לע הלועה לככ ךב תושעל
םוצע חוכ םיווהמ ,ךב םיכמותו ךירוחאמ םידמועה םדא ינב ינוילימ
."ישוק אלל ןוחצינ חיטבמש

רשפא ותרזעבש יעצמאה איהש ינפמ םיטסיכרנאל הבושח תוירדילוסה
תעבונה תוירדילוס .המצוע ילעב ינפמ הילע ןגהלו תוריחה תא רוצייל
עבטמ תעבונו םייתרבח םירוציכ ונעביט םצעב ןומטה חוכ איה הווחאמ
הנממ – "תוירדע" ןיבל הווחאו תוירדילוס ןיב לבלבל ןיא תאז םע דחי .הז
תבייח ,הליעי תויהל ידכ .גיהנמ תובקעב תיביספה הכילהה תעבונ
ןוצרמ הלועפ םיפתשמה םיישפוח םדא ינב ידי לע רצוויהל תוירדילוסה
ףא לע ,תאזו .תוירדילוס הנניא בר-ןומה לש "תודחא"ה .םיוושכ
תוירדילוסב ונלש יתימאה ךרוצה לש רצות איה תוירדעל הייטנהש
תוירדילוסו הווחאב ךרוצה לש [תוועמ] יוטיב איה תוירדעה .תודחאו
רוויע ןפואב תכלל ופלוא םדאה ינב הב ,תיכרריה הרבח ידי לע תחשוהש
.םיגיהנמ ירחא

?ימצע רורחישב םילגוד םיטסיכרנאה עודמ 7.2 'א

לוכי אל טרפה .התוא קינעהל רשפא יאש אוה העבט םצעמ ,תוריח
.םהילבכ תא םמצעב קתנל הילעו וילע .תלוזה ידי לע ישפוח תושעיהל
םירקמבו - תיביטקלוק תוליעפמ קלח תויהל לוכי ישיאה ץמאמהש ןבומכ
:הבתכ ןמדלוג המא .חילציש ידכ הזכ תויהל בייח ףא אוה םיבר
וגישה [טרפ וא הצובק וא] אכודמ דמעמ לכש ונל הארמ הירוטסיהה"
."םה םהיצמאמב םהינודאמ יתימא רורחיש

םמצע תא ררחשל םילוכי םדא ינבש בר ןמז רבכ םינעוט םיטסיכרנאה
םיטסיכרנאה ידי לע ועצוהש תונושה תוטישה .תימצעה םתוליעפב קר
:איה ותרתוכש – 'י קרפב הבחרהב ונודיי הז ךילהת םדקלו רוזעל ידכ
,תימצע תונגראתה תוללוכ וללה תוטישה "?םיטסיכרנאה םישוע המ"
תא תומיצעמה םיכרדב תוליעפו ,תויופידעו הדובע ירדס תעיבק
םמוקמב ושעיש םיגיהנמ לע םתוכמתסה תא תולטבמו םיפתתשמה
"םמצע ןעמל" םילעופה םדא ינב לע ססבתמ םזיכרנא .םינוש םירבד
.("הרישי הלועפ" תונכל םיגהונ םיטסיכרנאש המ םישועו)

תוליעפ .הב םיברועמה תא תררחשמו המיצעמה העפשה הרישי הלועפל
ןוימידה ,המזויה ,תויתריציה חותיפל רתויב בוטה יעצמאה איה תימצע
םג איה .תוכמסל םיפופכ ויה רשא ולא לש תיתרוקיבה הבשחמהו
ןיב" :בתכ הזטלמ וקירא .תונתשיהל הלוכי הרבחה ותרזעבש יעצמאה
תא םיבצעמ םדאה ינב .ןילמוג תוליעפ שי תיתרבחה ותביבס ןיבל םדאה
. . .םהש המל םדאה ינב תא תבצעמ הרבחהו איהש המל הרבחה
ירפ הניא תיחכונה הרבחה ,לזמה תיברמל . . .םימסק לגעמ איה האצותהו
לכ תא ןוונל חילצה רשא ,טילש דמעמ לש הארשה-בר ןוצר לש הריציה
הרבחה] .תועדומ ירסח םייביספ םירישכמ לש דמעמל ותורמל םינותנה
לשו םדא ינב יפלא לש ,םיזע םיקבאמ יפלא לש רצות איה [תיחכונה
."ריבכמל םייעבט םימרוג

תרצונ םג איה ,הב םיללכנה םיטרפה לכ תא תבצעמ איהש דועב ,הרבחה
םהיתובשחמ ,םהיתולועפ תועצמאב [שדחמ םעפ לכ וליאכ] םדי לע
שפוחה תא םיליבגמה ,תודסומה לע טרפה לש רגתה תאירק .םהיתונויערו
ךילהתה תא הליחתמ איהו רחאמ ,[תישפנ] תילטנמ ותוא תררחשמ ,ולש
איבמ הז ךילהת .םייתוכמסה םיסחיה ללכ יבגל תוקפס חופיט לש
רצויו םימייק םיגשומ הנשמ ,תדקפתמ הרבחה הבש ןפואה יבגל הנבותל
ונא םש קר .םדאה ינב לש םשפנב ליחתמ ימצע רורחיש" .םישדח תונויער
קיעמה לקשמה ןמ םיררחתשמו ונלש תימינפה תושדחתהה תא םיליחתמ
בייח הז ךילהת ,לבא ."םילגרהו םיגהנמ ,תרוסמ ,תומודק תועד לש
אל אוה [תלוזה ידי לע] ישפוחל חלושמה םדא" .םינפבמ הוותומ תויהל
תא םוקמ לכל ומע ררוגה בלככ והומכ . . .ררחושש םדא רשאמ רתוי
."התזיחאמ הקתונש תרשרשה

- יטורוד רמא ,(1936/9) הלשכש תידרפסה הכפהמה ןמזב ךרענש ,ןויארב
שדח םלוע ונל שי" :ךכ םיטסיכרנאה םימחולה ןיבש םיטלובה דחא
הזכ ןוזח רוציל ונל ורשפיא ימצע רורחישו תימצע תוליעפ קר .ונבילב
."ישממה םלועב ומישגהל ידכ שורדה ימצעה ןוחטיבה תא ונל תתלו

אוביש דיתעל תוחדיהל בייח ימצע רורחישש םירובס םניא םיטסיכרנאה
הרבחה לש העבט רואלו ,יטילופ אוה ישיאה ."תללוהמה הכפהמה" רחאל
הרבחה דיתע לע עיפשי ,וישכעו ןאכ ,םילעופ ונא ובש ןפואה ,תישונאה
תיוושכעה הרבחב םג ,ןכל .[השדחה הרבחה תרגסמב] ונייח לעו ונלש
םג אלא תונויער קר אל" רוציל םיסנמ ונא ,תיטסיכרנא תויהלמ הקוחרש
תריצי תועצמאב תאז תושעל םילוכי ונא ."דיתעל 'תוכיישה' תודבוע
םיישפוח םדא ינבכ לועפלו ,םייביטנרטלא םינוגראו םייתרבח םיסחי
םילוכי ונא ,וישכעו ןאכ ,ונתוליעפ תועצמאב קר .תישפוח אל הרבחב
.תישפוח הרבחל תודוסיה תא חינהל

תינכפהמ תוליעפ" .תמיוסמ ןמז תדוקנב עוריא אל ,ךילהת איה הכפהמ
חווטל תינלבס ךוניחו ןוגריא תדובע לש האצות ללכ ךרדב איה "תינטנופס
ךילהתה ."םייפוטוא תונויער"ב םיקיזחמה םיליעפ ידי-לע תישענה ךורא
לש המסיסה תולימכ – "ןשיה םלועה לש ותרגסמב שדח םלוע תיינב" לש
,[םייפולח] םייביטנרטלא םיסחיו תורגסמ ,תודסומ תועצמאב ,IWW
הכפהמ "תוריפ" לישבהש ךילהתה .לולכמ ךותמ דחא ביכרמ קר איה
לע רבעבכ ססבתי ,"תינטנופס תינכפהמ תוליעפ" דיתעב םג לישביו רבעב
.תינמחול תוליעפו תינכפהמ תוביוחמ לש הכורא תרוסמ

לכמ םייממע םינוגרא דודיעב ךרוצה" :ךכ וז תוליעפל סחייתה הזטלמ
תויהל בייחו םייסיסבה וניתונויערמ תרזגנה תינויגה הנקסמ אוה םיגוסה
ינב תא 'ררחשל' םיצור םניא ללכ םיטסיכרנא . . .ונלש עצמה ןמ קלח
ךרדש םיצור ונא , . . .םמצע תא וררחשי םדאה ינבש םיצור ונא .םדאה
תליחתב] ובצמל תמאות היהת ,רוביצה ךותמ חמצת השדחה םייחה
."רוביצה לש ותוחתפתהל ליבקמב חתפתתו [ךרדה

? היכרריהל דגנתהל ילבמ טסיכרנא תויהל רשפא םאה 8.2 'א

יגוס לכ תא םיטסיכרנאה לש םבועית לע ונבחרה !!!אל טלחהב
םג אוה ,תויתוכמס דגנ תמאב אוה םדא םאש ךכמ עבונ .תויתוכמסה
,איהש תיכרריה תרגסמ לכ דגנו ןורקעכ יכרריהה דוסימה דגנ חרכהב
ימל) ךכל םינועיטה .תויתוכמסה ןורקע תא םכותב םיללוכ םהו רחאמ
:ולא םה (אשונה לע הבחרהב ןיינועמ םתס וא תוקפס ול שי ןיידעש

יומד הנבמ תלעב יהשלכ תיתרבח תרגסמ וא ןוגריא איה היכרריה
םיברקתמש לוככו ,םידיקפת וא תודמעמ ,תוגרד וכותב ליכמה ,הדימריפ
וקדבש םירקוח .םילומגת םג בורלו הרקוי ,המצוע רתוי םהל שי תרמצל
.לוצינו הטילש - םיירקיע םינייפאמ ינש שי היכרריהל יכ ואצמ אשונה תא
םידיגאתב היכרריהה לש ירקיעה דיקפתהש אצמ ןילגרמ ןביטס ,המגודל
אלא (םיטסילטיפקה םינעוטש יפכ) רוציה לש תוליעיה תלדגה ונניא
.םלוצינ תא ריבגהל היהי רשפאש ידכ ,םידבועה לע רתוי הבר הטילש

:תויצקנסב םויא תועצמאב ,היפכב תישענ הטילשה תיכרריה תכרעמב
יוכיד תללוכ וזכ הטילש .ילוכו תויתרבח ,תויגולוכיספ ,תוילכלכ ,תויזיפ
רשאכ םיינחוכ םיסחי ךרעמ – תויזוכיר ןכל הכירצמו ירמו תודגנתה לכ
ידיב דחוימבו תרמצבש םיטעמה ידיב תאצמנ רתויב הברה הטילשה
הדימ תכרעמה לש םייניבה תוגרדב םיאצמנה ולאל .השארב דמועה
השעמל ןיא הדימריפה תיתחתבש ולא בורלשכ הטילש לש רתוי הכומנ
.הטילש םוש

לש התוהממ םיעבונה םינייפאמ םה ,תויזוכירו הייפכ ,הטילשו רחאמ
לכש ירה ,ןהינימל תויכרריהה ךותב םינבומ םהש רחאמו ,תויתוכמסה
יבגל ,ךכל ףסונב .[תוינתוכמס] תוירטירוטוא ןה תויכרריהה תורגסמה
תויתוכמסו תויזוכיר ,היכרריה תללוכה תינוגרא תרגסמ לכ םיטסיכרנאה
ףאוש וניאש ימ לכ ,ןכ לע ."תינוטלש" וא הנידמה ןוטליש תיומד איה
םעונ .טסיכרנאכ בשחיהל לוכי אל תויכרריהה ןוגראה תורוצ לכ תא קרפל
לעו תויטסילטיפקה תורבחה לע תרוקיבה תא ףירחהו ביחרה יקסמוח
:יטסישפה ןייפוא

תוטלחומה ידי לע תנייפואמ] תיטסיטולוסבא איה ,תיטסישפ תכרעמ"
םג . . .הטמל הלעמלמ הב לעפומ תוכמסה-חוכ .[הבש תונרשפה רסוחו
רוביצהשכ הטמל הלעמלמ איה הטילשה ילאידיאה הנידמה-ןוטלשב
וא דיגאת לע םיננובתמשכ . . .תודוקפ יעצבמ לש להק ורקיעב אוה בחרה
יעמשמ דח ןפואב אוה תוכמסה גרדמש דימ םיאור םייטסילטיפק הרבח
םילהנמל םהמ ,םיריכבה םילהנמל םילהנמה תצעוממ – הטמל הלעמלמ
תוינבתכל ,רוצייה םלואב םילעופל םיעיגמו םידרויש דע רתוי םירטוזה
םידבועה .הלעמל הטמלמ ןונכת וא תוכמס לש הלעפה לכ ןיא .םהימודלו
םג ךכ ךא . . .םינוש םירבד עיצהלו םירבד שבשל םילוכי תוכמסה ירסח
הלעמלמ – יווקה הטילשה-חוכ הנבמ הב תודבעה הגוהנ הב הרבחב בצמה
."רתוי דוע ןייעל רקדזמ הטמל

תיטסילטיפק הרבח לש הנבמה ןיב ןוימדה לע עיבצה ןואיל-הד דוד
ומכ םילהנתמ תשורחה יתב בור" :הנידמה [דסומ] הנבמ ןיבל תיקסע
םה הדובעה ילהנמ ,םילייח ומכ םה תיתחתבש ולא .תיאבצ הרוטטקיד
לוכי ןוגראה .היכרריהה הלעמב האלה ךכו ,םילמסו התיכ ידקפמ ייומד
"םילבמ" ונא וב ןפואה דעו תרופסתהו םידגבהמ לחה – לוכה ביתכהל
תעב רשפא ;תופסונ תועש תופכל ןתינ .הדובעה תועשב וננמזמ לודג קלח
רשפא ;הרבחה אפור ידי לע הקידב ונילע תופכל תיאופר היעב לע הנולת
תא אכדל לוכי ןוגראה ;ישפוחה וננמזב תיטילופ תוליעפ ונילע רוסאל
ונילע תופכל םג לוכי ןוגראה ;תוסנכתההו תונותיעה ,רובידה שפוח
אצמיהלו םישומח ןוחטיב ישנאל עמשיהל ,יוהיז תדועתב שמתשהל
ןתינ ;רוגס לגעמב היזיוולט תומלצמ לש חוקיפ תחת דימתמ ןפואב
םיצלאנ ונא תוביסנה לשב .םירוטיפב ףאו היעשהב תודגנתה ילגמ שינעהל
הרשמ לכב תעמכ . . .םילטבומה ינוילימל ףרטצהל וא תאז לכ לבקל
תושענ תובושחה תוטלחהה .רטפתהל קר איה ונלש הדיחיה "תוכז"ה
וא "ןשה לדגמב" םידבוע ונאש ןיב ןהל עמשיהל םיפוצמ ונאו תרמצב
."הרכמה ריפ יקמעמב

ןבומכ ללוכ היכרריהה תורוצ לכל דגנתהל בייח יבקעה טסיכרנאה ,ךכל יא
השעמל םיכמות תאז םישוע אלשכ .יטסילטיפקה קסעה לש וז תא
םילימב .תושעל לוכי אל טסיכרנא הרדגהה םצעמש רבד – "היכרא"ב
עמשיהל - עמשוממ תויהל תוחטבהה ,םיטסיכרנא יבגל ,תורחא
המכסה םיללוכה םיזוחלו (רכשב) תודבעה יזוחל ,תודוקפלו םיביתכתל
לכו רחאמ ,תאזו .איהש תוימיטיגל לכ תורסח ,תודוקפ לבקמ לש דמעמל
.טרפה לש הימונוטואה תא םיליבגמ הלא

הדבועה ,ןוצרמ איה אוהש לכ ןוגראל תופרטצהה דוע לכש םינעוטה שי
תאז םיחוד םיטסיכרנאה .תועמשמ תרסח יכרריה הנבמ לעב אוהש
:ךכל םימעט ינש .ןיטולחל

,ילכלכ ךרוצ ללגב ,םיצלאנ םידבועה יטסילטיפקה ןוטלשה תחת ,תישאר
םהלש) םיעצמאה ילעבל (םהלש תוריחה תא ךכבו) םתדובע תא רוכמל
תא רתויו רתוי קזחמ קר הז םירבד בצמ .(הדובעה תומוקמ םיכייש
םוצעה רעפה תאו םידבועה םיבצינ םהינפב םימייקה םיילכלכה םיאנתה
תא םירכומ םידבועהו רחאמ ,תאזו . . .רשועה לע תולעבב םייק רבכש
וכרע אולמ תא ףקשמ וניאש ריחמב םיטסילטיפקל םהלש הדובעה חוכ
הדובעה םכסהל םידדצה תא תראתמה םירבדה תגצה" ,ןכל .יתימאה
חוכ ןיב םוצעה ןויוושה רסוחמ תמלעתמ הזל הז םיוושו םיישפוחכ
לש םיסחיה תא ראתלו ךישמהל .דיבעמה לש הזל דבועה לש חוקימה
קוחצ השוע שפוח לש יוטיבכ 'יעבט' ןפואב ךכמ םיעבונה לוצינו תופיפכ
."יתרבחה קדצה גשוממ םגו תישיאה תוריחה גשוממ םג

איה תורשקתהה םאה אוה ןובשחב אבומה ידעלבה טביהה םא ,תינש
ןוטליש תטיש תא רידגהל שיש קוספל ונילע היה ירה ,אל וא ישפוח ןוצרמ
אוה םא) טרפה לע הפוכ אל דחא ףא ירה – "היכרנא"כ יחכונה הנידמה
ונא .תמיוסמ ץראב תויחל ( . . .תוחתופמה תוצראה תחא לש חרזא
יכרריהה יפואהמ םימלעתמ םא .רחא םוקמל תכללו בוזעל טושפ םילוכי
םינוגריאב הכימת לש ךיבמה בצמב אצמיהל רשפא ,תורשקתהה לש
אבצה ,תויטסילטיפק תורבח ללוכ) שפוח תלילש לע םיססובמה
תוכייתשהה תובורק םיתיעלש ינפמ קר (הנידמה תודסומ ףאו ,הרטשמהו
תומלעתה ךות הנידמה לש יתוכמסה ןוטלישה יוניג" .ןוצרמ איה םהילא
לעה-ידיגאת לש ,יזוח רשק ידי לע הסוכמ יכ םא - ההזה רודיסהמ
טביהל תידרוסבא תוספתיהל יוטיב אוה םלועה תלכלכ לע םיטלושה
.ךינודא תא רוחבל שפוחה רשאמ רתוי הברה איה היכרנא ."דיחי

הידעלבש םזיכרנאה לש יסיסב ןייפאמ איה היכרריהל תודגנתהה ,ןכל
אל טלחהב איהש "ישפוח ןוצרמ היכרא" לש דיסחל ךפוה טרפה
תוכיתשהה עודמ :איה ותרתוכש
14.2 'א ףיעס ואר) .תיטסיכרנא
(?הקיפסמ אל ןוצרמ

םה .םייכרריה תויהל םיבייח םניא םינוגריאש םינעוט םיטסיכרנאה
םילפטמה םיווש ןיב ןוצרמ הלועפ ףותיש לע םיססובמ תויהל םילוכי
םייכרריה םינבמ ילב רדתסהל רשפא וז ךרדב .םמצעב םהיניינעב
קר .םישנא לש םצמוצמ רפסמל הנוילעה תוכמסה תריסמ םעמשמש
הב תוארל רשפא םירבחה לכ לש ימצע לוהינב איה תודגאתההשכ
תיטסילטיפק איה וזכ הנניאש תונגראתה לכ ,ונימיב .תמאב תיטסיכרנא
.יטסילטיפק-יטנא תויהל רמייתמ התוא ראפמה ללמה םא םג לילעב

? םיצור םיטסיכרנאה הרבח לש גוס הזיא 9.2 'א

תרוצב םיאור ונא .תיטסילרטנצד-תרזובמ הרבחב םיצור םיטסיכרנאה
לש תיברימה המשגהה ךרוצל רתויב המיאתמכ תאזכ יתרבח ןוגרא
הווחא ,ןויווש ,תוריח – םימדוקה םיפיעסב ונאבהש תונורקעהו םיכרעה
לש [תינויגה] תילנויצר היצזילרטנצד תועצמאב קר .תידדה הרזעו
תוריחה תא חפטלו םישגהל רשפא ,תירוזא םגו תינבמ םג ,תויוכמסה
העמשמ הטילש ילעב לש והשלכ טועימל תויוכמסה תקנעה .תישיאה
לוהינ תליטנ םוקמב .תישיאה תוריחה לשו טרפה דובכ לש הרורב הלילש
םיטסיכרנאה ,םירחאל ךכל תוכמסה תריסמו םיברועמה לש םיניינעה
,אוהש גוס לכמ תוכמסב ךרוצה תא רעזממה תונגראתה ןפואב םילגוד
םיברועמה לש םהידיב - סיסבב םינוילעה תוכמסהו חוכה תא ריאשמו
.תולבקתמה תוטלחהה לש תואצותב רישי ןפואב

םיטרפה .תיטסיכרנא הרבח לכ לש דוסיה ןבא איה תישפוח תודגאתה
הז יכ ןוכנל םיאצומ םהש יפכ דגאתהלו רבחתהל םישפוח תויהל םיכירצ
תבייח וזכ תודגאתה לכ ,לבא .םיישונא דובכו שפוח לש סיסבה אוה
ףיוזמ אוה הבש שפוחה תרחא ;תויוכמסה לש היצזילרטנצד לע ססבתהל
שורדה יתרבחה רשקהה תא קפסמ ןויווש קר יכ ,(םזילטיפקב ומכ)
םיכמות םיטסיכרנאהש הביסה איה וז .ותוחתפתהלו שפוחה תרבגהל
םדא" לע תססובמה הרישי היטרקומד יססובמ תויודגאתהו םיביטקלוקב
ביכרמכ הרישיה היטרקומדה ירוחאמש ןויגהה לע) ."דחא לוק ,דחא
–
11.2 'א ףיעס ביחרמ ,שפוח ןוצרמ המכסהה תא םילשמה יטילופה
(?הרישי היטרקומדב םיכמות םיטסיכרנאה בור עודמ

הינומרה לש בצמ התועמשמ ןיא תיטסיכרנא הרבחש ןאכ שיגדנ
ןיא .לוכה לע הז םע הז דימת םימיכסמ םלוכ הב יהשלכ "תימימש"
תוקולחמ ,תומכסה-יא" .תיטסיכרנאה הרבחל הזמ רתוי קוחר רואית
.תדמתמ תוחתפתה לכמ יחרכה קלח םה השעמל .דימת ויהי םיכוכיחו
לע קבאמה ךלהמב תיתייח תוגהנתה לש םימדה תפוקתש רחאל ,לבא
ולכוי המכסה יא לש תויעב ,ףולחת םייסיסבה םויקה יעצמאו ןוזמה
."תישיאה תוריחה לעו יתרבחה רדסה לע םויא לכ אלל רתפיהל

לוהינ" לעו תקולחמ ךות ףותיש לע תססובמ היהת תיטסיכרנא הרבח ,ןכל
םידוגינו תוקולחמ" :ךכ תאז הגיצה ןהכ יפלא .ירוביצ "םירבשמ
ןיאו דימת םימייק תוקולחמו המכסה יא .םיקיזמ חרכהב אל םמצעלשכ
אלא טקילפנוקה םצע אל אוה םיינסרהל םתוא ךפוהש המ . . .םריתסהל
[האלמ תיללכ] המכסהל השקונ השירד .תויתורחתה לש ףורצה
ץמאמל םתוחקיפו םתמכחמ םורתל םיברועמה ןמ ענמייש התועמשמ
סוזנסנוקה תא םילסופ םיטסיכרנאה בורש הביסה איה וז ."יתצובקה
םידגנתמו תולודג תוצובקב תוטלחה תלבקל ךרדכ (דחא-הפ המכסה)
הריתחה ןהב] תונטק תוצובקב םג הטלחה לכ תלבקל יאנת היהתש
.( 12.2 'א ףיעס ואר) [תצלמומ סוזנסנוקל

לש תויללכ תופסא ידי לע ולהוני תיטסיכרנאה הרבחב תויודגאתהה
לש ףתושמ רוריבו םיחוכיו ,םיקימעמ םינויד לע ססבתהב ;םיברועמה
[תופסאה תוטלחה לש] עוציבה ידיקפת רשאכ ;םיווש ןיב םיטקילפנוק
ולא תודעו .[תופסאה ידי לע] ךכל ורחבייש םיטרפו תודעו ידי לע ואלומי
קר ולעפיו ןמזב לבגומ יונימ ךכ םשל ולביקש םיטרפ ידי לע ושיואי
הפסאה חוקיפב האלמ תופיקשב ולעפי םה .םדיב דקפוהש םוחתב
ןתינ היהי םייונימ .השירד יפלו ףתוש חווידב םיבייח ויהי ,םתוא הרחבש
רשא הטלחה וא תוליעפ לכ .[םהב הרחבש] הפסאה ידי לע ידיימ לוטיבל
ןתינ אוה ול םוחתל רבעמ םיגרוח וא יונימל יתועמשמ ןפואב םידגונמ
ויהי (תורחא תודעו וא דבלב הפסאל תונותנה תויוכמס תחיקל ללוכ)
ולבקמל הנקי אל יונימ ,ללככ .יונימה לש ידיימ לוטיב וררגיו ףקות ירסח
וב הכורכה תוליעפה עצובת ןתינה לככו ,איהש תירמוח האנה תבוט לכ
ראשי ןוגראה הז ןפואב .טרפה לש תוליגרה הדובעה תועש תרגסמל ץוחמ
.וב ודגאתהש םיטרפה לש םהידיב

לדבהה .יטסיכרנא ןוגרא לכל יתוהמ ןורקיע אוה יונימ לכ לטבל תוכמסה
הליהקה ןיבל תרחא תיכרריה תכרעמ לכו הנידמה ןוטלש ןיב ינורקעה
תירטנמלרפה הטישב .[הנוילעה] תוכמסה ימ ידיב אוה תיטסיכרנאה
תוכמסה תא ,בוצק ןמז קרפל - םיגיצנ לש הצובקל םיקינעמ םירחובה
תוחטבהה תא םיאלממ [אל] ולא םיגיצנ הב הדימה .םרובע טילחהל
םייונימ תא לטבל רשפא יאש הדבועה לע העיפשמ הניא םירחובל ונתנש
תרחבנה תרמצב תאצמנ תינוטלשה תוכמסה .אבה תוריחבה דעומל דע
.ךופה בצמה תיטסיכרנאה הרבחב .םהל עמשיהל םיווצמ םירחובה ינומהו
ןיא (רחא ןפואב והולבק וא דיקפתל ורחבנש) דיחי וא הצובק ףאל
תוטלחהה ךכל הפולחכ .איהש תינוטלש תוכמס לכ תיטסיכרנאה הליהקב
הליהקהו ,הרישי היטרקומד לש תונורקעה תא םאותש ךילהב תולבקתמ
וא ולא תוטלחה ועצביש םיגיצנ תונמל וא רוחבל ךרוצה תעב הלוכי
לע הטלחהה תלבק ןיב הדחו הרורב הנחבה תמייק .םירחאב םפילחהל
(תעגונ איה םהל םיברועמה לכ םיפתתשמ התעיבקב) תוינידמ וא הדמע
וכמסוהש ולא לש םדיקפתמ איהש) הלש עוציבהו לוהינה םואתה ןיבל
.(ךכל

ישפוח ןפואב תודגאתמ םג ,ישפוח ןוצרמ תומקומה תוינויווש תוליהק
ולעפותי ולא תוישפוח תויצרדפנוק .[תוליהק לש תוליהק] תויצרדפנוקכ
ךא ןהב תושבגתמ תונושה תוטלחההשכ ,"הלעמל הטמלמ" ןה ףא
תויצרדפנוקה .תויסיסבה תוליהקב םירבחה תופסא סיסב לע תולבקתמ
תופסא הניהת .תויסיסבה תוליהקה ומכ תונורקעה םתוא יפ לע ולהוני
םיבושחה םיניינעה לכ ונודיי ןהב תוימלועו תויצרא ,תוירוזא ,תוימוקמ
תויצרדפנוקהו תוליהקה יגיצנ םג) תדדובה הליהקה לש המרל רבעמש
.(םהיתוליהק לש הרישיה היטרקומדה תורמל דימתמ ןפואב םינותנ ויהי
ונודנ ,תוינידמו םיחנמ םיווק ,הרבחה לש םייסיסב תונורקעש רחאל
לע ורשואו ולאה תוירוזאה תופסאב ושבוג ,תויסיסבה תוליהקה תופסאב
ולא ידי לע תוירוזאה תורגסמב ומשויי םה ;תויסיסבה תוליהקה ידי
תרגסמב ומכ שממ ,ןיינעה ךרוצל ורחביש תודעו חוקיפ ךות ךכל ורחביש
לכ לע תיפוסה הטלחהה תוכמס .תיסיסבה תיטסיכרנאה הליהקה
תוליהקה ירבח ידיב ראשית תויביטרדפנוקה תורגסמב תויוליעפה
םייביטרדפנוקה םיפוגל םיגיצנ לש םייונימ .תוברועמה תויסיסבה
,תירמוח תלעות םהל הנקי אל ,ןמזב לבגומ היהי תונושה םהיתומרל
לולכי אלו תוברועמה תוליהקה ירבח לש תוטלחהה גוצייל םצמטצי
.םחלשש ימ םוקמב טילחהל תלוכי

לכ לטבל תולוכי תויסיסבה תוליהקה לש םירבחה תופסא ,לכמ בושח
לכו הליהק לכ .תויצרדפנוקב ןהלש םיגיצנה תופסאב הלבקתהש הטלחה
הבחרה תיביטרדפנוקה תרגסמהמ קתנתהל תישפוח תוליהק לש הצובק
ירשפא רבדהש לככ] היצרדפנוקה ןמ קתונמב םיניינעה תא להנלו רתוי
תינורקע הטלחה לכו הרשפ לכ ,םייללכה תונורקעל רבעמ .[תיזיפ הניחבמ
לע ,תויצרדפנוקה לש םיגיצנה תופסאב הליהקה יגיצנ םידמוע ןהינפבש
לש שרופמ רושיא ךירצמ - םירבחה תפסאב ךכל םדוק ןודנ אלש רבד לכ
לכ וללה תוטלחהל ןיא םהידעלבו םיגיצנה לש תויסיסבה תוליהקה ירבח
.ףקות
םג ,היתודעוו תיסיסבה תיטסיכרנאה הליהקה לש םירבחה תפסאב ומכ
םיאשונ תולעהל תורשפאה םלוכל רמשית םייביטרדפנוקה תודסומב
.םויה רדסל

תוכמס לכ ,תירשפא יתלב שממו ,תלטובמ ,הגצוהש תונגראתהה תורוצב
ילעב םה ,םהיגיצנ אלו ,תויונגראתהה ירבחו רחאמ ,איהש תיכרריה
ןוטלשה תא ףילחהל הלוכי תאזכ תונגראתה תרוצ קר .הנוילעה תוכמסה
היכרנאב (ןטק טועימל תינקומ תוכמסהו המזויה הב) הנידמה תוכמס לש
תונגראתה תרוצ .(םלוכ ידיב דימת תראשנ תוכמסהו המזויה הב) תיתימא
םואיתו תיתצובק הדובע תוכירצמה תויוליעפה לכב םייקתת תאזכ
יעצמא" :סרג ןינוקב רשא תא שממי רבדה .םיבר םיטרפ לש םתוליעפ
ולכוי םהבו ןיבהל ולכוי םתוא םינבמב דגאתהל םיטרפל רשפאמש
."טולשל

הנבמ לע תססובמה הרבח רוציל םיפאוש םיטסיכרנאה :תיצמתכ
.םתלוז לע תוכמס ליעפהל ולכוי אל הצובק וא טרפ ףאש חיטבמה
לש בוצק ןמזל תוגיצנ ,תישפוח המכסהבש תיביטרדפנוק תורבחתה
תא םיאיצומ ,ידיימ לוטיבל ןתינו ופקיהב לבגומ םייונימש םיטרפ
לכ לש םהידיל התוא םיריבעמו םהינימל תונוטלש לש םהידימ תוכמסה
הארת וב ןפואה לע ןוידה תא ביחרי 'ט קרפ) .רישי ןפואב םיברועמה
(.תיטסיכרנאה הרבחה

? ךכב גשוי המו היכרריהה לוטיב לש תועמשמה היהת המ 10.2 'א

ויהי םיראטרביל םינוגרא לע ססובמה שדח יתרבח רדס לש ותמקהל
םדאה ינב ינוילימל תוכמסה תרבעה .םוימויה ייח לע תומוצע תוכלשה
םבור תאו דומאל םילוכי ונא דבלב םקלח תאש ,םיגילפמ םייונישל איבת
תרוצש ןיידע םירעשמ םיבר ,תאז תורמל .שחנל קר םילוכי ונא
.ןולשיכל תדעומו תישעמ יתלב איה תאז תונגראתה

םירטירוטוא אל םינוגרא לש תיביטרדפנוק תונגראתהש םינעוטה לכל
ןוטלש תחת ןוגריאהש םיטסיכרנאה םינוע ,תודחא רסוחו לובלב רוצית
תויתפכא-יא ,תוברועמ רסוח ,תושידאל םרוג יכרריההו יזוכירה הנידמה
הטילא רצויו ,תודחא רסוחו תודיחא ,תישונא הווחא רדעה ,תלוזה לבסל
תא סרוה םייקה רדסה ,ךכמ בושח .יתימא ןויווש םוקמב רתי תויוכז םע
.תיתרוקיב הבישח אכדמו תיאמצע תוליעפ לכ ץחומ ,תישיאה המזויה
"היכרריהו תוכמסל םידגנתמ םיטסיכרנאה עודמ" :ותרתוכש 1 'ב ףיעס)
(.אשונב ביחרמ

תוריח לע תססובמו תישעמ איה תיראטרביל תונגראתהש הדבועה
רנפ .תידרפסה תיטסיכרנאה העונתה ידי לע םגדוה ,תחפטמ איה התואש
תא רפסמ תיטירבה תיאמצעה הדובעה תגלפמ לש ריכזמה ,יווקורב
תוירדילוסה" :1936 תכפהמ ךלהמב הנולצרבב ורוקיב תעב הארש
לע םש ךמתסה דחא לכש ךכמ העבנ םיטסיכרנאה ןיב הררשש המוצעה
םינוגראה לע ,חילצהל ידכ . . .יהשלכ הגהנה לע ךמתסה אלו אוה וחוכ
םיטרפ אלא ,ןומה אל ;תישפוח הבישח ילעב *םדא ינב םכותב בלשל היה
."םיישפוח

םייזוכיר םייכרריה םינבמ ,םימדוק םידומעב הבחרהב שגדוהש יפכ
,הנבמה תוטשפו לדוגה תייעבל רשאב" :בתכ ןודורפ .שפוחה תא םיליבגמ
טרפה – דחא ןורסח הל שיש קר ,החילצמ יד תיזוכירה תכרעמה לש הכרד
ףאו ךרע ילעב וייחו אוהש שיגרהל לוכי אל אוה ,ומצעל רתוי ךייש אל
."ללכב וב בשחתמ אל דחא

.דבוע אל ללכב הזו ,רבע לכמ היכרריהה תעפשה תא תוארל רשפא
בוב .בוחרבו תיבב ,הדובעה םוקמב - לכב םייוצמ תויתוכמסו היכרריה
תלבקב תונרעה תועש בור תא םילבמ םתא םא" :ךכ תאז ןייפיא קלב
תא ושכרת ,היכרריהל םילגרתמ םתא םאו סובל הפונחו תוארוה ,תודוקפ
םישוח תוהק ,תוספרתה ,םזיכוזמ-ודס ,ביסרגא-ביספ לש תונוכתה
."םכלש םירחאה םייחה ימוחתל ולא לכ תא רורגתו

איבי אוה .םוימויה ייחב תויתועמשמ תוכופהתל איבי היכרריהה ץק
םהיתולוכי תא שממל םלוכ ולכוי ןהב טרפל תונווכמה תויונגראתהל
תוטלחהה תלבקב הליעפ תופתתשהו תוברועמ .יברימה ןפואב ןחתפלו
,הרבחה ללכלו רבח אוה הב הליהקל ,ותדובע םוקמל ,טרפל תועגונה
.תוישיאה ויתולוכי לש אלמ חותיפ דחא לכל חיטבת

תיתרבחה תונגראתהה תומר לכב תישפוח המכסהו תימצע הרדגה קר
קר .תיתרבחו תישיא-ןיב הווחא ןכו הנובת ,המזוי ,תוירחא חפטל ולכוי
םיברה תונורשכלו הנובתל השיגה תא רשפאת תיטסיכרנא תונגראתה
תרשעהל ךילהתה ותואבו ,יוטיב ידיל םתאבה תאו תושונאב םייוצמה
,ןונכתה ,הבישחה ךילהתב םלוכ לש בולישב קר .דחי םג הרבחהו טרפה
חורפל שפוחה לכוי ,םהל תועגונה תוטלחהה לש םושייהו םואיתה
היכרנא .הנגהב תוכזל םגו האולמב חתפתהל םג לכות טרפה תוידוחיו
לע םידבעושמה םדאה ינב ינומה לש ןורשיכה תאו תויתריציה תא ררחשת
.היכרריהה ידי

םזילטיפקה ןמ תונהיל םירומא רשא ולאל םג תלעותל היהת היכרנא
םינעוט םיטסיכרנאה" :ןייצ ןינוקבש יפכ .ובש םייתוכמסה םיסחיהו
םילצנמה םג ;םיטילשה תא םגו םיטלשנה תא םג התיחשמ תוכמסהש
םיסחיבש ינפמ ,תאז לכ .לוצינה ידי לע םיתחשומ םילצונמה םגו
.ךכ לע רקי ריחמ םימלשמ ול םיפופכה םגו תוכמסה לעב םג םייכרריה
יאב אלממ טילש לכ .תמאב לודג 'דקפל קפקופמה דובכה' רובע ריחמה
לש קיעמה לקשמה תא וירחא רורגל ןודינ אוה .וידיקפת תיברמ תא ןוצר
דוע םיטילשה ."םוקמ לכל ול םיפופכה לש םודרה יתריציה לאיצנטופה
םיריכבהמ ןה םדמעמ לע דימתמ םויאב םיאצמנ םהל םיפופכה ןמ רתוי
הווחאב םהלש ישגירה ךרוצהו . . .גרדימב םהמ םיכומנה ןמ ןהו םהמ
תיתחתבש ולאמ תוחפ ףא קופיסל הכוז הליהקל תוכיישו תישונא
.םלוסה

? הרישי היטרקומד דעב םיטסיכרנאה בור עודמ 11.2 'א

תויטילופ תוטלחה לע הרישיה תיטרקומדה העבצהה םיטסיכרנאה בור רובע
ינב ןיב תישפוחה המכסהה" לש ותליבקמ איה ישפוח ןוצרמ תויודגאתה ךותב
םג םייקתהל תולוכי הטילש לש תובר תורוצש איה ךכל הביסה ."םדאה
בושחל תומימת יהוז .היפכ ילב ,תישפוח המכסהב תורשקתה לש הביבסב
.יוכידה ץקל המצעמ ליבות תיטילופ הטילשל דבלב תינורקע תודגנתהש

.םיאלמ םיישונא םייח להנל ידכ דחי דובעל םיבייח םיטרפש וילאמ ןבומ
שולש טרפה ינפב תודמוע ,םירחא םדא ינב םע רובחל םיקקזנשכ"
לע ישיאה םנוצר תא תופכל ,(דובעיש) םירחא לש םנוצרל ענכיהל :תויורשפא
תירבח המכסה ךות םירחאה םע תויחל וא (תויתוכמסה לעב תויהל) םירחאה
תחא ץומיאמ קמחתהל רשפא יא .(תורבחתה) םלוכל תלעותה ברימ ןעמל
[85 'ע "תיטסיכרנאה הכפהמה" :הזטלמ וקירא] ."תויורשפאה שולש ןיבמ

- וללה תויורשפאה ןיבמ תישילשב םירחוב םיטסיכרנאהש וילאמ ןבומ
ירוציכ דחיב דובעל םינוש םדא ינב םילוכי הב הדיחיה ךרדה איהש ,תורבחתה
.תלוזה לש תורחהו תוידוחייה תא םידבכמה ,הזל הז םיוושה םיישפוח שונא
הבישח ליעפהל ,םמצע תא אטבל םלוכ םילוכי הרישי היטרקומדב קר
םתלוכי תא האולמב חתפל ךכו - ימצע לוהינ םשיילו תיתרוקיב
ישיאה שפוחה תמצעה לש הניחבהמ .תיתרבחהו תירסומה ,תילאוטקלטניאה
ןמזה לכ ןותנ תויהל רשאמ טועימב םעפ ידמ תויהל ףידע תלוכיה חותיפ לשו
. . .סובה לש ותורמל

? םיטסיכרנאה לש הרישיה היטרקומדה ירוחאמש הירואיתה איה המ זא
תודגאתהב רבח השענ אוה הדובע םוקמל וא הליהקל ףרטצמ טרפה רשאכ
תנגרואמ וביבס זכרמה איה םירבחה לש תיללכה הפסאה .תמיוסמה
רפסמש וא םצמוצמ יפרגואיג םוחתמ תוגרוחה תויודגאתהב .תודגאתהה
.תודגאתהה לש םיקלח-תתב תולהנתמ םירבחה תופסא ,דואמ לודג ןהירבח
,םימצמוצמ םייפרגואיג םימוחתב ,לודג לעפמ לש תונושה תוקלחמב ,המגודל
תוליהקב תודגאתהה לעו תויודגאתהה לש םינושה םיגוסה לע] .'וכו
תוותומ םירבחה תפסאב [.דחוימ ףיעסמ ביחרנ תוינושאר/תויסיסב
תוליעפב .םירבחה ראשל טרפה ןיב םואית ךות ,טרפה לש תויוביוחמה
- תופדעהו תיתרוקיב תוסחייתה םיליעפמ םירבחה ,תודגאתהה תורגסמב
טרפה תוביוחמש איה רבדה תועמשמ .םמצעב םהיניינע תא םילהנמ רמולכ
וא הנידמה ומכ הרבחה וא תודגאתהל לעמש יהשלכ תושיל הנותנ הנניא
.תודגאתהה ירבח ראשל קר אלא יקסע דיגאת

לש םילהונהו םיללכה תא דחיב םיעבוק םתפסאב םירבחהש ףא לע
םג ,ביטקלוקכ ,תינמז וב םה ,םיטרפכ םהל םיפופכ ןכמ רחאלו תודגאתהה
ירבח ,ביטקלוקכ .םתונשל םילוכי םה דימת יכ ולא םירדסהל לעמ
תאז תוכמסו רחאמ ,לבא .(ךכל רבעמו תיטילופ) תוכמס םיווהמ תודגאתהה
יסחי לע אלו םמצע דמעמה יווש םירבחה ןיב "םייבחור" םיסחי לע תססובמ
"תיעבט" איה וז "תוכמס"ש ירה ,יהשלכ הטילא ןיבל םניב םינותחת-םינוילע
עודמ" ותרתוכש 1 'ב ףיעס) .ללכו ללכ תיכרריה אלו "תינויגה" וא
(.אשונה לע ביחרמ "?היכרריהו תוכמס דגנ םיטסיכרנאה

תודגאתהב ךרוצהמ םלעתהל ןכל לכיו הרשע עשתה האמב יחש] ןודורפ
םיקוח םוקמב" :ךכל אוה ףא סחייתה [בחרנ הדימ הנקבש תילכלכ-תיתרבח
וא בורה עיבצה םהילע םיקוח דוע אל .(םיישפוח םימכסה רמולכ) םיזוח ביצנ
ויקוח תא עבקי יתיישעת דוגיא לכ ,ריע לכ ,בשות לכ ;דחא הפ ולבקתה וליפא
תודגאתה לכ ךותב רשאכ תיתיישעת היטרקומד לע ססבתת וזכ הרבח .ומצעב
רושיאב תינתומ הנקת לכו הריחבל םידמעומ םידיקפתה לכ םידבוע לש
היהי ,הנידמה ןוטלש לש וז וא תיטסילטיפק היכרריה םוקמב ."םירבחה
תודגאתהה לש החנמה ןורקיעה (הרישי היטרקומד רמולכ) ימצעה לוהינה
.תישפוח הרבח הווהמש ןוצרמ

,םירחאה ידי לע םיטלשנש ירה טועימב םיאצמנ םאש ןועטל רשפאש ןבומכ
לש גשומה ,לבא ."ןוטלש ןיידע אוה בורה ןוטלש" :ןוארב ןזוס הנעטש יפכ וא
ןוטלש" גשומה םע חרכהב רושק וניא םדוק ראותש יפכ הרישי היטרקומד
,תמיוסמ העבצהב טועימב םמצע תא םיאצומ הצובק וא טרפ רשאכ ."בורה
אל וא הל עמשהל םאו ,בורה תטלחה תא ץמאל םאה הלאשה תדמוע ןיידע
טופיש ליעפהל טועימ לש ותוכזל לוכו לכמ תושחכתה .(תואצותב תאשלו)
טועימ לע הבוחה תלחה .ולש הימונוטואב העיגפ איה הטלחה תובקעב הריחבו
םגו םימיוסמ דואמ םירקמב קר תקדצומ ישפוח ןוצרמ אלש תובייוחמ ץמאל
ןויערל תדגונמ בורה תורמ תייפכ .תודגאתהה ןמ שורפל ךרדה וינפב החותפ זא
שפוחו הרישיה היטרקומדה ןויערל תדגונמ ,תויוביוחמ לש תימצעה הלבקה
וילאמ ןבומ .חורפל תוריחה הלוכי הב הדיחיה תרגסמה םהש תודגאתהה
ראשיהל ידכ בורה תטלחה תא דבכל רחוב טועימה וא טרפה וב הרקימ לכבש
תא ענכשל תוסנלו ויתודמעו ויתועד לע םחלהלו ךישמהל ותוכז ,תודגאתהב
רתוי רקי וניא טועימה לש שפוחהש רוכזל בושח ,תאז םע דחי .ותקדצב בורה
הטת גשות םא הרשפה םיינשה ןיב תושגנתה שי רשאכו ,בורה לש שפוחהמ
הז לע רבגי רבדב עירכהל בורה לש שפוחה תירשפא אל הרשפשכו ,בורה ןוויכל
ולש תורחהו הימונוטואה תרגסמב לועפל בורה לש ותוכז ןבומכו) .טועימה לש
לש לעופל ןתאצוה תא לישכמה ,טועימה תא םיינוציק םירקמב איצוהלו
(.ויתורושמ ,בורה תוטלחה

התועמשמ ןיא הרישי היטרקומדב םיטסיכרנאה לש םתכימתש ןאכ שיגדנ
רתויב קזחה ןועיטה !דואמ דע ךכמ קוחר .קדוצ דימת בורהש םיבשוח ונאש
יא םעפ ףאש ךכב אלא בורה תקדצב וניא תיתופתתשה היטרקומד תבוטל
.בורה ןובשח לע ויניינע תא םדקל ףידעי אלש טועימה לע ךומסל רשפא
חוכ לעב דיחי וא טועימ לכ - אירבה ןויגהה אבנמש המ החיכומ הירוטסיהה
ומצע תא רישעהל וב שמתשמ ,'וכו לעב ,סוב ,הנידמ שאר ,(ירוטטקיד) ינוטלש
.ול םיפופכה ןובשח לע ונוטלש תא םיצעהלו

םיתיעלו) תואיגש ,השוע םגו ,תושעל לוכי בורהש ךכב םיריכמ םיטסיכרנאה
ךכל תוביסה תחא וז .(תירשפאה רתויב הבוטה איה ותטלחה דבלב תוקוחר
תוארל ןתינ .טועימה תויוכז לע בר שגד המש תודגאתה לע ונלש תוירואיתהש
תוכז לע תססובמה ןוצרמ תויוביוחמ תלבקל ונתוסחייתהמ טלוב ןפואב תאז
םרוגל תקולחמה תא ךופהלו ןדגנ תוחמל ,בורה תוטלחהל דגנתהל םיטועימה
.תוטלחהה תלבק ךילהתב יזכרמה

ןיב םיסחי םג שי תונושה תויודגאתהה ךותבש םיימינפה םיסחיל רבעמ
ךות םיטרפה ןיב םיסחיה לע םילחה םיללכה .דחי תולעופה תונוש תויודגאתה
קר ,לע-ינוגראב תודגואמה תויודגאתה ןיב םיסחיב םג םיפקת תויודגאתהה
תויודגאתה ןאכ ונל שי ,תויודגאתהל םיפרטצמה ,םיטרפ םוקמבש
קרו הלעמלש רואיתה לע רוזחל רתוימ שממ .תויצרדפנוקל תופרטצמה
הלימב 'דוגיא' הלימה תאו 'דוגיא' הלימב 'טרפ' הלימה תא ףילחהל
לש הליהק וא םידוגיא לש דוגיאכ תשבגתמ הרבחה ,וזכ הרוצב .'היצרדפנוק'
תועצמאב וברימל טרפה שפוח תא האיבמה תונומוק לש הנומוק וא תוליהק
תויצרדפנוק לש דוקפתה לע .ימצעה לוהינה תאו תוברועמה תא ברימל האבה
"?תיטסיכרנא הרבח הארית דציכ" :ותרתוכש 'ט קרפב בחרוי

הזטלמ .תיטסיכרנאה הירואיתה תא תמלוה הרישיה היטרקומדה תטיש
ותוכז תא םיללוש םיטסיכרנאה" :םיטסיכרנאה לכ תא םיאבה וירבדב גציימ
תופכל תוכז לכ ןיא בורל ."תישונאה הרבחה ללכב טולשל אוהש בור לכ לש
ךכיפלו תודגאתההמ שורפל לוכי דימת טועימה .והשלכ טועימ לע ומצע תא
האר םרטב דוע - שארמ בורה תוטלחה תא ומצע לע לבקל בייח אל אוה"
םייחשכש ךכב םיריכמ םיטסיכרנאש יאדו" :רחא םוקמבו ."ללכב םתוא
שי רשאכ .בורה תעד םע םילשי טועימהש ץוחנש תובורק םיתיעל הרוק דחיב
לע ,תיללכ הכימת ךירצמה המ רבד תיישעב הבר תלעות וא רורב ךרוצ
לש וזכ המאתה .בורה תולאשימל םמצע תא םיאתהל ךרוצ שיגרהל םיטעמה
תעבונו ישפוח ןוצר ךותמו תידדה אלא תידדצ-דח תויהל הרומא הניא הצובק
ללגב תיתרבחה תוליעפה קותיש עונמל ידכ . . .בוט ןוצרו ךרוצל תועדוממ
."תינונקת המרונכ וא ןורקעכ תאז תופכל רשפא יא ףרוע תשק תונשקע

תובחרינ תויוכז דצב תודגאתהה ןמ שורפל תוכזה תרמשנ טועימלשכ
.שדוקמ ןורקיעכ תיפכנ הניא בורה תטלחה ,רוערעלו האחמל ,תוליעפל
וא ,תופצל ןיא" .דבלב תוטלחה תלבקל ילככ ןאכ תשמשמ הרישי היטרקומד
ליבומ בורה ידי לע רחבנש הלועפה ןוויכש ותעדב ןתיאש ימש ,ךכב תוצרל ףא
- ךכמ עורג ףא וא ,ךכמ םלעתיו ולש ימינפה עונכשה לע תולקב רתווי ,ןוסאל
.הנוכנ הניאש ענכושמ אוהש הדמעב ךומתי

ןמ ,רנופס רדנסיל וליפא ,יטסיכרנאה םורטקפסה לש ינשה דצה ןמ
תושבוגמש בורה תוטלחהלש ךכב ריכמ ,םיטסילאודיבידניאה םיטסיכרנאה
טעמכ וא ןוצרמ תויודגאתהה לכב" :יכ ןייצו ,ךרע שי הרישי היטרקומדב
ותומלשב ןוגראהמ תוחפ אוהש רחא יתועמשמ קלחל וא בורל םינקמ ,ןלוכב
שיש םיעצמאה יבגל ותעד לוקישב תלבגומ הדימב שמתשהל תושרה תא
."הרטמ תגשהל םהב טוקנל

ךכ .הקולחל תנתינ אל תואיצמה ,ןוגרא לכ לש םוי םויה ייחב ,ישעמ ןפואב
הרשפ ךות ,בורה תטלחהל םאתהב םישענ אל וא םישענ םימיוסמ םירבדש
.עוציבה ךלהמבו העוציב םרטב ,הטלחהה שוביג ינפל תועדה לכב תובשחתהו
טועימה לש ותעד תייפכ השורפ בורה תטלחה לש העוציב יא םיבר םירקמב
טועימה לש "העינכה" ןמ רתוי ףא םיטסיכרנא לע סואמה רבד !בורה לע
תוטלחהה ןה דואמ דע תובר הרישיה היטרקומדה תרגסמבש םג המ .בורל
שממ ,סוסיבל השקה תיביטקייבוס הכרעהו תואדוו רסוח ךות תולבקתמה
חיכוהל השק שממו המוד הטלחה ינפל ומצע ךותב תובר טבלתמ םדאש ומכ
,םירבחה ןיב תוירדילוסלו הווחאל יוטיבכ .רתוי וא הבוט הדמע וזיא
ךורע ןיאל וברי ,תפתושמה הפיאש שיש ךכלו תופתושמה תורטמל תובייוחמל
רשאמ העוציבל ףתכ ונתי תמיוסמ הטלחהב טועימה תעד ילעב םהב םירקמה
.תודגאתהה ןמ ךכ לשב ושרפי תמיוסמ הטלחהל םידגנתמה םהב םירקמ

םעו טועימה וא טרפה םע תושגנתהב תויהל הרומא הניא הרישי היטרקומד
תויהל רומא וניא ,הסיסבבש "דחא לוק - דחא םדא" לש ןויוושה .םהיתויוכז
לש תוריחה תא תרשל אב ןויוושהש רוכזל בושח .טרפה תוריח םע הריתסב
תוריחהשו תלוזל רשאמ תוריח רתוי דחאל היהת אלש ךכב םיטרפה ללכ
וב ןובשחב םיאיבמ רשאכ .הווחאה תא לישבהל הלא םיאנתב לכות תיללכה
אלו םיישעמה םייחב ,הווחאו ןויווש ,תוריח - םימרוגה תשולש תא תינמז
השולשה ןיב םיירשפאה ידוגינה תופירח ,תטשפומ תיטרואית היעבכ
.תגגופתמ

ןוצרל יוטיב אוה הטלחה וא דעצ יבגל דחא הפ המכסה - סוזנסנוקל הריתחה
תויסיסב תומכסה לש הבר הדימ ןהב שיש תונטק תוצובקב .הווחאב
הרשפ תוססובמ תוטלחהל ,בוט ןוצר םע ,עיגהל רשפא ,תופתושמ
ותעדש ךכ לע הווש הדימב רתוומ דחא לכ .םלוכב הווש הדימב תובשחתמש
םירמרוממ םיטרפ הצובקב תוריאשמ ןניא תוגשומה תורשפהו קוידב לבקתת
התועמשמ ןיא סוזנסנוקל הריתח ,תאז םע דחי .םהב ובשחתה אלש הז לע
ותמכסהב םניאש תוטלחה לע וטו ליטהל תוכז שי ,טועימל וא ,והשימלש
םרזל םיכייתשמה ,םיטסיכרנאה ןיבמ טועימ ,תאז תמועל .האלמה
(תישיאה) תוריחב םידקמתמ ,רקיעב (יטסיאוגא) יטסילאודיבידניאה
תאו הרישיה היטרקומדה תא םילסופ םה .הווחאהו ןויוושה תא םיחינזמו
תלבקל הדיחיה ךרדכ סוזנסנוקב םילגודו הבש תוטלחהה תלבק ביכרמ
.תוטלחה

איה תישפוח תודגאתה ךות הרישי היטרקומדש םיבשוח םיטסיכרנאה בור
תונורקעה תא תמאותה ,רתויב תיתואיצמה םגו רתויב הבוטה ןוגריאה תרוצ
.הווחאו ןויווש ,ימצע דובכ ,ישיא שפוח לש םייטסיכרנאה

? הרישי היטרקומדל (הביטנרטלא) הפולח אוה (דחא הפ המכסה) סוזנסנוק םאה 12.2 'א

תלבקו ןוגריאה ךרדכ הרישיה היטרקומדה תא םילסופה םיטסיכרנאה
תוטלחה תלבקב ללכ ךרדב םיכמות ,תוישפוחה תויודגאתהב תוטלחהה
תלבקמ תיתצובק הטלחהש אוה וז הטיש לש הרקיע .סוזנסנוקה תטישב
,םתנעטל .(תודגנתה םיעיבמ אל תוחפל וא) הל םימיכסמ םלוכ םא קר ףקות
דגנתמה טועימ חכונל (ותדמע תא תופכל וא) טולשל בורה דעב תענומ וז הטיש
ךכ םע ומיכסי םלוכ .םייטסיכרנאה תונורקעה תא רתוי םלוה ךכבו ,ךכל
התויהל הלכי תיללכ המכסהב תוטלחהה תלבק תטיש יטרואית ןפואבש
רפסמ הל שי תואיצמבש קר .תירשפא התיה קר םא . . .רתויב הבוטה
.םייניצר דואמ תונורסח

הגוהנ התיהש ,תוטלחה תלבקב סוזנסנוקה תטיש דציכ ראתמ ןי'צקוב יררומ
:העונתה סרהלו םיליעפ רפסמ לש םתוטלתשהל האיבה ,תינומה העונתב
ויהש םידגנתמה ,יהשלכ הטלחה תלבק תעב האלמ המכסהל עיגהל ידכ"
םגו רחאמ העבצהמ ענמיהל יגולוכיספ ץחל םהילע לעפוהש וא ולדוש טועימב
ךכב היהיו 'האלמ המכסה' היהת אל הדגנ עיבצהל שקעתי דחא דגנתמ םא
יאקירמאה ןוגר'זב ארקנ תוענמיה לש להונה .הטלחהה לע וטו תלטה םושמ
אל דואמ ,ץחל תועצמאב גשומ רבדה ידמ תובורק םיתיעל ךא ,'דצב דומעל'
לכמ םתוקלתסה ררוג רבדה םעפ אל .בורה תעד לע םיקלוחה לע ,ןותמ
תעבצה ידי לע םתעד תא עיבהלמ םדעב ענומו תוטלחהה תלבק ךילהת
לודחל םהילע ,םידגנתמ לש טועימ חכונל לבקתהל לכות הטלחהש ידכ .טועימ
םידגנתמהש רחאל קר ,ףוסבל גשוה 'סוזנסנוק' .תיטילופ תושי תויהלמ
.תוטלחהה תלבק ךילהתמ םמצע תא 'וקחמ'

'תיללכ המכסה'ש הדבועה תא הטילבמ ,תיטרואיתה המרב תוסחייתה
תוקולחמ .חיש-וד לכ לש רתויב ינויחה ביכרמה איהש - תקולחמ לכ תקתשמ
ומצע לע לביק טועימהש רחאל םג ךשמתמה טהול חיש-ודו ,תוכשמתמ
היטרקומדה תטישב ךכ לכ םיחיכשה] בורה תטלחהל תינמז עמשיהל
םיגולונומ ידי לע [דחא הפ המכסהה תטיש הגוהנשכ] םיפלחומ ,[הרישיה
תוכזל תדמעומה העד תגצה לש תויחה תרסח רובידה תמיענו םימומע
יפל תוטלחהה תלבק תטישב .הילע קולחל רומא אל שיאשו תיללכ המכסהב
הל םידגנתמה .הטלחהה יונישל קבאיהל טילחהל לוכי 'סבוהש' טועימה ,בורה
סוזנסנוקה ,תאז תמועל .ראשה תא ענכשל תושיחנבו יולגב לועפל םיישפוח
וא הצובקה 'תודחא' םשב ותוא הקיתשמו טועימה תא תדבכמ הניא הטישכ
."ןוגריאה


לוכי ,תוטלחה תלבק לש ירקיע ןפואכ סוזנסנוקש שיחכמ וניא ןי'צקוב
אוה ךא .הז תא הז בטיה םיריכמה םישנא לש תונטק תוצובקל םיאתהל
תולודג תוצובק רשאכש ,ול הארה םיקבאמ לש ךורא םייח ןויסינש ,שיגדמ
ךומנה ףתושמה הנכמל תופחדנ ןה ,תיללכ המכסהב תוטלחה שבגל תוסנמ
ךכ קיפסמ םינטק ויהי ,םתודגנתה תדימו ,םידגנתמה זוחאש ידכ רתויב
."דצב הדימע"ל םאיבהל היהי רשפאש

ללגבו ,תיתוכמס תוגהנתה "ךרוצה תעב" דדועל סוזנסנוקה לש ועבט ללגב
סוזנסנוקש םימיכסמ םניא םיטסיכרנאה בור ,תויולג תוקולחמ אכדמ אוהש
המכסהל עיגהל ץמאמהש דועב .תישפוח תונגראתה לש יטילופה יוטיבה אוה
ךכמ רתוי דועו ,הזכ וניא האלמ המכסהל עיגהל ץמאמה ,ינויח אוה תיברימה
אל םג הז ויתונורסח לכל ףסונב ןהבש ,תולודג תוצובקבו םייתוהמ םיניינעב
.ישעמ

לע הרערעב תישפוח תודגאתה וא הרבח לכ תנוונמ סוזנסנוק לש הריוואה
.תוירדילוסה םשב תקולחמה לש התליספו הליהקה םשב טרפה לש ותוידוחיי
רשאכ ,הווחאו תוירדילוס אל םגו ,תיתימא הליהק חפטל ןתינ אל ,לבא
ןמ ולש הגירח לכב ותוא "םיכזמ" ולש יוטיבה שפוחו טרפה לש ותוחתפתה
טרפ לכש רחאמ .םלתל רוזחל םיצחלבו הליהקה לש החור תרומל המרונה
האטבל ודדועל שי רשא ולשמ תידוחיי טבמ תדוקנ שי דחא לכל ,ידוחיי אוה
.תחתפתמה הרבחה תא ךכב רישעהלו

תא םישיגדמ הרישי היטרקומדב םיכמותה םיטסיכרנא ,תורחא םילימב
הרופאה תודיחאה חכונל םלעיהל הטונ רשא תקולחמה לש יתריציה דיקפתה
.סוזנסנוקה ידי לע תשרדנה

"תינכמ" תוטלחה תלבק תטיש דעב םניא ללכו ללכ םיטסיכרנאהש ןאכ שיגדנ
הזמ רתוי קוחר רואת ןיא .ונממ םלעתמו טועימה תא עירכמ בורה היפל
םיכמותה םיטסיכרנא .הרישיה היטרקומדה לש תוטלחהה תלבק ןפואל
בישקמ דחא לכ רשאכ םיחוכיוו םינויד לש ימניד ךילהת הב םיאור וז הטישב
ךות תוטלחהל םיעיגמ םג םעפ ידמ .רשפאה לככ תלוזה תא דבכמו ותלוזל
יסחיל רשק אלל םולשב ןתיא תויחל ולכוי םלוכש ידכ םיצמאמ תעקשה
,הרישיה היטרקומדה תועצמאב תוטלחהה תלבק ךילהתב םיאור ונא .תוחוכה
חופיטל ,םיפתושמה םיסרטניאה תנבה םודיקל יעצמא ,םלוכ םיפתתשמ וב
.טועימבש תוצובק לש ולאו טרפה תועד תעבה דודיעל ,תויוסחייתהה ןווגימ
הב שיש הלאש לכב םיחוכיוו םינויד םויק הטישה ךותב הנבומש רחאמ ,הז לכ
הייטנ לכ םוצמצל ידמל חוטב יעצמא הווהמ רבדה .רחא וא הז רבחל תובישח
.םיילושל םכפהל וא םיטועימ אכדל והשלכ בור לש

? םיטסיביטקלוק וא םיטסילאודיבידניא םיטסיכרנאה םאה 13.2 'א

תרוקיבה איה ךכל הבוט המגדה !!!הז אל םגו הז אל איה הרצקה הבושתה
םתויה לע ןינוקב ומכ םיטסיכרנא םינגמה םילרבילה םידמולמה םיעימשמש
השיגב םיקיזחמה ולא דוחייב] םיטסיסקרמה בורש דועב "םיטסיביטקלוק"
םתויה לע םיטסיכרנאה ללכ תאו ןינוקב תא םיפיקתמ ["תיטסינינלה"
."םיטסילאודיווידניא"

תויגולואידיאה יתש תא םילסופ םיטסיכרנאהו תויה ,עיתפמ אל ללכ רבדה
וא םהיניעב ןח אצומ רבדהש ןיבו אל וא ךכל םיעדומ םהש ןיב .דחי םג וללה
עבטמה התוא לש םידדצ ינש םה םיטסיביטקלוקהו םיטסילאודיבידניאה ,אל
וב ינרדומה םזילטיפקב דחוימב טלוב רבדה .תיטסילטיפקה היגולואידיאה -
היצקארטניאב תואצמנ "תויטסיביטקלוק"ו "תויטסילאודיבידניא" תויטנ
.דצל דצמ עלקנ ילכלכהו יטילופה הנבמה תובורק םיתיעל רשאכ תדמתמ
לכ ומכו .ישונאה םויקה לש םינוש םידדצ םה םזילאודיבידניאו םזיביטקלוק
המוגפ םהמ דחא קר ץמאל הייטנה ,םדאה לש דבלב דחא דצל תוספתיה
.הדוסימ

"ללכה תבוט" וא "הצובקה" ןעמל ומצע תא בירקהל ךירצ טרפהש ןויערה
תויושי ןניאו ,םיטרפמ תובכרומ תוצובק .הרומג תוטשכ םיטסיכרנאל הארנ
םיסרטניאה םניאש םיסרטניא ןהל תויהל לוכי אל ןכל .ןמצע ינפב תודמועה
לש םיחנומב םיבשוחו ךכמ םימלעתמ םא .ןהב םיללכנה םיטרפה לש
םיימנידה ןילמוגה יסחי .םייח תרסח תפטעמב םיקסוע המצעלשכ הצובקה
קר ,בושחל תולוכי ןניא "תוצובק" .םייח תוצובקל ןתונש המ םה םירבחה ןיב
"םינתוכמס"ה "םיטסיביטקלוק"ה לש םפוס ,ןכ לע .םילוכי םדא ינב
םביצהב רתויב ינוציקה םזילאודיבידניאל םיעלקנ םהש (םירטירוטוא)
.תוישיאה ןחלופב םידגוס םה ולש (םליבשב בשוחה) גיהנמה תא םשארב
םיטסיביטקלוקה" לע עבטה ידי לע הפכנש בוליש ןאכ שי םיוסמ ןבומב)
וילע - םזילטיפקב יורשה הז קרש תוועמ הכ אוה הז בוליש ךא "םינכסמה
תוילאודיבידניאה תא אכדמ םזיביטקלוקה רשאכ (.וב הרחתמ ךשמהב ביחרנ
היעבה תא "רתופ" "תוגיהנמה" ןורקע ,תטשפומ תויתצובק םשב םיטרפה לש
תוילאודיבידניא קיפסמ םלצא הדרשש ולא ידי לע אלמתמ קירה ללחהש ךכב
.גיהנמה בצינ םשארבשכ ,םלוכ רובע טילחהלו המזוי חתפל ידכב

אוה טרפהש ךכב םיריכמ םיטסיכרנאה ,םידגנתמה ןמ םיבר ומכ אלש
םיגשומל תיטרקנוק תועמשמ שי וז המרב קרו ,הרבחה לש תיסיסבה הדיחיה
ןיאו תושגר ןיא טשפומ רבד איהש הצובקל ."םיסרטניא"ו "תושגר"
תויהל םילוכי ןכש המ .תויהל םילוכי אל םגו ,יטרקנוק רבד םהש םיסרטניא
ךא . . .םלוכל ףא וא הצובקב םיטרפל םיפתושמה םיסרטניאו תושגר םה
םידגנתמ םיטסיכרנאה ,ןכ לע .תושייה תרסח הצובקל "םיכייש" םניא
השיגה יפ לע .ומצע ינפב ךרעכ הצובקה תרדאהלו "םזיביטקלוק"ל
םיטרפל רוזעל ידכ קר תמייק איה ךא ,תינויח הצובקה תיטסיכרנאה
ןיב הריבחב ישונאה ישגרה ךרוצה תא קפסלו] םחתפלו הב םיפתתשמה
תובישחה תא ךכ לכ םישיגדמ ונחנא עודמ הביסה איה וז .[affiliation תישיא
רשפאמ יראטרביל הנבמ לעב ןוגרא קר .הצובקל יראטרבילה הנבמה לש
תא רישי ןפואב םמצעב להנל ,אלמ ןפואב םמצע תא אטבל הצובקב םיטרפל
טרפה תוידוחי תא םידדועמ םגש םייתרבח םיסחי רוצילו םהלש םיסרטניאה
םג .הצובקה ירבח ןיב הווחאהו תוירדילוסה תא םיחפטמ םגו ולש שפוחהו
תא הבר הדימב םיבצעמ םדאה ינב םיפרטצמ ןהילא תוצובקהו הרבחהשכ
.הרבחה לש יתימאה סיסבה אוה טרפה ןיידע טרפה

רשא תויוליעפלו תובשחמל רוקמה אצמנ טרפ לכב" :ךכ תאז חסינ הזטלמ
ול םיפתושמ םייהנו ךשמהב םיחתפתמו םיילאודיבידניא םה םתליחתמ
םילבוקמ םייהנ םה םירבדה לש םכשמהב וא ,הליחתכלמש הרוק .םירחאלו
אלא תישיאה המזויל תפסות וא הלילש הניא תיתרבח תוליעפ ,ןכל .םיבר לע
.הרבחה תא םיווהמ רשא םידיחיה לש תולועפו ,תובשחמ ,תומזוי לש האצות
טרפה ןיבש םיסחיב יתוהמ יונישב ךרוצה תלאש אל איה תיתימאה היעבה
םיטרפה תא םיאכדמ םיטרפה לש םקלחש הז תא עונמל דציכ אלא הרבחל
;לועפל תויורשפאה ןתוא תאו תויוכזה ןתוא תא םלוכ ולבקי דציכ ;םירחאה
ליבומה רבד [היכרריהו לשממ] טועימה ידיב המזויה זוכיר תא עונמל דציכו
."םירחאה לכ לש יוכידל חרכהב

ללכ הרבחה תא םיביכרמה (םילאודיבידניאה) םיטרפה לע ליעל רומאה לכ
,ןמדלוג המא ."םזילאודיבידניא"ב םידדצמ םיטסיכרנאהש ועמשמ ןיא ללכו
םזילאודיבידניא'" :הרמא ,םזילאודיבידניאה לש ןוויכל והשמ םיטונהמ
. . .ותוידוחיו טרפה תא סיבהלו אכדל הווסומ ןויסינ קר אוה 'ספסוחמ
לכ רשאכ םיגילפמ םיידמעמ םילדבה איה תחרכומה ותאצות
דמעמל רטשוממ טושפה םעהש דועב ,םינודאה תלחנ אוה 'םזילאודיבידניאה'
."םמצע תבוט תא קר םישפחמה םינוילע םדא ינב ץמוק תורשב - םידבע לש

חחושל וא דבל תויחל לוכי אל טרפה םג ךכ ,בושחל תולוכי אל תוצובקש םשכ
תוצובקו רחאמ .טרפה ייחב יחרכה ביכר ןה תויודגאתהו תוצובק .ומצע םע
וא .טרפה לש ובוציעב תופתתשמו ,ןתוהמ םצעמ םייתרבח םיסחי תרצוי
טעמכ הזש יפכ] ירטירוטוא אוה םהלש הנבמהש תוצובקל :תורחא םילימב
תוידוחייה לעו שפוחה לע תילילש העפשה היהת [יטסילטיפקה רטשמב דימת
"םזילאודיבידניאה" לש טשפומה [יפוסוליפה] יפואה ללגב .ןהב םיללכנה לש
לודג המכ דע םיטלוק אל םיטסילטיפק ורפ םיטסילאודיבידניא ,םהלש
ירטירוטוא םנבמש ולאל יראטרביל םהלש הנבמהש תוצובקה ןיב לדבהה
םהלש תינוציקהו תידדצ-דחה טבמה תדוקנ ללגב ."תוצובק" ןלוכ ,םליבשבו
לש ינוריאה בצמב םמצע תא םיינוציקה "םיטסילאודיבידניאה" םיאצומ
תיקסעה הרבחה - שיש רתויב "תויטסיביטקלוקה" דוסימה תרוצב הכימת
התוא הנידמה ןוטלשל םיכרצנ םהש םיאצומ םג ךכל רבעמו תיטסילטיפקה
םיטסילאודיבידניאה לש רמה םלרוג אוה הז .ןמזה לכ תונגל םיגהונ םה
לע םיכמתסמ םהלש טשפומה םזילאודיבידניאה םשבש ,םיטסילטיפק-ורפה
.םיווש םניאש םדא ינב ןיב םיתרכנה םיזוח

תימינפ הריתסב תועוגנה תוינוציקה תוידדצ-דחה תושיגה יתשל דוגינב
לצא גיהנמהו הגהנהה) תדגונמה השיגהמ םיביכר ץמאל ןתוא האיבמה
ירה ,("םיטסילאודיבידניאה" לצא הנידמהו "םיטסיביטקלוקה"
וא "םזילאודיבידניא-לאיצוס" תונכל ןתינש המב םילגוד םיטסיכרנאה
ךכ לע םידמוע םיטסיכרנאה" :ןמדלוג המא ."יפותיש םזילאודיבידניא"
ןפואב לועפל ,ומצעב בושחל בייחה - טרפה אוה הרבחה לש דבוכה זכרמש
וילע ותלוכי אולמל ישפוח ןפואב חתפתיש ידכ .םיאלמ םייח תויחלו ישפוח
ףתושמ רבד םוש ןיא הזל . . .םירחא ידיב יוכידמו הערפהמ ררחושמ תויהל
וניא ללכו ללכ הזכ ינסמח םזילאודיבידניא .'ספסוחמ םזילאודיבידניא' םע
שפחל זפחנ אוה ונוחטיבל ןושארה הנכסה תוא םע .יכורכר אוה אלא ספסוחמ
םהלש 'ספסוחמה םזילאודיבידניאה' .התנגהל ןנחתמו הנידמה קיחב הסחמ
םהב שמתשמ טילשה דמעמהש םינפה תודמעהמ תחא רשאמ רתוי אל אוה
."ןסורמ אל יטילופו ילכלכ לוצינ תווסהל ידכ

ויתונויער תאו טשפומה יטסילטיפקה םזילאודיבידניאה תא לסופ םזיכרנאה
השיג .תלוזה ידי לע לבגומ וא ןסורמ וניאש טרפה לש טלחומה שפוחה רבדב
.חתפתמו םייקתמ אוה ותרגסמבש שפוחה לש יתרבחה רשקההמ תמלעתמ וז
חתפתת ,תאזככ הליחתמ הניא םא םג "םיישיא םיזוח" לע ססבתתש הרבח
תוקקדזה היהת ותאצות .םיזוחל םידדצה ןיב ןויווש רסוח םייק הבש הרבחל
ךירצת םג חרכהבו ,םיזוחל םידדצל לעמש םיקוח לע תססובמה ,תוכמסל
וז היופצ האצות לע .םיזוחה תא םייקל םידדצה תא ץלאל ידכ היפכ יעצמא
רתויב תטלוב הרוצבו ,ונימי לש םזילטיפקה תבוטל םינועיטהמ דומלל רשפא
"יתרבחה הזוחה" רבד לע הירואיתב אבומה הנידמה תורצוויה רבד לע ןועיטב
םיחינמ וז הירואית יפל .תיטסילטיפקה הטישה סיסבב וליאכ םייקה
בצמה" לוכיבכ היהש יפכ הזמ הז םידדובמ םהשכ "םיישפוח" םיטרפהש
ארבנ אלו היה אל ותומכש) הז יביטקיפ רואית יפ לע .ינושארה "יעבטה
ידכ הנידמו "הזוח" לוכיבכ ורצי םה הרבחל ופרטצה םה רשאכ (םלועמ
תואיצמב הזיחא לכ אלל ינוימיד רואית הזש ךכל ףסונב ,לבא .וילע חקפתש
ףסונ ןויסינ לכה ךסב איה וז "הירואית" ,(יתרבח רוצי דימת ויה םדאה ינב)
הווהמ ודיצמ הזו ;הרבחה לע הנידמה ןוטלש לש ברה וחוכ תא קידצהל
וז "הירואית" .קזח יתנידמ ןוטלשל הקוקזה תיטסילטיפקה הטישל הקדצה
םייטסילטיפקה םיילכלכה םיסחיה תואצות תא "תמלצמ" לכה ךסב
םיזוח םהיניב םירצוי םיטרפה םזילטיפקה תרגסמב ,הכלהל .התוא וחימצהש
.דבועב טלוש דיבעמה ףקת הזוחה דוע לכ ,השעמל לבא ."ישפוח" ןפואב
(4 'ב-ו
14.2 'א :אבה ףיעסב אצמנ ףסונ טורפ)

םיליבומ "םזיביטקלוק"ה םגו םזילאודיבידניאה םג ,תישעמ הניחבמ
.תוצובקה לש הקימנידהו הימונוטואה תלילשלו תישיאה תוריחה תלילשל
- הדוגינל ךיבמ ןפואב תרשקתמ תושיגה יתשמ תחא לכ ךכל ףסונב
וליאו ינוציק םזילאודיבידניא לש תידוחיי הרוצל ליבומ "םזיביטקלוק"
.םזיביטקלוק לש ,תיראטרביל אל דואמ ,הרוצל ליבומ םזילאודיבידניאה

הליהקה לש התולדלדתהל חרכהב ררוג ,טרפה תא אכדמה "םזיביטקלוק"
תוצובקל ןכותו םייח םינתונ הכותבש תוצובקב םיללכנה םיטרפה קרו רחאמ
םיישיא ןיבה םיסחיה תא ודיצמ אכדמו ליבגמה םזילאודיבידניאה .הליהקלו
טרפה ייח תולדלדתה תא חרכהב ררוג - יח טרפה םמע םישנאה - הליהקב
.םהילע הפכנ אל רבדה םא הרבחמ קתונמב םייח אל םעפ ףא םיטרפש רחאמ

? תקפסמ הניא voluntarism ישפוח ןוצרמ תופתתשה - תויתובדנתה עודמ 14.2 'א

תויהל תבייח םיטרפה לש תודגאתההש העמשמ ישפוח ןוצרמ תופתתשה
םג ןבומכ םה םיטסיכרנאה .תוריחה ברימל איבתש ךכ ,המכסהבו ןוצרמ
תעבונה תישפוח תודגאתה תרגסמב קרש םיבשוח םהו רחאמ םיטסירטנולוו
,לבא .ותוריח תא שממלו ,חתפתהל טרפה לוכי םיפתתשמה לש ישפוח ןוצרמ
ןוצרהו תובדנתהה חור לע תוכמתסהה יטסילטיפקה רטשמה תחתש םג רורב
םזירטנולוומ .הברימל תוריחה תא איבהל ידכ תקפסמ הניא דבלב ישפוחה
שפוחה רמולכ - תויובייחתה בייחתהלו תוחטבה חיטבהל תלוכיה עמתשמ
םינושה םיטרפהש עמתשמ חיטבהל תלוכיהמ ןמ ;םיזוח תושעל/תורכל
םיחינמ ,ךכל ףסונב ;ינויגה/ילנויצר ןוידו יאמצע טופיש ליעפהל םילגוסמ
תונשל םגו םהיסחיו םתוליעפ תא ךירעהל םילגוסמ םידדצה לכש שארמ
םילוע םניא יטסילטיפקה ןוטלשה תרגסמב םיכרענה םיזוחה ,לבא - םתוא
הניחבמש תורמל .םזירטנולווהמ םיעמתשמה וללה םירבדה םע דחא הנקב
4 'ב ףיעסב בותכהש המ) "ישפוח ןוצרמ" םה םזילטיפקב םיזוחה תינכט
םיסחיבש ינפמ ,תאזו .תוריחה תלילש איה םהלש האצותה ירה ,(ךירפמ
,תייצל החטבה תובייחתהה תללוכ ,הריכש הדובע לע םיססובמה םייתרבחה
םימוחתבש תרמוא "תייצל החטבהה" ,לבא .יפסכה םולשתל הרומתב
,ונוצרכ לועפלו טילחהל רתוי ישפוח וניא וזכ החטבה ןתנש טרפה םימיוסמ
תלבק לש אלא ןויווש לש םניא הזוחה תובקעב אצמנ אוה םהב םיסחיה ,ךכו
.תורמ

ימל רוחבל תוכזל לבגומ שפוחה יטסילטיפקה רטשמב ,תישעמ הניחבמ
טולשיש ימ תא ףילחהל תוכזה רשאמ רתוי הברה תויהל רומא שפוח !תייצל
.דובעיש ןיידע אוה "תישפוח הריחבמ דובעיש" .ךב
.םיישפוח םישנאכ םמצע תא םישפות םיריכשה םזילטיפקה ןוטלש תחת
הזוחה לע םימתוח םהש דע קר םיישפוח םיריכשה .הלודג תועט וז לבא
דמעמל דרוי ריכשהו תטלתשמ תודבעה המיתחה רחאל דימ .סובה םע םהלש
.תודוקפ לבקמ לש

"תישפוחה הריחבה" גשומ לש םינושה םיתוויעהו םיפויזה ללגב
תורשקתהה ןיב בולישב ךרוצה תא שגדהו רוזח םישגדמ םיטסיכרנאה
"שפוח" גשומהש חיטבהל ידכ ,הרישי היטרקומדה םע ןוצרמ תודגאתההו
שחרתמ הזש יפכ ,תונטלתשו תורמ יסחיל הקדצהו םינפ תדמעה קר וניא
.יטסילטיפקה רטשמב

טשפומה ןויערה לע ידעלב ןפואב םיססובמה םייתרבח םיסחי ,הארנה לככ
אלו ["ןוצרמ"] ,הייפכו תורמ ,תוכמס לע םיססובמ ויהי םזילאודיבידניא לש
םיטרפה היפלש "תוריחה" תרדגהב םיקיזחמ םא ןבומכ תאז .תוריח לע
איבהל תנינועמה הרבח .ושעי המ םיטילחמו םמצע תא םישמממ םינושה
.םזירטנולווה לש החנמה ןורקיעב קפתסהל הלוכי הניא תוריחה ברימל

םישנאל רשפאל םיבייח םייתימא םיראטרבילש הנעטה תא תולעהל רשפא
לוכיבכ לבא .וצריש םייתרבח םיסחי לש רדס הזיאב הריחבה שפוח תא
םייתרבח םיסחי לש תומיוסמ תורוצ םיפידעמ םיטסיכרנאה ךכל הריתסב
ןיינק לע תססובמה הרבחב ,תישאר .ןויגיה לכ ןיא וז הנעטב .תורחא םילסופו
םה ותועצמאבש חוכ רתוי שי שוכרה ילעבל ,(הנידמה ןוטלש לע םג ןכלו) יטרפ
ולא תא לובסנ וא דובעיש קידצנש המלו . . .םתורמ תא חיצנהל םילוכי
תלבגומ אלה "תוריח"ה ,תינש .תלוזה לש תוריחה תא ליבגהל םנוצרבש
םיטסיכרנאה ,ןכאו .םתוריח תא לולשלו םירחא דבעשל שפוחה איה דקפל
לש הגרדל םדא ינב תדרוה דגנ "המודק העד" ונל שי - "המשאב םידומ"
ולש שפוחהו םדאה דובכ דעב "המודק העד" ונל שי .תודוקפ ילבקמ םיטובור
ןד
11.2 'א ףיעס) .טרפה תוידוחיו תוישונא דעב - םדא אוה רשאב
- "ישפוח ןוצרמ המכסהה" לש המילשמכ הרישי היטרקומד לש תוינויחב
רטשמ םייקל תורשפאה רסוח לע ביחרמ 4 'ב ףיעס ;תוירטנולוו
ירסח לשו שוכרה ילעב לש חוקימה חוכב ןויווש לע ססובמה יטסילטיפק
(.שוכרה

? "ישונאה עבטה" םע המו 15.2 'א

שיש םידיחיה םג םה ,"ישונאה עבטה"מ םימלעתמ אל םיטסיכרנאהש יד אל
תססבתמ ,הז עבט תפקשמ ,קימעמ ןויע ול השידקמה תיטילופ הירואית םהל
םזיכרנאל םידגנתמה תובורק םיתיעל .הנוילע תובישח ול תסחיימו וילע
ןורחא הנגה וקכ (ותוא םיספות םהש יפכ) "ישונאה עבטה" תא םיאיבמ
וז הנעטלש םיבשוח םה המ םושמ .םייטסיכרנאה תונויערה םע םתוחצנתהב
.ןוכנה אוה ךפיהה ,לבא .הבושת ןיא

תומשרתהמ ותוהמ לע םיקיסמ םא .דואמ דע בכרומ רבד אוה ישונאה עבטה
:תוריתס לש ףסוא קר םילבקמ "םישוע םדאה ינבש המ"מ דבלב תיללכ
תועינכ לומ ןוצר-תושיחנ ,השובו הוואג ,בל-תורירשו תויתפכא ,האנישו הבהא
ןכאש םירחא םיבר םידוגינו ולא לכ ,לבא .ילוכו ,תומילאו תונסייפ ,תונרתוו
אלש) ותלוכי לע םידיעמ םדאה ינב לצא תופצנה תויוגהנתהה ןווגמב םייוצמ
הקסהה ןיב .ועבט לע חרכהב אל ךא (הב תללכנ הניאש תוריק ךרד הייאר ומכ
לש קחרמ ןיידע שי ,יתימאה ועבט לע הקסהה ןיבל םדאה לש ותלוכי לע
םהש םירבד תושעל תולגוסמ תופלואמ סקרק תויח ראשו םיבוד םג .שממ
םיכשוממ םינומיא רחאל םילגוסמ םיפוק וליפאו . . .םעבטמ אל טלחהב
גוהנש המ .(רבדל םתלוכי יא תא םיפקועשכ) םדא ינב םע תילולימ רשקתל
תונתשה םע הנתשמ ,דבלב תיחטיש תוננובתה ךמס לע ,"ישונא עבט"כ תונכל
דע ,םינש יפלא ךשמב הבשחנ תודבע ,המגודל .תוברתהו תויתרבחה תוביסנה
ובשחנ תומחלמה ."תילמרונ"ו ישונאה עבטה תא תמאותכ ,קוחר אלה רבעל
.ןהל יותיפ הוויהש ילכלכה רשועה תוחתפתה זאמ "ישונאה עבט"ב תוללכנכ
תוגהנתהה לע תובר הכ תועיפשמ תונתשמה תוביסנהו הביבסהש תויה
לע תיחטש תיפצתמ תועבונה ישונאה עבטה תוהמ לע תונקסמל ,תישונאה
הקדצהכ הזכש "ישונא עבט" לע תוכמתסהל .דבלב טעומ ףקות ותוגהנתה
.ללכב ףקות ןיא תופצנה תויוגהנתהל

לכש "קלח חול"כ דלונ טרפהו "ךלוה לכה"ש דיגהל הנווכ ולא םירבדב ןיא
הלוכי הרבחהשו ,"ישונא עבט" הזכ רבד ןיאש ,רמולכ .וילע בתכיהל לוכי רבד
םיסובהש איה תישעמה התועמשמש הנעט) ץופחתש לככ טרפה תא בצעל
הנחבהה לע ןוידה תא ןאכ ביחרהל ונתנווכ ןיא .(וצפחיש המ לכ גישהל םילוכי
ןויצב קפתסנ .ולאכ םניאש ולאל םידלומה םיישונאה םינייפאמה ןיב
דומלל ,בושחל תדלומ תלוכי שי םדא ינבלש רוערע ןהילע ןיאש תודבועה
.תלוזה תרבחל קוקזה יתרבח רוצי אוה םדאהש הדבועה תאו ,שיגרהלו

תלוכיה .תיטסיכרנא הרבח ןכתיתש םיקיסמ ונא םדאה לש ולא םינייפאממ
ךרוצה ןמו ,תויכרריהה ןוגריאה תורוצ לכ תא תרתיימ בושחל דחא לכ לש
ךרוצ אלל דגאתהלו ןגראתהל םילוכי ונאש עמתשמ םייתרבח םיסחיב ונלש
תמרוגש ,רוכינהו (תישגרה) הקוצמה .ונרובע תאז ושעיש היתודסומו הנידמב
לש תויתוכמסהו תויזוכירהש ךכ לע םידיעמ ונלוכל תינרדומה הרבחה
(םיישגרה) וניכרצמ המכ לש קופיס םיענומ הנידמהו יטסילטיפקה רטשמה
.םידלומה

ינב ויח ישונאה םויקה לש םינשה יפלא תורשע ךשמב ,םדוק ונרכזהש יפכ
ינב לש תוסחייתהה .םישקונ םייכרריה םיסחי אלל ,תויכרנא תוליהקב םדאה
וא "םיארפ" לאכ הזכ יתרבח רדסב ויחש ולאל תינרדומה הרבחה
ץמש וליפא איבהל לוכי ללכב ימ .סיסב תרסח תוריהי איה "םייביטימירפ"
- רבד לש וכופיה ?"ישונאה עבטל" דגונמ םזיכרנאהש ךכל ףקות תב תודע לש
ינבש יתרבחה רדסה יגוס לוכמש ךכ לע םיעיבצמ רופסמ םיבר םיאצממ
םאות יטסיכרנאה יתרבחה רדסה ,םתעד לע ולעה וא םהב וסנתה םדאה
.דלומה ישונאה עבטה תא רתויב הברה הדימב

ירה "ישונאה עבטהמ ידמ רתוי םישרוד" םיטסיכרנאה יכ הנעטל רשאב
וליפא ול םיסחיימ םייקה רדסה תא םישדקמה ולאו םזיכרנאה ידגנתמ
,םיטילשה - "ץראה חלמ" םהש ולאכ שיש םינעוט םה .רתוי דוע לודג לקשמ
,םיטלשינה - םיערה םישנאהמ םיענומ ונלזמל רשא ,םיגיהנמה וא םידיבעמה
עבטש םיסרוג ונחנא ,לבא .רתוי דוע םיער תויהלמ ,םיגהנומהו םילצונמה
םאו .םיטילשה לש םעביט םג קפס אלל אוה הזכו . . .םלשומ וניא םדאה
תא םדאה ינבמ קלחל תתל רשפאש הנעטה ירה ,ער הכ אוה "םדאה עבט"
תומדא ילע שפוחו קדצל ליבוי רבדהו הרושכ וגהני םירחאהש רומשל חוכה
.רתוי דוע תכרפומ

היתונעט לע םיכמתסמה שי "היגולויב-ויצוסה" לש התעפוה םע םויכ
ונעבטמ" עבונ םזילטיפקהש םירמואו (קפקופמו לד יתדבועה ןסיסבש)
לע הצפק שממ תטלשה תיליעה .ונלש יטנגה רמוחה ידי לע עבקנה "ישונאה
םתכימתש רורב ,וז הנעטב םיכמותה םיאצממה לש םתולד רואל .האיצמה
תססובמ וא תענכשמ ךכ לכ התויה לשב הניא וז "השדח" הנירטקודב תבהלנה
הדיריה רואל .בוט ךכ לכ םתוא תתרשמ איהש ללגב ומכ יעדמ ןפואב
"יעדמ"ו "יביטקייבוא" סוסיב תמייקה הטישה לש תוימיטיגלב תדמתמה
םדקש "יתרבחה םזיניוורדה" ומכ .הקדצה לש תיתועמשמ הדימ םהל קפסמ
וא עדומב ,עבטה לע הכילשמ איהש ךכב הליחתמ היגולויב-ויצוסה םג ,הל
רבד לאכ ןהילא םיסחייתמ ךכ רחאו הרבחב תולבוקמ תופקשה ,עדומב אלש
הז ןפואב ורצונש לוכיבכ תויעדמה "תוירואיתה" ,ןכמ רחאל .יעבטו ילמרונ
םיריבסמ זאו .תיחצנה ןתונוכנל "החכוהכ" םייקה םיניינעה בצמל תוסחייתמ
תונורקעש "םיחיכומ"ו הרבחה ילהונ תאו הירוטסיהה תא ןתרזעב
ףא םייחצנ עבט יקוח םה (ילוכו תויתורחת ,תויתוכמס ,היכרריה) םזילטיפקה
תקדצהל תשמשמ וז תינויגה-תיעדמ ודואספ תולתפתה ,ףוסבל .םה
םיארנש םישנא הברה ךכ לכש ךיא םיהדמ שממ !םייקה בצמה לש ותויכשמה
ילאוטקלטניא רשוי רסח "ליגרת"ל הבר הכ תוניצרב םיסחייתמ םיטנגילטניא
.הזכ

רבעב םגש רחאמ הכרבבו תולקב ךכ לכ לבקתת הקדצה לש וזכ הרוצש יעבט
ינימ לכב ךמתו "םדאה עבט" לע תססובמ טולשל ותוכזש ןעט טילש דמעמ לכ
-ויצוס הזש ןיב - קדצומכ הטילאה ןוטלש תא וגיצהש תורותו תוירואית
תוירואיתה לכש ןבומכ ,לבא .ילוכו ,ןומדק אטח ,תיהולא תוכז ,היגולויב
תא אלמ ןפואב םאות יחכונה יתרבחה רדסה קר ירהש תועטומ ויה תונשיה
עדמה" ינהוכ ידי לע . . .יעדמ ןפואב וליפא חכוה ירה רבדהו . . .ישונאה עבטה
!!!יחכונה "יתרבחה

הירוטסיהה .המיהדמ שממ תאז הנעט לש תילאוטקלטניא-ודואספה תוריהיה
לש וזמ הנוש ךכ לכ היהת הרבחה םינש ףלא דועב .הרצענ אל ןיידע תישונאה
קר רורב .םייללכה היווק תא רעשל ףא וא הניימדל םילוכי ונניא וליפאש םויה
םגו . . .ךורא הכ ןמז דמעמ קיזחת אל םויכ תוגוהנה ולאמ לשממ תטיש ףאש
,קפסב הז םגו - םייקתהל ךישמי ילואש ידיחיה רבדה .תילכלכה הטישה אל
אוה םהלש שדחה יתרבחה רדסהש שדחמ םעפ לכ ןועטל וכישמי םדאה ינבש
ףאש תורמל םדאה עבטל אלמ ןפואב תמאותה "הדיחיה תיתימאה הטישה"
.וזכ המאתהב התיה היתומדוקמ תחא אל

ינבש םזילטיפקה לש םיעבשומה םיכמותה לש םתעד לע הלעי אלש רורב
ירמגל תונוש תונקסמ ןמצע תודבוע ןתואמ קיסהל םייושע תורחא תויוברת
םג ןבומכ .רתוי הלודג תופקת תולעב וליפא ,םיימש-ומוש ,תויהל תויושעש
תובצועמ םהינעדמ לש "תויביטקייבואה" תוירואיתהש ךכב ללכ ודשחי אלש
הרבחה לש םילבוקמה תונויערה תרגסממ הגירח לש תלוכי לכ אלל השעמל
.םייח םה הב

םיסחייתמ אל (רתוי ילנויצר םתבישח ןפואש םירקוח המכו) םיטסיכרנא
לש תיטסיראצה היסור לש רטשמה תרגסמב ולעפש עדמ ישנאש ךכל העתפהב
ןיב הלועפ ףותיש לע תססובמה תינויצולובא הירואית וחתיפ הרבעש האמה
םירקוחה לש וזמ דואמ דע הנושה ,םייח ילעב לש ןימ ותואמש םיטרפה
תנעוטה הירואית וחתפ םינורחאה .תיטסילטיפקה הינטירבמ םוחתה ותואב
ותוא לש םיטרפה ןיב םגו םייחה ילעב לש םינושה םינימה ןיב םג תורחת לע
.ןימ

תוילכלכה תוירואיתה תא הפקיש תאז תיעטומ הירואיתש הדבועה
םזילאודיבידניאו תויתורחת לע תוססובמה תיטירבה הרבחה לש תויטילופהו
םירקוח לש םיישממה םיאצממה ,לבא . . .רוהט םירקימ ףוריצ "ןבומכ" איה
ותואמש םינושה םיטרפה ןיב יתועמשמ הלועפ ףותישב תוינויחה לע םוחתב
."יתוברת םלה" שממ ולא תוירואיתב םיקיזחמל םרג ,תודרשיהל ןימה

לש עוושמה קוידה רסוחל הבוגתכ בתכנ "תידדה הרזע" ןיקטופורק לש ורפיס
.עבטבו םדא ינב לצא שחרתמל יטירבה יתרבחה םזיניוורדה ידי לע סחויש המ

? לועפל לכויש ידכ םימלשומ םדא ינבל קוקז םזיכרנאה םאה 16.2 'א

הרבח וז היהת .תמלשומ הרבח לע היפוטוא וניא םזיכרנאה .אלש יאדו
םימיענ אלו םימיענ תושגר ראשו םידחפה ,תווקתה ,תויעבה לכ םע תישונא
ינבש םיבשוח אל םיטסיכרנאה .םהייח ךלהמב םדא ינב לצא םיררועתמה
המ לכ .לעפת תיטסיכרנאה הטישהש ידכ םימלשומ תויהל םיכירצ םדאה
.םיישפוח ויהי םדאה ינבש אוה שורדש

המאתהב ויהי םדאה ינבש ךכל איבת תישפוח הרבחש םיבשוח ונחנאש ןבומכ
רבד םתוא םיבבוסה לשו םמצע לש תוידוחייהו םיכרצה םע רתוי הבוט
םידוגינהו תוקולחמה .םידוגינהו םיכוכיחה תא תיתועמשמ הדימב תיחפיש
,םהינימל םירשפמ תרזעב ראשה ןיב ,תוינויגה םיכרדב ורתפי ויהי ןכש
וב (ןיינעל עגונה) םיוסמה דוגיאה וא תווצה תרגסמב ,הליהקה ירבח תפסאב
.םידדצה םיפתתשמ

ךכ ,(
15.2 'א ףיעס ואר) "ישונאה עבטל דגונמ םזיכרנאה"ש ןועיטה ומכ
ךירצמ אוה םישי היהי ללכבש ידכש רמואה םזיכרנאה ידגנתמ לש ןועיטה םג
דיקפתב םתויהב חוכ ידי לע םיתחשומ םניאש םישנא - "םימלשומ" םישנא
םיסחי לש םיתוויעהמ םיעפשומ םניא רזומ ןפואבש םישנא ,תויוכמס םע
םילעמ אל ללכ םיטסיכרנאה ,לבא .ילוכו ילוכו ,רתי תויוכזמ ,םייכרריה
םיבשוח וליפא ונאש רמול רשפא .ולא תוירשפא יתלבו תורזומ תושירד
לבגומ אל חוכ תדקפהש העדב םיקיזחמ ונא ."ישונאה עבטל" דגונמ רבדהש
,תאזו .בוט ןויער אל םעפ ףא אוה יהשלכ הטילא לש הידיב וא םדא לש וידיב
התחשה העונמל ידכ .ןמז ךרואל וב קיזחמה תא דימת תיחשמ חוכהו רחאמ
ידי לע תרקובמ תויהל תבייח ,היקיזחמ ידיב תדקפומה ,איהש תוכמס לכ ,וזכ
בור עודמ" 11.2 'א ףיעסב בחרומ הילע) הרישיה היטרקומדה
("? הרישי היטרקומד דעב םיטסיכרנאה

ינשל םיקלחתמ ,דובעי םזיכרנאהש ידכ "םלשומ םדא" ךירצש םינעוטה
תועדב ךכ לכ םיפוטשה םזיכרנאה ידגנתמ לש אוה דחאה קלחה .םיגוס
ראתל םילגוסמ אל ללכש "םדאה עבט" לע ונימיב תוררושה תומודקה
אוה רחאה םקלח .םייקתהל ללכב הלוכי תינויווש תיתרבח הטישש םמצעל
ןורתי םהל שי םייקה יתרבחה רדסב ררושה ןויוושה רסוח תוכזבש ולאכ לש
.סומלופה ךרוצל קר ןה םהיתונעטו ,ךכל עיגהל הפיאש וא ,םירחא לע המ
ךכ לע ביחרהל רתוימ שממ .ינשה גוסה ןמ השעמל םה םיטסילטיפק-וכרנאה
,תינוטלישה תכרעמה תוררופתהמ עבונש היכרנא לש ינמז יתרבח בצמ לכש
רהמ רדרדתי ,תויתוכמסהו תיכרריהה תונגראתהה לוטיבב הוולמ וניאשו
.םדוקה יתרבחה רדסל רוזחיו דואמ

רחאל םג ומצע תא רזחשל הנידמה ןוטלש לש תלוכיה - הז םיניינע בצמ
ותרגסמב ךכ לכ וניא וחוכש ךכמ עבונ ותלפהל האיבה תיממע תוממוקתהש
תויהל לוכי חוכ רידא ץירע .ותורמל םינותנה לש ישפנה ךרעמב ומכ תינחוכה
לע ומכ ויבאשמ לע ןעשנ ךכ לכ אל וחוכ .ןמרפוס וא םכח ךכ לכ וניאש ימ םג
דוע לכ .ול עמשיהל ןוכנ הז ןכאש םינימאמה םיבשותה לש תולפטה תונומאה
ץירעה לש ושאר תא תורכיש "לוגד" ררחשמ ,דמעמ הקיזחמ וז הלפט הנומא
,שדח ץירע לש ותחימצ תא ורשפאי םיבשותה - שממ לש יונישל איבי אל
.ותומכש ידיב םלרוג תא דיקפהל ולגרוהו רחאמ

וססביש םיטסיכרנאל הקוקז איה ,דורשת היכרנאש ידכ ,תורחא םילימב
םישנא ולא ויהיש קיפסמ ,"םימלשומ" תויהל םיבייח םה ןיא ,לבא .התוא
םה תעמשמו דוקיפ יסחיש הלפטה הנומאה ןמ םה םחוכב םמצע תא וררחשש
יטסיכרנא םדאב ךרוצה רבד לע הנעטה ירוחאמ תרתסומה החנהה .ץוחנ רבד
.קנעוי אלא חקליי אל שפוחהש איה ,הרקי יטסיכרנאה ךפהמהש ידכ "שדח"
אצמנב םניאש "םימלשומ" םיכמותל הקוקז היכרנאהש הנקסמה םג ןאכמ
ךרוצה ןמ םגו תלוכיה ןמ םג תמלעתמ וז החנה ,לבא .לשכית םג ןכלשו
.תישפוח הרבח רצוויתש ידכ ימצע רורחישבו תימצע תוליעפב

רחאמ יונישל יאנת םה םימלשומ םישנאש םיסרוג םניא םיטסיכרנאה
אלא "תושונאה תא עישוהל תיהולא המישמ לעב ררחשמ" וניא טסיכרנאהש
.תוריחה תא המצע לע איבהל ידכ תקבאנה תושונא התואמ דרפנ יתלב קלח

יאדו . . .םלשומ יטסיכרנא ךפהמ םדאה ינבל קינעי אוהש לכ ינוציח חוכ םא"
.(המוד הסריג וא) ןשיה יתרבחה רדסה תא שדחמ ונביו ףסה לע והוחדיש
חוכבו שפוחה רבד לע םהיתונויער תא וחתפי םדאה ינב םא ,תאז תמועל
זא קר ,הנידמה ןוטלש - תוצירעה לש ןורחאה זועמהמ ורטפתי םקבאמ
."הכיפה יתלב היהת לוחתש הכפהמה

? דקפתל לכות תישפוח הרבחש ידכמ םישפיט ידמ רתוי אל םדאה ינב בור םאה 17.2 'א

"םיליגרה" םדאה ינבש םיחינמ ןהב םיקיזחמהמ םיברו תויגולוידיא הברה
תא אלש יאדוו םהיניינע תא יוארכ להנל םילוכי םניא ןכלו ידמ םישפיט
םיטסינינלה .הלאכ םישנאב אלמ לאמשמו ןימימ יטילופה םוחתה .הרבחה
קרש םיחינמ ולא תושיג ילעב .ךכב םינייטצמ ףא םיטסיביטקיבואהו םהינימל
םהו שרדנכ םיטנגילטניאו םייתריצי קיפסמ םה םדא ינב לש םצמוצמ רפסמ
וז תיטסיטילא הפקשה ,ללכ ךרדב .םירחאה לכב לושמל םיכירצש ולא
,"שפוח" לע ףייפוימ ללמב ולא תועדב םיקיזחמה ידי לע תיווסומ
הבישחה תא תוהכהל םיסנמ םתועצמאב ,תואשילק ראשו "היטרקומד"
.עומשל םיצור םהש המ תא םהל םקפסב םינומהה לש תיתרוקיבה

,"תויעבט" תוטילא לש ןמויקב םילודגה םינימאמהש עיתפמ הז ןיאש יאדו
וליפא הלגתה אל ןיידע ,המגודל .תרמצב םמצע תא םימקממ דימת
וא . . .'ב גוסמש םדאה ינב ינומהל ומצע תא ךיישמש דחא "טסיביטקיבוא"
םזילטיפקה" לש "תילאידיאה" דיתעה תרבחב תויהל ומצע תא דעיימ
לש םיבתכ ארוק רבכש ימ לכ .םיתוריש הקנמ לש דיקפתב "יתימאה
טועימ ותואל ומצע תא ךיישל הטי ,לכו לכמ םתוא החוד אלו םיטסיטילא
הטילאב תוארל םיטונ םדא ינב תיטסיטילא הרבחבש אוה "יעבט" קר .רחבנ
.םיילאיצנטופ םידמעומכ םמצע תאו יעבט רבד

היגולואידיאל הרורב תודע םיאצומ תישונאה הירוטסיהה תא םיקדובשכ
הקדצה התוויה וז היגולואידיא .הזנורבה תפוקתב רבכ תיסיסב תיטסיטילא
לש תונושה תואסריגה .םויה דעו זאמ (םילצנמהו) םיטילשה תודמעמה לכל
התוא" - ההז יסיסבה ןכותה ךא הנוש שובל תוטוע וז תיסיסב היגולואידיא
."תרדא יונישב תרבגה

יכרוצל םאתתש ידכ תירצונה המילגה תא השבל איה ,םייניבה ימיב
ןיינעב התיה םהלש תיסיסבה המגודה .תירצונה הייסנכה לש היכרריהה
היחנהל" םיקוקזה םימוגפ םירוצי התומת ינב יכ ועמשמש "ןומדקה אטחה"
הפקשהה .ויהולאל טרפה ןיב םיכוותמה תדה ינהוכ וקפיס התוא ,"הלעמלמ
תא להנל םילגוסמ אל םדאה ינב ןכלו ודוסימ שפיט אוה יוצמה םדאהש
.הפוקת התוא לש תשרומה איה םמצעב םהייח

םה וילא ןוילעה לובגהש וא "ב גוס" םה םדאה ינב בורש הנעטל ונתבושת
תדמוע הניאש איה "יעוצקמ דוגיא לש תועדומ" קר אוה עיגהל םילגוסמ
הכירפמ הדובעה תעונת תודלות לש תיחטש הריקס םג .תואיצמה ןחבמב
ןעמל םינושה םיקבאמב םיברועמה תא תנייפאמה תויתריציה .וז הנעט
תילאוטקלטניאה המצועהש הדבועה .המיהדמ שממ יוכידה דגנו שפוחה
לש םוי םויה ייחב תופצנ ןניא םיבר הכ םיקבאמ תנייפאמש הארשההו
םיסחיה לש תנוונמה העפשהל תצרחנה החכוהה איה ,תיביטמרונה הרבחה
ביחרמ 1 'ב ףיעסב) .תינתוכמסה הרבחב םיררושה תוימרופנוקהו םייכרריהה
.(היכרריהה לש תנוונמה העפשהה לע בותכה

הדובעו םיישפיט ,םיממעשמ םירבד השוע תא םא .השוע התאש המ התא"
.ינוטונומו שפיט ,םמעשמל התא םג ךופהתש םייוכיסה לכ ,תינוטונומ
לע םירבועה םימטמטמה םיכילהתל רתוי בוט רבסה םה התביבסו הדובעה
םהייח לכ םירטשוממה ולא .ךוניחה תכרעמו היזיוולטה רשאמ טרפה
ךרדה תליחתב רשאכ ,הדובעה תוכרעמל תידומילה תכרעמהמ םירבועה
הליחתכלמ רבכ ולגרוה ,תובאה יתבב םפוסבו החפשמה ידי לע ורגסומ
ןוונתה ימונוטוא ןפואב תויחלו לועפל םרשוכ .יגולוכיספ דובעישלו היכרריהל
.ינויגה רבסה םהל שיש םיטעמה (תויבופ) םידחפה ןיב אוה שפוחמ דחפהש דע
החפשמב םג ויוטיב תא אצומ הדובעה םוקמב תעמשמ תלבקל ןומיאה
תללכומ ,םינוש םינוויכמ םיקוזיח תלבקמה הטישה תחצנומ ךכו םימיקמש
םיאכדמש רחאל .םייחה ימוחת ראשו תוברתה ,םייטילופה םייחה לע םג
ויהיש םייוכיסה לכ ,הדובעה םוקמב םדאה ינב לש תוינויחה תא "םישביימ"ו
.ולגרתה רבכ טושפ םה .םייחה ימוחת לכב םיחמומלו היכרריהל םיעונכ

תא םתעד לע תולעהל םילוכי קר םה ,רורחיש לע םיבשוח םיטסיטילאשכ
םיטסיביטקיבואה) םישפיטל וא (םהינימל םיטסינינלה) םיאכודמל ותקנעה
רורחיש קר .בושו בוש םילשכנ ולאכ תונויסינש אלפ אל .םדי לע (םהינימל
יתבשחמה תוויעה לע רבגתהל ןתינ .תישפוח הרבחל איבהל לוכי ימצע
םילמעה ינומה לש םשפנב תירטירוטואה תידמעמה הרבחה הרציש ישגירהו
לש הירוטסהב תואמגוד קיפסמ שי .םיאכודמה לש תימצע תוליעפ ידי לע קר
אלכ ןכל םדוק ובשחנש ולא בורש ךכל תקצומ תודע םיקפסמה רבעה יקבאמ
.תוריחל םרישכמה יוניש הזכ קבאמ ךלהמב ורבע םמצע תא להנל םילגוסמ

תוכמסהש דחפמ תובורק םיתיעל תאז םישוע םתונוילע לע םיזירכמה ולא
תוכמסה תלבקמ וררחתשי םדאה ינב ינומה רשאכ םהמ וחקליי םהלש חוכהו
."םייכרבה לע םהינפל םיערוכ רשאכ קר םיבגשנ הכ םה הלעמה ימרש וניביו

לש םיאלפומה םיגשיהה"ש ןמדלוג המא הרמא השיאה ןויווש לע הרבדב
.םישנה תותיחנ לע םיזיעלמה לכ תא דעל םיקיתשמ םייחה ימוחת לכב םישנ
םהילע אונש רבד ןיא יכ ךכל םיפחדנ וז הלפט הנומאב ןיידע םיקבדה ולא
הז םא - תוכמסה ילעב לכ תא ןייפאמ הז רבד .םתוכמס לע רוערע רשאמ רתוי
.םישנב םיטלושה םירבגה וא (םיריכשה) םיילכלכה םידבעה לש םהינודא
םילודג םידעצב תומדקתמו 'ןהיבולכ'מ םוקמ לכב תוצלחנ םישנה
."םיישפוחו

קבאמה ךלהמב "שארבש" תודבעה ילבכמ רורחשל עיגהל תלוכיה לע הנעטה
הכפהמה ךלהמב ושענש ,םידבועה ידי לע ימצע לוהינב םייוסינה ידי לע םגדוה
.(1936/9) תידרפסה

? רורטב םיכמות םיטסיכרנאה םאה 18.2 'א

תורטמ תריחב ועמשמ םזירורט ,תישאר .תוביס שולשמ תאזו !!!אל טלחהב
האצותב תובשחתה אלל "קר" וא עשפמ םיפח םישנא וגרהיש ךכל ומרגיש
.הרושה ןמ םדא ינב ידי לע רצוויהל הילע היכרנא רורשתש ידכ ,לבא .וזכש
לש וניינע ,תינש . . .םתוא ץצופמ התאשכ ךיתועדל םדא ינב ענכשל רשפא יאו
תומלעהל איבהל רשפא יא ץוציפ ידי לע ,ךא .ימצע רורחיש אוה םזיכרנאה
לש תוליעפ תובקיעב אובל לוכי אל רורחיש .םייתרבח םיסחי לש תכרעמ
דוע לכ .בורה םשב םיטילשה תא ודימשיש תיליע ימחול לש םצמוצמ רפסמ
ואר) ךשמיי יכרריהה יתרבחה רדסה ,םיטילשב ךרוצ םישיגרמ םינומהה
.תחקל קר רשפא קינעהל רשפא יא שפוח ,םדוק ונשגדהש יפכו .(
16.2 'א
הכפהמ םישועכ" :ריעה ןינוקב .שפוחה יפלכ ןווכמ םזיכרנאה ,ףוסבלו
יבגל ."םדאה ינב לש תוריחהו םייחה תא דבכל ךירצ ,תושונאה רורחישל
,רורטה ;םתוא תשדקמ אל - םיעצמאה תא הביתכמ הרטמה םיטסיכרנאה
לכ אלל םינוש םישנא לש תוריחבו םייחב עגופ ,ועביט םצעמ ,תאז תמועל
.תיטסיכרנא הרבח תיינבל ילכ שמשל לוכי אל רורט ,ןכל ;הקדצה

אלא םיטרפכ םימיוסמ םדא ינב דגנ םניא םיטסיכרנאה ,ליעל רומאל רבעמ
םדא ינבל תנתונה ,תטלשה םייתרבחה םיסחיה לש תכרעמהו תודסומה דגנ
המצועב הערל שומיש םהל תרשפאמו םירחאב טולשל תוכמסו חוכ םימיוסמ
ינב תסירהב אלו תורגסמ תסירה םשל איה תיטסיכרנאה הכפהמה ,ןכל .וז
תא לטבל אלא םדא ינב גורהל םישקבמ ונניא" :ןינוקב לש ויתולימב וא .םדא
ועמשמ ןיא םזיכרנאה .וילא תוולנה האנהה תובוט תאו (דמעמה) סוטטסה
תיטילופ תושייכ תונגרובה ץק אלא תונגרובה תא םיווהמה םיטרפל תוומ
,תורחא םילימב וא ."םידבועה דמעממ תילכלכ הניחבמ הנושה תיתרבחו
:רורטה תונגב הדמעה תא תוגיצמה תויטסיכרנאה תורבוחה תחא לש רתוככ
."םייתרבח םיסחי לש תכרעמ ץצופל רשפא יא"

ןפואב רשוקמ םזיכרנאהש הרק הז ךיא ,המימי םימימ וזכ תצרחנ הדמע רואל
תרושקתה יעצמא תמשאב אוה הזמ קלח ?תומילא םע ךכ לכ קודה
םניא ללכו ללכש םהינימל םיטסירורט םיטסיכרנאכ גיצהל םישקעתמה
םיתיעל הארקנ תינמרגה ףוהנימ-רדב רורטה תצובק המגודל .םיטסיכרנא
יבמופבו שרופמב םמצע תא ורידגה םהש תורמל תיטסיכרנא תובורק
:הנייצ ןמדלוג המא .תודבוע תוצמשה לזמה עורל .םיטסינינל-םיטסיסקרמכ
יכ ,תיטסיכרנאה העונתה תא ריכמש ימ לכל טעמכ העודיש הדבוע וז"
העבנ ,םיטסיכרנא ופדרנ ןהיתובקעבש ,רורט תולועפ לש בר רפסמל המזויה
."הרטשמה לש הפיקעו הרישי המזוימ וא תרושקתה יעצמאמ

רושיקה ךא ,םימילא םישעמ םלועמ ועציב אל םיטסיכרנאש רמול הנווכה ןיא
תועצמאב הלומעתה" תפוקתמ רקיעב עבונ רורטל םזיכרנא ןיב לבוקמה
רפסמ קסע ,1900 דע 1880 םינשה ןיב הרקיעש ,וז הפוקתב ."םישעמ
תודמעמה תרמצב תוטלוב תויומד לש םתחיצרב םיטסיכרנא לש םצמוצמ
רתויב םישקה םירקמב .(םהימודו ,םיאקיטילופ ,הכולמה תחפשמ) םיטילשה
תויונחו תוארטאית ומכ תונגרובל םיינייפוא יוליב תומוקמ הרטמה התיה
תלוג ."םישעמ תועצמאב הלומעת" םדי לע וארקנ ולא תולועפ .הרקוי
ראצה לש ותחיצרל םיטסיכרנא ועיבהש הכימתה התיה וז הדמע לש תרתוכה
האטוב הכימתה .1881 תנשב יסור טסילופופ ידיב ינשה רדנסכלא יסורה
טסומ ןתנו'ג ידי לע בתכנש ינמרגה טייהיירפה לש תכרעמה רמאמב יבמופב
.םיצירע ראשו הכולמה תוחפשמ ינב חצר תא לליהו "ףוס ףוס" ותרתוכו

הצוענ רורטב הפוקתה התוא לש םיטסיכרנאה תכימתל רתוי הקומעה הביסה
יפתתשמו םילעופה דמעמ יוכיד לש ילטורבה יפואהמ ועבנש םקנ תושגרב
הינשה הביסה .הרשע עשתה האמה לש םיעבשה תונשב תיאזירפה הנומוקה
אלפ אל .תוממוקתה דדועת םיעיגפ םיאכדמה יכ המגדההש הבשחמה התיה
הנומוקה יממוקתממ ףלא םירשעמ רתויש רחאל תפרצב לחה הז וקש
ןייצל ןיינעמ .םימד ץחרמב ולסוח םיבר םיטסיכרנא םהיניבו תיאזירפה
ללוכ) לומגת תלועפ ןיעמ םיבר םירקמב התיהש ,תיטסיכרנאה תומילאהש
תסובת רחאל םירנומוקב השענש םימדה ץחרמל הבוגתכ האבש תומילאה
םירנומוקב הז םימד ץחרמש דועב ,בר םוסריפל התכז (תיאזירפה הנומוקה
עודי ,המגודל .םיעודי םניאש טעמכו דואמ דע וענצוה םירחא םימוד םיעוריאו
יקלטיאה טסיכרנאה ידי לע 1900 תנשב חצרנ הילטיא ךלמ וטרבמואש םיברב
קירפ .ק ירנה תא חוצרל ןמקרב רדנסכלא הסינ 1892 תנשבשו ,יצסרב ונטיאג
תמועל ,ךא .תונמדזה לכב םירכזומ ולא םיעוריא .יגנרק הדלפה ןרצנוק להנמ
ךלמה תדוקפב ךרענש חבטה - ולא םירבד ושענ םללגבש םיעוריאה ,תאז
השענש חבטהו האחמ תנגפה תעב םיאלקח תוומל ורונ וכלהמבשכ וטרבמוא
דאטסמוהב םיתבוש םילעופב ןוחטיב ישנא ידי לע קירפ .ק ירנה תדוקפב
.םירכזומ אלש טעמכ

.ללכ העיתפמ הניא םיטסילטיפקה לש וזו תיתלשממה תומילאה תענצה
."קוח" תארקנ איה ךא תומילאב ןייפאתמ הנידמה ןוטלש לש תוגהנתהה
לש תומילאהש אלפ אל ."עשפ" תארקנ טרפה לש תומילאה ,תאז תמועל
םתוא ותיצהש גרההו יוכידהמ וליאו בחרנ הכ יוניגל הכוז םיטסיכרנאה
.םיחיכשמו םימלעתמ

םידגנתמה םיחיטמש יוניגה תא תפפואה תועיבצב בטיה שוחל רשפא
תומילאל םסחייל תאז םיוושמשכ םיטסיכרנאה לש תומילאה דגנ םזיכרנאל
הילעה תא וגגח םהינותיעו םיבר םיטסילטיפק ,המגודל .תולשממה לש
םירשעה האמה לש םישולשהו םירשעה תונשב םזיצנהו םזישפה לש ןוטלשל
ומחל םיטסיכרנא ,תאז תמועל .(רלטיהו וקנרפ ,ינילוסומ לש ולא תא ללוכ)
.ינילוסומ תאו רלטיה תא לסחל ולשכש תונויסינ ללוכ - םדגנ שפנ ףוריחב
. . ."רורט"ו "תומילא" תבשחנ הנניא תוינחצר תורוטטקידב הכימת ,ןבומכו
!!!ןכ םדגנ קבאמהו תודגנתהה ךא

,םירטירוטוא יוכיד ירטשמב ךומתל םילוכי םזיכרנאה ידגנתמ ,המוד ןפואב
אלכ םהילא סחייתהלו . . .יחרזא ירמו םיתבוש לש םילא יוכידב ,תומחלמב
תא תונגל םירהממ םה ,תאז תמועל .("םנכ לע רדסהו קוחה תבשה") םימילא
המכש ינפמ "םיטסירורט"ו "םימילא"כ םיטסיכרנאה לכ תאו םזיכרנאה
.הלאכ יוכיד ידעצ םיטקונב םוקנל וסינ םהמ

בושח .תאזכ הקיטקטב םיכמות אל ללכו ללכ םיטסיכרנאה בורש ןייצל בושח
קר "השעמה תועצמאב הלומעתה" תטישב וטקנש ולא ןיבמש ןייצל םג
תעד לע ולעפש "םינלוס" ויה םבור .תויטסיכרנא תוצובקב םירבח ויה םיטעמ
םזיכרנאכ םגיצהל ורחב תרושקתה יעצמאו תולשממה ,לבא .דבלב םמצע
.ךכב ליעפ קלח תחיקלב ןינוקב תא ומישאה ףא םתוטיהל בורב .ותומלגתהב
.םיטסיכרנאה יגוחב הז אשונב ןושארה ןוידל םדוק םינש שמח תמש תורמל

שארמ תוזחל היה רשפאש יפכ ,הלגתה "השעמה תועצמאב הלומעת"ה בלש
בשחיהל לוכי ןיקטופורק .ץורח ןולשיככ ,םיטסיכרנאה בור וחכונש יפכו
ישנאל תונווכמה רורט תולועפב ךמת ,הליחתב .הז תוחקפתה ךילהת ןייפאמכ
האמה לש ןורחאה רושעב ,לבא .יוכידה תולועפל םיארחאה טילשה דמעמה
תימצע הנגה לש הלועפ הניא םא וזכ המילא תוליעפ רקבל לחה הרשע עשתה
.הכפהמ לע הנגהה ךלהמב

הנולצרב ןורטאיתב ץוציפה לש העווזה השעמ ראשה ןיב ,ומרת הדמעה יונישל
םיברועמ ויהש םיטסיכרנאב הלשממה תוחוכ ועציבש חצרל המקנכ אבש
קרזש ירנה לימא עציבש העווזה השעמו ,1892 תנשב זאר'זב תוממוקתהב
תועדומה םג הזל המרת .יתלשממ יוכידל הבוגתכ הפק תיב יבשוי לע הצצפ
וחכונ םיטסיכרנא רתויו רתוי .יטסיכרנאה ןיינעב לבחמ הזש ךכל
יוכידל ץורת הנידמל תנתונ קר "השעמה תועצמאב הלומעתה"ש
יעצמאל תונמדזיה ןתנ רבדה ,ךכמ רתוי .םילעופ תועונתו םיטסיכרנאה
תומילא ןיבל םזיכרנאה ןיב רבחל ,םזיכרנאה ידגנתמ ראשלו ,תרושקתה
ללכ ןיבל תיטסיכרנאה העונתה ןיב רוכינל איבהלו הניב תרסחו הזיזפ
.תוקצומ תודבועמ םלעתהב ףא ,תונמדזה לכב השענה הז יוהיז .היסולכואה
הלומעתה" תא לוכו לכמ וחדש "םיטסילאודיבידניאה םיטסיכרנאה" וליפא
םימילאכ תרושקתה יעצמא ידי לע וצמשוה "השעמה תועצמאב
.םיטסירורטכו

לכש התיה "השעמה תועצמאב הלומעתה" ירוחאמש תיסיסבה החנהה
תא תיצת םתוליעפשו) םמוקתהל תונמדזהל םיכחמ שממ םילמעה
הטישה לש רצות םה םדאה ינבש בושו בוש ררבתה .הכרפוה - (תוממוקתהה
םירשפאמה תופקשההו םיסותימה תא ץמאל םיטונ םבור ןכלו ,ולדוג הב
ורזח "השעמה תועצמאב הלומעתה" ןולשכ םע .םייקתהלו ךישמהל הטישל
ךישמה העונתה בור אליממש תוליעפב זכרתהל ובשו םיטסיכרנאה בור םהב
ישרושל וז הרזח .ימצעה רורחישה חופיטו תידמעמה המחלמה דודיע - הב
-וכרנאה םידוגיאה לש םידקת אלל החירפב האטבתה םזיכרנאה
.(3.5 'א ואר) 1890 רחאל הלחש םיטסילקידניס

בור ידי לע השעמה תועצמאב הלומעתה תקיטקט לש התליספ תורמל
לש תוחיצר ינורקע ןפואב ולספיו רורטכ הורידגי םיטעמ קר ,םיטסיכרנאה
ביואה ישנא וב תויהל םייושעש ינפמ המחלמ תעב רפכ לש ותצצפה .םיצירע
לש ולוסיח תאז תמועל .איה המחלמ לש גוס הזיא הנשמ אלו - רורט איה
תיתנגה הלועפ ףא תויהל הלוכי תינאכד הנידמ שאר וא ינחצר רוטטקיד
םזירורט םאש ןמזמ תאז ושיגדה םיטסיכרנאה .המקנ קר עורגה הרקמבו
יטסירורטה םרוגה אוה הנידמה ןוטלשש ירה "עשפמ םיפח חצר" ותועמשמ
תמאב םה "רורט תולועפב" םיטקונה םא ,תאז תמועל .הלעמב ןושארה
םיפחב העיגפ עונמל ידכ ירשפא תוריהז יעצמא לכב וטקני םה ,םיטסיכרנא
רבד איה "תיתביבס העיגפ" לבא רעצמ הזש המכש ונעטי אל םלועלו ,עשפמ
.ונממ ענמיהל ןיאש

הלומעתה" תולועפ לש לודגה בורהש הביסה איה תאזש שיגדהל בושח
תחפשמו םיאישנ ומכ טילשה דמעמהמ םישיא רבעל ונווכ "השעמה תועצמאב
םיטסילטיפק לש וא הנידמה לש ןפוד תאצוי תומילאל הבוגת ויהו הכולמה
.םימיוסמ

קרו םיטסיכרנא םעפ יא ויה םיטסירורטה ןיבמ ןטק טועימ קר :םוכיסל
העונתה .רורטב םיברועמ םעפ יא ויה םיטסיכרנאה ןיבמ ןטק טועימ
לש תכרעמ "חוצרל" רשפא יאש ךכב הריכה דימת התוללכב תיטסיכרנאה
הנידמה לש תומילאל האוושהב .ץפנ רמוחב התוא ץפנל וא םייתרבח םיסחי
,לבא .םיב הפיט ומכ התיה םיטסיכרנאה לש תומילאה ,םיטסילטיפקהו
המילאה םתוליעפ תא םירכוז םדאה ינב בור ,םיניוע רוביצ יסחימ האצותכ
הנידמה לש םילאה יוכידהמ םימלעתמו םיטסיכרנא לש םצמוצמ רפסמ לש
.ולא תולועפ "ונימזה"ש םיטסילטיפקהו

? םיטסיכרנאה לש תירסומה הפקשהה איה המ 19.2 'א

םתוא תדחאמ ךא ,תונווגמ יד רסומ יניינעב םיטסיכרנאה לש םהיתופקשה
לכ .וכותב ולש ירסומה שוחה תא חתפל טרפה לש ךרוצב הרכהה
קפס ליטהל טרפה לעש רנריטס סקמ רטרבילה םע םימיכסמ םיטסיכרנאה
ןיבמ םיטעמ קר ,לבא .הילבכמ ומצע תא ררחשלו תלבוקמה תוירסומב
גשומה םצע תא לוכו לכמ ולספיו רנריטס ומכ תכל וקיחרי םיטסיכרנאה
ךא ,םיילסרבינוא רסומ יגשומ רפסמב קיזחמ רנריטס םנמא) ."יתרבח רסומ"
ןיאש העדב הקיזחמה) תיטסיביטלר תירסומ הפקשה (.םייטסיאוגא םלוכ
התואב העורג טעמכ איה (טרפל םיאתמש המל רבעמ ערו בוט ומכ הזכ רבד
םה ערו בוטש העדב הקיזחמה) טלחומה רסומב תלגודה הפקשהה ומכ הדימה
.(בשוח טרפהש המב םייולת יתלב

תקרפתמ תינרדומה הרבחהש תכרפומה הנעטה תעמשומ תובורק םיתיעל
רשאב .moral relativism "רסומה תויסחי" וא זרפומ "םזיאוגא" ללגב
רסומה - ומדוק רשאמ רתוי םדקתמ בלש הז ירה ,רסומה לש ותויסחיל
,תאזו .תומיוסמ תותד ינימאמו "רסומ ישנא" המכ ןיידע םיפיטמ ול טלחומה
טרפה לש ןויגהל םיוסמ לקשמ םיסחיימ ,רסומה תויסחיב םילגודהו רחאמ
לש םויקה תא השיחכמ וז השיגו רחאמ ,לבא .ולש תוירסומה תוכרעהב
לש ופוסב איהש ירה ,םמויקב תלעותה וא ,םהשלכ םיעובק רסומ תונורקע
ףא .יאמצע המ רבד אלו - תאצוי איה ודגנ טלחומה רסומה לש וכופיה קר רבד
.תוריחה תא וא טרפה תא המיצעמ וללה תושיגהמ תחא אל

,תוינתוכמסה תושיגה ילעב תא דואמ הפי תותרשמ וללה תושיגה יתש
העד שבגל לכות אל היסולכואהש וא וז השיג יפ לע .ךכ לשב ןהילא םיכשמנה
אלמתש וא (שיש המ תא לבקתו) רסומה לש ותויסחי ללגב בצמה לע תפתושמ
המ - תטלשה תיליעה תודוקפ תא םיטלחומ רסומ תונורקע ללגב רוויע ןפואב
בור ידי לע תוחדנ ולא תושיג יתש .הטילשה ילעבל םיאתמ דואמש
תוביסה לע תססבתמה תיתוחתפתהה השיגה איה ןהל הפולח .םיטסיכרנאה
.ישיאה םוחתלו יתרבחה םוחתל רסומ תונורקע חתפל םדא ינב תואיבמה
תונרקחהש ןויערה תא תיסחיה השיגה םע תקלוח תיטסיכרנאה השיגה
ללכ תושגרב ךילהתה תא תנגעמ ךא רסומה תא החימצמש וז איה תישיאה
לכ" :ורמאב ךכל סחייתה ןודורפ .יואר וניאש המו יוארש המ לש םיישונא
לש יוניג לע ססובמ יתרבח ןוקית לכ ;המ רבד לש לוטיבב הליחתמ המדיק
היה אל םדוק ןויערש החכוהה לע ססובמ שדח ןויער לכ ;תמדוק בל תורירש
."בוט קיפסמ

,םמצע םייחה ומכ - םילבוקמה רסומה תונורקעש םישיגדמ םיטסיכרנאה
קוח" רבד לע תונעטה לכ דיימ תולספנ ןכל .תדמתמ תוחתפתהב םיאצמנ
תא קדובו רקוחה םדאה גצומ םהל הפולחכו םהימודו "יעבט קוח" ,"יהולא
שפוחל יאנת איהש תוגהנתה - הז םוחתב םג ויתונקסמל רוקמכ ותביבס
תויהל ןיידעו רוויע ןפואב והשלכ רבד לבקל תינמז וב רשפא יא .יתימא
םוש" :ךכ תאז חסינ ("םידסיימה תובאהמ") ןינוקב לאכימ .טסיכרנא
. . .םעפ יא בתכנש והשלכ רפס אל םג ,שארמ הרודס הטיש אל ףא ,הירואית
."יתימא שפחמ ינא .איהש הטיש םוש ץמאמ אל ינא .םלועה תא וליצי

הילא תירסומה הדמעה .תיעדמ השיגב היעב לכל םיסחייתמ םיטסיכרנאה
לע אלא יהשלכ תיטסילאוטיריפס היגולותימ לע תססבתמ הניא םיעיגמ
הקיספל המיאתמה ,תינויגה הבישח תועצמאב השענ ךילהתה .םה םתבשחמ
תדה ומכ ,הנמז רבעש תינתוכמס הטיש רשאמ רתוי ךורע ןיאל רסומ תולאשב
.תויסחיב םילגודה לש ערו בוט ומכ הזכ רבד ןיאש הנעטה וא

ריכהל שי"ש ןעט ןיקטופורק ?רסומה יגשומל יוארה רוקמה אוה המ ךכ םא
.אוה המ רסומ םדאה תא דמלמה ןושארה הרומה אוה עבטהש ךכב
תויתרבח תויחבו םדאב םיעובטה (םידלומה תושגרה) יתרבחה טקניטסניאה
."ונממ חתפתמש לבוקמה רסומלו תירסומה הסיפתה לש רוקמה אוה תורחא

.םייטסיכרנאה רסומה תונורקעל סיסבה םה םמצע םייחה ,תורחא םילימב
:טרפה לש תוירסומה תופקשהל םיירקיע תורוקמ השולש
ינב לש תירסומה הסיפתה" :יח םדאה הב הרבחה ,רמולכ :תוסנתהה (1
םוקמבו ןמזב םישבול םהלש הרבחה ייחש הרוצב ירמגל היולת םדאה
לש תירסומה הרותבו טרפה לש תירסומה הסיפתב ףקתשמ רבדה .םימיוסמה
."הפוקתה
תומרונה תא טרפה לש תיתרוקיב הכרעה ,רמולכ :תוחתפתהו הבישח (2
הנעטה םג איה וז .(לילכ ןהל דבעושמ וניא םא) תולבוקמה תוירסומה
בייח םדאה" :בתכש ,"שפוחמ סונמ" רפסה רבחמ ,םורפ ךירא לש תיסיסבה
תא ליעפי םא קרש הדבועב ריכהלו ומצע לע תוירחאה תא ומצע לע תחקל
רבעמ תועמשמ לכ םייחל ןיא .תועמשמ וייחל תתל לכוי םיישפנה ויבאשמ
.םיירופ םייחב ויתולוכי תא לעופה לא ואיצוהב וייחל םדאה ןתונש המל
המ תא תמיוסמ הדימב שיגרהלו טולקל טרפה לש תלוכיה - היתפמא (3
.תלוזה לע רבועש הממ האצותכ םירבד ומצעב שיגרהלו תלוזה שיגרמש
תוהדזהה תשוחת" תא תרצוי .םידלומ תישגר הסיפת ינונגנמ לע תססבתמ
."םיירסומ תושגר לש יתימאה רוקמה איהש תלוזה םע תישגרה

.טרפה לש תירסומה השוחתה תוחתפתהל רתויב בושחה אוה ישילשה םרוגה
שיגרמ המ רתוי בוט ךמצעל ראתל לכות ,רתוי חתופמ ךלש ןוימידהש לככ"
השוחתה רתוי השיגרו הזע היהת ךכו ,לבס ול םימרוג רשאכ רחא יח רוצי
םיבבוסה ללגב ,תוביסנה לשב רתוי לגרומ היהתש לככו . . . ךלש תירסומה
םצעתת םג ךכ - ךתייטנל םאתהב לועפל ,ךלש ןוימידהמ האצותכ וא ךתוא
."לגרהל ךופהתו תירסומה השוחתה

יפכ םירחאל סחייתה" :ןורקיעה לע (רקיעב) תססבתמ םזיכרנאה לש השיגה
תומרונל םיעיגמשכ ."תומוד תוביסנב ךילא וסחייתיש הצור תייהש
םה ,םיטסיאורטלא םניא םגו םיטסיאוגא םניא םיטסיכרנאה זא ,תוירסומה
.שונא ינב טושפ

םג ,תושונאל םהמ האצותה הנושש המכו הזל הז םידגונמ םיארנ םהש המכ"
."האנה לש ידדצ דח שופיחב םיצוענ םהישרוש םזיאורטלאה םגו םזיאוגאה

הקוקזו ותוימינפמ חתפתהל תבייח טרפה לש תמלוה תירסומ השוחת
איהש תימיטניא תיתרבח הצובקב ולש תילכש/תילטנמה תלוכיה לכ תלעפהל
םיסחיה םע תויתוכמסה תורגסמה ראשו םזילטיפקהו רחאמ .הליהקמ קלח
ןוימידה תא תואכדמ ,הליהקה תא תוררופמ םהלש םיקיעמה םייכרריהה
םייחהש אלפ אל ,תיאמצע הבישח ליעפהל תויורשפאה תא תומצמצמו
אל תויוגהנתה ראשו תלוזב הטוב תובשחתה רסוחב םינייפאתמ הזכ רטשמב
תירסומ אלה תוגהנתהל הכוז יטסילטיפקה רטשמב הרבחה .תוירסומ
.התוא תמלוההו הל היוארה

ותוידוחי ןיב םילבלבמש אלפ אל ,טלחומ רסומל יסחי רסומ ןיב הענה הרבחב
םיכילהת יפ לע טילחהל הטונה) ימינפה הטילשה דקומ לעב טרפה לש
הב ,תיטסילטיפקה הרבחב .םזיאוגא ןיבל (וכותב םישחרתמה םילוקישו
םידדועמ ,וכותמ ולש םיירסומה תונויערה תא חתפל טרפה תלוכי תא םימלוב
איה דוע לכ לעופש רבד - תינוציח תוכמסל תרוויע תעמשמ הז םוקמב
.תוכמסה לש הרדעהב ןסר תרסח תוגהנתהל ךכב םימרוג ,לבא .הביבסב
לש תירסומה תולדה תא תיטסילטיפקה הרבחה המצעל החיטבמ ,הזכ ןפואב
.ותוימצעו ותוידוחיי לש ןווינה תאו טרפה

ןורקעב ןומט אל תינרדומה תוברתה ןולשכ" :ךכ תאז ןיצקה םורפ ךירא
ירחא הפידרב איה שונא ינב לש הבוטה הדימהש ךכב וא ,םזילאודיבידניאה
הזב אל ;ישיאה סרטניאה תועמשמ לש תורדרדתהב אלא ,ישיאה סרטניאה
קיפסמ םיגאוד םניאש הזב אלא ,םהלש ישיאה סרטניאל םיגאוד םהש
םניאש ךכב אלא ,םייכונא ידמ רתוי םהש הזב אל ;יתימאה ישיאה סרטניאל
."םמצע תא םיבהוא

תונויער - תישיאה תוסחייתהה תרגסמ לע ססבתמ םזיכרנאה ,קיידנ םא ,ןכל
ןה) םלש םדאכ רשואו האנה טרפל איבמש המ תא אטבל םיבייח רסומה
תניחבמ ןהו הבישחה תניחבמ ןה ,תושגרה תניחבמ ןהו ןויגהה תניחבמ
תא תוחדל םיטסיכרנאה תא איבמ הז רבד .(תלוזה םע תישגרה תוהדזהה
רחאל הגאדה ןיבל יטסיאוגאה ישיאה סרטניאה ןיב תידדצ דחה הקולחה
תא םילבקמה) םדאה ינב בורש המש העדב םיקיזחמ ונא .(םזיאורטלא)
,ושממל םיסנמו "יטסיאוגא ישיא סרטניא" םינכמ (תיטסילטיפקה השיגה
.ישיאה סרטניאה םוצמיצלו ימצע לוטיבל טרפל םרוג

תוירסומה הרתח המל" :ךכ הז אשונ לע ותעד תא עיבה ןיקטופורק
חפטלו רצ םזיאוגא ןסרל ידכ אל םא םדאהו םייחה ילעב תורבחב החתפתהש
"םזיאוגא" םייוטיבה םצע לבא ?(רחאל הגאדה) םזיאורטלאה תא תושונאב
'רוהט' םזיאורטלא תויהל לוכי אלו רחאמ םדוסימ םיעטומ "םזיאורטלאו
הז היהי .םזיאוגא לש ץמש תוחפל ךכבו תישיא האנה לש תוברועמ אלל
םתשלחהו םייתרבח םילגרה חותיפ איה רסומה תרטמש רמול רתוי קיודמ
ותוא םיבבוסה ןמ םלעתהל טרפל םימרוגה - קפוא ירצ םיישיא םילגרה לש
ותלוכי תא ךכב םילישכמו םיישיאה ויניינעל גואדל הסנמ אוהש תעב
איבמ תידדה הרזעו תפתושמ הדובע לש םייתרבח םילגרה חותיפ קר .םשממל
."הרבחהו החפשמה םוחתב תוליעומ תואצות לש הרדיסל

רמולכ) תטלחומה תוירסומה לש םג תינמז וב תייחד לע ססובמ םזיכרנאה
תיסחיה תוירסומה לש םגו ("םדאה עבט"ו "יעבט קוח" ,"יהולא קוח"
ךכב םיריכמ ונא םהל הפולחכ .תולקב יד הנממ עבונ רצה םזיאוגאהש
תכרעהל רבעמ םג יאמצע םויק שי קדוצ אל/יוגשו קדוצ/ןוכנ םיגשומלש
.תושונאה לש יתרבחה העבט לשב ,תאזו ויתולועפ תאו ומצע תא טרפה
תכרעמל תוחתפתמ םינושה םיטרפה ןיב (ןילמוגה יסחי) תויצקארטניאה
הז ןכ םא ?הרבחל ליעומ הז םאה" :ךכ תצמתל ןתינ התוא םייתרבח םיללכ
וניא ערו בוטכ םיבשוח םדא ינבש הב ,לבא ."ער הז זא "עגופ הז םאה .בוט
ןתוא ךא . . .הנתשמ קיזמ המו ליעומ המ הכרעהה םג .יונישל ןתינ יתלב
.שדחמ םעפ לכ תולאשנו תוראשנ תויסיסבה תולאשה

לש ידוסיה סיסבה אוה ,תיתרוקיב הבישח לע ססובמה תויתפכא לש הז ןבומ
תדימל ירסומה הדימה הנק אוה "תויהל ךירצ המ"ה - יתרבחה רסומה
ךכב םיריכמ םיטסיכרנאהש דועב ,ךכו ."ונשיש המ" לש ותופקת וא ותונוכנ
ןויער ודוסיב אוה רסומה גשומש םיסרוג םג ונא עבטב רסומה לש וישרושש
לע רצונ ,היצולובאהו הבישחה ,םייחה וחימצהש רבד .תורודה םע חתפתהש
.תוליהקב םייתרבח םייח ךלהמב ללכה תלחנל היהו םדא ינב ידי

,רבד לש ורקיעב ?תירסומ אל תוגהנתה םיטסיכרנאה תעדל איה המ ,ךכ םא
לש רתויב בושחה גשיהב עגופ וא ללושש המ לכ איה תירסומ אל תוגהנתה
הזיא ןיחבהל לוכי דחא לכו .טרפה לש ודובכו ,ותוידוחיי ,ותוריח :הירוטסיהה
תא םישל טרפל תרשפאמ היתפמאה תלוכיו רחאמ ,םיירסומ םניא םישעמ
.עגפנש ימ לש ומוקמב ומצע

תוירסומ אלכ בשחיהל תולוכי טרפה לש ותוידוחיי תא תוליבגמה תולועפ
:הזב הז םירושקה םימעט ינשמ
םלוכ לש םייחה תא הרישעמ החותיפו טרפ לכ לש ותוידוחיי לע הנגהה
סיסב .רצונה רישעה ןווגמה לשב תישיא האנה םיברועמה לוכל הבסמו
.יתרבחה - רחאה םעטה לא ףרטצמו קזחמ רסומה לש הז ישיא "יטסינודה"
םייתרבחה םייחה תאו הליהקה תא הרישעמ םיטרפה תוידוחייו רחאמ ,תאזו
תיתרבחה המדיקהו רחאמ הז לכ .חתפתהל הל תרשפאמו התוא תקזחמ ,הב
רשועה תדימב - תורחא םילימב וא ,בכרומה לא טושפה ןמ רבעמב תנייפאתמ
.הב םייקה ןווגמה לש

םילד ,םילבגומ ויהי וייח ,דיחא ינגומוה ןומהב דחא טרפ קר אוה םדאה םא
תורשפא םע בחרמ ולו ונימב דיחי אוה טרפה םא ,תאז תמועל .םיינכמו
תניחבמ םג הלימה לש יתימאה ןבומב חתפתהל לוכי אוה ,תיאמצע הלועפ
.ורשואב םגו ותוינויחב םג ,ותמצועב םג ,ותועדומ

תכרעמ לכב .עבטהמ םג דמלנ טרפה לש ותוידוחיי לע ךכ ןגהל ךרוצה
תולכתסה .תודרשיהה תלוכי תא לידגמו המצוע ןתונ ןווגימה ,תיגולוקא
הטושפה ותרוצב .יסיסבה רסומה יבגל הנבות תרשפאמ םג תאז היאר תיוזמ
תוחתפתהה תא תותרשמ וניתולועפמ וליא ןיחבהל ונל רזוע אוה ,רתויב
.התוא תובכעמ ןהמ וליאו תיעבטה

תסיפתבו יחה םלוע לכב עובט ,תיתרבחה השוחתב ץוענה רסומה גשומ ,ךכו
.תישונאה הבישחה לש םיינושארה םיטופישה דחא תא םיווהמו ונלש קדצה
תוחתפתה - תחאה :תויטנ יתש לש דחי םויקב םיכמות םיטסיכרנאה ,ןכל
,התוא םיביכרמה םיטרפה ייח תומצעתה - הינשהו ,הרבחה לש רתוי הבר
.ירסומהו ילאוטקלטניאה ,יזיפה םבצמב רופישו םרשואב לודיג - התאצותש

ומורבש םיאשונ ראשו יטרפה ןיינקל ,םזילטיפקל ,הנידמל ,תויוכמסל ונסחי
,םיטרפה לש תוריחה תא הביצמ איה .תירסומה ונתשיגמ ולוכ עבונ ,םלוע לש
תוהדזהל ונתלוכימ הדיצמ תעבונ איה .וניתוגאד שארב ,הרבחה תבכרומ םהמ
תא טולקל תורחא םילימב וא) .היתפמא םהיבגל שיגרהלו םירחאה םע
.(ונתוידוחייב ןוימדה תאו וניניב יסיסבה ןויוושה

ךרעמ יבגל םינושה םיטרפה לש תיביטקייבוסה הכרעהה תא בלשמ םזיכרנאה
תוססבתמה תופתושמ תויביטקייבוא תונקסמ תקסה םע ,תונודינה תוביסנה
ןוידו ,םויה רדס לע דמועה לע תישיא הבישחו תומשרתה .ולא תוכרעה לע
ןיב םייתפמא םירשק ךות ,תאזו .תונוש תויווז ןובשחב איבמה ףתושמ
לע ססובמ םזיכרנאה ,ךכב .םיוושכ םיפתתשמה ןיב םינוידו םיפתתשמה
הרבחה תוחתפתה םע דחי תוחתפתמה - תוירסומה תודמעל תיטסינמוה השיג
.טרפה תוחתפתה םעו

ינב ןיב םילדבהה ודבוכי קר אל הבש וזכ איה תירסומ הרבחש םינעוט ונא
.ףתושמה ןויסינה תא רישעמ רבדה רשאב ,וחפוטי ףא אלא םדאה