? םיטסיכרנא לש םיירקיעה םיגוסה םה המ 3 'א

? יטסילאודיבידניא םזיכרנאל יתרבח םזיכרנא ןיב םיירקיעה םילדבהה םה המ 1.3 'א
? יתרבח םזיכרנא לש םינוש םיגוס שי םאה 2.3 'א
? םיקורי םיטסיכרנא לש םינושה םיגוסה םה המ וא ,היגולוקאהו םזיכרנאה 3.3 'א
? יטסיפיצפ םזיכרנאה םאה 4.3 'א
? םזינימפ-הכרנא אוה המ 5.3 'א
? "יתוברת םזיכרנא" אוה המ 6.3 'א
? םייתד םיטסיכרנא שי םאה 7.3 'א
? "ראות תולימ אלל םזיכרנא" אוה המ 8.3 'א
םיטסיכרנא ויה אל תרחא) דוסי תונורקע ןתוא שי םיטסיכרנאה לכל
תוירוגטק המכל םתוא גווסל רשפא .(הרורב תועמשמ התיה אל גשומלו
םיעיצמ םה ותוא ילכלכה רדסה יפ לע אוה םיגוויסה דחא .תוירקיע
ףתושמה לע עיבצמ רקוו ףלודור .תישפוח תושונאל רתויב םיאתמכ
תא םישרוד םיטסיכרנאה ,םזילאיצוסה ידסיימל המודב" :הז םוחתב
ראש לכ לעו עקרקה לע תולעבה לוטיב ,םיילכלכה םילופונומה לכ לוטיב
שפוח תעדה לע הלעי אל רשאב - ללכה תלחנל םתכיפהו רוציה יעצמא
.לכל הווש היהת תילכלכה תלעותהש ךכ לע ססובמ וניאש יתרבחו ישיא
הדמעה תא םיטסיכרנאה םיגציימ ,תיטסילאיצוסה העונתה ךותב
תודסומה לכ דגנ קבאמ םג ןמזב וב תויהל ךירצ םזילטיפקה דגנ קבאמהש
ךלה ילכלכ לוצינ ,הירוטסיהה ךרוא לכלש רחאמ ,תאזו .יטילופ חוכ ילעב
לש הטילשהו םדא ידיב םדא לש לוצינה .יתרבחו יטילופ יוכיד םע דיב די
."ינשל יאנת אוה םהמ דחא לכשכ הדרפהל םינתינ םניא ותלוז לע םדא

.דואמ תויתועמשמ תוקולחמ רפסמ שי תאזה תיללכה המכסהל רבעמ
םיטסילאודיבידניאה םיטסיכרנאה ןיבש וז איה רתויב הפירחה תקולחמה
םיילכלכה םירדסהה ןיב הריתסהש תורמל) םייתרבחה םיטסיכרנאל
,םיתשה ןיבמ .(תימוהת הכ םניא םידדצה ינש ידי לע םיעצומה
םיטסילקידניס-וכרנאה ,םיטסינומוק-וכרנאה) םייתרבחה םיטסיכרנאה
םיטסיכרנאהש דועב ,העונתב לודג בור דימת ויה (םהימודו
רקיעב תלבגומ םויכ םתצופתו ןטק יד טועימ ויה םיטסילאודיבידניאה
.ולא םימרז ינש ןיב םילדבהב רקיעב זכרתנ הז ףיעסב .ב"הראל

םיטסיכרנאה ןיבש םיטסילאודיבידניאה םגו םייתרבחה םגש דועב
הרבחה לש העביט לע המכסה םהיניב ןיא ,םזילטיפקלו הנידמל םידגנתמ
םייתרבחה םיטסיכרנאה ,תיצמתב .הילא עיגהל ךרדה לעו תישפוחה
תרבחל יפותיש ןוזחו תויתרבח תויעבל םייפותיש תונורתפ םיפידעמ
םיטסיכרנאה .טרפה שפוח תא דדועתו ןגתש הרבח - דיתעה
תונורתפ םיפידעמ ,םהילע דיעמ םמשש יפכ - םיטסילאודיבידניאה
ונא םא םג .היוצרה דיתעה תרבחל יטסילאודיבידניא ןוזחו םיינטרפ
םהש תונורתפהו םיטסילאודיבידניא םיפאוש הל הטישהש םינעוט
ץומיאמ עבונ רבדהשו ,םייפותיש תוחפש המכ דע תויהל םירתוח םיעיצמ
,תיטסילטיפקה הרבחה לש תויטסיאוגאה תופקשההו תומרונה לש יקלח
איבהלו טרפה שפוח תא ברימל איבהל םירתוח םה םגש שיגדהל בושח
.םזילטיפקלו הנידמה ןוטלשל ץקה תא

רפסמב הז לע הז םיקלוח םיטסיכרנא ,תאז תירקיע תקולחמל ףסונב
,(םייעוצקמ םידוגיא) םזילקידניס ומכ ,םירחא םיבושח םיאשונ
קבאמל תונגראתה תורוצ ,םייח ילעב תויוכז ,"םייח ןונגיס" ,םזיפיצפ
לש תונוש תוגרדבש םיאשונ לש רכינ רפסמ דועו יטסילטיפקה רטשמב
תרגסמה ךותב ןה ירה ,תוחינז ןניא ולא תוקולחמש תורמל ,לבא .תובישח
ירה ,םזיכרנאה תוהמב ןהש תודוקנ רפסמל רבעמ .תיללכה תיטסיכרנאה
םיחוכיווב ןמזה לכ היורש תיטסיכרנאה העונתה ,םמצע םייחה ומכ
שפוחהש העונת רתויב םלוהש המ . . .םייוניש ןמזה לכ תרבועו םיימינפ
.הינייעמ שארב אוה

לש יתרבחה םרזל םיכייש ירבעה ש"לת-ה ישיגמו ירוקמה FAQ-ה יכרוע
שיש תרוקיבב ךכ לשב בלושמ םירחאה םימרזה תא ונירואית .םזיכרנאה
ונאש אל .םמצע תא םתסיפת תא חרכהב ףקשמ וניאו םהילע ונל
םזיכרנאה ידיסח םילעמש תונושה תודוקנה ןמ םימלעתמ
תיתרבחה םזיכרנאה תשיגש םיענכושמ ונאש אלא יטסילאודיבידניאה
רתוי ןתיא סיסב הביצמ ,םהלש וזמ רתוי הברה תינרדומ הרבחל המיאתמ
תויחל וננוצרבש הרבחה גוס תא רתוי םלוה ןפואב תפקשמו טרפה שפוחל
.הב

? יטסילאודיבידניא םזיכרנאל יתרבח םזיכרנא ןיב םיירקיעה םילדבהה םה המ 1.3 'א

השיגהש ןועטל םימרזה ינשמ םיטסיכרנא לצא הייטנה תמייקש דועב
םיירקיעה םילדבהה ינש ,הנידמ ןוטליש לש גוס תריציל ליבות תרחאה
.הווהב םה

ידכ תעכ םהב טוקנל שיש הלועפה יעצמאל סחיב אוה ןושארה לדבהה
םיינוציקה םיטסילאודיבידניאה .דיתעב םזיכרנאה ןוחצינל עיגהל
ומכ תויביטנרטלא תורגסמ תריציו תיכוניח תוליעפ ללכ ךרדב םיפידעמ
,ללכ ךרדב ,םיכמות םה .המודכו תונומוק ,םידוגיא ,םייפותיש םיקנב
םולשת תתיבש ומכ) תומילא אל תיתרבח האחמ תורוצ ראשו תותיבשב
הטישהש ךכל םורגת תאזכ תוליעפ ,םתנעטל .(ילוכו םיסימ ,הריד-רכש
לש ורקיעב .תיטסיכרנאה הטישל הגרדהב הנתשת תמייקה תיתרבחה
תוטישל דואמ םידגנתמו ,םינכפהמ אלו – םיטסינויצולובא םה רבד
תא ךנחל םג תורומאה) םייתרבחה םיטסיכרנאה לש הרישיה הלועפה
םיבצמל איבהל םגו ,תויממע תויונגראתהל איבהל םג ,םינומהה
.(םיינכפהמ

תיממעה הכפהמה תא םיאור םיטסילאודיבידניאה ןיבש םיקודאה
תונורקע םע הריתסב תאצמנכ בורה ידי לע תישענ ףא וא תכמתנה
םיטסילטיפקה לש יטרפה ןיינקה תעקפה הב תברועמש רחאמ םזיכרנאה
והשמ םיעיצמ םה ,הז םוקמב .םתעדל ינתוכמס יעצמא – הייפכב
תידדה הרזעל םיקנב לע תססובמה השדח תילכלכ הטיש ומכ ,לפרועמ
.ןוהה ילעב ידי לע רבצנש רשועה תא הרבחל ריזחתש םיביטרפואוקו
המרופר לש ךרדב םזילטיפקה םלעי "תיתרבח לגר תטישפ" תועצמאב
.העקפה תועצמאב אלו םושייל הלק תילכלכ

תלעותבו ,ךוניח לש ךרעבו ךרוצב םיריכמ םייתרבחה םיטסיכרנאה בור
םיירטרביל םייעוצקמ םידוגיא ומכ תויביטנרטלא תורגסמ תריציבש
.קיפסמ ומצעלשכ הזש הנעטל ףקותב םידגנמ ךא ,(םיטקידניס-וכרנא)
םילוכי תיטסילטיפקה הטישב םייתגרדה םייונישש םיבשוח אל ונחנא
המורת קר שי קבאמב םיגשומה ולאכ םייונישל .םזיכרנאל רבעמל איבהל
םיללוש םג ונחנא .הרבחב תוירטרבילה תויטנה קוזיחל םמרוגב - תיכוניח
השעמ איה הכפהמהש םיסרוגה םיטסילאודיבידניאה לש הנעטה תא
לש הייפכב לוטיבש םושמ ,םיטסיכרנאה תונורקעל תדגונמו ינתוכמס
םהל םיפופכה םילמעה ידיב םיטסילטיפקה לש הז ומכ ינתוכמס ןוטלש
.םתוריח לש התמשגה אוה

ררחשמה השעמה תא (authoritarian) ינתוכמסכ גיצהל ידרוסבא שממ
ןוטלש לוטיבו יטסילטיפקה דמעמה לש יטרפה ןיינקה תעקפה לש
טועימה דגנ תנווכמהו ,בורה ךמות הב תיתרבח הכפהמ ידיב - הנידמה
.םתוא לצנמו םהב טלושה

םג תינמז וב םה םייתרבחה םיטסיכרנאה ,רבד לש ותיצמתב
תירטרבילה הייטנה קוזיחל םילעופ – םינכפהמ םגו םיטסינויצולובא
ידכ ,םיירשפא םיגשיה ןעמל קבאמ תועצמאב תמייקה תרגסמה ךותב
הטישה תא לטבתש תיתרבח הכפהמל ףונמ שמשת וז הייטנש
.תיטסילטיפקה

רשפאש הילשאב םיקיזחמ םייתרבח םיטסיכרנא המכ םג לבא ,רזומ
לדבהל רובענ ,ןכל .הכפהמ אלל תיטסילטיפקה הטישה תא לטבל
תינוגריאה תרגסמה - תושיגה יתש ןיב ,רתוי ףא ילוא ,יתועמשמה
.דיתעה תרבחל תעצומה תילכלכה

הדובעה ירפו םיבאשמה לש הקולח תטיש םיפידעמ םיטסילאודיבידניאה
תונושה תוטישהו יטרפה ןיינקה לוטיב רחאל םג ,םיקווש לע תססובמה
המרב תוטלחה לע רבד לכ ססבל תירשפא ךרד לכ םישפחמו ,לוצינ לש
ךמס לע היהת "תולעבה"ש ךכב םילגוד םה .רתויב תיטסילאודיבידניאה
רשפאש רחא רבד לכ םגו רוציה יעצמא יבגל םג – ישממה שומישה
.שומיש וב תושעל

ירפו רוציה יעצמא לע תיתרבח "תולעב"בו לוהינב םילגוד םייתרבחה
יעצמא תאצקהו הדובעה לש היתוריפ תקולחב םילגוד םג םה .הדובעה
Grass root ) תויסיסבה תוליהקה תועצמאב םהל ךרצנש ימל רוצייה
םג םה .תויתליהק-לעה תונושה ןוגראה תומר תרגסמב וא (communes
טרפהש םיצפחל תלבגומ היהת תישיאה "תולעבה"ש ךכב םילגוד
.םיישיאה וייחב עובק ןפואב םהב שמתשמ

םינועשב םגו םינועש רציימה לעפמב םג םיאור םייתרבחה ,המגודל
.הלוכ הרבחה לש "ןיינק" לעפמב םידבועה לש ביטקלוקה ידי לע ורצויש
יכרדב אלש םינושה תורוקמה ןמ ולבקתי רוציל םישורדה םלגה ירמוח
ישמתשמ" רשאכ קר "יטרפ ןיינק"ל וכפהי םינועשה .םהש לכ רחסמ
.ימוי-םויה ישיאה םשומישל םתוא ולבקי ,םינושה םיטרפה – "הצקה
םתלחנ היהי לעפמהש ךכב םילגוד םיטסילאודיבידניאה ,תאז תמועל
לש םניינק םהש ,םינועשל םלגה ירמוח ;וב םידבועה לש תישיאה
םינועשה לעפמ ידבוע ידי לע וגשוי ,םלג ירמוח םתוא לש םינרציה
היהת ורצוייש םינועשה לע תולעבה ;םירישי ןיפילחו םיקווש תועצמאב
.תרחא ךרדב וא קושה תרגסמב םירחאל םוריבעיש דע לעפמה ידבוע לש

לכ תא ףילחת ישממ שומיש לש הקזחה" :ךכ תאז חסינ ןמקרב רדנסכלא
לע יארחא היהי םחפה ירוכ לש ןוגריאה ,המגודל .ןיינקהו תולעבה גשומ
הטילש . . .תילועפית תונכוסכ אלא םילעבכ אל םחפה תורכמ
ףילחת הליהקה יכרוצל םאתהב יביטרפואוק ןפואב תלהונמ ,תיביטקלוק
הב תכרעמה ."חוויר םשל ישיא ןפואב תלעפותמה תיטרפה תולעבה תא
לוהינ לע תססובמ היהת םייתרבחה םיטסיכרנאה ןיבמ םוצע בור םיכמות
יתרבח ףותיש לעו ,םתדובע םוקמב םידבועה ידי לע הדובעה לש ימצע
היינק הב ןיאש תילכלכ הטיש רמולכ) הדובעה ירפב רכממו חקיממ ישפוח
.(ףסכב שומיש הב ןיאו והשלכ רבד לש הריכמו

םהבש "םיידדהה" דוחייב ,םייתרבחה םיטסיכרנאה ןיבמ קלח
הקזח לכמ ישפוחה ירטרבילה םזינומוקה תטישל םידגנתמ ,mutualists
תונוש תודימב תוטונה תושיגב םקיזחמו ,םירצומו רוצי יעצמא לע תיטרפ
רתוי םיאטבמ םה ,םהיתויוגיתסהב םה .יטסילאודיבידניאה ןוויכל
הרבח דקפתל הלוכי היפ לע תינוגריא הטישל העצה רשאמ בל תולאשמ
.תינרדומ

העיגמ הניא םא ףא) הקזחב םילגודה םיטסילאודיבידניאה לש םתשיג
םיבאשמה לכ לעו הדובעה םוקמ לע םידבועה לש (אלמ יטרפ ןיינק ידיל
תללוכו ,הקוקז ,םתדובע ירפ לע םהלש תיטרפ הקזחב ןבומכו ,םש
םשל .הדובעה ירפ לש הצפהה תרדסה םשל ישפוח קוש םג ,הכותב
םה ,המוד הכ םהלש לדומה הל - תיטסילטיפקה הטישהמ תוגייתסה
,םהירבידל .ישפוח קוש אל השעמל אוה יטסילטיפקה קושהש םינעוט
תא םיליבגמה םירדסה ינימ לכ הנידמה תועצמאב ורצי םיטסילטיפקה
לש שפוחה תא םיליבגמה םיקוח ןכו ,"ישפוחה קושה תוחוכ" לש שפוחה
ידי לע תנתינה הרזעהמ קלחכ ,םתדובע חוכ תא םירכומה םידבועה
לש םילופונומה ,םתנעטל .טילשה דמעמל תיטסילטיפקה הנידמה
ראשו םיטנטפה ,סכמה ,ףסכה ומכ הדי לע םיכמתנה ולאו הנידמה
,יטסילטיפקה יטרפה ןיינקה לע הלש הנגההו ,"ינחור-ןיינק" לש םיגוסה
ןוטלש לוטיב ,םהירבדל .לוצינהו ילכלכה ןויוושה רסוח לש רוקמה םה
הטישה לע ץקה תא איבת וזו ,תיתימא תישפוח תורחתהל איבי הנידמה
.יטסילטיפקה לוצינה לעו תיטסילטיפקה

(תונקיהלו רכמיהל הרומא הניאש עקרק דבלמ) רוציה יעצמא םתנעטל
םירחאה םירבדה ללכב תויהל םירומא םה ןכלו תישיא הדובע לש ירפ םה
תרמשנ ןיינקה תוכזש איה םהלש הדיחיה הלבגהה .רוכמלו תונקל ןתינש
תוכז תא םיריבעמ רשאכ וא רוציה יעצמאב םישמתשמ דוע לכ קר
היהת mutualism תוידדהה תטיש לש האצותה ,םתנעטל .רחאל שומישה
.ויתורוצ לכ לע יטסילטיפקה לוצינה ףוסו רוציה לע םידבועה לש הטילש

םיריחמה .ישממ סיסב לכ ןבומכ הרסחו ,בל תלאשמ קר איה וז םתנומא
"ךרעה ףדוע"ש ךכל ואיביו שוקיבו עציה סיסב לע ויהי התרגסמב ועבקיש
לש ישפוח קושב הרוחסכ – הדובעה לע דבועל הרומתה ןיב לדבהה אוהש
,הזכ קושב ותדובע ירפ תריכממ תגשומה הרומתה ןיבל ,שוקיבו עציה
.תיטסילטיפקה תולעבה ומק שממ רוצי יעצמא לע הקזחה תא ףקשת
הבוט המגוד .לטבתי אל יטסילטיפקה לוצינה לש ירקיעה ןיערגה ,ךכבו
םירבחה םהבש םיביטרפואוק םה ,ומצע יטסילטיפקה רטשמב ,ךכל
קר םיקיסעמ יחכונה רטשמבש םישנא תמגודכ וא ,םיריכשה תא םילצנמ
םיכוז םה רקי דויצ םתושרבו רחאמ ךא ,םתחפשמ ינב תאו םמצע תא
ודבעי םלוכו ,הדובע קוש וזכ הרבחב היהי אל םא םג .קתע יחוורל
םיעצמא לש רתוי הבר תומכ ותושרבש ביטרפואוק ןיידע ,םיביטרפואוקב
הדובעה רובע רתוי ההובג הרומתב קושב הכזי הדובעל םישורדה
םהידיבש ולא תא לצני ךכבו רתוי םיטעמ ויבאשמש הז רשאמ תעקשומה
.רוצי יעצמא לש רתוי הטעמ תומכ

ךרוצהמ םידחפמה םיטסילאודיבידניאה לש הז ילאוטקלטניא "ליגרת"
תלעות תקפהמו םהלש שפוחהמ ודבאי ןפ םיווש לש הליהקב בלתשהל
המועז השוחת ,תלוזב יסיסב ןומא רסוח לכמ רתוי אטבמ ,םתוידוחיימ
.תוימיטניאב םיכרצהו תושגרה לש הקזח הבכעו ,תיתרבח תוירדילוס לש
,םזינומוקה" :ךכ תאז חסינ "םזיאוגאה לש לודגה ןהוכה" ,רנריטס סקמ
תולת לש רתוי הבר הדימל יתוא קחוד קר ,יטרפה ןיינקה תא ולטבב
,ילש העונתה שפוח תא ליבגמה בצמ . . .תויביטקלוקב וא ללכב ,תלוזב
הנפומה ץחלה דגנ ולש דרמב קדוצ ןכא םזינומוקה .ילע תונוביר הנקמו
תדקפומה המצועה איה רתוי המויא לבא ,יטרפה שוכרה ילעב ידימ ילע
הטישבש ןעטו םזינומוקה תונגב רביד ןודורפ םג .תויביטקלוקה ידיב
םג ךכו שוכרה תלעב תויהל תכפוהש וז איה הליהקה תיטסינומוקה
לע םג ךכבו שוכר לע תולעב לע םיססובמ םזינומוקה םגו םזילטיפקה
."תויתוכמס

םיטסילאודיבידניאה םיטסיכרנאה ,תורחא םילימב תאז חסננ םא
לש גוס לכו רחאמ טרפה שפוח תא תנכסמ תיתרבח תולעבש םינעוט
ףסונב ,ןפ םידרח םה .הליהקל וא הרבחל טרפה תא ףיפכמ םזינומוק
איבת הרבחה ידיל םיעצמאה תרבעה ,םיישיא רסומ יללכ לש הבתכהל
"ביתכת" הרבחהש רחאמ םהישעמ לע םידבועה לש הטילש לכ לוטיבל
וא םזינומוקה ,םתנעטל .םתדובע ירפ תא המצעל סכנתו רצייל המ םהל
ורבעי קר תוכמסהו לוצינהשכ םזילטיפקל המוד היהת תיתרבח תולעב לכ
."הרבחה" ידיל יטסילטיפקה סובהמ

ןועיט םע םימיכסמ אל םייתרבחה םיטסיכרנאהש שיגדהל רתוימ שממ
הנוכנ רנריטסו ןודורפ לש םתרוקיבש ךכ לע םיעיבצמ ונא .הז רזומ
- ירטירוטוא םזינומוק" הנוכש המ תא תמלוה איהש קר . . .טלחהב
ומצע ןיקטופורק .יתכלממ םזילטיפק לש גוס השעמל אוהש ,"ינתוכמס
הגצוה םזינומוקה לש הירואיתה 1848 ינפל" :ולא תונעט לע בישה רבכ
ויתוכלשהל רשאב ןודורפ לש ןומאה רסוח תא הקידצהש תאזכ הרוצב
תוליהק לש ויה םזינומוקה ןויער לש תונשיה תואסריגה .תוריחה יבגל
ינהוככ םידקפתמה םינעדמ וא הדעה ינקיז לש השקונ הטילשב םיריזנ
ןיטולחל וסרהי טרפה לש ץרמו תוריח לש תונורחאה תויראשה .הליהקה
בוש שיגדה ןיקטופורק ."'םזינומוק' לש הז גוסב תושונאה הסנתת ךא םא
היה 1870-ב ומוסריפשכ ,רחואמ חותיפ אוה םזינומוק-וכרנאש בושו
לע םתרוקיב לא סחייתהל ןיא ןכלו ,ןודורפו רנריטס לש םנמז ירחא
.םזינומוק-וכרנאל ןווכמכ םנמז לש םזינומוקה

תועצמאב קפסמ אלא הליהקל טרפה תא ףיפכמ וניא יתרבחה םזיכרנאה
לש ותוריח תנגהל השורדה תרגסמה תא תפתושמה תיתליהקה תולעבה
.ויתורוצ לכ לע שוכרה ילעב לש חוכה תא ולטבב םייחה ימוחת לכב טרפה
ריכמו "תולעב" לש טלחומ לוטיב סרוג םזינומוק-וכרנאה ןיא ,ךכל ףסונב
םירוגמה ללחל ןודאו םיישיאה ויצפחל םילעב טרפה תויה לש תובישחב
."תויטרפה לוטיב" לש ןויערה תא תופירחב רקיב ןיקטופורק .ולש ישיאה
ןגראל ץפחש ימ העוט" :ינוציק םזינומוקב םילשוכה םייוסינה לע ורפיסב
םישגפנו ,דחא תיבב םירג םלוכ ויפל ,החפשמה לדומ יפ לע הליהקה תא
תא םלוכ לע תופכל תיסיסב האיגש וז היהת .םירחאה לכ םע ןמזה לכ
לש רשפאה לככ הבר הדימ חיטבהל ידכ לועפל םוקמב 'הלודגה החפשמה'
:וירבד יפל םזינומוק-וכרנאה תרטמ ."דחא לכל תיתיב תויטרפו שפוח
ריאשהלו ,ללכה תושרל ,רצוימ וא ,עבטה ןמ ףסאנ רשא תא דימעהל"
תרמשנה תויטרפה ."ותיבבו ונוצרכ םתוא ךורצל תוריחה תא דחא לכל
תא אטבל תויורשפאה ברימ תא טרפל החיטבמ ,תיפותישה תרגסמב
םוחתב ןהו הכירצה םוחתב ןה ,ותוידוחיי תא רמולכ - ויתונוצרו ומעט
תצרחנה הכימתה תוכזב היוטיב לע תוידוחיה אובת ,םש .הדובעה
.םתדובע תומוקמ תא םדאה ינב לש ימצעה לוהינה לש ןורקעב

,םזינומוקל םיטסילאודיבידניא-וכרנאה לש תצרחנה םתודגנתהב
ולש תיביטימירפה הסריגה תא תמלוהה תרוקיבה לע השקונה םתרזחבו
ץמואו רשוי ןיא ,םזינומוק-וכרנאה לש וזמ תמלעתמ ךא
קפסמ םזינומוק-וכרנאה לש ירטרבילה םזינומוקה .םיילאוטקלטניא
,ותוריחלו ולש ישיאה שפוחל ,טרפה תוידוחיל ךורע ןיאל הבוט הנגה
תא ףילחמ אוה ןיא .ילאודיבידניא םזיכרנא לש הסריג לכ רשאמ
הליהקב שמתשמ אלא תיתליהקה היווהב טרפה לש תוילאודיבידניאה
.וז תוילאודיבידניא לע ירשפאה רתויב בוטה ןפואב ןגהל ידכ

אוה רתויב רקיה גשיההש סרוג םזינומוק-וכרנא" :ךישמה ןיקטופורק
לש קצומה סיסבב תנגועמ איהשכ תבחרומ קר איהו ,תישיאה תוריחה
ןיא ;הילשא קר איה תיטילופה תוריחה הידעלבמ רשא ,תילכלכה תוריחה
-לאה ,ימלוע-לכה ץירעה - םיהולאה תא חנז רשא טרפה ןמ םישקבמ
ומצע לע ךילמהל ידכ ,יהולאה טנמלרפה םהש תדה תודסומ תאו ,ךלמה
םשב ונממ םישקבמ ןיא . . .הליהקה לא אוה וימדוק לכמ םויאו ארונ לא
,תישיאה תואמצעה תאו ולש תולת-יאה תא החבזמ לע בירקהל הליהקה
תעובש תא ,תאז בגא ,שדחל ונממ םישקבמ אל םג .ישיאה םעטה ,ןוצרה
רומג דוגינכ .בולצה ויהולא ינפל ילמרופ ןפואב רבעב ןתנ התוא תונפגסה
לכ תישפוח תויהל הלוכי תחא הרבח אל ףאש ברעהו םכשה ול רמאנ ךכל
"!ישפוח וניא טרפה דוע

היצזיביטקלוקהש ךרוצב וריכה םייתרבחה םיטסיכרנאה ,ולא לכל ףסונב
ןיא דרפינב דובעל ךכ לכ םיקקותשמ םימיוסמ םדא ינב םא .ןוצרמ היהת
הוולמ אל תאז תושעל טרפה ןוצר לש ושומימ דוע לכ .היעב ךכב םיאור
!יטרפה וניינע הז ,ודי לע תלצונמ תויהל אל הליהקה לש שפוחב העיגפב
לש תלעותל רבעמ םירחא הרטמ וא םעט לכ ויא תיתליהקה תודגאתהל
.הב םיפתתשמה םיטרפה

האצותכ קר םידיגו רוע םורקל הלוכי היצזיביטקלוקה ,תישפוח הליהקב"
אלא הלעמלמ הייפכב אל .תוביסנה לש ןצחל חכונל - תישפוח הפדעהמ
"הטמלמ תינטנופסו תישפוח העונתכ

,הנידמה ולטוב הב הרבחב] םמצעב דובעל וצפחי םיטסילאודיבידניא םא
וצפחיש םירחא םע םיתוריש וא םירצומ ףילחהלו ,[יללכה קושהו ףסכה
לכ םייתרבחה םיטסיכרנאל ןיא ,הליהקה לע םיליפט תויהל ילב ,ךכב
השיגה ןיב הריתס ןיא תינורקע הניחבמ . . .ךכל תודגנתה
הרבחב ךיא ראתל השקש קר . . .תיתרבחה וזל תיטסילאודיבידניאה
וא ,תיתליהקה תכרעמב רזעיהלו שמתשהלמ ענמיהל לוכי טרפה תינרדומ
לכ ,ךכל תמלוה הרומת ןתמל ריבס רודיס אוצמלו ,הב רזעיהל - ןיפוליחל
.והשלכ ןפואב הליהקב בלתשהל ילבמ תאז

לש ןויסינ חכונ שפנ ןויוושב וננובתי אל םג םייתרבחה םיטסיכרנאה
תכרעמ ,םהלש תוריחה םשב ,םירחא םע רזחשל םיטסילאודיבידניא
ושעי אל דוע לכש קר . . .לוצינו הטילש ,יטרפ ןיינק ,הנידמ לש םיסחי
.םתלשכהל יעצמאה היהת היפכ אל ,היפכב תאז

ללוכ ,םשגתהל אוהש ךיא חילצי ללכב םא ,יטסילאודיבידניאה לדומה
הז לדומ יפלש רחאמ ,תאז .ולוסיחל ,רהמ יד ,ואיביש םילהנה תא וכותב
וניא ,םהב "שומישה תקזח"ל ףורצבש ,רוצי יעצמא רוכמלו תונקל ןתינ
וב ישפוח קושב .רוציי יעצמא לש יטסילטיפק יטרפ ןיינקמ ךכ לכ הנוש
.לילכ ולשכייש םירחא ויהיו רתוי וחילציש ולאכ ויהי ,לכב לכה םירחתמ
םיחילצמל םתדובע תא רוכמל וצלאי ףאו ,םילטבומל וכפהי ,"םילשכנה"
םייתרבח םיסחי םתומדקל ריזחי הז בצמ .דורשלו סנרפתהל ידכ רתוי
םיזוח" תועצמאב םיברה לע םיטעמ לש הטילשו תוכמס לע םיססובמה
םידדצה לע תופכל ידכ שרדייש ןונגנמה .ילכלכ ךרוכמ םיעבונה "םיישפוח
,ןוטלש לש ותרזחל ךרדה תא חתפי ,םירחאו ולא םיזוח לש םמויק תא
."הנגה" לש תרתוכה תחת ,וידוקפית לכ לע הנידמה

ללוכה "טרפל טלחומ שפוח"ב םילגודהש ךכ לע ביחרהל רתוימ שממ
םהל ןיאש ולא םע "ןוצרמ םיזוחל"ו רוצי יעצמא לע יטרפ ןיינקל שפוח
ךכ ,הז שפוח לע "ןגת"ש ידכ תינוטליש תכרעמ בייחמ ,רוצי יעצמא
ןיא םיטסילאודיבידניאה לש תויטסיכרנאה תונווכה תרהצה השעמלש
.יוסיכ לכ השעמל ןהל

ירבדל ךכ סחייתמ (1936/9) תידרפסה הכפהמה ימחולמ ,רצלמ טרבלא
ךשמהלו ,טסילאודיבידניא-טסיכרנאכ ומצע תא רידגהש - רקוט ןימינבל
הלוכסאה" :םיטסילאודיבידניאה לש םנוזחמ עמתשמה הנידמה ןוטליש
הרטשמב ךרוצב הדומ ,םזילאודיבידניאה תא תשדקמה ,רקוט ןימינב לש
םיהונה לכ .דיבעמה לש "שפוחה" לע ןגהל ידכ תותיבש תריבש םשל
לש ומויק ךרוצב םיריכמ 'םזילאודיבידניא'ה תרתוכב םירדהתמו וירחא
הרדגהה םצע תא רתוסה רבד - הנידמה ןוטלשב םג ךכבו ,יתרטשמ חוכ
."'ןוטלש אלל' - םזיכרנאה לש

ןורקע לשב הניא תיתרבח תולעבב םייתרבחה םיטסיכרנאה לש הכימתה
לוכי הז קרש םושמ איה ךכל תוירקיעה תוביסה תחא .ומצע ינפב דמועה
"הקזח" וא ןיינקמ חרכהב עבונה הנידמה ןוטלשב ךרוצה תא עונמל
.םייטרפ

ןודורפ לש ותדמע תא לבקמ םיטסילאודיבידניאה לש השקונ תוחפ הסריג
הדובע תומוקמ ליעפהל ידכ תיביטרפואוק תונגראתהב ךרוצ שי יכ ןעטש
לע הקזחה תורמלש תנעוטה הסריג ןכו .דיחי דבועמ רתוי םהב שיש
רבד - הריכש הדובע היהת אל ,םהב םישמתשמל היהתש רוצי יעצמא
-וכרנאה לש םנוזח .הז םרזל ךיישה ידאבל ףזו'זל םיאתמה
ןייפאתתש ,הרבח לש ןוזחב ןייפאתה םיאקירמאה םיטסילאודיבידניא
םיטרפה ןיב רשועב יתועמשמ רעפ אלל ,תימצע הקסעה לש תונוש תורוצב
.םינושה

,תינרדומ הלכלכב תררושה הקימנידה לש םיקימעמ הנבהו חותינ רדעהב
וז היהת – לשוכ אוה םייתכרעמ םימרוגל יטסילאודיבידניא ןורתפ לכ
םילופונוממ ישפוח קוש הז היהיו ,תולעבה םוקמב - "הקזח"ה
חרכהב םיליבומ םלוכ . . .םיביטרפואוק םיקנבו ,הנידמה תוברעתהמו
לע ןגהל ידכ - ןוטלש - היפכ ינונגנמב ךרוצו ןויווש יא ,תילכלכ תורחתל
.הז ןויווש יא םייקל "שפוחה"

לש קימעמ חותינמ תעבונה תינרדומ הרבח לש הקימנידה לש הנבהה
לכ תא תוחדל םייתרבחה םיטסיכרנאה תא איבמ תמייקה הטישה
לכ לש יללכ תורביחב לוגדלו םייטסילאודיבידניאה "תונורתפה"
רוציי - תימויקה תכרעמה לכ לש decentralizing זוכריא .תכרעמה
המויק ךות] הדובעה לש יביטרפואוק ישפוח דוגיאו - םהינימל םיתורישו
תוליהקה לכ תא ,ןוטלש אלל ,דגאתש הרישי היטרקומד תשר לש
,םדא לע םדא ןוטלשל ,דימתלו תחא ,ץק םישל םילוכי םה קר [םלועבש
.יוכידלו לוצינל

? יתרבח םזיכרנא לש םינוש םיגוס שי םאה 2.3 'א

םרידגהל רשפאש םיירקיע םימרז העברא םזיכרנאב םנשי !ןכ טלחהב
;םיטסיביטקלוקה .ב ;mutualism םיידדהה .א :םייתרבח םיטסיכרנאכ
םימרז ןיב םיירקיעה םילדבהה .םיטסילקידניסה .ד ;םיטסינומוקה .ג
דיתעה תרבח לש לדומב םג ךא ,קבאמה לש היגטרטסאה םוחתב םה ולא
תשולש ןיבל םיידדהה ןיב אוה רתויב לודגה לדבהה .םיעיצמ םה ותוא
םיקנב וכותב ליכמ םיידדהה לש דיתעה תרבחל לדומה .םירחאה םימרזה
תא םידבוע לש םיביטרפואוק םהיניב םיפילחמ םתועצמאבש םייתליהק
תלעותל אלו תוליהקה ידי לע םקות םיידדהה םיקנבה תשר .םהירצומ
ונתי ולא םיקנבש תואוולהה לע .ללכה תבוטל אלא והשלכ דמעמ וא טרפ
תכרעמ ,םתעדל .תואצוהו םינוכיס יוסיכל שורדל רבעמ תיביר ובגי אל
תוידדהה םרוג תא הסינכהב יטסילטיפקה יוכידלו לוצינל ץק םישת וזכ
םייחה ימוחת לכ ,ךכב .יארשאה ,םיתורישהו םירצומה יפוליח תכרעמל
.תמאב םיטרקומדל וכפהיו השדח תועמשמ ולבקי הדובעהו

םהש ךכב יטסילאודיבידניאה לדומבש ולאמ םינוש םיידדהה לש םיקנבה
תולעבב אלו תימוקמה (הנומוקה וא) הליהקה לש תולעבב ויהי
העקשה ןוה וקפסי םהש חיטבהל רומא הז רבד .םיאמצע םיביטרפואוק
םיכמות םיידדהה ןיבמ המכ .םייטסילטיפק םיקסעל אלו םיביטרפואוקל
תוליהקה לש היצרדפל המלשהכ תויתיישעת-תויאלקח תויצרדפ תמקהב
רחסמב ידדה חוטיב תווהל תורומא ולא תויצרדפנוק .תוירטרבילה
,לזרב תוליסמ ,םישיבכ לש בחר הדימ הנקב חותיפ רשפאלו ,רוצייבו
לש םיבשותה לע ןגהל איה םייביטרדפה םירדסהה לש הרטמה .המודכו
םע םהיסחיבו םכותב יסנניפו יטסילטיפק "םזילדואיפ" ינפמ תויצרדפה
רודיסב תובוגמ הניהת תויטילופה תויוכזהש ידכ ,תאזו .םלועה ראש
-תויאלקחה תויצרדפה לש בושח תוחפ אל דיקפת .םיאתמ ילכלכ
םימרוג דגנכ הרבחה לש יטסיכרנאה יפואה לע ןגהל אוה תויתיישעת
רשועב ןויווש יאל איבהל םייושעה ןיפילחה קושבש תוביצי ישבשמ
- תוירדילוס לש יביטרדפ רשקב ויהי תונושה תוישעתה .תוחוכה יסחיבו
םימכסה .תיללכה תילכלכה החירפה תא דחיב חיטבהל ידכ - גוזימ אל
אלא םתוריחב םוגפל םירומא םניא תויצרדפב םידגאתמה ןיב ןוצרמ
.ןוחטיב תשרו רתוי הבר המצוע םהל קפסל

לש םמויקל םיידדהה תכימתל םיפתוש םניא םייתרבחה םימרזה ראש
הלאכ םיקוושב םיאור םה ןיא .םייטסילטיפק םניאש הלאכ םג - םיקווש
ןיב םירצומו עדימ לש ישפוח רבעמ ךות רוציה לש אלמ תורביחל הפולח
לדומש תעדה לע םילעמ םה ןיא .םירחא תונורקע יפל םיביטרפואוקה
םילימב .תוריחהו שפוחה תא רתויב הבוטה הרוצב תרשי םיידדהה לשכ
תולעב לע םיססבתמ יתרבחה םזיכרנאה לש םירחאה םימרזה ,תורחא
ידוגיא לש תויצרדפ תועצמאב רוציה יעצמא לע תיתרבח-תפתושמ
םיאצמנש םילדבנ םיביטרפואוק לש תולעב לע אלו ,תונומוקו םידבוע
תרבח לש ןוגריאה" :ןינוקב לש וחוסינב .תוידדה לש םיסחי תכרעמב
לש תיביטרדפ תודגאתה לש ךרעמב הלעמל הטמלמ תויהל בייח דיתעה
,םירוזאה ךכ רחא ,תונומוקה הינשה המרב ,סיסבב םידוגיאה .םידבוע
,המדאה .תימלוע ללכה הלודגה היצרדפה לש המרל דע . . . תוצראה
השעיו הרבחה לכ לש ףתושמ ןיינקל וכפהי ןוהה ראש לכו ,רוציה יעצמא
םייתיישעת םידוגיא ידיב רמולכ ,םידבועה ידי לע קר שומיש םהב
רבעה לש םיטסיכרנאה םיגוהה ראשו ןינוקב לש וימיב] ."םייאלקחו
םריכזהלמ םיחינז ויה ,תואירבהו ךוניחה ,םיתורישה רזגמ ,קוחרה
[.תואלקחו הישעת לש םיקיתווה םירזגמה םע תחא המישנב

איבהל רשפא ,הדובעה םוקמל רבעמ הלועפה ףותיש ןורקע תלחהב קר
תוביסה לע ביחרמ 3.1 'ט ףיעס .הילע ןגהלו טרפה תוריח תא ברימל
תרבחב םיקווש לש םמויקל םייתרבחה םיטסיכרנאה םידגנתמ םללגב
.דיתעה

לע (ביטרפואוקה וא) הדובעה םוקמ לש ימצע לוהינב םיכמות םייתרבחה
תומוקמ לש רתוי הבחרה תודגאתהב םיאור םה ךא .וב םידבועה ידי
קר אל תונושה ןהיתומרל תויצרדפבו תיתליהקה תרגסמב הדובעה
לע תידדה הרזע לש תכרעמכ םג אלא יטסילטיפקה קושל ףילחתכ
היהי הדובעה םוקמ לש ימצעה לוהינהו הימונוטואה .םינושה הייוטיב
אל םינושה םהיתומוקמב םידבועל .תודגאתה וא היצרדפ לכ לש סיסבה
וכזש ,םתדובע לע הטילשה תא ריבעהל רתויב הלקה הייטנה וליפא היהת
ןיב .איהש לכ הנוילע תוכמס לש הידיל ,השק הכ קבאמ רחאל הב
םגו דרפינב הישעת יפנע תודחאמה ולאכ ויהי תונושה תויודגאתהה
תומישמב לפטל ידכ תויתליהק-בר תויודגאתהו םייתיישעת ןיב םיבוליש
.תונוש

םיטסיכרנאה םיקלוח דיתעה תרבח לש הביט לע תקולחמל ףסונב
דיתעה תרבחל עיגהל רשפאש םינעוטה םיידדהה לש םתעד לע םייתרבחה
.דבלב תיתרבח הכפהמ תועצמאב אלו תומרופר תועצמאב

םיטסיכרנאה לש םיינכפהמה םימרזה תשולש ןיב םילדבהה םג
-וכרנאל םיטסיביטקלוקה ןיב ירקיעה לדבהה .םיחינז םניא םייתרבחה
דיקפת לע הלאשב תקולחמה ביבס טלובה ויוטיב תא אצומ םיטסינומוק
רבד ףסכה לוטיבב םיאור םיטסינומוק-וכרנאה .דיתעה תרבחב ףסכה
יעצמא לש יטרפה ןיינקה לוטיבב םיאור םיטסיביטקלוקהש דועב ,יחרכה
תרתתסמ הז לדבה ירוחאמ .דיתעה תרבחל חתפמה תא רוציה
דועב .הדובעה ירפ קלוחי וב ןפואל תיסיסבה תוסחייתהה
טילחהל תוכזה תא םידבוע תצובק לכל "םיריאשמ" םיטסיביטקלוקהש
יפ לע היהת הרומתהש השעמל םינווכתמ םה ,הקולחה ןפוא לע םמצעב
.(ףסכ לש הנוש תומכב הנוש רכש לבקי דחא לכו) דחא לכ םרתש הדובעה
טרפה יכרוצל םאתהב "תישפוח הקולח" םיסרוג םיטסינומוק-וכרנאה
.רתוימ ךפוה תלבוקמה ותועמשמב ףסכהש ךכ הרבחה תלוכיו

יכרצל תילכלכה בושיחה תדיחי תיטסינומוק-וכרנאה השיגה יפ לע
.הדובע תעש היהת ,רוסחמבש םיתורשו םירצומ תקולחו תונבשחתה
טרפה יסחימ קלח תרדסהלו םייתכרעמ םיבושיחל לבגומ היהי השומיש
.םיישיא ןיב םיסחיל אל ךא הרבחה םע

. .תישפוח היהת הקולחהו םלעי ףסכהש ךכב םיצפח םיטסיביטקלוקה םג
הנימזה םירצותה תומכש דע תוכחל ךרטצי רבדהש םיסרוג םה ךא .
היהת ןמזה ךשמב ובצייתיש תוליהקל תוכיישה תשוחתו רתוי הבר היהת
םיטסינינלה לש םיבלשה תרות תא הריכזמ וז תקולחמ .רתוי הקומע
עפשה אוב םעו ,ותדובע יפל לבקי דחא לכ ןושאר בלשב יכ וסרג רשא
.םיכרצ יפ לע היהתו הקולחה הנתשת שדחה םדאה תלשבהו

תיקלח ,הלחהל ,תישעמ הניחבמ םגש םיסרוג םיטסינומוק-וכרנאה
ייוכיס רתוי שי ,הכפהמה םע דימ תיטסינומוקה הטישה לש ,תוחפל
הטישהש רחאמ ,תאזו ."תיטסיביטקלוקה" השיגל רשאמ החלצה
ךא רוציה יעצמא לע יטרפה ןיינקה לוטיבב הליחתמ תיטסיביטקלוקה
אלה הטישה ידי לע ןויוושה רסוח תא שדחמ הריזחמו ,דיימ הגוסנ
לככ .דחא לכ לש הדובעה יעוציב יפ לע - הדובעה ירפ תקולח לש תינויווש
ונטקי ,רתוי ריהמ היהי תיטסינומוקה הקולחה תטישל רבעמהש
.ןשיה רדסה לש ותרזחלו ,תוינויווש רסוח תוחתפתהל םייוכיסה

הב םיברועמה לש תיטילופה הרכהה תדימו תיתרבחה הכפהמה יכרוצ
לכב םיבשותה םמצע לע וליחי (תוטיש ןיב בוליש וא) הטיש וזיא עבקת
.םוקמו םוקמ

ודוחיי .ינכפהמ יתרבח םזיכרנא לש ישילשה םרזה אוה םזילקידניסה
,הכפהמל איבהל ףדעומה הלועפה ןפואב ,דחאה :םינוש םירושימ ינשב
םיסרוג םה .הכפהמה רחאלש הפוקתל תעצומה ןוגריאה תרוצב ,ינשהו
ידוגיא לש תיזוכיר-יא היצרדפב ןגראתהל שי הכפהמה תא איבהל ידכש
יפוא ילעב םיקבאמב וטקני וללה .יטסיכרנא יפוא ילעב םיינמחול םידבוע
,(הדובע יאנתו רכש לע ןתמו אשמו תונלדתש קר אלו) הרישי הלועפ לש
הטישה תרגסמב םינטק םירופיש ףאו תומרופר - םיגשיהל איבתש
ליפהל ידכ ולכויש דע קיפסמ וקזחתי םה ןמזה ךלהמב .תיטסילטיפקה
.תיללכה התיבשה תועצמאב יטסילטיפקה רטשמה תא

םזיביטקלוק-וכרנאה לש הסריג אוה םזילקידניס-וכרנאה םיבר םינבומב
לש הנונגיס יפ לע םייעוצקמ םידוגיא תיינבב תוליעפה תא זכרל העיצמה
שמשת יטסיכרנאה ןונגסה יפ לע תודגאתהש םיסרוג םה .דיתעה תרבח
לכ םהיתורושל םילבקמ םה ,ראשה ןיב ,ןכ לע .םזיכרנאל רפס תיב ןיעמ
תמשגה ךכב םיאור םה .טסיכרנא וניא םא םג ףרטצהל שקבמש ימ
הכפהמה ינפלש הפוקתב םילעופה םידבועה ינוגריאש ןינוקב לש ותנעט
םג ,תונויער לש הצפהו חותיפל ףסונב ,םיכירצ ,[יטסילטיפקה רטשמב]
.הכפהמה רחאלש דיתעה תא תומלוהה תודבוע רוציל

רבעמה - הכפהמה ,םיטסילקידניס-וכרנאה יקיתוומ רקור ףלודור יפל
םיווצו םיקוח ידי לע אל עצבתת אל - תיטסילאיצוסה תילכלכה הטישל
ידבוע ןיב ירדילוס הלועפ ףותיש ידי לע אובי יונישה .יהשלכ הלשממ לש
םידבועה .רוציה יפנעמ דחא לכב ,ןבלה ןוראווצה ידבועל לוחכה ןוראווצה
,םידבועה תוצובק .םילעפמה לכ לש לוהינה תא םהידיל וחקי םמצע
תילכלכ תינוגריא תושייב םירבח ויהי םינושה היישעתה יפנעו םילעפמה
םינושה םירצומה לש הקולחהו רוציה תא יתטיש ןפואב ועצביו ,תפתושמ
.םיישפוח םיידדה םימכסה סיסב לע ,הליהקה לש םיסרטניאה יפל

לש היגטרטסאב רקיעב תאטבתמ םיטסילקידניסה לש תוידוחייה
םירעשמ םה וב ןפואב םג םתוידוחיי ,לבא .הכפהמה תארקל תוליעפה
םיצקמ םהש ברה לקשמבו ,תיללכה התיבשה - שחרתת איהש
רחאל הרבחה לוהינב ,רוציה יפנעו הדובעה תומוקמ לש תויודגאתהל
.הכפהמה

לע ומקויש םידוגיאב תווקת ידמ רתוי םילות םניא םיטסינומוק-וכרנאה
תובישחה .חוכ לש תיתגרדה היינבלו תויכוניח תורטמל םיטסיכרנא ידי
םיטסיכרנא םניאשו םיטסיכרנא םייעוצקמ םידוגיא תורגסמב הדובע לש
ידי לע ומקויש תויעוצקמ תויודגאתהש איה הנעטה לבא ,תשחכומ הניא -
תיינב .רתוי םיבושח ירמה חור לש דודיעהו ,קבאמ תעב םמצע םידבועה
ךות ,םזילקידניס-וכרנאה ידיסח ידי לע םיטסיכרנא םייעוצקמ םידוגיא
וכפהיו הגרדהב םהילא ופרטצי םילעופה דמעמ ינומהש הווקת
םימצמצמ םניא םג םיטסינומוק-וכרנאה .ןחבמב הדמע אל ,םיטסיכרנאל
לש תוריזהמ תחא קר םהב םיאור ונא .הדובעה תומוקמל םתוליעפ תא
.תינתוכמסה תונטלתשהו היכרריהה ,םזילטיפקה דגנ ללוכה קבאמה
תוליעפבש תלעותה תדימ לע םהיניב םיקולח םיטסינומוק-וכרנאה
הכירצש יפואה לעו םיינכפהמ אלה םייעוצקמה םידוגיאה תרגסמב
.וזה תוליעפה שובלל

םזידרגנווא לש תמיוסמ הדימב העוגנ תיטסילקידניס-וכרנאה השיגה]
אלא ,םקבאמב םידבוע לא תופרטצה לע שגדה תא םימש םה ןיאש ךכב
[.ומיקה םהש ינוגריא הנבמל ףרטצהל םילמעה ינומהל םיארוק

אשונב ינכפהמה יתרבחה םזיכרנאה ךותב תמייק התיה הפירח תקולחמ
-וכרנאה בור ודגנתה ,רבעב .םיטסיכרנא םיליעפ לש תונגראתהה
תויצרדפ) םיטסיכרנא םיליעפ תוצובק לש היינבל םיטסילקידניס
-וכרנאה םידוגיאה תרגסמב םתוליעפל ליבקמב (םיביטקלוקו
תונגראתה וניג ףא םהבש םיפירחה .םייתליהק םידוגיאו םיטסילקידניס
םירחאה םייתרבחה םיטסיכרנאה .תיטסיטילא-תיטסידרגנוואכ וזכ
ללוכ - םייעוצקמה םידוגיאה לש יטסימרופרה יפואה לע םיעיבצמ
לש "הליהמ"ל תמרוג םהלש החלצהו רחאמ ,םיטקידניס-וכרנאה
ירסח םילעופ לש תופרטצהמ האצותכ טועימב םיראשנש ,םיטסיכרנאה
םע ,םויכ .יטסימרופר רתויו רתוי תויהל ךפוה דוגיאהו ,תינכפהמ הייטנ
םהב םיצורה בור םיאצומ ,םיטסילקידניס-וכרנאה םידוגיאה לש םתכיעד
-וכרנאה םתוליעפש םיטסיכרנא לש הלומעת תוצובקב םמצע תא
-םידוגיא תיינבל הפטהב תמכתסמ תידוחייה תיטסילקידניס
.םייטסיכרנא

לע ;Proudhon ןודורפ לצא הבחרהב אורקל רשפא תידדהה השיגה לע
ןמדלוג לצא םזינומוק-וכרנאה לעו ;Bakunin ןינוקב לצא םזיביטקלוקה
לע ;Malatesta הזטלמ לצאו Goldman and Berkman ןמקרבו
לרוס 'גרו'גו Rudolf Rocker רקור ףלודור וביחרה םזילקידניסה
;George Sorel
Daniel Guerin ןיראוג לאינד בתכ יתרבחה םזיכרנאה תעונת ללכ לע
.No Gods No Masters "םינודא אללו םיהולא אלל" רפסב

? םיקורי םיטסיכרנא לש םינושה םיגוסה םה המ וא ,היגולוקאהו םזיכרנאה 3.3 'א

תונויערה לש םתובישח תא םישיגדמ םייטסיכרנאה םימרזה בורב
לדומה רבכ .ךלוהו םצעתמה יגולוקאה רבשמה ןורתפל םייטסיכרנאה
("הפי הז ןטק") היצזילרטנצד ללוכש ןיקטופורק לש יתרבח ילכלכה
תא שיגדמ םג אוה .הז ןוויכב ךלוה ,היישעתה םע תואלקחה לש בולישו
םינימה ןיבו םייח ילעב ןימ לכ ךותב ,תורחתה לע הלועפה ףותיש תופידע
םאיליוו ופסונ וילא .הביבסה םע םתובלתשהבש תלעותהו םינושה
ותואל ועיבצהש םירחא םיטסיכרנא תועד יגוהו סולקר םיחאה ,סירומ
.ןוויכ

יסאלקה לופיטל התכז תיטסיכרנאה וזל תיגולוקאה תוגהה ןיב ןוימדה
Ecology and "תינכפהמ תוגהו היגולוקא" רפסב ןי'צקוב יררומ לש
לש הפנעה תוליעפהו הביתכה ,תוגהה .Revolutionary Thought
,םזיכרנאה לש םויה רדס זכרמל היגולוקאה אשונ תא ואיבה ,ןי'צקוב
.תיגולוקאה העונתה לש הזכרמל םייטסיכרנאה תונויערהו חותינה תאו

תובישח םיסחיימ ,תיגולוקאה העונתב ןהו ,תיטסיכרנאה העונתב ןה
סיסב לע תודחאה תרבגהב תולגוד םג תועונתה יתש .תינטנופסה תוליעפל
שוטשיט ידי לע אלו ,הכרבכ התלבקו differentiation תונחבומה תלדגה
,ןהידיב רשועה רתויו רתוי תוזכרמה תויזוכירה תויכרריהה .ינושה
לע עיפשהל תלוכיה תא תוליהקה ןמ תלטונו ןתוא תתרשמה הנידמהו
העיגפה .הביבסב תעגופו תיטסיכרנאה הפקשהה תא תדגונ ,הביבסה
.עבטה לש היגולוקאב העיגפה םע דיב די תכלוה תיתרבחה היגולוקאב

:הביבסל תוסחייתה לש םיירקיע םידקומ ינש ינרדומה םזיכרנאב
,הלש ישארה רבודל בשחנ ןי'צקוב יררומש ,תיתרבחה היגולוקאה
םיטסיכרנאה ןיבמ לטובמ טועימ ."םיטסיביטימירפה םיטסיכרנאה"ו
."הקומעה היגולוקאה" םרזמ ףא עפשומ

תא רתאמ ,רתויב הברה העפשהה לעב אוהש ,תיתרבחה היגולוקאה םרז
לע תססובמה תידמעמה תיתרבחה תכרעמב יגולוקאה רבשמה ישרוש
לש יטסילטיפקה רטשמב תויזוכירהו המצועה אישל העיגמה ,הטילש
רישי ןפואב עבונ ןוסיר לכ אלל עבטב טולשל בייח םדאהש ןויערה .ונימי
םייתליהקה םיסחיה וקרפתהשמ קר ,לבא .םדאב םדא תטילש לש הזמ
ומצע ץראה רודכ דרי (יטסילטיפקה) קושה יסחי תבוטל םיינגרואה
םזילטיפקב ואישל עיגה ךילהתה .םירוצעמ רסח לוצינל אשומ לש דמעמל
אל תיטסילטיפקה הרבחב העובטה תויתורחתה ללגב .ונימי לש ינרדומה
.עבטה םע תומיעב בצומ ישונאה ןימה לכ אלא םדא לומ םדא תמועמ קר
ךפה עבטה לש טביה לכ םג ךכ ,הרוחס תגרדל דרוה (דבועה) םדאהש םשכ
םדאה חור לש הזיבה . . . .ןסורמ אל רחסלו לוצינל באשמ - הרוחסל
ידי לע ויבאשמו ץראה רודכ תזיב - התליבקמל הכוז קושה תועצמאב
.ןוהה

תאז םיאור (םייתרבחה םיטסיכרנאה ומכ שממ) םייתרבחה םיגולוקאה
היצזיליביצה אלו ,םהש םזילטיפקה תאו היכרריהה תא ףיקתהל חרכהכ
לע םיקלוח םה ךכב .תויגולוקאה תויעבה שרוש תא םיווהמ ,המצעלשכ
לכ לע ףרוג יד ןפואב תרוקיב ריבעהל םיטונה םיטסיביטימירפה תעד
ץק םישל םיארוק םהבש םיינוציקהשכ) .םיינרדומה םייחה לש םיטביהה
(.לודג הדימ הנקב תונגראתההו היגולונכטה תורוצ לכלו היצזיליביצל
רוזחלו לכה תא שוטנל םיארוקה ולא לש איה רתויב תידרוסבאה הדמעה
ףוליא תישאר ינפל ררש רשא ,םיטקלמה-םידייצה לש םייחה חרואל
.תואלקחהו םייחה ילעב

םהינימל םיטסיביטימירפב םיאור םניא ףא םיטסיכרנאה בור
תא םייקל תורשפא לכ ןיא םתנשימ יפ לעש רחאמ ,םיטסיכרנא
ךכל איבהל ירשפא יתלב םג הז היהי .ץראה רודכ לש הפופצה היסולכואה
הזה םרזה ידיסחמ םיבר ,ןכאו .ישפוח ןוצרמ גהנות םהלש "הטישה"ש
- "םיישפוח תויהל םישנאה תא חירכהל" :וסור לש המסיסב םילגוד
.םזיכרנאל יתוהמ הכש שפוחה ןויערל תטלחומ הריתסב תדמועה

קזנ אלל היגולונכטהו עדמה יגשיה לכ לע רתוול תורשפא לכ ןיאש רחאמ
לכל ףחסיהל תלעות רסח שממ הז היהי ,ונימי לש תישונאה הרבחל םוצע
תא הטמ קר תאזה תונחכווה לכ .םהידעלב םייחה לע םינועיטהו םינוידה
תמייקה הטישה לש "התמורת" דגנ קבאמהמ םיצמאמהו םיבאשמה
הטישב תושעל היהי ןתינ רשא לע הרבסההו חותינהמו ,תויעבה תפרחהל
-וכרנאה םיעיצמ התואש ,ירטרבילה םזינומוקה לש תיתרבחה
תומשב הל םיארוקה םייתרבחה םיטסיכרנאה ראששו - םיטסינומוק
.םינוש

םיגולוקאה ןיבל םייתרבחה םיטסיכרנאה ןיב תוהז ןיאש שיגדהל בושח
רותפל רשפאש תוילשא שי םינורחאה ןיבמ םיברלש רחאמ םייתרבחה
- תינגרובה היטרקומדה תרגסמב ,תונורתיפה תא םדקל וא ,תויעבה תא
לש וזל רתויב הברה הבריקה תא .תילפיצינומה וא תירטנמלרפה
םילגודה םייתרבחה םיגולוקאה ינוגריאב אוצמל רשפא םיטסיכרנאה
ןוידה בחרומ 'י קרפב .םיבר םיטסיכרנא םירבח םג םהבש ,הרישי הלועפב
.הרישיה הלועפה לע

? יטסיפיצפ םזיכרנאה םאה 4.3 'א

ידי לע בשחנ יוטסלוט בל .בר ןמז הזמ םזיכרנאב םייק יטסיפיצפ םרז
.םיטסיפיצפ-וכרנא בורל םיארקנ וידיסח .טסיפיצפ טסיכרנאכ םיבר
תודמעה עקר לע עיתפמ וניא םזיפיצפל םזיכרנא ןיב רוביחה
םויאה וא ,תומילא לכה תולככ .םזיכרנאה לש םייסיסבה םינועיטהו
שפוח לש ,ולוסיחל ףא וא ,ומוצמיצל םיקודב םיעצמא םה ,תומילאב
ירה ,טרפה לש ותונובירל םיטסיכרנאה םינתונש דובכה רואל .טרפה
ןמ עמתשמש המ הז תומילאל תודגנתההו תומילאה יא ,ךורא חווטל
ביכרמ" :המוד לילצ עמשנ הזטלמ ירבדמ םג .םייטסיכרנאה םיכרעה
."שונא יסחימ תומילאה קוליס אוה יטסיכרנאה עצמב יזכרמ

ףא םיברו תומילא יבבוח םניא םיטסיכרנאהש הדבועה תורמל
תיטסיכרנאה העונתה תא תוארל ןתינ אל - םזיפיצפ לע םיריהצמ
תא םימלוהכ ,הכותב םימרז לש םינושה םיעצמה תאו היתורודל
,תוביסנה לכ אלו ,תומילאה יגוס לכ אלש רחאמ ,תאז .םזיפיצפה
שי הבש תומילאה אל דחוימב – תומילאמ תטלחומ תוענמיה םיקידצמ
םיטסיכרנאה לש תומילאל תודגנתהה .תוננוגתה תעב טוקנל ךרוצ
ונאו הנידמה תונוטליש לש תנגרואמה תומילאה דגנ רקיעב תנווכמ
ןיבל םהינימל םיאכדמה לש תומילאה ןיב יתוהמ לדבה םיאור
תאטבתמ וז תודגנתה .הדגנ םיממוקתמה םיאכודמה לש תומילאה
תומחלמלו תיאבצה תכרעמל תודגנתה לע המש איהש שגדב
תודגנתהב םיטסיכרנאה םיכמות ןכ .םדגנ םיקבאמבו תויטסילטיפקה
יטסיבונכמה אבצה איה ךכל תטלוב המגוד .יוכיד דגנ תנייוזמ
דגנ תינמז וב םחל ,1917 תכפהמ ןמזב רשא הניארקואב (יטסיכרנאה)
לש ירטירוטואה םודאה אבצה דגנו ינכפהמ יטנאה םינבלה אבצ
םיטסיכרנאה ונגריאש תויצילימה איה תרחא המגוד .םיקיבשלובה
.םשארב וקנרפו םיטסישפה דגנ קבאמל תידרפסה הכפהמה ןמזב
(
6.5 'א4.5 'א ףיעסב היוצמ ךכ לע הבחרה)

םיטסיכרנאה ןיב איה רתויב תטלובה הנחבהה תומילאה-יא תלאשב
בור .םיטסילאודיבידניא-םיטסיכרנא ארקנש המ ןיבל םייתרבחה
הרוהט" יתרבח יוניש ןעמל תוליעפב םידדצמ םיטסילאודיבידניאה
םיטסילאודיבידניאה לכ אל ,לבא ."םיידדהה" לש וז ומכ - "תומילאמ
-הנגה ךרוצל תומילאב שומישב םיכמות םהמ םיברו םיטסיפיצפ
םיטסיכרנאה לש םוצע בור ,תאז תמועל .תומילא דגנ תימצע
ליפהל ידכ יזיפ חוכ תלעפהב ךרוצ היהיש העדב קיזחמ םייתרבחה
דגנתהל ידכו תידמעמה הרבחב םיטילשה תוחוכה תא םאסכמ
:ךכ םירבדה תא דדיח הזטלמ .םיטסילטיפקהו הנידמה לש תונפקותל
תימצע הנגהל הצוחנ איהשכ קר תקדצומ ,ער רבד איהש ,תומילאה"
תוננוגתה לש בצמב דימת אוה דבעה ,לבא .תומילאמ םירחא לעו
."דימת תקדצומ םיאכדמ ראשו וינודא דגנ ותומילא ךכיפלו תקדצומ

עבונ יתרבחה יוכידהש - ןינוקב ומכ - דימת םישיגדמ םיטסיכרנאה
לש יתרבחה ודמעממו תנגרואמ תידמעמה הרבחה ובש ןפואהמ רקיעב
איה תיטסיכרנאה הכפהמה תרטמ ךכיפל .ישיא ןיינע ונניאו טרפה
םיטרפה לש םלוסיח אלו םילצנמ תודמעמ לש םמויק ץק תא איבהל
ןיינע הניא תומילאה םיטסיכרנאה רובע .ולא תודמעמ תעכ םיביכרמה
.רבד לש וכופיהב םילגוד הלא התוא םיראפמ ונניא .ישעמ אלא ינורקע
וא יתרבח קבאמ לכב ,רשפאש המכ דע ,המצמצל םינינועמ ונא
-וכרנאה לש וירבדמ הז קלח םע ומיכסי םיטסיכרנאה .הכפהמ
תומחלמהו תומילאה" :ןעטש טגיל הד טראב טסיפיצפה טסילקידניס
םע דחא הנקב םילוע םניא ,יטסילטיפקה םלועה לש ויפואב םהש
.םילצונמה תודמעמה לש תירוטסיהה המישמה אוהש טרפה רורחש
שלחות ,הכפהמה תורשב הטקננ םא םג - תומילאה רבגתש לככ
."הכפהמה

םזיפיצפבש ןויגהה-רסוחו דרוסבאה לע" קרפב בתכ טגיל ותוא
הטישה לש דרפנ יתלב קלח איה תומילאהש רחאמ "ינגרובה
,תאזו .ןולשיכל ןודינ תיטסיפיצפל הכפוהל ןויסינ לכו תיטסילטיפקה
םיעצמאב תילכלכה תורחתה ךשמה קר איה המחלמה בורלש רחאמ
רבשמב םצרא רשאכ תומחלמל םיאצוי םימע תובורק םיתיעל .םירחא
גישהל החילצה אלש המ המחלמב גישהל הסנמ םתלשממו ילכלכ
דרפנ יתלב קלח אוה תומילאה ,ינש דצמ .ימלועה קושב ילכלכ קבאמב
הנידמ םוש לש טילשה דמעמה הידעלבש רחאמ תינרדומה הרבחהמ
.םילצונמה ינומה תודגנתה חכונל ולש רתיה תויוכז לע רומשל לכוי אל
-יא רשאכ םלתב םידבועה ינומה תקזחהל ,לכמ רתוי ,שמשמ אבצה
םזילטיפקהו הנידמה ןוטלש דוע לכ .תמצעתמ םנוצר תועיבש
-וכרנאה תעדל ,ןכ לע .תענמנ יתלב איה תומילאה םימייקתמ
לכש ומכ טסיכרנא תויהל בייח יבקע טסיפיצפ לכ םיטסיפיצפ
.טסיפיצפ תויהל ךירצ יבקע טסיכרנא

רשפא יא ונרעצלש רבדכ תבשחנ תומילאה ,םיטסיכרנאה בורל ,לבא
רתיה תויוכז לעב דמעמהש ללגבו לוצינהו יוכידה ללגב ונממ ענמיהל
םירתוומ ןוטלישב םיאצמנה .ישפוחה ונוצרמ וחוכו ורשוע לע רתווי אל
.ךכל םתוא םיצלאמשכ קר תאז םגו םדמעמ לע תוקוחר םיתיעל קר
תומילאל ץק םישל ידכ תיחרכה "רבעמ תפוקת" לש תומילא ,ךכו
.דובעיש לש בצמב םדאה ינב בור תא הקיזחמה תכשמתמש רתוי הברה
רשקה לכמ קתונמב תומילאה-יא וא תומילאה אשונל תוסחייתהה
תונשל דציכ הלאשה אוהש ירקיעה רבדהמ תומלעתה השוריפ ,רחא
ףאו ,םייתרבחה םיקבאמה בור .רתוי בוט והשמל יתרבחה רדסה תא
,תותיבש - תומילא אלל יסחי ןפואב ,ללכ ךרדב םיליחתמ ,תוכפהמה
תשחרתמ תומילאל תורדרדיהה .ילוכו ,לעפמ וא הנבמב תומקמתה
.בצמב הטילשה תא םמצעל ריזחהל םיסנמ ןוטלישבש ולא רשאכ
רשאכ םירשעה תונש לש הילטיא איה ךכל תיסאלק המגוד
רורט הררג תשורחה יתב לע םילעופה לש המילא אלה תוטלתשהה
.(5.5 'א ףיעס ואר) .הנידמה דצמ יטסישפ

םידגנתמ ונא .םיטסירטילימ-יטנא םה םיטסיכרנאה לכ ,ונייצש יפכ
תולהנמש תומחלמל םגו - תיאבצ הישעתו אבצ - תיאבצה הנוכמל םג
רחאה ןמ רתוי הברה עורג דחא דצ םא םג .תויטסילטיפקה תונידמה
המסיסה .וטועימב ערל עייסל אורקל וא ךומתל ונניינעמ הז ןיא
תמחלמ דבלמ המחלמל אל" איה תאז תאטבמה תמסרופמה
תא םיטסיכרנאה לכ לש ףירחה יוניגה תורמל ,ךכ שממ ."תודמעמה
היברס תלשממ הלהינש ,הדמשהה לובג לעש לושינהו יוכידה תמחלמ
הכימתל ופחסינש ולאכ טעמכ ואצמנ אל ,הקרופש היבלסוגוי ימוחתב
ןוסירל תיאבצ וברעתהש (וטאנ תוחוכ) רחאה יטסילטיפקה דצב
םיטסיכרנאה ןיבמ טועימ קר ,הינשה םלועה תמחלמב .היברס תלשממ
תודגנתהו יוניגב קפתסה אל (ףוגלוד םאסו רקור ףלודור תמגודכ)
יטנאה תומצעמה תיזח"ב הכימתל ףחסינו ,םיטסישפלו םיצאנל הליעפ
.וטועימב ערה התיהש "תויטסישפ

וזוע אולמב לחה תיתמחלמה הנוכמה דגנ םיטסיכרנאה לש קבאמה
םידוגיא ישנאו םיטסיכרנא .הנושארה םלועה תמחלמ ינפל הברה
ונמזב וקלוחש םיזורכ וסיפדה הקירמא ןופצו הינטירבב םייעוצקמ
ףתתשהל אלו הדוקפ ברסל םילייחל וארקו CGT -ה ידי לע תפרצב
ןמקרב רדנסכלאו ןמדלוג המא .דמעמל םהיחא םיתבושה יוכידב
.אבצל סויג דגנ הגיל ונגריאש ללגב 1917 תנשב ב"הראמ ושרוגו ורסאנ
יתשב אבצב תרשל בוריס ללגב הפוריאב ורסאנ םיבר םיטסיכרנא
-וכרנאה IWW ימואל-ןיבה םידבועה ןוגרא .םלועה תומחלמ
תונגראתהה ללגב םירוצעמ רסח יוכידל ןברוק היה יטסילקידניס
םויאכ תטלשה תיליעה ידי לע הספתנש תיתמחלמ-יטנאה הלומעתהו
.יתועמשמ

קבאמב םיליעפ םיטסיכרנאה ויה רתוי תורחואמה תומחלמב םג
,ץרפמה תמחלמ ,דנלקופ תמחלמ ,םאנטיו תמחלמ :יתמחלמ-יטנאה
הטוב ןפואב תאצל וססיה אל םיטסיכרנא . . .תויבלסוגויה תומחלמה
םלועה תמחלמב ףרצ רשא ,םזיכרנאה תובאמ - ןיקטופורק רטפ דגנ
תוחפכ ודי לע ובשחנש תירבה תונבל תיבמופה ותכימת תא הנושארה
.ינמרגה ירטירוטואה םזילאירפמיאה רשאמ םיעורג

איה המחלמ רשאב תירקמ הניא םזיפיצפל םזיכרנאה ןיב "הכישמה"
רשאב תומילא .ותלוז לע םדא לש היפכ תלעפה לש םילאו יטרפ הרקמ
לש ותוהמ תא תדגונ ךכבו תינתוכמס הייפכ איה תומילא איה
ןה רשאכ קר תוקדצומ המחלמו היפכ ןכל .ויתונורקע תאו םזיכרנאה
תומילאו היפכ ינפמ םדאה ינב לש תוריחהו שפוחה לע ןגהל תואב
ידכ אלו היוארה הדימב קר ,תאזו .םפכב לווע אל לע םהב תעגופה
ץק םישל אבה יתרבח קבאמ ,ןכ לע .אכדמל אכודמה תא ךופהל
ישונאה ןפואב ךרעיהל בייח יטסילטיפקה יתרבחה רדסה תולוועל
איבהל הלוכי תומילאהש ןובשחב איבהל ךירצ דימת .ירשפאה רתויב
חונ ץורית תונוטלשל תתל ףאו םדא ינב קיחרהל ,תויוצר אל תואצותל
םיתיעל .יתרבח יונישל תיממעה העונתה תא םגו םיטסיכרנאה יוכידל
לכ םיכמות םהבש יחרזא תויצ-יאו המילא אל הרישי תוליעפ ,תובורק
יוניש ןעמל קבאמל רתוי בוט הלועפ ץורע םיקפסמ ,םיטסיכרנאה
.ילקידר

םה השעמל ךא ,םיטסיכרנא םמצע םינכמה םישנא ,םוכיסל
ערכ תומילאה תא םיאור םיטסיכרנאה .םירידנ - םירומג םיטסיפיצפ
לכ .ןתינ קרש לככ ומוצמיצב םילגודו םימיוסמ םיבצמב יחרכה
תא המצעל ץמאת רשא הכפהמ לכש םימיכסמ םיטסיכרנאה
ףילחתכ ינכפהמ אבצ לש תוליעפ ףידעתו ךלמה ךרדכ תומילאה
הנידמה םוקמב הנבתו ,תומילאה תא דסמת קר ,תיממע תוממוקתהל
דוגינב .השדח הסריגב תידמעמ הנידמ לש ןוטלש תיטסילטיפקה
ונא ,הכפהמל םידגנתמ ךא םיטסיכרנא םמצע תא םינכמה ולאכל
שרדנ אוה רשאכ חוכב שמתשהל ללכו ללכ ינתוכמס הז ןיאש םינעוט
תומילאל דגנתהל ידכ תומילאב שמתשהל וא ,ןוטלשה תא סיבהל ידכ
.ידמעמה ביואה לש יוכידלו

? םזינימפ-הכרנא אוה המ 5.3 'א

לע המצועב ואטוב תוכמסה תורוצ לוכלו הנידמל תודגנתהו היציזופוא
העונתה .הרשע עשתה האמב העונתה תישארמ רבכ תויטסינימפה ידי
לע התנבנ םירשעה האמה לש םישישה תונשב החתפתהש תיטסינימפה
סחייתהש "םזינימפ-הכרנא" גשומה עבנ םשמ .םייטסיכרנא םילהנ יפ
תיטסינימפה העונתה לש רתוי תובחרה תורגסמב ולעפש תויטסיכרנאל
.תויטסיכרנאה תועונתה לשו

תויטסינימפה ןיבמ תובר .קודה רשקב דימת ויה םזינימפו םזיכרנא
:רפסה תרבחמ טפרקנאדלוו ירמ :ןהיניב ,תויטסיכרנא ויה תוטלובה
,A Vindication of the Rights of Woman"השיאה תויוכז לע הנגה"
הימוסריפש) ןמדלוג המאו רילק הד ןירטלוו ,ל'צימ זיאול תירנומוקה
רתויב קיתווה יטסיכרנאה תעה בתכ .(הז אשונב םיבר םירמאמ וללכ
םיגוהה לכ .ןוסליוו הטולרש ידי לע דסוי Freedom "תוריח"
ןויוושב יעמשמ דח ןפואב וכמת (ןודורפ טעמל) םיטלובה םיטסיכרנאה
1936/9 תכפהמ ןמזב תידרפסה "תוישפוחה םישנה" תעונת .השיאה
ןגהל ידכ תונגראתמה תויטסיכרנא תונגראתהל תיסאלק המגוד איה
תוריח לע תססובמה הרבח רוציל ידכו ןהלש תויסיסבה תויוריחה לע
לש תוישפוח םישנ" :גרבסלא התרמ לש הרפיסב ואר) .השיאה ןויוושו
(.וז הבושח העונת לע םיפסונ םיטרפ "דרפס

הגאד לש תפתושמ הירוטסיה םזינימפלו םזיכרנאל ,דימתמו זאמ
,תאז .ולא תועונתב תופתתשמה תורבחה דובכו ןויווש ,טרפה שפוחל
תויטסינימפה לע ,ךשמהב הילע בחרויש ,םיטסיכרנאה תרוקיב ךות
אלפ אל ,ןכל .ךרוצה יד תכל תוקיחרמ ויה אל ןהיתושירדש תוילרבילה
-ומכ ןפואב אטבתה םישישה תונש לש םזינימפ לש שדחה לגהש
המא ומכ תוטלוב תויטסיכרנא תוליעפמ הארשה באשו יטסיכרנא
לש תויאמצע תוצובק ,ןמזה ךלהמבש ךכ לע עיבצה ןיוול יטק .ןמדלוג
ירבגה לאמשב לבוקמה ינוגריאה הנבמה אלל לועפל ולחה םישנ
ןהיתויונגראתה הרקמב אלש ךכ לעו .םיגהנומו םיגיהנמ לע ססבתהש
.םיטסיכרנאה לש ולאל דואמ ומד תויאמצעה

לש םינושארה תונברוקה ויה םישנהש רחאמ תירקמ אל ללכ וז העפות
רדסה תוססבתה םע - הירוטסיהה רחשב הרצונש תיכרריהה הרבחה
יטילואנה ןדיעב תוינויווש אלה תויגולואידיאהו ילכראירטפה יתרבחה
יתרבחה דובירהש ,"חוכל רבעמ" רפסב ,הנעט 'ץנרפ ןילירמ .רחואמה
ןהו םישנב טולשל וליחתה םירבגהשכ שחרתה ישונאה עזגב ןושארה
."תוחנה"ו "ךומנה" יתרבחה דמעמל השעמל וכפה

םזינימפה ןיב קודהה רשקל בלה תמושת תא הבסה רגנרוק יגפ
לש טבמה תדוקנ" :הירבדל .הירואיתב ןהו שעמב ןה םזיכרנאל
תיסיסבה הירואיתה .רוהט םזיכרנא טעמכ איה ילקידרה םזינימפה
תוכרעמהו תוטישה לכל סיסבה איה תיניערגה החפשמהש החינמ
סובה ,הרומה ,באהמ םידליה םידמולש רועישה .תוינתוכמסה
ךילהת .תוכמסה לש ימינונאהו קזחה לוקל עמשיהל איה ,םיהולאהו
םלשומ טמוטואל טרפה תכיפהב םלשומ תורגבל תודלימ תוחתפתהה
,המוד ןפואב ."תוריהבב בושחל וליפא וא קפס ליטהל לגוסמ וניאש
תוהמב הרכהב הצמתמ םזינימפ-הכרנאש ןעוט "ספא ביטקלוק"
.יתטיש ןפואב תאז תוהמ חותיפבו םזינימפה לש תיטסיכרנאה

םיכרעו םינייפאמ ,תונוכתש ךכ לע העיבצמ םזינימפ-הכרנא
תושיגר רסוח ,תויתורחת ,תונפקות ,לוצינ ,הטילש ומכ ,םינתוכמס
ןפואבו תויכרריה תויוברתב/תויצזיליביצב דואמ םיכרעומ םהימודו
תונוכת ,ךכל רומג דוגינב ."םיירבג"כ םהילא םיסחייתמ יתרוסמ
םימחר ,תויווחב ףותיש ,הלועפ ףותיש ומכ םינתוכמס אל םיכרעו
"םיישנכ" יתרוסמ ןפואב םיבשחנ םהימודו תויתפכא ,תומימח ,הלמחו
העפותה ישרוש תא ורתיא תויטסינימפ עדמ ישנ .םכרעב םיתיחפמו
הזנורבה תפוקת תישארב תוילכראירטפ תורבח לש ןתחימצב
ןהב הלועפ ףותיש לע תוססובמה "תוינגרוא" תורבח לע ןתוטלתשהבו
דרי ולא םישוביכ תובקעב ."תוישנ" תונוכת תוכרעומו תוחיכש ויה
םירבג תומלוה אל דחוימבו "תותוחנ" ובשחנ ןהו ולא תונוכת לש ןכרע
תויטסינימפ-הכרנא ,ךכיפל .לוצינלו הטילשל םיארחא תויהל ודעונש
לע תססובמה תינתוכמס אל תיטסיכרנא הרבח תריציל וסחייתה
היצזינימפ" לאכ ןהימודו תידדה הרזע ,תויווחב ףותיש ,הלועפ ףותיש
.(תישנל הרבחה תכיפה) "הרבחה לש

שממתהל לכות אל "תיטסינימפ" הרבחש ושיגדה תויטסינימפ-הכרנא
םיכרעהש ינפמ ,תאזו .(היצזילרטנצד) זוכריאו ימצע-לוהינ אלל
םיסחיב םינבומ לטבל ןנוצרבש םינתוכמס-םילכראירטפה תורוסמהו
ועמשמ םזינימפ ,ןכל .שדחמ םעפ לכ םכותב םירצונו םייכרריהה
ךכב וריכה תובר תויטסינימפ .ימצע לוהינ עמתשמ ונממש זוכריא
םייטסינימפ םינוגריא לש תויפותיש ןוגריא תורוצב תוסנתהמ הנקסמכ
יכרריה הנבמ רדעיה לע תססובמ התיה תוטלחהה תלבק תטיש ןהב
לע תססובמה ןוגריאה תרוצש ונעט וליפא ןהמ המכ .תויתורחתו
לכ ומכ .ישנ יטילופ ןוגריא תרוצ התוהמ םצעמ איה הרישי היטרקומד
ימצע-רורחישש ךכב תוריכמ תויטסינימפ-הכרנא םג ,םיטסיכרנאה
.שפוחלו השיאה ןויוושל חתפמה אוה

,הלש תולתה-יאו שפוחה ,התוחתפתה" :ןודנב ןמדלוג המא ירבידמ
תא האטבבו הטילבהב ,תישאר .התועצמאבו המצע ךותמ אובל םיבייח
,תינש .ינימ טקייבואכ אלו תוישיא תלעבכ הנושארבו שארב המצע
םא אלא םידלי תדלל הברסב ;רחאל הפוג לע תוכזה תא תתל הברסב
,הנידמה ,םיהולא לש תתרשמ תויהל הברסב ;םהב הצור איה ןכ
םיטושפל הייח תא התושעב ;רחא םרוג לכ וא החפשמ ,לעב ,הרבחה
תא דומלל ןויסינב ,רמולכ .רתוי םירישעו םיקימעמ םג ךא רתוי
המצע תא הררחשב ;םתובכרומ לכ לע םייחה לש תוהמהו תועמשמה
."רוביצה ייוניגמו להקה תעדמ דחפ לכמ

העפשהה תחת לופילמ םזינימפה לע רומשל הסנמ םזינימפ-הכרנא
איה .ןימיה וא לאמשה לש תוינתוכמס תויגולואידיא לש הטילשהו
תולועפו םיעצבמ םוקמב תימצע הרזעו הרישיה הלועפה תא העיצמ
תיטסינימפה העונתה ידי לע תופדעומה תויטסימרופר תוינומה
תא תחפטמו םייזוכיר םייכרריה םינוגריא תרצויה – "תימשרה"
אוה תוניצקהו תויאקיטילופה ,תויסובה רפסמ תלדגהש הילשאה
ךכ לע תועיבצמ תויטסינימפ-הכרנא ."השיאה ןויווש" ןוויכל הזוזת
םידיקפתב תוכזל ידכ דומלל םישנ לעש "לוהינה עדמ" לש עדיהש
אוה םיטסילטיפקה םינונגנמה לש תויכרריהה תכרעמב םיריכב
תויונמוימ – םיריכש לש לוצינלו הטילשל תוקינכט לש ףסוא השעמל
ןה לטבל הרומאה "תיטסינימפ" הרבחל תוקיזמ ףא וא ךרע תורסח
הרבח .ינתוכמסה לוהינה תא ןהו תיטסילטיפקה רכשב-תודבעה תא
ונניא" :ךכ תאז החסינ תידרפסה הכפהמה תעב סרביל סר'זומ העונתב
ףיעס) ."תיטסינימפ היכרריהב תירבגה היכרריהה תא ףילחהל תוצפח
(.היכרריהו תוילכראירטפ לע בותכה תא ביחרמ 4.1 'ב

ילרבילה םזינימפל תיטסיכרנאה העונתה לש תיתרוסמה תודגנתהה
השיאה רורחישב הכימתב דימת הוול (יזכרמה םרזה לש םזינימפה)
לש תוטלובה תויומדהמ ,ינסטנומ הקירדפ .םינימה ןיב ןויוושבו
םנמא םזינימפ לש הז גוסש הנעט ,תידרפסה תיטסיכרנאה העונתה
התנעטל .הרבחה תודסומ לע רגת ארוק וניא ךא השיאה ןויוושב לגוד
דמעממ םישנל רשפאל אוה הז םזינימפ לש תירקיעה היציבמאה
הטישה הנקמש רתיה תויוכזב רתוי אלמ ןפואב ףתתשהל םיוסמ
אל וראשי םירבגל תונקומ ןה רשאכ ולא תוקדוצ אל תויוכז .ןדמעמל
."םישנל ונקוי רשאכ םג תוקדוצ

העונתה לש הירוטסיהה ךרוא לכלש הנייצ גרבסלקא התרמ
התיה ישארה םרזה לש ילרבילה םזינימפל התוסחייתה תיטסיכרנאה
ןתינ אלש רחאמ ,תאז .םיקפוא תרצ היגטרטסא תלעב העונת לאכ
.םלשה יטסיכרנאה לעפמהמ השיאה רורחשל תישממ העונת דירפהל
תורוצ לכ תא הללושב תאז תרוסמ הכישממ םזינימפ-הכרנאה תעונת
לש דחא טביה קר איהש תוילכראירטפה תא קר אלו היכרריהה
תויהל םישנל הווש תונמדזה ןעמל קבאמה תא האור איה .הטישה
םג .םזינימפה לש ינויוושה יסיסבה ןויערל דגונמכ םירבגה ומכ תיסוב
דמעמ לש תולצונמה םישנה ינומה ןיידע ,הזכ גשיה ראתל רשפא םא
.ןתוריח תא גישהלמ תוקוחר הנייהת םידבועה

תושיגרל יוטיבכ יטסיכרנאה םזינימפה" :ךכ תאז הגיצה ןוארב ןזוס
תא טרפב האור ,יטסינימפה ןיינעל תמשוימה תיטסיכרנאה תועדומלו
תורוצתב לגוד תופיפכו הטילש יסחיל תודגנתה ךותו ,אצומה תדוקנ
םג טרפה לש ימויקה שפוחה תא תורמשמה ,תורכונמ אל תוילכלכ
."םישנל םגו םירבגל

םג יכ ונעטו תכל וקיחרה ףא םזינימפ-הכרנאה םרזמ תועד-יגוה המכ
יביססבואה ךרוצהמ םיעבונ םישנב הטילשה םגו עבטב הטילשה
הסג הזרפה – (תירטירוטוא) תינתוכמסה תוישיאה ילעב לש הטילשב
תא גישהל םילעופה םיידמעמ םירטשממ םיעבונה םיכילהת לש ךוישב
.םהב םיחתפתמה םייגולוכיספ םיכילהתל חווירהו לוצינה ברימ

תא ,םדוק רבכ בטיה תאז טלק אלש ימל ריכזמ םזינימפ-הכרנאה
םישנל ינויוושה סחיהש דואמ דע בושח .םינוש ןיב ןויווש לש תובישחה
.םשוטשיטב אלו םישנו םירבג ןיב םילדבהה דוביכל ליבקמב םייקתי
(םזיסקס) תויננימ לש תישממ תוגהנתה לכ לע עיבצהל תוחפ אל בושח
אל ןויווש לש הירואיתב םילגודש הדבועהש רחאמ ,העונתה ירבח לצא
.ימוי םויה שעמב יטמוטוא ןפואבו דימת אטבתי רבדהש החיטבמ

? "יתוברת םזיכרנא" אוה המ 6.3 'א

-יטנא םיכרע לש םודיקה תא "יתוברת םזיכרנא"כ רידגנ ,וניכרצל
םיכיישכ םהילא סחייתהל לבוקמש םייתרבחה םימוחתב םיינתוכמס
תונמא ,המגודל .יטילופה וא ילכלכה םוחתל אלו - "תוברתה" םוחתל
תוטיש ,ךוניח ,תורפס ,המרד ,הקיזומ ,('וכו ,לוסיפ ,רויצ) תיתוזח
.םהימודו "ינימ רסומ" ,םידלי לודיג

,ןווכמ ןפואב ןה רשאכ תויטסיכרנא ןה תויתוברת תויואטבתה
תויתרוסמה תוברתה לש הייטנה תא תורערעמ וא תושילחמ ,תופקות
תוכמותה ולא תא דחוימבו . . .םיינתוכמס תודמעו םיכרע םדקל
בשחי םזירטילימה לש עורה תא ראתמה ןמור ,ךכו .לוצינו תונטלתשב
לש הנולבשל רבעמ ךלוה אוה םא יתוברתה םזיכרנאל ךיישכ
ןיב רשקה תא תוארל ארוקל עייסמו "םוניהיג הז המחלמה"
םג .הנידמהו םזילטיפקה לש םיינתוכמסה תודסומל םזירטילימה
החפשמה תרגסמב תוינתוכמסה הינתהה תוטיש לש הפישח
השענ םהב םילכה םא דוחיב . . .יתוברת םזיכרנאל בשחת תיתרוסמה
םזיכרנא" :ךכ תאז אטיב קרלק ןו'ג .תונמאה םוחתמ םה שומיש
תורוצ ראשו תרושקת יעצמא ,תויונמוא חותיפ ועמשמ יתוברת
תיתרבחה הטילשה תכרעמ לש םיטביה תופשוחה תוילמיס/תוילובמיס
שפוח לע תססובמה םיכרע תכרעמל דוגינכ םתוא הביצמו ,תלבוקמה
."תויתליהקו

תויה ,יחרכה שממ ףא אוה בושח אוה יתוברת םזיכרנאש קר אל
הל שיש הטילש לש תילטוט תכרעמב םיבלושמ םיינתוכמסה םיכרעהו
רוקעל ןתינ אל ,ןכל .יטילופהו ילכלכה םוחתל רבעמ םיבחר םיטביה
הניאש תיטילופ-תילכלכ הכפהמ תועצמאב קר שרושה ןמ ולא םיכרע
.היסולכואה תיברמ לש םיקימעמ םייגולוכיספ םייונישב הוולמ
הטישה םע היסולכואה לש תיביספה הקיתשבש-המכסהה לש הישרוש
"תוישיאה ןויריש" – םדאה ינב לש ישפנה הנבמב םיצוענ ,תמייקה
לש ויחנומב "שפוחמ סונמ" לש ןונגנמה וא ךייר םלהליוו לש ויחנומב
תילכראירטפ תוברת לש םינש םיפלא תששכ הזמ .םורפ ךירא
ףוליאה ךלהמב םינבינ ולאכ םייגולוכיספ םינונגנמש ,תינתוכמס
אצוי אלל טעמכ ,םלוכ לצא (היצזילאיצוס) תורביח םיארקנה ךוניחהו
םג . . . שארב אצמנ לוכה" :םויכ דיגהל לבוקמש ומכ וא) .ללכה ןמ
(."תמייקה הטישה לע ןגמה רטושה

אל דוע לכ ,רחמ וסבוי הנידמהו םזילטיפקה םא םג ,תורחא םילימב
ינב ורהמי (שארה ןמ קלוס אל רטושהו) םיאתמה ישפנה יונישה לח
וניארש יפכ תונתוכמס לש תושדח תורוצ םמוקמב ורצייו םדאה
,קזח גיהנמ ,תונתוכמסל תופיפכב םילגרומל .םאנטיוובו ןיסב ,היסורב
המ דיגי תוחפל וא תודוקפ ןתיש והשימ ,תויוכמסו דוקיפ תרשרש
תחקלו יאמצע ןפואב בושחלו ןכתסהל ךרוצהמ ררחשמ ,תושעל
םיהובגל ןיטולחל םיעונכה ,תירטירוטואה תוישיאה וק ילעב .תוירחא
לש הנצקה קר םה ,םהל םיפופכה תא םיסרודהו היכרריהב םהמ
.וז תיללכ הנוכת

תוריחמ עדומ דחפכ תאז םיווח אל םדאה ינב בור םא םג ,לזמה עורל
.םכרדב תעלקנ איהשכ םג שומיש הב תושעל םישקתמ םה תיתימא
תינוציק המגוד קר םה הכפהמה ירפ תא רמשל רבעה תוכפהמ ןולשיכ
לש תורצוויהה תאו שדחמ יכרריהה רדסה לש תושבגתהה תא .ךכל
,תושעל וטנ םיברש ומכ ,סחיל ןתינ אל ותוא םאותה טילש דמעמ
םייופצה תונוונתהה יכילהת לש חותינ .דבלב םינוציח םימרוגל
תוכמס תדקפהל הייטנ לש תאזכ הקימנידמ ,תחצנמה הכפהמל
לע" גנוט הסט ואמ לש רמאמב היוצמ ,הכפהמה יגיהנמ ידיב תיכרריה
תוררועתמה תוינתוכמס תויטנ ."םעה ךותבש םידוגינב ןוכנה לופיטה
תויביספל הייטנה דצב ךרוצה יד םירקובמ םניאש םידיקפת ילעב לצא
ילבש ,דע . . .הז תא הז םיקזחמ ,םהל םיפופכה לצא תורמ תלבקו
.רוזח-לאה תדוקנ תא םירבוע תעדה תא ךכל תתל

לש ךילהת אוה תיטסיכרנא הכפהמ לש התחלצהל םדקומ יאנת ,ןכל
-תונתוכמסה תויטנב םדאה ינב וניחבי וכלהמבש תועדומ תאלעה
ןה דציכ וניבי ,ןתורצוויהו ןתואטבתה יכרד לע ודמעי ,םהלש תופיפכ
םיעצמאב רשפא דציכו ,םינושה םיאנתב תוקזוחמו תוטלבתמ
םיאשונ .ןהמ ררחתשהל ףא וא ןנסרל םימיאתמ םייכוניחו םייתוברת
סיסבה אוה המ" :אוה ואשונש 5.1 'ב ףיעסב הבחרהב ונודי ולא
6 'י ףיעסב ;"תינתוכמס תוברת רשפאמה םינומהה לש היגולוכיספבש
;"םיטסיכרנא םילגוד םידלי ךוניחו לודיג תוטיש הזיאב" :ואשונש
."םישדחה רפסה יתב םה המ" :ואשונש 13.5 'י ףיעסבו

לש םינושה םימרזל םיפתושמ יתוברת םזיכרנא לש םימיוסמ תונויער
לכל יחרכה ךילהתכ םלוכ לצא תבשחנ תועדומ תאלעה .םזיכרנאה
שדח םלוע תיינב"ל האירקב ללכ ךרדב ללכנ רבדה .תיטסיכרנא העונת
– ונייח לש םינושה םיטביהה לכב "ןשיה םלועה לש תפטעמה ךותב
קר .תאז תוליעפב בושח קלח בשחנ תיטסיכרנא תוברת חותיפשכ
רבד איה המצעלשכ תועדומ תאלעהש םיבשוח םיטעמ םיטסיכרנא
הלועפ ,תונגראתה םע תיטסיכרנא תיתוברת תוליעפ םיבלשמו ,קיפסמ
הרבחה ךותב תויביטנרטלא תוירטרביל תורגסמ תיינבו הרישי
תימצע תוליעפ תבלשמ תיטסיכרנאה העונתה .תיחכונה תיטסילטיפקה
.וז תא וז תוניזמ םיתשהשכ תיתוברת הדובע םע תישעמ

? םייתד םיטסיכרנא שי םאה 7.3 'א

םידגנתמ םיטסיכרנאה בורש דועב .םייתד םיטסיכרנא םג שי ,ןכא
תיצרא תוכמסל הקדצהכו םיישונא-יטנאכ תוהולאה ןויערלו תדל
וז םתנומא ךותמ ועיגה ,תדב םינימאמה ,םישנא טעמ אל ,תודבעלו
םיבלשמ םייתדה םג ,םיטסיכרנאה לכ ומכ .תויטסיכרנא תונקסמל
תרחא] ןויוושה יאו יטרפה ןיינקה תלילש םע הנידמל תודגנתהה תא
םזיכרנאה תלבק ,תורחא םילימב .[םיטסיכרנא םתונכל היה ןתינ אל
תיכנת הבישח" :לולא ק'ז תעדל .םזיאתא םע חרכהב תכלוה הניא
תיטילופה הדמעה איה תאזו . . . םזיכרנאל רישי ןפואב הכילומ
."םיירצונה םיגוהה תא תמלוהה תיטילופ-יטנאה

רטפ .םייתד תונויערמ םתארשה תא ולבק םזיכרנא לש םינוש םיגוס
םיטסיאואט לצא רבכ םיעיפומ םייטסיכרנא םיווקש ןייצמ לשרמ
םזיהדובה םג ,ותעדל .הריפסה ינפל תישישה האמה לש הקיתעה ןיסב
םיבלשמ םירחא .הקזח תירטרביל חור םיליכמ ובש ןזה םרז דחוימבו
תועפשה וא םיינאגפ תונויער םע םהלש םיטסיכרנאה תונויערה תא
ץופנה אוהש ירצונה םזיכרנאב דקמתנ ךשמהב .תויטסילאוטיריפס
.םייתדה םיטסיכרנאה ןיב רתויב

וידיסחל ושי ירבד תא תוניצרב םילבקמ םיירצונ םיטסיכרנא
ימ םכיניב היהי אלש יאוולה – םדא ינבב םיטלוש םיטילשו םיכלמ"ש
לש וז תלוז תוכמס ןיא" :לואפ חילשה לש ותעיבק םג ."םהמ
.הרבחה לע הנידמה תוכמס תלילשכ םדי לע תשרפתמ "םיהולא
לעו תיהולאה תוכמסה דגנכ תודרמתה אוה הנידמה ןוטלש ,םתניחבמ
טרפה ךותב איה לאה לש ותכלממש תולגלו ומצע לע לושמל דחא לכ
.ומצע

לע וירבדב ,ןוצרמ ינועב ושי לש ותריחבב םיאור םה המוד ןפואב
תושונאה רובע רצונ םלועה יכ הרהצהבו ירמוחה רשועבש התחשהה
ןיינקה לע תיטסילאיצוס תרוקיבל סיסבכ ,ףתושמב ונממ הנהנש ידכ
רשפאש ,המודקה תירצונה הייסנכה ,תמאבו .םזילטיפקה לעו יטרפה
הבלוש רתוי רחואמ קרש ,םידבע לש רורחיש תעונת הב תוארל
וק .םיירמוחה םירבדב יטסינומוק ףותיש לע תססובמ התיה ,דסממב
תוילקידרה תוירצונה תועונתב תורודהו םינשה ךרואל עיפוהו רזח הז
ועיבה רשא םיילקידר םיירטרביל תופיאשבו םינכתב שומיש ושעש
,ורמאנ וז חורב .יכנתה שובלב םיאכודמה תופיאש תא הקיתעה תעב
לש ןויוושה תוכזב וירבד ,1381 תנשב הילגנאב םירכיאה דרמ ןמזב
התווט הווחו המדאה תא דבע םדאשכ" :לאב ןהו'ג ירצונה תדה שיא
."ןודא זא היה ימ ,רמצה תא

חורה" לש הריפכה תא תללוכ ירצונה םזיכרנאה לש הירוטסיהה
לש םיטסיטפבנאהו תובר םירכיא תודירמ ,םייניבה ימי לש "תישפוחה
האמב תפסונ םעפ הטלבתה תורצנב וז המגמ .הרשע ששה האמה
לש תויטסיכרנאה תונקסמבו קלב םאיליוו לש ויבתכב הרשע הנומשה
.1854 תנשב יטקרפה ירצונה םזילאיצוס"ב ואבוהש ולאב םדא

רשאכ תיטסיכרנאה העונתב רדגומ םרזל ךפה ירצונה םזיכרנאה
םירסמ תוניצרב חקל יוטסלוט .יוטסלוט בל לש ויבתכ ומסרפתה
עיגה םג הנידמל דגנתהל בייח יתימא ירצונש קיסהו ךנתב םימיאתמ
שומישמו ,חוכב שומיש עמתשמ הטילשמ :תויטסיכרנאה תונקסמל
הצור וניאש םירבד חוכה לעפומ וילע תלוזל תושעל עמתשמ חוכב
ול ושעיש ןפוא םושב םיכסמ היה אל חוכה ליעפמש המו ,ול ושעיש
ונניאש המ םירחאל תושעל העמשמ הטילש ,ךכמ האצותכ .ומצע
בייח יתימא ירצונ ,ךכו .לווע תיישע רמולכ . . .ונל ושעיש םיצור
ןוטליש תא תללושה הדמעמש יעבט קר .םירחאב הטילשמ ענמיהל
ךירצ המל :הטמלמ ימצע ןוגריאבש הרבח ןעמל םג ןעט הנידמה
אל םמצעב םהייח תא ןגראל םילוכי םניא םיליגר םישנאש בושחל
?םירחא רובע ןגראל םילוכי ןוטלישב םיזחואה רשאמ בוט תוחפ

אל תוליעפב לגדו יטסיפיצפ םג היה יוטסלוט לש ירצונה םזיכרנאה
חתפמה תא טרפה לש ינחורה יונישב הארו דובעישה דגנ המילא
רשא הלודגה תמאהש ןעט ואלתנ סקמ .תיטסיכרנא הרבח תריציל
,בלה בוט ,בוטה לש וחוכב הרכההש איה יוטסלוט ידי לע השגדוה
. . .ונכותב םיאצמנ ,הבהא ארקנש המ לכו תוירדילוסהו הווחאה
.ונתוגהנתהב םבלשלו ,םחתפל ,םררועל ,ךירצ םגו ,רשפאו

יטרפה ןיינקה תא רקיב יוטסלוט םג םיטסיכרנאה לכ ומכ
זוכיר תא וב הלתו תועקרק לש יטרפ ןיינקל דגנתה אוה .םזילטיפקהו
תא םיקיפתש ימש ןעט םג אוה .םימצמוצמ םיחטשב היסולכואה
,הלש םילעבה אלא התוא םידבעמש ולא םניא ,עקרקהמ תלעותה
המל רבעמש ןיינק לכ ללש םג אוה .ןוטלשה תומילאב םיפתתשמה
.תינוטלשה תומילאה תנגהל קוקז ןכ לעו טרפה וב שמתשמש

,תילרומ ןהו תיזיפ ןה ,טרפה תא סרוה םזילטיפקהש ןעט יוטסלוט
תויהל לוכי אל יתימא ירצונ" .םידבע ישגונכ םהומכ םיטסילטיפקהשו
םיכרע תטיחס הווהמ לעפמ לעב לש ותסנכהש רחאמ טסילטיפק
תופתתשה" ."םידבועהמ [ףסכל םג ךכ רחא םימגרותמה]
דבכמה ירסומ םדאש הדיחיה תיתרבחה תוליעפה איה םיביטרפואוקב
."הב ףתתשהל לוכי תומילאב קלח תחקל הצור וניאשו ומצע תא

? "ראות תולימ אלל םזיכרנא" אוה המ 8.3 'א

(.םזינומוק וכרנאל םזיביטקלוק-וכרנאהמ תיטסיכרנאה העונתב שגדה רבעמ וא)
םימרזה ללכל סחייתמ ,םצמצמ יוניכ לש תפסות אלל ,םזיכרנא
.יטרקנוק המ רבדל תוביחתה אללו םהיניב הנחבה אלל םיטסיכרנאה
ךות תיללכ תוסחייתהב םיקפתסמ תימצעה םתרדגהל וב םישמתשמה
.םימרזה לכ לש ,תיתרוקיב אל ,תיללכ הלבק

ארקשכ לומראמ לד הדיראט ודננרפ היה הז גשומ עבטש ןושארה
םיטסיכרנאלו םיטסינומוקה םיטסיכרנאל 1889 הנולצרבב
.ולא תושיג יתש ןיב טהולה חוכיווה תא חונזל םיטסיביטקלוקה
העצה םג הללכ אלא חוכיוובש טהלה ךוכישל המצמטצה אל ותאירק
.הכפהמה ירחא ףדעומה ילכלכה לדומב יטרואיתה קוסיעה תא חונזל
ותובישחב ינשמ ףדעומה ילכלכה לדומב קוסיעש הנעטה םשב ,תאזו
ןכמ רחאל ושעיש םייוסינ ,ותעדל .הנידמהו םזילטיפקה לוטיב תמועל
.תישפוח הרבח םלוהה לדומה תא ועבקי

תיטסיכרנאה העונתב טהולה חוכיווה לש יאוול תאצות התיה וז השיג
ןינוקב תומ רחאל יטסינומוקה םזיכרנאה םרז תוחתפתה עקר לע
תלילשכ וז השדח השיג תוארל רשפא םיוסמ ןבומב .1876 תנשב
וקיזחהש םיטסיביטקלוקה םיטסיכרנאה לש "םיבלשה תרות"
דעיה תא יטסינומוקה םזיכרנאב ואר םה םגשו ,ןינוקב לש ותשיגב
יטסינומוקה םזיכרנאה םרז םע םירושקה םיטלובה תומשה .יפוסה
.ןיקטופורק רטפו הזטלמ וקירא ,וראיפק ולרק ,סולקר סילא :םה

העונתב רתויב תלבוקמל השדחה השיגה הכפה הרצק הפוקת ךות
םייונישה לע להנתה חוכיווה הבש דרפס טעמל ,הפוריאב תיטסיכרנאה
חוכיווה רקיע .וז השיג תלבקמ םיבייחתמה םייטקטהו םייגטרטסאה
לש םיימוקמ םיאת תיינבב הלגדש תיטסינומוקה השיגה ןיב היה
םייעוצקמ םידוגיא תיינב תוליעפל הפולחכ םיליעפ םיטסיכרנא
-וכרנאה ןיב רתוי רחואמ ומצע לע רזוחש חוכיוו) .םיינומה
.(םיטסימרופטלפה ןיבל םייסאלקה םיטסילקידניס

םימרזה ןיב רעפהו הפוריא לכל חוכיווה טשפתה רתוי רחואמ
תובישחב וריכה םיטסינומוק-וכרנאה דחא דצמ רשאכ םצמטצה
םיטסיביטקלוקה ינש דצמ ,םידוגיאבו םידבועה דמעמב תוליעפה
לש השיגה וליאו יטסינומוק םורטה בלשה לש ןמזה ךשמ תא ומצמצ
.דואמ הקזחתה ראות תולימ אלל םזיכרנא

.רתוי ףירח ףאו רחא ירמגל היה וז הפוקתב ירקיעה חוכיווה ב"הראב
-וכרנאהו םיטסינומוק-וכרנאה ויה םש חוכיול םידדצה
ןעט טסילאודיבידניאה רקוט ןימינב רשאכ םיטסילאודיבידניא
ןעט טסומ ןהו'ג וליאו םיטסיכרנא םניא ללכ םיטסינומוק-וכרנאהש
,ולא םג ואצמנ ,ןבומכו .םיטסיכרנא םניא םיטסילאודיבידניאהש
חורב .םינושה םימרזה ןיב תונלבוסל וארקש ,הדיראטו אללמ תמגודכ
ראותה תולימ תא וטימשה ,רילק ןירטלוו ומכ םיטסיכרנא ,וז
םזיכרנאל הזטלמ תאירקל ופרטצה םה .טסיכרנא תרתוכב וקפתסהו
יפוא יבגל הערכהה תראשה ךות ,םיפסונ םייוניכו ראות תולימ אלל
.הכפהמה ירחא םייוסינל תיטסיכרנאה הרבחה

תדימב הדירי איה וללה םירעוסה םיחוכיוה לש תואצותה תחא
יסחיה םקלח תוברתה ןכו םינושה םימרזה ןיב חוכיווה לש תופירחה
תוצמאמה תוברועמ תושיגב םיקיזחמה םיטסיכרנא לש העונתב
העונתה ךותב תונלבוסה לכ םע .םינוש םימרזמ םיביכרמ
םיטסילטיפק-וכרנאה לש םתנעט תא לביק אל דחא ףא ,תיטסיכרנאה
לכל ףתושמה םזילטיפקה לוטיב ןורקע תא לטבל םג רשפא יכ ונעטש
תולימ תפסות אלל םזיכרנאב םילגודש ולא ללוכ – םזיכרנאה ימרז
.ראות