Verbaal en niet anders!!Beginpagina.

ibn hamzabamza
duyvendak onthult.
israel
israel more facts
funpage
politiek correct
theo van gogh
pamela hemelrijk
hafid bouzaz
liegen in islam
bukhari,s
Nederland ontwaakt
moslimgeweld
koran
pim!
islam
discriminatie
gastarbeiders
schrijvers over islam
ayan
Het fenomeen"palestein"
arafat
plo en palestina
antisemitisme
antisemitisme
plo en israel
gretta duisenberg
a.e.l.
gouden eikel
Gastarbeiders.

Wat maakte links u wijs?

Zeggen dat gastarbeiders hier kwamen omdat Nederlanders te beroerd waren
 om het vuile werk te doen is pure retoriek, die een hele valse voorstelling van zaken geeft.
Nederlanders stelden eisen aan de arbeidsomstandigheden.
 Ze wilden gewoon betaald worden voor het werk wat ze doen.
En dat is ook nodig: als het leven om je heen duurder wordt,
moet je ook meer geld hebben.
De gastarbeiders vonden het geen probleem om te werken
 onder slechte omstandigheden voor een te laag inkomen.
 Het geld was in Turkije en Marokko toch veel meer waard,
dus relatief gezien was het voor hun niet te weinig.

Het gevolg was echter dat een situatie die verbeterd had
 moeten worden op z'n beloop is gelaten. Nu al die gastarbeiders
massaal zijn gebleven, wordt opeens heel erg duidelijk dat allerlei
dingen niet geregeld zijn. Het is bijvoorbeeld een oorzaak dat de
 gastarbeiders hier in een achterstandspositie verkeren:
dat is precies de achterstandspositie waarin
Nederlanders zouden verkeren als zij voor te weinig geld het werk hadden moeten doen
dat nu de Marokkanen hebben gedaan.
Het komt de werkgevevers en het bedrijfsleven wel goed uit om daarvan
 de gastarbeiders en de luie Nederlanders de schuld te geven. Maar het is
gewoon een feit dat zijzelf van de situatie hebben geprofiteerd.
En nu de import van gastarbeiders is gestopt, is het werkgeversprobleem
weer niet opgelost door mensen beter te betalen, maar door kinderen
voor minimumjeugdloon te laten werken en 'flexibele'
 arbeidscontracten in te voeren.
                                                    

Niet westerse allochtonen en uitkeringen.
 
Zijn deze cijfers geen aanslag op de Nederlandse economie?
Het schokkende van de nieuwe cijfers zit hem vooral in de optelsom van alle sociale uitkeringen. Omdat de WAO-cijfers voor het eerst naar etnische afkomst zijn herleid werd nu pas duidelijk hoe hoog het aantal niet werkenden in deze groepen is. Niet-westerse allochtonen hebben bij elkaar (jong en oud, mannen en vrouwen) dubbel zo vaak een uikering als autochtone Nederlanders! Het aantal niet-werkenden onder vluchtelingen die inmiddels een verblijfsvergunning hebben gekregen, is hoog. Iets meer dan 60 procent van hen heeft geen betaalde baan,

Allochtonen in de WAO
Turkse en Marokkaanse mannen zijn vooral oververtegenwoordigd in de WAO. Het veel gehoorde verhaal dat dit een gevolg zou zijn van de massa-ontslagen in de industrie begin jaren tachtig, blijkt niet juist. Slecht een klein aantal WAO-uitkeringen komt uit die tijd. Eerder meldde het CBS nog optimistisch dat etnische minderheden niet oververtegen-woordigd zijn in de WAO. Maar Marokkanen en Turken springen eruit. Surinamers en Antillianen maken minder gebruik van de WAO dan Nederlanders. Uit de cijfers bleek ook dat jongere allochtonen vaker om psychische redenen in de WAO komen dan autochtone Nederlanders en dat allochtonen vaker volledig worden afgekeurd.

Allochtonen in de bijstand
Vooral de bijstand blijkt een vergaarbak te zijn geworden voor allochtonen. Van alle niet-westere allochtonen krijgt 15 procent een specifieke bijstandsuitkering, tegen 2,5 procent van de oorspronkelijke bevolking. Niet-westerse allochtonen zitten dus ZES KEER ZO VAAK IN DE BIJSTAND als autochtonen. Deze percentages liggen in werkelijkheid hoger, omdat een uitkering voor twee partners in de statistieken voor één telt. In de bijstand zijn niet alleen Turken en Marokkanen oververtegenwoordigd, maar alle etnische minderheden.

Terwijl van de Nederlandse mannen tussen 15 en 39 jaar 1,4 procent een bijstandsuitkering heeft, liggen die percentages voor minderheidsgroepen VIJF TOT TIEN MAAL ZO HOOG. De afhankelijkheid van bijstand is het grootst bij vrouwen. Van de Antilliaanse vrouwen tussen 40 en 64 jaar klopt 27 procent bij de sociale dienst aan en van de Surinaamse vrouwen 19 procent. Bij Nederlandse vrouwen is dat 3,3 procent. Onbekend is het juiste aantal frauduleuze uitkeringen (wegen huizenbezit, vermogen, schijnverlatingen etc.) omdat geconstateerde fraudes een fractie zijn van de werkelijke cijfers.

De bijstandafhankelijkheid van autochtonen en westerse allochtonen neemt af boven de 57 jaar. Bij niet-westerse allochtonen neemt die vanaf dat moment juist toe. Van de niet-westerse 65-plussers heeft ongeveer de helft (50 % dus) een bijstanduitkering tegenover 0 procent van de autochtonen en 2 procent van de westerse allochtonen. Dit komt doordat zij onvoldoende verzekerd zijn en geen of niet genoeg AOW-rechten hebben opgebouwd. (bron CBS).

09-09-2003

Verplichte inburgering voor 'oudkomers'

Allochtonen die voor 1998 naar Nederland zijn gekomen, zogenaamde oudkomers, worden verplicht een inburgeringscursus te volgen. Als ze die niet met succes afleggen, worden ze financieel gekort op hun WW- of hun WAO-uitkering. Dat blijkt uit uitgelekte plannen van de ministers Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) en De Geus (Sociale Zaken).

De plannen zullen op Prinsjesdag worden bekendgemaakt. Tot nu toe werden alleen migranten die na 1998 naar Nederland zijn gekomen tot de inburgeringscursus verplicht. Tijdens de cursus worden de buitenlanders vertrouwd gemaakt met de Nederlandse taal als de Nederlandse cultuur.

Klein aanbod
Wanneer de betrokkenen de cursus met goed gevolg afronden, mogen ze de gemaakte kosten deels bij de overheid declareren. Organisaties van allochtonen wijzen er op dat het aanbod van Nederlandse lessen nu al veel te klein is en dat daar dus eerst iets aan gedaan moet worden.

Het Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB) dat de inburgeringscursussen geeft, noemt de plannen "zeer ongewenst". Directeur Akel zegt dat allochtonen in de rij staan voor de cursus van het NCB en dat er geen sprake is van ongemotiveerde cursisten. "Er is geen enkele rechtvaardiging voor dergelijke maatregelen", aldus Akel.

http://www.omroep.nl/nos/nieuws/binnenland/2003/september/090903/inburgering.html