יותם במחזה חדש פרי עטו : "גדיים".

המלצה על הצגתו האחרונה של חנוך לוין : "הבכיינים"
במדור
"קצת תרבות".

םיכורא רתוי תצקו ,םירצק םירופיס
.הבותכה הלימה בטיממ דועו ,םימוגרת ,םיגולונומ ,םיריש


* םירצויל תורומש תויוכזה לכ *

ןכדעתהל הצור ינא ,ןכ