ךשמהה תא יל וחלישו םכלש הלחתהה תא ורחב(!!!! ךשמה שי )   סובוטוא
.תועש םכל םיכחמ דימת? תעגהש בל יתמש אל ךיא ;התוא הליהבה גהנה תריפצ"
.ךייח קר גהנהו
;סובוטואה ףוסב ףידע, תבשל וישכע . ףדוע, ףסכ איצוהל ,קנרא ,קיתה תא חותפל, תולעל, המידק
תא טקשב םושרלו, רויצה רסלק תא ףולשל לכותש .םיטבמ וצעני אלש.התוא וארי תוחפש המכש
םע הנקזה,םינפה לע ול תלפונ ןמזה לכש הפיכה םע, יתדה דליה: תבהוא כ"כ איהש תויומדה לכ
תויומד ןתוא ראש לכו , דיה לע רפסמה םע ןקזה, (תוינק תכרוע איה םוי לכש הארנ) םילסה
". תרק רגתא לש רופיסמ תוחפל וא, דחוימב יוזה טרסמ תוחוקל וליאכ תוארנשרבדימ אמא
; הלחתהב . ןושיל יתכלהש ינפל ברע לכ רפסל הגהנש המ תוחפל הז .רבדמהמ האב ילש אמא "
תכלמ" תויהל הכפהו לוחהמ הל המרוה , ךכ .רבדמהמ איה הרצונ, כ"חא, רצונ אלפנה שתכמה
אמא תרשאמ ךכ ",תמאב ןכ",הרמנה ןויצמולש י"ע הלדוג איה. (הל םיארוק ךכ- הכלמ)"רבדמה
סודרוה, ןויצמולש םע, יתלדג הככו תולאשב ךישמהל ןמז יל היהי םרטב רופיסב רהמ הכישממו,
,ץרא הז המ ללכב עדי ימ.ףסכ אלל תויעב אלל, םיפי םימי ויה ולא ,ינב ןכ.תודגאב ומכ,ןוטירחו
.הזה רידאה עבטהו ינא קר יתייה .השבי, הנידמ
זא,רוחבל םישנאל םינתונ ויה םאש עדוי ירה התא: הכישממ אמאו ."הזה בוהצה": הירחא רזוח ינאו
.בוהצה תא רחוב היה אל דחא ףא
יתאב ינא םג םאה? יתיא המ, אמא לבא": תיתימאה הלאשה תא התוא לואשל יתיסינש םעפ לכבו
איהש תוארל לוכי יתייה ךשוחב וליפאו) תקתתשמ התייה איה דימת ומכ"? הזב בוהצה רבדמהמ
"... םדקומ ןיידע הז ןיבת אל לבא ,ירמגל הנוש רופיס אוה התא, ינב ": יל הנוע התייה איה זאו (המידאמןמש דלי
תוחכונ רתוי םע םש ףידעמ יתייהש רמול בייח ינא לבא.ךירעמ ינא, ריבס םש, לאינד יל םיארוק"
בלשב זא קרב וא דוהא ךל םיארוק םאש, בשוח ינא .קרב וא, דוהא ומכ, תוחכונ רתוי םע והשמ
תמאה תא רמול םא. גיהנמ אל ינא, ןפוא לכב.(? אל) גיהנמל ךפההל בייח התא ךייחב אוהשלכ
ישארב הלועש הנושארה היצאיצוסאה םצעב איה ןמש . ןמש דואמ, ןמש ינא; ךפיהה יד ינא זא
.ימצע תא רכוז ינאש זאמ ןמש יתייהש בשוח ינא.( ילש םשה ינפל וליפא). ימצע לע בשוח ינאשכ
".םיזר דואמ דואמ, לרוגה קוחצ, ילש םירוהה ינשו .ץמואמ םג ינא, ףסונב
בינ
ףועהו שביה זרואה תא בזע, תוארוה יפל לעופ ומכ דימו ,ויתובשחמ תא עטק הקעצ לוק , "בינ".."
"? אתבס המ". רדסב לכהש , הרק אל רבד םושש האר בושו.. הנישה רדחל ץרו, בטורב ביטרהש
אבא , אתבס לבא"." יבינ, ךלש אבא" "?אב ימ , ?אתבס ימ"-" אב בוש אוה, יבינ" , "? הרק המ"
." יב טיבמו אסיכה לע בשוי, רדחל אב אוה ,רזוח אוה לבא ,יבינ ןכ" ," המחלמב, ןמזמ, תמ
לכהש המודו 35 ןב עובש דוע ינא, ומצעל בשח ? היהי המ; רדחה ןמ אציו בבותסה, הלימ רמול ילב
יכהו.ןוכסיח הלחא הזש בשוחו, ילש אתבס םע רג ינא, תמ ילש אבא, ודוהב ילש אמא: ילצא קופד
לש קרפ דוע האור הז םוקמבו, ץמוא רזוע אל דימתו, תילגל רשקתהל בשוח ינא ברע לכ ארונ
".."םיצימאהו םיפיה"רוזחמ תשיגפ
? הרפכ ךמולש המ,ךתוא יתיאר אלש ןמז המכ, ואוי ? הרוק המ,! ןורי"
. רדסב ינא, רדסב
? תרשמ התא הפיא, תשגרתמ ינא ךיא ואוי, ? ךתיא הרוק המ
. יתררחתשה, אבצב אל ינא
? הככ השוע התא המ זא, ארונ אל, המ זא , בוט? 21? המ לע
. רטינס ינא
? רטינס הז המ
.... ינימ לכו, םילוח םירמ, ח"יבב דבוע ינא, רטינס
? תאזה הדובעה תא תגשה ךיא, יפוי הזיא, הא
תיאופר הריכזמ, םש תדבוע איה, יל הרדיס ילש אמא
אבצה ירחאל הדובע תשפחמ ינא.. םש דובעל הלוכי םג ינאש בשוח התא, דיגת
יכרטצת תא לבא .תיאופר הריכזמ תדבוע איה, התוא םיריכמ, יל הרדיס ילש אמא, עדוי אל ינא
המש רבדל תכלל
? תיזר, בוט הארנ התא? הזמ ץוח ךמולש המ , רבכ הארנ, בוט
.... תויהל לוכי עדוי אל
. ילע לכתסת , ? ילע לכתסמ אל התא התא המל , ךתוא תוארל החמש ינא ךיא ייואו
. לכתסמ ינא הנה
? ס"יבמ רשקב התא ימ םעו ,דיגת, ונ
.ס"יבב דחא ףא יתלבס אל, הברה םע אל
. יתבביח דימת ךתוא לבא, הברה יתבהא אל ינא םג
, תדרל ךירצ ינא בוט
, רשקב היהת יאוו
, ןופלטה תא יל ינתת זא
, תמשור ינא, הנה
"....היריקל ךתיא אובא ינא וישכע יאיבת אל םא ונ
דומעה תליחתל

םיכשמהו תולחתה |  הריגמהמ  | ישארה דומעל | תוברת תצק

* םירצויל תורומש תויוכזה לכ *