יל לבאנא
שדח ירבע םוגרת - ופ ןלא רגדא תאמ

(םולשנב םתוי)
it was many and many a year ago,
in a kingdom by the sea,
that a maiden there lived whom you may know
by the name of annabel lee;
and this maiden she lived with no other thought
than to love and be loved by me.


i was a child and she was a child,
in this kingdom by the sea;
but we loved with a love that was more than love-
i and my annabel lee;
with a love that the winged seraphs of heaven
coveted her and me.


and this was the reason that, long ago,
in this kingdom by the sea,
a wind blew out of a cloud, chilling
my beautiful annabel lee;
so that her highborn kinsman came
and bore her away from me,
to shut her up in a sepulchre
in this kingdom by the sea.


the angels, not half so happy in heaven,
went envying her and me-
yes!- that was the reason (as all men know,
in this kingdom by the sea)
that the wind came out of the cloud by night,
chilling and killing my annabel lee.


but our love it was stronger by far than the love
of those who were older than we-
of many far wiser than we-
and neither the angels in heaven above,
nor the demons down under the sea,
can ever dissever my soul from the soul
of the beautiful annabel lee.


for the moon never beams without bringing me dreams
of the beautiful annabel lee;
and the stars never rise but i feel the bright eyes
of the beautiful annabel lee;
and so, all the night-tide, i lie down by the side
of my darling- my darling- my life and my bride,
in the sepulchre there by the sea,
in her tomb by the sounding sea.

,טבשב-ו"ט ירחא םושלש היתשגפ
;ליצמה תכוס לש רצחב
םיריכמ םלוכש תימלוע הכיתח
ליפש-ןופ הללאדבע הישוז םשב
יתצובק ןימל היססבוא הל התיהש
.ליצח תלכוא איה רשאכ


השישי איהו ןודלי יתייה
;ליצמה תכוס לש רצחב
- סאלקו הגנטסו םיקוד םש ונקחיש ךא
;ליפש-ןופ הישוזו ינא
החצמ לע ולייטש םיקורי םיבובזו
.לירגב הננב יל ולצ


,ייחל לע היחלשכ ,זאש המל הזו
,ליצמה תכוס לש רצחל
(תילילח תניגנ) למג ול ץרפ
;ליפש-ןופ הישוז תא סמרו
תילילגה רוצחמ התחפשמ יבורקו
ליפ בג לע ןאכמ הוחקל
םיבובזה תורשע תא קיחרהל ידכ
.ליצמה תכוסב וצרשש

םיב שפונל ועיגהש םידלי
- יבו הישוזב ואניק
,םבבל-תיימהב ,ןכלש קפס ןיא
,ליצמה תכוס לש רצחל
להובמו לבלובמ למג ורידחה םה
.ליפש-ןופ תא סרדו סמרש


םינומ-תרשע-יפ התוא יתבהא ךא
,תובז םייניע םע םישישקמ
,תובאה-תיבב הידידי
םינבל ירבוש םיתאווסרע אלו
םינטנטק םיקותמ םיסדרד אלו
היחלמ ייחל תא קתנל ולכוי
.םינפה-תוואנ הישוז לש


בואב יל הלעמ ריהב חרי יכ
;ליפש-ןופ הישוז לש הפא תא
גרועו הרוגמו שגורמ ינאו
;ליצח יל םישיגמ רשאכ
הדיצל בכשא ,םייברע-ןיב ,ךכו
,הדוסח הריקי ,ילש הישוז לש
,ליפה לש ובג לע אשינ
.ליצמה תכוסמ קחרה

םתויל בותכ

דומעה תליחתל

םיכשמהו תולחתה |  הריגמהמ  | ישארה דומעל | תוברת תצק

* םירצויל תורומש תויוכזה לכ *