(לאירא)   1-2-3-4

שדוח יהלש ,הנשה לש וזה הפוקתב .העקש ךא שמשה ,ישימח םוי ברע
םיחורמ ,תיבה גג לע ובשי םה .העיוזמ תוחלב גופס היה ריואה ,ילוי
,הנשיה רועה תאסרוכ לש ילאמשה הדיצב בשי דחא רפסמ .הפסה לע
ץיקה לש ותליחתב ישוקב קר גגה לא תולעהל וחילצהש אסרוכה
ןיידע ולש תולודגה שמשה יפקשמ העקש רבכ שמשהש תורמל .רבעש
היה תילאמשה הדי קפרמ ,ודיצל הבשי םייתש רפסמ .ונייע תא וסיכ
ופטיל היתורעיש ,לאמשלו ןימיל תויטיאב ענ השאר .ופתכ לע חנומ
האלמ ,תיכוכז הייושע ,הלודג סוכ הזחא הלש הדיב .וידי יקרפ תא
ץמאמב סוכה תא הברק איהו השאר תועונת וקספ עגרל .םירק םימב
ורבע לא סוכה תא הטישוה םייחהמ המיגל המגלש ירחא .הייתפש לא
,סוכה ךות לא ןנובתה שולש רפסמ .ינשה הדיצב בשיש שולש רפסמ לש
.םיכזה םימה ביט תא ןחוב ומכ
היה .םיננוצ םימ לש תופיט ןומה אוה םג םגל סקופמו ךורא טבמ ירחא
ריואה גזמ לע תפסונ םעפ ןנולתהל זע ךרוצ שיגרה אוהו דיבכמ ברע הז
עברא רפסמ לש ושאר הארנ וירבד תא ליחתהל קיפסהש ינפל דוע ךא
4 רפסמ .הפסה לוממש חונה אסיכ לעש הלודגה תירכהמ םמורתמ
ןיבל וניב דירפהש ןחלושה רבע לא טבמ הנפהו אסיכהמ םוקל ץמאתה
םשמ ושאר תא םירמ היה אל םא .הפסה לע וחנש םירחאה םירפסמה
.ולש ומויקב הפסה לעש םירפסמה םירכזנ ויה םא קפס רבדל ליחתמו
ךתחש קד לוקב עתפל לאש אוה – "? אספוקבש תויגועה תא בנג ימ"
.וירבדל ביגה אל םירפסמהמ דחא ףא .הממדה תא
תחא רפסמ התא םאה" וילגר לע דמענו חונה אסיכמ ותמיק תא םילשה 4
זחא דחא רפסמ .לוממש רפסמה לא טבמ ץעונ אוהש ידכ ךות לאש – " ?
.הפסה לא תונידעב ותוא טמשו 2 לש הקפרמב
יקמעמב תחנ רסוחב עונל לחהו םמתימ לוקב לאש אוה – " ? ינא ימ"
.הפסה
תופיטש םימה סוכב דקוממ שולש רפסמ לש וטבמ היה ןמזה ותוא לכ
.הב וטייש ןיידע תונורחא
. ענכשמו יטלחה עמשנ אוה םעפה ,1 לש ורבעל 4 ארק– "!התא ןכ"
.2 לש השאר תורעיש תא ףטללמ 1 לדח אל ףקתה לוקה תורמל
.לוטיבב 1 ול הנע – "םואתפ המ"
.4 שקעתה – " ? ימ אלא"
.1 הנע – "שולש רפסמ"
םד לש םיצירפש שיגרה אוה ,וידימ סוכה תא 3 רפסמ טמש עגר ותואב
רבע לא םיעיגמו םימרוז ,ויקרוע ךותב םימדקתמ ,תוריהמב םיענ
.וינפ תא םימידאמ ,וחומ תא םיפטוש ,תוקרה
.גאש אוה – "? ינא ימ"
.תכשוממ הממדב םלענש דע רבע לכל דהדה 3 לש ולוק
תונפל 1 זעהש דע גגה תיילע תא ואלימ דיבכמ טקש לש םיעגר ןומה
.3 לא הרזח
.הלא ןייעמ םיעגרל קר רמשש לזלזמ רוביד ןוטב 1 ול הנע – "התא ןכ"
לעש תיכוכזה סוכ יסיסרב טעוב אוהש ךות 3 ול רמא – "םואתפ המ"
.הפצירה
1 לאש – "? ימ אלא"
.3 תויטלחהב עבק – "םייתש רפסמ"
איה .םייתש רפסמ הכייח ריואה ללח לא בברתשמ המש תא העמששכ
.רבודמ המב העדי
.הינפ לע ךוסנ ירזממה הכויחשכ הלאש – "? ינא ימ"
3 ארק – " !תא ןכ"
.הלאש - "? ינא וזש תעדי ךיא"
תחפטממ תויגועה תא הפלששכ םיטנפוהמ ומכ םתשולש הב וטיבה םה
ךותמ האיצוה םייתש .השבלש וקירטה תצלוח תחת הנומט התיהש
איה הנושארה הייגועה תא .תוכירפו תולודג תויגוע עברא תחפטמה
יפקשמ תא ריסה 1 רפסמ .םירחאל הקליח ראשה תאו היניש ןיב הזחא
ןה ולא ןכאש ןימאהל השקתה אוה .לביקש הייגועב טיבהו שמשה
.םדוקה םויה רקובב ופאנש תויגועה ,תויתימאה תויגועה

דומעה תליחתל

םיכשמהו תולחתה |  הריגמהמ  | ישארה דומעל | תוברת תצק

* םירצויל תורומש תויוכזה לכ *