(יסא) רקוב

םישנאהש יפ לע ףא ,וביבסמ תולוק עמוש אל אוה .ןאוס בוחרב ךלוה אוה תומוצע םייניעב
םייח .עגר לכ .םוי לכ .םישוע דימת םהש המ םישוע םה .םהלש םיליגרה םישערה תא םיעימשמ
אוה .ולש םישוחב שמתשהל קיספה אוה ,אוהו .םירבד םיגישמ .םישנא םישגופ .םהלש םייחה תא
םרזה םע ךישממ קר .וביבסמש םלועה לע בשוח אל אוה .תומוטא םינזא ,תומוצע םייניעב ךלוה
ןשע חיר תויראש ,רוע יליעמו העיז תוחיר .םדא סומע ינוריע סובוטואל תולעל םעפה ותוא ךשומש
ךרוצ ול ןיא .ךכב ןיחבמ וניא אוה .סובוטואה תא םיאלממה ,םיעסונהמ םיפדונ הפ לבהו תוירגיס
.ךמלועב עוקש התאש ןמזב ךביבסמ הרוקש המ איה .הרקמ תקזחב הניה תואיצמה .ךכב
הז .םלועה םע עגמה לע יארחאה הזו םייחה לע יארחאה הז .םידרפנ םינונגנמ ינשמ בכרומ ופוג
תכלוה ךרוצ הב ןיאש תכרעמש יעבט רבד .דקפתל קיספמו ךלוה הז קלחש םינש המכ רבכ
,עגור שי וכותב .שער שי ץוחבש דועב ,טקש שי ,וכותב .םלועה םע עגמב ךרוצ ול ןיא .תנוונתמו
,ומלוע לש זכרמה אוה .בשחנ וניא אוה ץוחבש דועב ,בושח יכה אוה ,וכותב .ץחל שי ץוחבש דועב
.םייק אל ומלוע ,ץוחבו
.םלועה רבעל םילדג ,םירבח םיריכמ ,תרושקת תולוכי םיחתפמ .ץוח יפלכ םיחתפתמש םישנא שי
תלעב ,העובקו המיענ הקיסומ עמוש אוה .ומצע רבעל .המינפ לדג ,תינרדוח ןרופיצ ומכ ,אוה וליאו
.ודבלמ התוא עמוש וניא שיא .םיקומעו םיכומנ הילילצ ,עיגרמו ינומרה ךא ,ינוטונומו טקש ךלהמ
הלא םירבד .ונמלועמ ,םיפונ וא םיצפח תוראתמ ןניאש ,רשפ תורסח תוינועבצ תונומת האור אוה
.ומלועמ קלח םה

לכ תא עולבל הסנמו היניע תחקופ ,םירז תומוקמל תעסונ התיה .םלועב לייטל תגהונ התיה איה
תא המשנ איה .לודגה םיה תא ,םילוחכה םימגאה תא ,םיקוריה םירהה תא .הכותל הביבסמש
הסעל איה .ולוכ תא ריכהל התצרו םלועה תא הבהא איה .המישנ לכ לע הגנעתהו ,הרירקה חורה
הישוח תא הצירעה איה .הל ומסק םימעטה לכ .םעט לכ שיגרהל ידכ ,תויטיאב הלש לכואה תא
תויסנכה ינומעפ תא .םיה ילג תאו ,םירופיצה ץויצ תא העמש איה .הלכי קרש לככ םהב השמתשהו
.הבהא םלוכ תא .םדאה ינב תריש תאו
תייווה ךותב היח .םימשה ומכ לוחכ םי ךותב דדובמ יא לע .םיה תפש לע רפסמ םינש הרג איה
,םייחה ילעבו ,םימשהו םיהו לוחה .םתביבסב ויאורב לכ תא ליכמה םלועה והז .םלועה
רואל הררועתהש דע ,םיה ילגל הניזאמו לוחה לע הנשי התיה .הצירעה םלוכ תא .םיחמצהו
.רקובה ריאהש תוצייצמה םירופיצה לוקלו ,הלועה החירזה
םלועה .ותוא לכעל םגו ,םלועה תא עולבל הליחתה איה .המולח תא םישגהל החילצה ,טאל טאל
הנשמ הז היה אל בוש .הכותב ויה םלוכ ,תוחירהו םימעטה ,םילילצה ,םיפונה .הנממ קלח היה
בוש .הכותב םתוא השיגרה איה .המצעמ קלח רבכ ויה וללה םירבדה לכ יכ ,תאצמנ איה ןכיה
תולוק תא העמש איה .הכותב היה אוה יכ ,ולוק תא עומשל ידכ םיה דיל תבשל הכירצ התיה אל
.היניע תא חוקפל ילבמו ,המוקממ זוזל ילבמ ,תחרוזה שמשה תא התארו ,םירופיצהו םיה
,ינוציחה םלועה תא שוחל ךרוצ דוע הל היה אל .םייעבטה הישוחב שמתשהל הקיספה ,תמאבו
.היתובשחמב העוקש התיה .תומוטא הינזאו ,תומוצע ויה היניע .רתוהו יד הל היה ימינפה המלוע

.המלועל םיכייש ויה אל םה .הביבסש םישנאב השח אלו ,סוחדה סובוטואב הדמע איה
.המלועב םישנא השגפ אל ןמזמ .תומותח וינפו תומוטא וינזא ,תומוצע ויניעש שיא המלועב השגפ עתפל
.העבה תולוטנ ויה וינפ .ליעוה אלל ךא ,ונקנק לע תוהתל התסינו ,וב הטיבה איה .הל רז היה רבדה
הששימ ,ותוא החירה ,ול הבישקה ,היניעב ותוא הנחב איה .רחא רבד לכב וא ,ללכ הב ןיחבה אל אוה
.התוחכונב שיגרה אל אוה .ללכ הל ביגה אל אוה .השגפש המ לכמ הנוש היה אוהו ,ותוא המעטו ,ותוא
.הריכהש המ לכמ םינוש .םיינוטונומו םיינומרה ,םיקומעו םיכומנ םילילצ .םימיענ תולוק ונממ ועקב
.הקיקשב םיעיגרמה םילילצה תא העלבו ותוא הקביח איה

הארש זאמ בר ןמז רבע .חפנו םיעבצ ,םירורב םיוק תלעב .תרכומ הרוצ ,ומלועב העיפוה םואתפ
לבא ,תאזה הרוצה תא ריכה אוה .השיא התיה וז .ומלועל הלגלגתה דציכ עדי אל אוה .תאזכ הרוצ
הב טיבה אוה .רבד ורמא אל הינפ .תומוטא הינזא ,תומוצע ויה היניע .איה המ רכזנש דע ןמז רבע
הקלח .המלשו הפי ךכ לכ התיה התרוצ .םשמ התיה אל איה .לכי אל ךא ,ומלועב התוא בלשל הסינו
םילילצ .ריכה אלש םילילצ ועקב השאה ךותמ .רחא םלוע לש ריצי ומכ התוא ףטיל אוה .תרמוקמו
,ויניע םצע אוה .םישנ תרישו הייסנכ ינומעפ תולוק .תוצייצמ םירופיצ לש ,םילגו םי לשו ,םייח לש
.הרעיש תא תפטלמ ודיו ,הנטב לע ושאר .םימיענה םילילצל ןיזאהו

ורדח היניע .תומותח םינפו ,תומוצע םייניע דוע אל .הז לש וינפ תא הז וארו םהיניע תא וחקפ םה
.םהינפ לע הלע ךויחו ,םפוג תא ףיצה גנוע .היניעבש לוחכה םיה תולוצמב ועקש ויניעו ויניע ךותל
.הלע רקובה ,המלועבו ומלועב
יסאל בותכ

דומעה תליחתל

םיכשמהו תולחתה |  הריגמהמ  | ישארה דומעל | תוברת תצק

* םירצויל תורומש תויוכזה לכ *