....וא ,רתאה תלעב לש הנמוימ
?התא הז תייה םאה ,תרק רגתא

,( וילופ ףד לש לדוגב ךרעב) םילודג .םידורוה םירפסהו םימודאה םירפסה תא יל ויה תישארב
טלוו ,לש וירפס ויה ,םימודאה םירפסה .השק הכירכ ילעבו , ( םידומע םירשעמ רתוי אל) םיקד
תפטוש תוריהבב תורבסומ ויה םהב ,ףטל הקינטירב ןמ ויה , םידורוה םירפסה...ויתורודל ,ינסיד
םירפסל ויה בורל .ועדי םינטק םידליש בושחש םירבד דועו םייחה תודבוע םיביהרמ םירויצבו
.דועו ,"םיתוש ונאש םימה" , "רגנה" : םינפ ינשל םיעמתשמ ויה אלש תומש
זיגרהל אל ידכב ,טקשב טקשבו םיכלוה ונייה םשל .תינוריעה הירפיסל יתוא םשר אבא ,יתרגבשכ
בורל ,רפס םירחוב ,(...תרשואמ תינרפס יתיאר אל , םלועמ - ךכ לע תבשוח ינאשכ) תינרפסה תא
.ףוקש ןוליינב ףוטעו ,( ?? ךכל בל םתמש) ,עבורמ
אורקל ןתינ םירפס המכ יתקדבו ימצע םע תויורחת יתכרע ,םינייבה תביטחבו ידוסיה תונשב ךכו
הוואתב ,המ תוחיפ לח ,עדומ תת םירוענ דרמ בקע ילוא ,ןוכיתה תונשבש ,ןייצא תוניגהה ןעמל .עובשב
.םויה לע וילע הרצמ ינאש רבד ,םירפסל
ויה ,הנושמ ןפואב םהבש תומוקמל ,הרס יתייה עובשל תחא ןהב .תוזילעה אבצה תונש ןהל ועיגה
ינא דועבו םימעפה תחאב .אוה ויימעטו ויינופצממ דחא לכ ,םיריעצ םירוחבו תורוחב םהל םיפפוטצמ
לעבו ,םילתלת רוטע ,הזר ,ךומנ ,רוחב ירבעל שגינ ,םניח ןושאר הקשמ תלבקל שולת ןמרבל השיגמ
,תיטקרוק תורכה רחאל.(...ךשמהב םיטרפ ,ןכבו ? והשימ םכל ריכזמ רואתה) .תצקמב תוטלוב םייניש
,דחוימב יוזה רופיס ,רפסל ליחתה רוחבהו ,יתיצר הצר ,רצק רופיס עומשל ינוצרב םא רוחבה לאש
,תואיצמל רשק םוש היה אל רופיסל יכ רורבב רמול היה ןתינ .היגליש ןשארבו תונוש תויומד תובככמ וב
,ןכ .תרק רגתא רנא'זב הז רופיס תא גלטקל םיגהונ םויכ .אלפנ כ"כ רופיס היהש הביסה וז ילואו
אל ,'רגתא' תא ,ןפוא לכב .תרק רגתא אוה אוה ,רוחבה םאה ,הנושארל ,יתיהת ינא םג וז הדוקנב
...רגתא הז היה תמאב םאה ההות ינא םיתיעלו ,בוש יתשגפ
ןתינ יכ דע ,ךרפומו ידרוסבא כ"כ ונלש םלועה יכ הארנ היה .הרצקב ,בותכל ינא םג יתיסינ ךכו
,יתפשחנ וילאש רבד לכ. יתעמשו ,יתיארש ,רבד לכ ,בותכ יתלחתה .רבד לכ לע םימלש םיקרפ בותכל
ךיא, איהש ,תמייוסמ הייעב העלגתה זאו .רופיסל חיתפה תא ישארב לגלגל יתלחתהו ,ןויער יל ןתנ
.םתוא םייסלו ךישמהל ,םירופיסה תא חתפל יתחלצה אל ,םירופיסל עיגמ הזשכ ,תיניצר יד ,רמול
.םויסו ךשמה אלל םירופיס לש תולחתה הברה יתריגמב םהל ורבטצה ךכו
םישנאש ,הווקתב ,םינושה םישלוגל תולחתהה תא גיצהל :יתורפיסה רתאה ,ןויער הלע זאו
.רופיס ידכל התוא ומיסייו תולחתההמ תחאל ורבחתי
םירצויל ,הינש וא ,הנושאר המב תתל ,האגמ רתוי ינא ,ןכלו .סלכואמ היהיש זא ,רתא רבכ םאו
.תורפיסה ימוחת לכב םהירוכיב ירפ תא םסרפל ,םיריעצ


דומעה תליחתל

םיכשמהו תולחתה |  הריגמהמ  | ישארה דומעל | תוברת תצק

* םירצויל תורומש תויוכזה לכ *