Make your own free website on Tripod.com

Водещи тенденции и перспективи за развитие на туризма у нас

6.1. Особености в развитието на съвременните пътнически агенции като създатели и продавачи на организирани туристически пътувания с обща цена.
Делото на Томас Кук намира последователи първоначално в Англия, но впоследствие и в други страни. Въпреки мощта и авторитета на пионера, още преди неговата смърт, се появяват първите конкуренти в лицето на Хенри Гейс и други основатели и собственици на пътнически агенции.
През втората половина на ХІХ век в Англия усилена дейност развиват “Pickfords travel service” и “Frames tours ltd.” В Германия началото е поставено през 1842 г. От Йоханес Ромингер. В САЩ Уйлям Харден основава през 1848 г. Агенция за пощенски събития, която впоследствие прераства в “American Express Company” (AmExCo) – гиганта на съвременната американска туристическа индустрия.
В Европа броят на пътническите агенции постепенно нараства. През 1868 г. в Берлин е основано “Karl Stangen Reiseburo”, което се утвърждава като водещо германско пътническо бюро. Основатели на такива предприятия в други страни стават последователно: Алфонс Лубен във Франция през 1874 г., Максимилиано Киари в Италия през 1878 г., Жозе Думоли в Белгия през 1893 г., Алфред Куони в Швейцария през 1908 г. и т.н. Създадените от тях пътнически агенции и днес имат водещи позиции на туристическия пазар в Европа и света.
Истинският си разцвет организаторската и посредническата дейност достига в периода след Втората световна война, когато туризмът се превръща в масово обществено явление и ролята му в социално-икономическото развитие нараства неимоверно много. През този период се появяват и повечето от съвременните пътнически агенции като нови предприятия, търговски дружества или обединения. Ускорените количествени и качествени преобразования в туризма през последните десетилетия, постиженията на научно-техническия прогрес и редица други обществено-икономически фактори причиниха съществени изменения и в развитието на пътническите агенции. Тяхната дейност, за разлика от тази в предприятията на основателите, носи всички белези на новото време и свързаните с него обществени отношения.
В процеса на утвърждаване и функциониране на съвременните пътнически агенции се открояват редица техни особености в отделните страни – следствие от различията в историческото им развитие, национален характер, установени традиции и т.н. Същевременно се формират и общи черти и тенденции, характерни за повечето от развитите туристически страни.

Във Великобритания след Втората световна война малка част от пътническите агенции наследяват търговската марка, активите и пасивите на старите предприятия. Такива са “Thomas Cook”, “Pickfords Travel Service”, “Frames Tours Ltd.”. Наред с тях се появяват и много нови туроператори и посредници, които постепенно променят облика на организаторската и посредническата дейност в туризма на тази страна. Началото на процеса е поставено от “Horizon Holidays” с организирането и провеждането на първото авиочартърно туристическо пътуване до Корсика.
През 70-те и 80-те години конкуренцията на туристическия пазар на Великобритания се изостря. В резултат на т.нар. “пестелива калкулация”, за цените на организираните туристически пътувания, се установяват два типа туроператори – печеливши и губещи. Към вторите се включват дори такива колоси на туристическата индустрия като “Intasun” и “ILG – International Leisure Group”, които в крайна сметка обявяват фалит в началото на 90-те години.
“Понастоящем във Великобритания водещата роля е отредена на групата от около 700 туроператора – членове на ABTA – Association of British Travel Agencies (Асоциация на британските пътнически агенции). Близо 30 от тях владеят основната част от пазара на организираните туристически пътувания. След 1980 г. се наблюдава засилване на концентрацията и монополизацията в сферата на организаторската дейност. Като обективно следствие от това през 1992 г. Пазарният дял само на три от най-големите туроператори (“Thomson”, “Owners Abroad” и “Air Tours”) нараства на 70%, а на първите 5 – до 80%.
Освен членовете на АВТА, на британския туристически пазар оперират и стотина дребни туроператора, които са обединени в AITO – Association of Independent Touroperators (Асоцияцията на независимите туроператори).
Втората група туроператори във Великобритания са т.нар. Incomming Touroperators (приемащи), които предлагат кореспондентски услуги за туристи на чужди пътнически агенции. Те членуват в BITOA – British Incomming Touroperators Association (Британска асоциация на посрещащите туроператори). Поради предимственото развитие на пасивния международен туризъм във Великобритания те нямат особено значение.
Третата група са туроператорите, които осъществяват организаторска дейност в рамките на страната и по отношение предимно на вътрешния туризъм. Голяма част от тях притежават собствен автобусен парк.
Туроператорите във Великобритания се разграничават и в зависимост от характера и съдържанието на своята дейност. Преобладаващата им част се насочва към масовия рекреативен туризъм (“Thomson”, “Skytours” и др.). Другата част се представя от специализираните туроператори като “Cypriana”, “Paris Travel”, “Magic of Italy” и др., които предлагат определени продукти за съответните сегменти на търсенето. Третата част са т.нар. “далечни туроператори” като “Poundstretcher”, “Jetset” и др., които организират туристически пътувания предимно до Източна Азия, Австралия и Южна Америка” /Mund, J. Reiseveranstalung: Lehr- und Handbuch. 1994, S. 23/.
Характерен процес в развитието на туроператорите във Великобритания е и тяхното съюзяване с авиокомпаниите с цел доминиране на пазара на чартърния авиотуризъм. Така например “Thomson” работи в тясна връзка с “Britania Airways” , “Owners Abroud” c “Air 2000”, “Cosmos Holidays” c “Monarch Airlines” и т.н. Особеност в случая е и изискването за притежаване на специален лиценз (ATOL – Air Travel Organizers Licence), който се издава от специализиран орган – CAA (Civil Aviation Autority).
Посредническата дейност във Великобритания има не по-малко важно значение от тази на туроператорите. Особеност при нея е изискването за туристическите пътувания, организирани от членове на АВТА, да бъдат продавани от посреднически пътнически агенции – членки на тази организация. Внимание заслужава и фактът, че на пазара преобладават непреките канали за реализация. Само ограничена част от туроператорите (предимно дребни предприятия) прилагат в дейността си преки канали за реализация на собствените си туристически пътувания. За британския туристически пазар са характерни и големите вериги от посредници, 5 от които (“Lunn Poly”, “Thomas Cook”, “Pickfords”, “Hogg Robinson” и “AT Mays”) през 1990 г. са реализирали около половината от общия обем на продажбите на организирани туристически пътувания. В своята работа те прилагат принципа на “economies of scale” (икономия от мащаба), като печелят предимно от обема на продажбите и възможността за използване на съвременни ефективни технологии.
Сега около 7000 пътнически агенции-посредници членуват в АВТА. Освен споменатите големи (наричани “multiples”), притежаващи по 200 и повече бюра за продажби, оперират и множество малки (“miniples”) с по 30-50 и по-малко бюра. Някои от тях са силни в определени райони на страната, напр. “Backers Dolphin” – в Югозападна Англия.
Характерно за развитието на организаторската и посредническата дейност във Великобритания е, че основната част от нея се осъществява от професионални пътнически агенции. Макар и за по-малко на брой (в сравнение с Германия, например) и тук се наблюдават процеси на интеграция и преливане на капитали от други сфери на стопанството. Така например през 1973 г. транснационалния петролен и промишлен магнат “Thomson”, закупува 4 големи туристически предприятия и излиза на пазара с търговската марка “Thomson Holidays”. Понастоящем това е туроператорът №1 във Великобритания. Същевременно традиционни търговски марки се изкупуват от чуждестранни инвеститори. Такъв е случаят с “Thomas Cook”, чиито акции бяха изкупени 100% от немската групировка LTU през 1992 г.

Във Федерална република Германия основната част от съвременните пътнически агенции възникват в периода след Втората световна война, главно през 50-те и 60-те години. Това е и основната причина за своеобразния път на развитие на организаторската и посредническата дейност в туризма на тази страна.
Към края на 50-те години във ФРГ функционират много самостоятелни пътнически агенции. Бързо увеличаващото се търсене на организирани туристически пътувания изостря конкурентната борба между тях. Това поражда естествената потребност от обединяване на усилията им на пазара. Първата стъпка в това направление е направена през 1948 г., когато се основава акционерното дружество “Touropa” – Мюнхен с участието на няколко по-малки пътнически агенции. През 1953 г. са създадени два нови туроператора – “Scharnow Reisen” – Хановер и “Humel Reisen” – Хановер. По-късно заедно с “Touropa” те се утвърждават като водещи предприятия на германския туристически пазар.
През 60-те години във ФРГ настъпват съществени изменения в развитието на пътническите агенции като резултат от концентрацията на капиталите и стремителното настъпление на банковия и търговския капитал в сферата на организаторската и посредническата дейност в туризма. През 1962 г. Търговската къща “Quelle” основава пътническата агенция “Transeuropa” и така се съюзява с “Quelle” на туристическия пазар. Своя пътническа агенция през 1963 г. създава и “Neckermann” като дъщерно дружество (NUR – Neckermann und Reisen), което бързо се утвърждава като един от най-мощните самолетни туроператори.
В края на 60-те и началото на 70-те години монополизацията на туроператорската дейност във ФРГ достига кулминационната си точка. Взаимодействието между “Touropa” и “Schrnow Reisen” поставя основите на TUI – Touristik Union International, придобил юридически статут през 1968 г. Негови съучредители стават и “Humel Reisen” и “Dr. Tigges Fahrten”. Впоследствие към обединението се включват “Airtour International” (1969), “Transeuropa” (1973), “Seetours International” и др. Така се формира най-мощното монополно обединение на пътнически агенции във ФРГ и света.
Аналогични процеси протичат и с участието на банковия капитал (основават се с негова помощ редица туроператори, като “GUT-Reisen” например). През 1970 г. се наблюдава ново настъпление на търговския капитал. “Kaufhof” и “Herti” създават ITS – International Turist Servisis като туроператор, обединяващ дейността на дъщерните фирми “Kaufhof Reisen”, “Herti Reisen” и “Glucksreisen” (с участието на немското тото).
“Днешното състояние и развитие на пътническите агенции в ФРГ се характеризира в следните направления:

Първо,
силно влияние на големите монополни обединения и туроператори.
От десетилетия първенството е на “TUI”, “NUR” и “ITS”. През последните години към тях се приобщи и “LTT” (Lufttransport-Turistik). Към първите 10 се числят още “DER” (Deutsches Reiseburo), “Ameuropa”, “Allturs”, “Fischer Reisen”, “Kreuzer” и “Hetzel”. През 1992 г. на тях се падат 12 млн. участници в организирани пътувания и около 13 млрд. DM реализиран годишен оборот. Това представлява над една трета пазарен дял, който през последните години обаче бележи тендeнция на намаление. Все по-осезаемо на пазара навлизат средните и малките туроператори, което определя една от характерните особености в развитието на туроператорската дейност в туризма на ФРГ.

Второ, концентрацията на капиталите и активно участие на търговския и банков капитал в дейността на пътническите агенции. Характерно за ФРГ е чувствителното присъствие на търговски къщи, банкови институции, а така също в някои сектори – и на държавата.

Трето, силно преплетени и усложнени връзки и взаимодействия между различните туроператори и монополни обединения; натиск на т.нар. “чужди на бранша” предприятия.

Четвърто, изразени интеграционни процеси в дейността на пътническите агенции.
Вертикална интеграция се осъществява предимно с транспорти и хотелиерски предприятия (предимно с “Lufthanza”, “LTU”, Федералните железници и др.). Характерна е и хоризонталната интеграция, която прераства в междунационална експанзия на туроператорската дейност. Примери в това отношение са чуждестранните участия на “NUR” (в Холандия, Белгия, Австрия и др.), на “TUI” (в Холандия, Австрия и Франция), на “ITS” (в Холандия, Белгия, Испания, Швейцария, Великобритания), на “LTU” и т.н.

Пето, монополизация в областта на посредническата дейност.
По-голямата част от самостоятелните посредници са поставени под контрола на големите туроператори или са включени органично в техните икономически и управленски структури. Характерни са собствените агентури на “TUI” и “ITS”, които се създават върху основата и принципите на франшизните споразумения.
Понастоящем във ФРГ функционират около 9200 пътнически агенции, от които към 750 са туроператори. По-голямата част от тях са обединени в Немския съюз на пътническите агенции – DRV (Deutscher Reiseburoverband), както и в Асоциацията на независимите пътнически агенции” /Нешков, М. Пътнически агенции и пътнически транспорт. Варна, 1996, стр. 114-115/.

Пътническите агенции във Франция в периода след Втората световна война се развиват с по-бавни темпове в сравнение с тези във Великобритания и ФРГ. Изключение прави “Club Mediterranee”, който бързо се наложи на европейския и световния туристически пазар. Основан е през 1950 г. от Жерар Блитс, но малко по-късно се поема от Жилбер Тригано, който заедно с баща си закупува палатки от американската армия за изграждане на ваканционен лагер. През 1955 г. започва сериозна дейност със специално клуб-селище в Гърция.
Днес Клуб Мед разполага с около 120 собствени селища, 65 резиденции и десетина хотела във Франция и в още 35 страни в петте континента. През 1984 г. е създадена асоциацията “Клуб Медитеране Инкорпорейтид”, с което се разширява международната дейност на клуба. Тя се финансира от американски банки и притежава ваканционни селища извън Европа (предимно в Африка и Бразилия). Една от основните й цели е доближаване предлагането до потенциалните пазари на САЩ и Япония.
В концепцията на фирмата е заложена клубната форма на организация на туристическите пътувания, съчетана с принципите на хедонизма и девиза “назад към природата”. Във връзка с това се прилагат разнообразни форми на комплексно и атрактивно обслужване в селищата на клуба, много активности и богати анимационни програми. През последните години Клуб Мед разширява дейността си и към Източна Европа. През м. декември 1995 г. неговият президент Серж Тригано посети България и обяви намеренията си да възобнови традиционните туристически връзки и да установи централния си офис за Източна Европа в нашата страна.
Освен Клуб Медитеране сега във Франция функционират и множество други туроператори, по-важните от които са: “Voyage consay”, “Novelle Frontier”, “FRAM” и др. Те имат значително по-малък обем на дейност, но оперират при аналогични на останалите туристически страни условия на концентрация на организаторската дейност и монополизацията на туристическия пазар.

В останалите западноевропейски туристически страни организаторската и посредническата дейност не се отличава съществено от тази в разгледаните по-горе. Така например в Швейцария се наблюдава активно присъствие на банковия капитал в основните туристически дейност. И тук се утвърждават водещи монополи в бранша като “Kuoni”, “Hotelplan”, “Imholz” и др. Налице са и разнообразни форми на интеграция: “Suissair” предлага собствени туристически програми по въздушния транспорт като същевременно притежава и акции в “Kuoni”. Последният пък е основен оператор на туристическия пазар на Великобритания. В “Airtous Suiss” (голям туроператор за самолетни пътувания) като акционери участват “Dazas”, “Popularis Tours”, “Waggon Lee” и др.

От извъневропейските страни най-силно развита е организаторската и посредническата дейност в С А Щ, където водеща пътническа агенция е “American Express Company”. Тя е най-голямата туристическа и финансова агломерация в света, която притежава стотици представителства и филиали на всички континенти. Преобладаващо участие в нея има банковият капитал, което определя и насочеността й към финансово-кредитни операции в туризма. Понастоящем САЩ са на първо място в света по броя на пътническите агенции – около 25 000. На всеки 11-12 000 американски граждани се пада по едно такова предприятие. Първенството по този показател, обаче е на Австрия – 3 880 жители на една пътническа агенция.

Противоречив е пътят на развитие на пътническите агенции в Източна Европа. Както е известно до края на 80-те години организаторската и посредническата дейност в туризма на страните от този географски район беше подчинена на принципите и закономерностите на централнорегулираното планово социалистическо стопанство. Държавният монопол в икономиката определяше наличието на едно водещо предприятие, което концентрираше основната част от дейността на пътническите агенции (в СССР това беше ВАО “Интурист”, в ГДР – “Reiseburo der DDR”, в Унгария – “Ibus”, в Полша – “Orbis”, в ЧССР – “Cedok” и т.н.)

След 1990 г. (а в страни като Унгария и бившата Югославия няколко години по-рано) настъпиха качествени изменения в развитието на пътническите агенции. Организаторската и посредническата дейност в туризма по редица причини се превърна в привлекателна сфера за разгръщане на частната инициатива. Започна процес на ускорено нарастване броя на пътническите агенции и демонополизация на тяхната дейност.
Понастоящем се наблюдават съществени различия за отделните страни от Източна Европа в това направление. Все още в много от тях преобладаваща е ролята на държавната собственост. Твърде кратък е периодът след 1990 г., за да се правят задълбочени анализи и да се открояват тенденции. Ясно е обаче, че постепенно организаторската и посредническата дейност в разглежданите страни все повече се доближава по характеристиките си до тази в развитите туристически страни в Западна Европа и света.
Независимо от националните особености в периода след Втората световна война се наблюдават и някои общи характеристики и тенденции в развитието на пътническите агенции. Те се формират като следствие от количествените и качествените изменения на туристическия пазар и се определят най-вече в страните с развит пасивен международен туризъм.

Основна тенденция в развитието на съвременните пътнически агенции е непрекъснатото увеличаване обема на тяхната дейност. Тя е резултат от измененията в търсенето на организирани туристически пътувания, а конкретните й проявления са:

Друга тенденция е окрупняването на организаторската и посредническата дейност посредством обединяване на пътническите агенции. Причините за нея са свързани предимно с изострянето на конкурентната борба на международния туристически пазар. Конкретните й проявления са:

Следващата тенденция е свързана с увеличаване участието на “чуждите на бранша” предприятия, монополни обединения или институции в организаторската и посредническата дейност в туризма посредством вертикална (диагонална) концентрация и преливане на капитали. Образуването на мощни конгломерати с участието на банков, търговски, промишлен и друг вид капитал е продиктувано от стремежа към нови и по-ефективни източници за печалби. Тази тенденция има две по-характерни проявления:

Като основна тенденция може да се определи и преливането на дейности в рамките на отделни (обикновено големи или средни) пътнически агенции. Причините за нея са свързани с търсенето на възможности за ефективно противодействие на конюнктурните промени на туристическия пазар. Като конкретни проявления на тази тенденция могат да се откроят:

През последните години особено се откроява и друга основна тенденция, свързана с ускоряването на иновационните процеси в дейността на пътническите агенции. Тя е следствие от стремежа за рационализиране на труда, усъвършенстване системата на продажбите, отчетността и контрола, проучване на пазарите, снижаване на разходите за управление и в крайна сметка – повишаване конкурентноспособността на туроператорите и посредниците на туристическия пазар. Тази тенденция се конкретизира в:


6.2. Особености и тенденции в развитието на организаторската и посредническата дейност, и нейните институционални форми у нас.

Поради различни причини, свързани най-вече с особеностите на осъществяващия се след 1989 г. преход в страната, трудно могат да се изведат строго научни признаци за класификация на съвременните пътнически агенции у нас. Независимо от това е възможно да се направи един общ преглед в това направление с отчитане на постоянните промени, в резултат на: измененията в политическите и стопанските структури; усъвършенстването на законодателството на страната; влиянието на различни конюнктурни и пазарни фактори; осъществяващата се (макар и с бавни темпове) приватизация; установяването на външнополитически отношения от нов тип и др. Същевременно следва да се има предвид и обстоятелството, че много от сегашните предприятия са запазили както предишната си търговска марка, така и формата на собственост или предмета на своята дейност.
Конкретните проблеми и трудности, които пречат за изграждане на научно-обоснована типология и характеристика на пътническите агенции в България в съвременния етап от развитието на организаторската и посредническата дейност в туризма, могат да се определят и синтезират предимно по отношение на:

Понастоящем у нас функционират различни по вид пътнически агенции, които могат да бъдат типологизирани и характеризирани както по общоприети така и по специфични за нашите условия признаци.
Според определящата роля на едната от основните дейности все още преобладаващо място у нас заемат посредниците. Причините за това се коренят в приемащия характер на българския международен туризъм, по-малките мащаби на страната и установените традиционни и все още доминиращи позиции на чуждестранните туроператори на нашия туристически пазар. Както и в останалите страни така и у нас, посредниците са обикновено дребни и по-многобройни (в сравнение с туроператорите) предприятия.
Типични туроператори у нас почти липсват. Изключението отново е за “Балканхолидейс интернешънъл”, като през последните години определени усилия за промяна в баланса на основните си дейности полага и “Балкантурист” АД. Организаторска дейност осъществяват и много други средни и малки туроператори. Тя обаче е твърде ограничена по обем и обхват и е свързана предимно с предлагане на пътувания за български граждани в страната и чужбина. Ограничен е кръгът на пътническите агенции, които обслужват приемащия (incomming) туризъм. Те използват най-вече благоприятните конюнктурни промени, настъпили през последните години на източния пазар (основно Русия и Украйна).

В зависимост от характера на търговската си дейност пътническите агенции у нас могат да се характеризират преди всичко като детайлисти или продавачи на дребно. Икономическата ситуация в страната, свиването на вътрешното туристическо потребление и слабо развитата организаторска дейност, не позволяват на повечето от туроператорите да функционират като ангросисти и да използват непреките канали за реализация на своя продукт. Дори тези, които разчитат на посредници (предимно при организираните пътувания за български туристи в чужбина), предоставят твърде малък дял от продажбите си на тях.
По обема на своята дейност пътническите агенции в България могат да се отнесат предимно към категорията на малките предприятия. В преобладаващата част от случаите те са еднолични търговци, функциониращи на основата на семейната собственост или са дребни търговски дружества, в които работят не повече от 2-3 души.
По-малобройни, но с основно значение за развитието на организаторската и посредническата дейност у нас, са средните по големина пътнически агенции. В техния състав се включват повечето от туроператорите, които се занимават с организирането на пътувания по линия на приемащия или изпращащия туризъм. По характера на своята дейност това са предимно смесени предприятия полуангросисти. В основната си част те са от системата на частния сектор.
Доста ограничен е броят на пътническите агенции у нас, които могат да бъдат отнесени към категорията на големите предприятия. Като се отчитат особеностите в развитието на туризма в страната, с известна доза условност, в тази група могат да бъдат включени не повече от десетина пътнически агенции, между които: “Балканхолидейс”, “Балкантурист”, “ТИР”, “Балкан ер тур”, “Интербалкан и др. Характерна и за тях е смесената дейност, а в отделни случаи – и по-големият относителен дял на посредническите услуги в предлагането им.
От казаното по-горе логично произтича обстоятелството, че основната част от пътническите агенции у нас са с м е с е н и, т.е. осъществяват както посрещане и обслужване, така и изпращане на туристи от страната и чужбина. Ако все пак търсим по-типичната част от предприятията, класифицирани по този признак, ще я намерим в групата на приемащите. Сравнително по-малко на броя са специализираните изпращащи пътнически агенции – основно ангажирани с организирането на пътувания за български граждани в чужбина.
В началото на демократичните промени у нас бяха създадени благоприятни условия за навлизането в туристическия бранш, и в частност – в системата на организаторската и посредническата дейност, на непрофесионални пътнически агенции. В преобладаващата част от случаите те не съдействат за повишаване качеството на туристическия продукт. Много от тях насочват дейността си към конюнктурни, но печеливши сектори на туристическия пазар, след изчерпването на които се пренасочват към други сфери. През последните 1-2 години притокът на такива стопански субекти намаля, а след приемането на наредбата за лицензирането на туристическите дейности, към средата на 1995 г. се очаква той окончателно да спре. Същевременно “чужди на бранша” пътнически агенции бяха създадени и чрез преливане на акумулирани капитали от други сфери на дейност. Голяма част от новосъздадените икономически групировки насочиха вниманието си към туризма, в т.ч. към организаторската и посредническата дейност.

По профил на дейност пътническите агенции у нас се характеризират с голямо разнообразие. Бързо променящите се пазарни и икономически условия затрудняват процеса на тяхната специализация. В преобладаваща част от случаите предприятията осъществяват различна дейност в зависимост от наличието на едни или други пазарни възможности. Като типичен самолетен туроператор би могъл да се посочи “Балкан ер тур”; автобусните туроператори са доста многобройни, което се определя от особеностите на българския туризъм; “Балканхолидейс” и “Балкантурист” се ориентират предимно към масовия рекреативен туризъм; малко пътнически агенции у нас насочват дейността си към деловия туризъм; някои от малките туроператори, по стечение на различни обстоятелства, се ориентират към ограничена дейност и организиране на пътувания по линия на ловния, обиколния, балнеолечебния и други специализирани видове туризъм.
Един от основните специфични признаци за типологизиране на пътническите агенции в България на съвременния етап от развитието на организаторската и посредническата дейност може да бъде свързан с формата на собственост. В страните с развита пазарна икономика такова разграничаване е невъзможно, тъй като са много рядко случаите на държавно участие в организаторската и посредническата дейност. Въпреки че у нас от 1990 г. насам е налице нейното ускорено преструктуриране в полза на частния сектор, все още силно присъствие в нея има и държавата.

Държавните пътнически агенции функционират на основата на наследени активи и пасиви от предприятията, осъществявали организаторска и посредническа дейност преди 1989 г. По-голямата част от тях са запазили и до днес своята предишна форма на собственост. Само “Балкантурист” беше приватизиран през 1995 г. Опитите за продажба на “Балканхолидейс” бяха неуспешни поради необходимостта от саниране на това дружество. В състава на второто приватизирано туристическо предприятие през 1995 г. – “Гранд хотел Варна” АД също функционира звено за организаторска и посредническа дейност (БКТУ). С тези примери към началото на 1996 г. се изчерпват случаите на преобразуване на държавни пътнически агенции в частни. Очаква се този процес да бъде ускорен през 1998 г.
В държавните пътнически агенции настъпиха качествени изменения след 1990 г. Те останаха най-големите предприятия, но монополната им сила на пазара значително намаля. Това наложи промени преди всичко в характера и предмета на дейност. Основно ориентацията им се промени по посока към активизиране на техните туроператорски функции. Нормализираха се отношенията им с доставчиците на туристически услуги, които при новите условия са свободни да излизат на туристическия пазар и да осъществяват преки търговски връзки с чуждестранните туроператори. Почти с непроменени характеристики останаха звената, които осъществяват организаторска и посредническа дейност към държавните предприятия от рода на “Златни пясъци”, “Албена” и “Слънчев бряг” ЕАД. Там те все още функционират като дирекции или отдели и се занимават основно с предлагането на кореспондентски услуги.
Съществени изменения в развитието на организаторската и посредническата дейност у нас след 1989 г. настъпиха вследствие утвърждаването на частните пътнически агенции. Понастоящем те могат условно да се разграничат в няколко групи.

Към първата група се отнасят професионалните туроператори и посредници, които бяха създадени от бивши специалисти от системата на държавните туристически предприятия. Те са обикновено средни или малки стопански единици, които профилират дейността си в едни или други направления в зависимост от наследените предишни делови контакти с контрагенти от страната или чужбина.

Втората група включва пътническите агенции, създадени върху основата на натрупан капитал в други дейности. Целта им е да завоюват позиции в тази благоприятна за инвестиции област и да осигурят допълнителни възможности за увеличаване на положителните си финансови резултати.

Третата група е най-многобройната. Тя е формирана от дребни предприятия, образувани на основата на семейната собственост от лица с различна професия и квалификация. Включва предимно посредници или малки туроператори, които инцидентно организират пътувания с туристическа или търговска цел. Благоприятни възможности за функционирането на пътническите агенции от тази група създава обстоятелството, че за тях не се изискват големи инвестиции. В много случаи се използват за офиси дори жилищните помещения, оборудвани с минимум технически средства – телефон и факс апарат. През следващите години се очаква броят на предприятията от тази група да намалява чрез ликвидиране или преобразуване. Причината затова са повишаващите се изисквания и въвеждането на държавни стандарти чрез системата на лицензиране в сферата на организаторската и посредническата дейност в туризма у нас.

Четвъртата група (все още съвсем малобройна) е съставена от споменатите вече приватизирани държавни пътнически агенции. У нас понастоящем се осъществява процес на раздържавяване и на малки по обем активи, принадлежащи на туристически предприятия във вътрешността на страната.
Към типологията и характеристиката на пътническите агенции в България в съвременния етап от развитието им може да се добави едно ново за нашите условия явление. Става дума за създаването на агентури на големите чуждестранни туроператори (засега само германски) с дялово участие на български партньори. Последното се основава на франшизни или друг аналогичен вид съглашения. Началото беше поставено от германския туроператор “ITS” през 1994 г., последван през 1995 г. от “TUI”, който създаде първата в Източна Европа своя агентура – “Травъл партнер – България”.
Връзките на българските пътнически агенции с контрагенти от чужбина нормализират характера и структурата на организаторската дейност в туризма на нашата страна. Деловите контакти се простират вече не само на Изток, но и в редица други страни. Увеличава се броят на предприятията, които специализират посредническата си дейност и по отношение на типични за този вид предприятия услуги. Такива са например продажбите на самолетни билети на основата на лицензите на Международната асоциация на гражданската авиация – IATA.
През последните 2-3 години пътническите агенции в нашата страна търсят пътища за консолидация и обединяване на усилията. Вече са налице първите стъпки в това направление. Част от тях (макар и твърде ограничена) вече членуват в новосъздадените браншови организации като: Българска туристическа камара (БТК), Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА), Варненска туристическа камара (ВТК), Варненски съюз на туристическите агенции (ВаСТА).

[Горе] [Предишна страница] [Индекс] [Следваща страница]