(יסא) סובוטוא

.ךייח קר גהנהו .תועש םכל םיכחמ דימת ?תעגהש בל יתמש אל ךיא ;התוא הליהבה גהנה תריפצ )
המכש ,סובוטואה ףוסב ףידע ,תבשל וישכע .ףדוע ,ףסכ איצוהל ,קנרא ,קיתה תא חותפל ,תולעל ,המידק
תויומדה לכ תא טקשב םושרלו רויצה רסלק תא ףולשל לכותש .םיטבמ וצעני אלש ,התוא וארי תוחפש
לכש הארנ) םילסה םע הנקזה ,םינפה לע ול תלפונ ןמזה לכש הפיכה םע ,יתדה דליה :תבהוא כ"כ איהש
טרסמ תוחוקל וליאכ תוארנש תויומד ןתוא ראש לכו ,דיה לע רפסמה םע ןקזה ,(תוינק תכרוע איה םוי
(.תרק רגתא לש רופיסמ תוחפל וא ,דחוימב יוזה


דצב םיבשויש םישנאה לע תונעשמל לעמ תלכתסמ .תיחרזמ הבישי ,הקוחרה הניפב תבשוי איה
.רוחש רוע ליעמ ךותב בשוי ,חלוגמ אל ,רחרחש שנרב תטלוק איה .קיתהמ ןורפע האיצומ .ינשה
אל אוהש רורב .םידמועש םישנאה ךרד ,ינשה דצבש ןולחה ןווכל לכתסמ אוה .תוביצי רדשמ
.הליבשב ןמגדמ ומכ אוהש השיגרמ איה .שארה תא זיזהל ול םורגי אל םולכ לבא ,רבד םוש האור
תאזה תרדוחה העבהה םע ,ולוכ .ריינה לע אצמנ רבכ אוה טעמ דועו ,ףוצרפה תא רייצל הליחתמ
.ותוא רייצל לכות איהש ידכ ןמגדלמ ץוח הרטמ םוש הל ןיאש ,ראוצב תיווזהו ,םייניעב
איה לבא ,הביבסמ תלכתסמ איה .אבה ןברקל רובעל הרומא איה וישכעו ,ותוא רייצל המייס איה
שממ אוה וישכעו רוחאל בבותסה אוה השעמל .תיווז הניש הלש שיאהש ןיחבהל אלש הלוכי אל
םעפ יא הל ויהש םירבחה לכ .הלש סופיטה אל שממ אוה .םייניעב ול תלכתסמ איה .הילע לכתסמ
איהש ,וישכע לבא .המגמהמ ,רפס תיבהמ םירבח .םינקחש ,םינגנ ,םירייצ – םישיגר םיסופיט ויה
...םייניעב ול האור
הז תא םיאורו ,יתוא הצור אוה .רהמ ,הז תא רייצל תבייח ינא .םייחב םעפ לש טבמ יתספת ,הנה
.ולש םייניעב
אל איה .האלהו ונממ אוה שגרהש שיאב שגר ץוצינ לש החצנה ,הזה רקיה טבמה תא תרייצמ איה
םהב הרייצש םירועישה לכש וישכע תעדויו ,ותוא דבאל אל ידכ ,ונממ טבמה תא זיזהל הצור
.תאז לכב והשמ םיווש ויה הרומב תולכתסה ידכ ךות ,רפס תיבב
ןקחש ומכ ,ולש תורוחשה םייניעב הילע לכתסמ טבמ ותוא תא האורו ,האצותב טבמ הפיעמ איה
.בוט אצי .יקלטיא עונלוק
דימת ,דגא לש תומוסרפב תרכשנ איה .קיספהל הלוכי אל ,וילע לכתסהל הכישממ איה לבא
..."םלועל רמגית אל העיסנהש יאוולה" תבשוחו ,סובוטואב םיבהאתמ םישנא םיאור
תוארל םוקמב .םהלש םייניעה ןיב וק היה םעפ ובש םוקמב דמוע לודג שיא .ותוא הדביא איה זאו
.םפש םע עיזמ ןמש לש בג וישכע האור איה הלש יקלטיאה עונלוקה ןקחש תא
וישכע קר הלש בלה בצקשו ,ינוציק ןפואב העיזמ איהש השיגרמ איה םואתפו .המצע םע איה בושו
.ולש ליגרה בצמל הרזח תדרל ליחתמ

.הדיל בשיש דליה םואתפ לאש ,"?תרייצמ תא המ"
טקייבואה רבעל הלכתסה יביטקניטסניא ןפואבו ,תרבחמה תא הריתסה דימו ,הלהבנ ,"?המ"
היה הזש ןבומ לבא .ןורא ךותב דחיב הבהא השעמ עצמאב וספתנ וליאכ ,השיגרה איה .ריוצמה
ריגסה קר הפיסוהש טבמהו ,הרייצש ןמזה לכ ךשמב תרבחמב הל לכתסה דליה .ידמ רחואמ
:םר לוקב ארק דימו הברה בשח אל ,םידלי לש םכרדכ .בשחש המ תא תיפוס
"?תוארל הצור ,ךתוא הרייצ איה ,הארת .ךתוא הרייצ איה ,שיא ,ייה"
ןאל הל היה אל ,םינוא תרסחו הנטק השיגרה וישכע .התניפב הלפקתה איהו ,בוש בבותסה שיאה
תושידאה תא ףידעיש ,םלעתי אוהש התווק קר איה .תאצל לוכי אל בוט רבד םוש ןאכמו ,חורבל
דליה תא םיקה אוה .ןורחאה בשומל אבו ,רבעמב םישנא המכ זיזה ,םק שיאה לבא .דובכה לע
,הל םילוכי לסרודכה ישרגממ םהמ םינטקה םידליה יוניפב םינש ונמאתהש םישנא קרש תולקב
.ומוקמב בשייתהו
.חורבל ןאל הל היה אל תמאב רבכ וישכע .תמאב הדחפ רבכ איה וישכע
הפוג תא ןחב אוה .הקד ינפל ונירקהש תושידא התוא תא ונירקה וינפ .ינבצע הארנ אל שיאה
.הלש תרבחמב קזח הזחא .הפנטצה איה .הרזחו ,הטמל הלעמלמ
הבשח זא ,ביגהל יאדכ ךיא העדי אל איה , הבוגת ןיא "?ידיגת ,ךתיא םינינעה המ" .רביד אוה זאו
"?וידוטס הפ תחתפ ,המ?לספ הזיא ךל הארנ ינא המ" ...התוא ליבוהל ול תתלו קותשל ףידעש
תרבחמה תא חקל טושפ ,הברה תושעל ילב ,זאו ,"...אצי ךיא עדנ תוחפל ,תרייצ המ יארת ,בוט"
ליחתה ךויח לש רירבשו ,הרייצש תונומתה יתשב טיבה אוה .דגנתהל הלכי אל איה .הלש םיידיהמ
.הירירש תא טעמ התפרה איה .הילע בוש לכתסה אוה .ויתפש לע ץבצבמ
"?םירויצה ראש לע לכתסהל רשפא .תרייצ שממ תא ,הללאו"
."הצור ..הא התא םא ..א" :המגמגו תונעל חונב טעמכ השיגרה רבכ איה וישכע
התשע איה .םינורחאה םישדוחב הרייצש סובוטואה תונומת לכ תא הארו ,תרבחמב ףדפד אוה
קלח תויהל ,םישנאב בברעתהל תבייח .תיבהמ תאצל תבייח התיה .ןורחאה ןמזב הברה הז תא
.המצע ליבשב הרייצ איה .הנממ קלח תויהל .היסולכואל רבחתהל הלש ךרדה היה רויצה .להקמ
,ףשחנ לכהש השיגרה איה .תאזה תרבחמה תא חתפי רז שיאש הננכת אל איה .היפרת ומכ טעמכ
.הלש אל רבכ הז וישכע .רואל אצי
,(הלהב ילב) םק דימו ,ןולחה ךרד האר שיאהו ,הנויצ סנ תיזכרמה הנחתל ברקתה סובוטואה
,סובוטואהמ אצי זאו .".הפי תרייצמ" :רמאו תרבחמה תא הילא קרז אוה .ןומעפב לצלצו
.תובשחמה םע התוא ריאשהו
המ לכמ הצורמ ידו ,שגרנ דאמ היה אוה .ללכב העמש אלש םירבד ינימ לכ קעצו וישכע רזח דליה
.שחרתהש
.חפל תרבחמה תא הקרז ,בורקה לבזה חפ דיל הרבעשכו .הדרי איה ןכ ירחא תונחת המכ
הצור ןכ םצעב איהש הל עידוהלו לכימל רשקתהל הטילחה ,ינשה ירוביצה ןופלטה דיל הרבעשכ
.החמש לכימ .תליאל העיסנל ףרטצהל

דומעה תליחתל

םיכשמהו תולחתה |  הריגמהמ  | ישארה דומעל | תוברת תצק

* םירצויל תורומש תויוכזה לכ *