(יסא) םיבוצע םידמג ןיא

םידמגש המ לכ השוע היה אוה .לולח ץע ךותב רגש דמג היה ,הקוחר ץראב ,םעפ
.תמאב חמש היה אל םעפ ףא אוה לבא .רתוי תצק וליפא םימעפלו ,םישוע
אל דחא ףאו ,תויהל םירומא םידמגש ומכ ,םירשואמו םיחמש ויה םידמגה ראש לכ
תא לאש םעפ אלו ,עדי אל ומצע לאיחי םג ,תמאה ןעמל .בוצע לאיחי המל עדי
,תאז לכב לבא ,ער ול היה אל ללכב םצעב יכ ,הבושת אצמ אל אוה ?ול ער המ ,ומצע
.תויהל רומא דמגש ומכ רשואמו חמש היה אל אוה
אוה םא ,הניבמו המכח ,ךורא ןקז םע השישק הדמג ,ולש אמא תא לאש לאיחי
דביא אוה הארנכשו ,חמשו זילע ותוא תרכוז איהש ,ול הרמא איה .הזכ היה דימת
ול הצילמה איה .איה הפיא העדי אל אמא וליפא לבא .ולש םייחה תחמש תא
.רפכה לש הפשכמה תצעב לואשל
תופשכמ ,ןכ) קודבל האב איהו ,היעבה המ קודבלו אובל הפשכמה תא ןימזה לאיחי
תוריקל הבישקהו ,וכותבו ,לאיחי לש תיבל ביבסמ החרחר איה .(תיב ירוקיב תושוע
.םיתב ותיא תוקדובש ,תופשכמ לש דחוימ פוקסוטטס םע םיבעה ץעה
ךל הדבאש אלפ אל" :ול הרמאו החישל לאיחי תא החקל איה ,הקידבה לכ ףוסב
."ףשוכמ ץע הז .רשואמ תויהל לוכי אל הזה ץעב יחש ימ .םייחה תחמש
.לאיחי לאש ,"?תעדוי תא ךיא"
אוה הזה ץעה .יתרכזנ וישכע .םינש הברה ינפל .ותוא יתפשיכ ינא יכ ,תעדוי ינא"
".ילא ךיסנה .ךיסנ היה אוה .ותוא יתפשיכש דע היה אל תוחפל ,ץע אל ללכב
.לאיחי אלפתה ,"?ץעל ילא ךיסנה תא תכפה המל"
בהאתה אוה .רעוכמ לבא ,ךיסנ היה אוה .רשואמ היה אל אוה .ךורא רופיס הז"
םישוע םיחבט) םייעובש לכ קר התוא האור היה אוה .ןומראב הדבעש תיחבטב
קר היה אל אוה ,הז לע תבשוח ינאש וישכע .ותוא הבהא אל איה לבא ,(עובש עובש
אוהש ובשח םישנאה בור .ויהש םיחלצומ תוחפ יכה םיכיסנה דחא היה אוה .רעוכמ
ותיא התצר אל איהש אלפ אל .בוט השעש רבד םוש תרכוז אל ינא םצעב .שפיט םג
רשואב ויח םה יתעד יפלו .ינמודמכ ,תוקרי רכומ םע הנתחתה ףוסב איה .רשק םוש
"...רחא רופיס רבכ הז לבא ,העיבטב ותמש דע
"?ץעל ותוא ךופהל המל ,קופד ךיסנ היה אוה םא םג לבא ,ףרוטמ רופיס תמאב הז"
.תצק ול יתרזע קר ינא .ץעל ךפה ומצעב אוה ,ץעל ותוא יתכפה שממ אל ינא"
"רבעמה תא וילע יתלקה
"?ץעל ךפה קוידב אוה ךיא"
רתוי היה םויל םוימו ,ומצע ךותב רגתסה ,ןואכדל סנכנ ילא ךיסנה ,בל באכ בורמ"
םימעפל .שגרתהלו םמחל קיספמ בלהשכ תוחשקתה לש יעבט ךילהת הז .ץעל המוד
לבא .עבטב הז הככ .רזג ,םימולהי ,חרק ,תועבג ,םינבא :םירחא םירבדל םג םיכפוה
לק רתוי ול היהי רבעמהש ידכ ותוא יתפשיכ ןכלו ,וילע יל באכ ,הז תא יתיארשכ
תחמש ול ןתי ,הזה ץעה ךותב רוגיש ימש רמואש עטק ףושיכל יתסנכה םגו .ריהמו
".ץעה ךותב יובחה ךיסנה לש ובל תא ריעיו םייח
"?םולכ ראשנ אל יל זא ,ילש םייחה תחמש תא ילא ךיסנל יתתנ םא לבא ...יוא"
תויהל בייח אל הז לבא .ךל ראשנ אל תמאבש תויהל לוכי ,הארנ התאש ךיא יפל"
".ךל רוזעל הסנא ינא .תושעל רשפאש םירבד דוע שי .הככ
םייחה תחמש לכ תא והשיממ חקיש ,הזכ ףושיכ ליטהל ךדצמ הפי אל דאמ היה הז"
"!ץעל ךפהש תמ ךיסנ הזיאל ןתיו
ךירצ אל דחא ףאש ןיבהל ךירצ התא .ןוכנ הז תא האור אל טושפ התא .סעכת לא"
יולת תויהל רוסא םלועלש ומכ ,רחא דחא ףאל ולש םייחה תחמש לכ תא תתל
תתל ,ראשנש הממ ,ךכ רחא קרו ,ךמצעל םדוק גואדל ךירצ התא .דחא םדאב
".ירשפא הז .םירחאל
"?הזה ףושיכל תרחא ביגמ היה רחא והשימש תרמוא תאז"
דומלל רשפא לבא .קזח היה הארנכ ףושיכהו ,דאמ הבוט הפשכמ ינא .אלש הארנכ"
".וילע רבגתהל
.לאיחי לאש ,"?תושעל ךירצ המ זא"
".הארנ זאו ,ךתודליב תשבלש דגבו ץעהמ הלע םע העיקשה תעשב רחמ יילא אוב"
בוצעה דמגה לאיחי עיפוה ,קסרפאכ םימודא ויה םימשהש ןמזב ,ברעב תרחמל
.ודלויה םויבכ םורע אוהשכ ,הפשכמה לש התיבב
?הפשכמה האלפתה "?םורע התא המל"
".תיטיא תוחתפתה יל התיה .תודליהמ דגב תשקיבו ,םולכ יתשבל אל 13 ליג דע"
".רדסב היהי הזש תרעשמ ינא ,בוט"
טעמ היה ןכלו ,ולש םייחה תחמש תא ול ריזחהל לכות הפשכמהש הויק דאמ לאיחי
.החמש לש ץמש וליפא הארה אל יכ םא .בהלנ
יכ ,ףושיכב םייחה תחמש תא ךל ריזחהל הלוכי אל ינא" ,הפשכמה הרמא ,"עמשת"
.םירחא םירבדל םירבד ךופהל קר אלא ,םישדח םירבד רוציל תולוכי אל תופשכמ
דוע רוציל הלוכי אל ינאש ןיבמ התא ,ךיסנה לצא תאצמנ ךלש םייחה תחמשש ןויכמ
".תחא
.ןכסמה דמגה למלמ ,"...לבא"
זאו ,םייח תחמש ול שי וישכע יכ ,ךיסנל הרזח ךופהי ךיסנה בורקב .בוט יל בישקת"
."…והשמ שבלת םייתניב .הזה ןיינעה לכ םע םדקתהל לכונ
"?ןאכל יל תארק המ ליבשב זא"
םיכירצ ונחנא ,םדקתי הזה ןינעה לכש הצור התא םאש איה תחאה .תוביס יתש"
איה היינשהו .ךתרזע תא ךרטצא הז ליבשבו ,ךיסנה לש תוררועתהה תא זרזל
".ךיסנל הרזח ךופהי ץעה יכ ,תיב ךל היהי אל בורקבש
"?תושעל ךירצ המ זא"
תשלתש הלעה תא חקול התא ךכ רחא …הרידה תא תונפל ךל יאדכ ,לכ םדוק"
ךיסנה רקובב רחמ .ץעה ללח ךותב ותוא חינמו ,יתנכהש יוקישב ותוא חרומ ,ץעהמ
".הפהפי ףרפרש היהי ץעהו ,ךיסנ היהי
,תכלל ןמזה הזש ןיבה דמגה .המדרנו םייניע המצע ,הסרוכה לע הבשי הפשכמה
.הפשכמה תוארוה תא עצבל אצי דימו
עיגהו ,(בצמה לגרל ,ותוא חראל המיכסהש) ומיא תיבמ אצי דמגה ,רקובב תרחמל
ץע ףרפרש לע שמשב ול םנמנמה ,ריעצ שיא םש אצמו ,ותיב היה ובש םוקמל
םייחה תחמש תא יתדביא ינאו שמשב חנ אוה" ,דמגה בשח "!הפי הפי" .הפהפי
םידמג תמלוה הניאש הרוצב ,םיימצע םימחרב עוקש היה דמגה ,ןכא ."!ילש
.ףושיכמ עבונ רבדהש עדי יכ ,ךכ גהנתהל ומצעל השרה אוה לבא .ותומכש
.הפשכמה לא ותיא אובל ונממ שקיבו ותוא ריעה ,ךיסנה ילאל שגינ דמגה לאיחי
ול היה אל ,ומצע תא רכוז אוהש זאמ יכ ,םוי ותואב ידמל רשואמ היה ילא ךיסנה
.ךיסנה לע סעכ יד ותמועל ,דמגה .בוט ךכ לכ
תחא ומכ הזה רופיסה לכ ךשמב הגהנתהש ,הפשכמה לומ וישכע ודמע םהינש
התא ,ילא :הזכ אוה בצמה " :בצמה תא בוש הריבסה איה .השוע איה המ תעדויש
ןיבתש בושח .רשואמ ךכ לכ התא ןכלו ,לאיחי לש םייחה תחמשב עגרכ שמתשמ
תויחל ךישמהל לכות אל ןכלו ,הברהב ךילע הלודג תורעי דמג לש םייח תחמשש
התא וישכעו ,ילאל ךלש םייחה תחמש לכ תא תדביא התא ,לאיחי .ןמז הברה התיא
וניאש ,ךבצמב ןמז הברה קיזחת אל התא םגש וילאמ ןבומ .םלועב ןכסמ יכה דמגה
".דמגל יעבט
ףאש טבמב ינשה לע דחאו ,רתסומ אל דחפב הילע ולכתסה םינושמה םירוציה ינש
.התוא רותפל םיכירצ םהו ,תפתושמ היעב םהל שיש רורב .ןיבה אל םהמ דחא
.דחא הפב ולאש ,"?םישוע המ"
תחמש תא אוצמל בייח ילאש אוה תורקל ךירצש המ" ,הפשכמה הרמא ,"!וא"
םייחה תחמש תא לבקל לכוי לאיחי יעבט ןפואב זאו ,(תחא לדגל וא) ולש םייחה
".הילע רומשל ךיא דמליש ינפל אל לבא ,ולש
.הפ ירועפ ,םהינש ורמא "…הא"
.הפשכמה הלאש ," ?םיכחמ םתא המל ,ןכבו"
הפשכמ תא ?הזה ןינעב והשמ תושעל הלוכי אל תא לבא ,תעדל דאמ דמחנ הז לכ"
.שואיב ,לאיחי לאש "?אל
!החלצהב .והזו הז תא רותפל םיכירצ םתא .רבד םוש תושעל תנווכתמ אל ינא"
הטלפ ".יוכיס םכל ןיא תרחא ,דחיב הז תא תושעל םיבייח םתא ,בגא ךרדו
.תויתנגפהב רדחהמ האציו ,הפשכמה

אוה לבא ,רשואמ תוחפ תצק היה רבכ ךיסנה םג ,הפשכמה תיבמ םינשה ואצישכ
,רחא םוקמל ךלי דחא לכו ,םויה ודרפייש עיצה ןכלו ,חכופמ רתוי תצק היה ןיידע
.םתמישמ תא םישגהל וליחתיו ושגפיי רקובב רחמו תינכות לע בושחי

.דמגה םע בוש שגפייש ינפל ,בושחל הלילו םלש םוי דוע ול ויה ,וכרדל אצי ךיסנה
.בשחו בשייתה ,ולש ףרפרשה לא רזח אוה
,םיבושח םירבד ול ויהו ,ךיסנ היה אוה םעפ .ךלוה אוה ןאלו אב אוה הפיאמ בשח
השיאהו ,םלוכ יניעב ןולשיכ היה אוה יכ ,בוצע היה אוה לבא .דיתעו רשוע ומכ
דצמו .ץעל ךפהש דע ,שיגרהל קיספהש ,בוצע ךכ לכ היה אוה .ותוא התצר אל בהאש
לש ופוסבו .חמש דימת היה תאז לכבו ,םעפ ףא םולכ ול היה אל ,הזה דמגה ,ינש
אוהש תרמוא הפשכמה דוע ,הז לכ ירחאו .םייחה תחמש תא ול בנג – ילא – אוה רבד
םילוכי אל םדא ינבו ,ידמ הלודג איה יכ ,תאזה םייחה תחמש םע תויחל לכוי אל
יאדוב וישכע אצמנ דמגהש הז לע םג בשח אוה .ןמז ךרואל םירשואמ ךכ לכ תויהל
.םייחה תחמש תא ול בנגש וילע סעוכו ,ןכסמ אוה המכ בשוחו ,ומיא תיבב
אוה .ולשמ םייח תחמש אוצמל ךירצ אוה .הפשכמה ירבדכ תושעל וילעש ,קפס ןיא
.ךיא עדי אל
תויהל לוכי היה אל אוהש תויהל לוכי ךיא הבשחמה ול הקיצה ,ושאר תיתחתב
תאש עדי םג אוה ,ושאר תיתחתב ?לוכי היה ןכ דמגה וליאו ,בוט ובצמשכ ,רשואמ
,םדאה ינב לכ לצא ומכ לבא .דמגהמ קר דומלל לכוי אוה תאזה הלאשל הבושתה
תוקוחר םיתיעל קרו ,רערועמו שלח רשק אוה ףוגה ראשל שארה תיתחת ןיב רשקה
.ושאר תיתחתב ןמזמ רבכ ןיבמ אוהש המ תא תמאב ןיבמ םדא
חמשל ידכ ול הניכהש ,חבושמ ידמג לכוא לכאו ,ומיא תיבב דמגה בשי ,ןמזה ותואב
ףוסב .ושפנ תא דעס אלו ,וביל תא דעס .חמתשה אל וביל לבא ,לכאו לכא .וביל תא
תוסנלו ,ולש תויעבה לע בושחלמ סונמ ול היה אלו ,רתוי לוכאל לוכי היה אל רבכ
.בושחל ליחתה תמאב ,הרירב ול התיה אלש רחאמ .ןתוא רותפל
הזה ףשוכמה ץעה אבש דע ,םידמגה ראש ומכ ,בל בוטו חמש דמג היה םעפש בשח
ךיסנה לע םג בשח .םייח םניא וייחו ,דמג אל אוה הידעלב .םייחה תחמש תא ול בנגו
םג תורקל לוכי הז םא בשח .ץעל ךופהל טילחהש ,תובצע לש המר וזכל עיגהש ,הזה
ףוסב .םרוג הז המל תעדל רשפא יאו ,םיבוצע םידמג לש םירקמ הברה ןיא ירה .ול
חמשל םהילע יכ םיחמשו םיזילע םירוצי םה םידמג .ללכב םידמגה לע תצק בשח
הביס םוש ול ןיאש וליפא ,רשואמה אוה ךיסנהו ,ןכסמה אוה ,וישכע וליאו ,םישנא
אל יכ ,םעפ ףא ךיסנ היהי אל רבכ חטבו עורג ךיסנ לכה ךסב אוה .רשואמ תויהל
אלו ,רשואמ תויהל הביס אצמי אל ךיסנה םא ,בשח ,ינש דצמ .הרזח ותוא וחקיי
וייח ףוס דע בוצע דמג ראשיי ומצע אוה ,ומצע לשמ הנטק םייח תחמש ול היהת
רוזעל וילעש דמגה ןיבה דימ ,ןכל .(הז בצמב ,םימי וכיראי אל הפשכמה ירבד יפלש)
.החמש אוצמל ילאל
,ולש םייחה תחמש לע רומשל דומלל ךירצ אוהש הרמא הפשכמהש םג רכזנ לאיחי
.םירחאל הלוכ תא תתל אלו
םהש ועדי םה .תכלל וליחתהו ךיסנה לאיחיו דמגה ילא ושגפנ ,רקובב תרחמל
, (רשואה לע רומשל ךיא דומלל םג םיכירצ םה השעמל) רשוא םישפחמ
כ"חאו תכלל םיליחתמ לכ םדוק ,אוה הפיא םיעדוי אלש והשמ םישפחמשכו
.חמש ךיסנו שאוימ דמג ,וכלה םה ךכו .ןאל םיבשוח
ול םרוג המ ןיבהל ידכ תולאש ילא תא לאוש לאיחי ליחתה ,רעיב הכילה ידכ ךות
,חמש תויהל ול םרוגש המ תא אוצמל לכוי םאש בשח אוה .רשואמ ךכ לכ תויהל
שיגרהל ול םרוג המ עדי אל ילא לבא .תויעבה לכ ורתפי זאו ,הזמ דוע אצמי אוה
לש הכילההו ,הפיה רעיהו המיענה שמשה ללגב הז ילואש רמא אוה הלחתהב .בוט
ןכלו ,שמשה העיגמ אל וילאש ,רעיה לש רעוכמו לפא רוזאל ועיגה םה כ"חא .רקובה
.חמש ןיידע היה ילא ,תאז לכבו .רק םהל היה
ןיבה זאו ,השיא לע בשח אוה .רשואמ ותוא םישועש םירחא םירבד לע בשח ילא
לע בשח אוה .רשואמ היה ןיידע אוה לבא .ותוא התצר אל איה יכ השיא ול ןיאש
לכוי אל ולש הכלממל יכ ,דובא רבכ ולש דיתעהש רכזנ דימ לבא ,החלצהו ףסכ
.חמש תויהל קיספהל ול םרג אל הז לבא .ןמז הברה ךכ לכ ירחא רוזחל
.טושפ רתוי ול הארנ הז .חמש תויהל קיספהל ול םורגל לאיחי הסינ וישכע ,השעמל
.ילא לש ובילבש החמשה תא קיספה אל רמאש המ לכ לבא
תא קיספמ אל ותוא ביצעמ היהש המ לכש האר אוה .רשואמ רתוי שיגרה קר ילא
.םלועה תוחוכ לכ ינפב דומעל ,לודג חוכ ול שיש שיגרה אוה .ולש החמשה
,ךילע הלודג איהו ,ילש החמשה ללכב איה ךלש החמשה לבא" :לאיחי רמא עתפל
."חמש ךכ לכ התא הז ללגבו
והשמ לע בושחל הסינ אוה לבא .בוצע היהנ אלו ,הז לע בשח ,הז תא עמש ילאו
בורמש קר .ולש הרטמה תאז ירה .דמגה תרזע ילב םג חמש תויהל ול םורגיש
רבד לכ יכ ,דחוימ ןפואב החמש ול םורגיש והשמ לע בושחל לוכי היה אל ,החמש
.החמש ול םרג
."?חמש אל התא םצעב המל" :דמגה תא ילא לאש זא
םוש יל ןיא וישכעו ,ילש םייחה תחמש תא יל תחקל יכ" :בושחל ילב הנע לאיחי
."חמש תויהל הביס
"?ןכ ינפל חמש תויהל ךל ויה תוביס הזיאו" :ילא השקה זא לבא
ול םרוג היהש םיוסמ רבד םוש לע עיבצהל חילצה אל לבא ,בשחו ,בשח לאיחי
ועיגה אלו ,לודגה רעיב דועצל וכישמה םיינשהו ,הכשמתנ הכורא הקיתש .רשוא
ךליה ילא םכלהמבש ,םיכורא םימי דוע ךשמנ לאיחיו ילא לש עסמה .םוקמ םושל
לע םחירו טקשב ךלה לאיחי וליאו ,םיחמש םיריש ול םזמזמ אוהו ,וינפ לע ךויחשכ
.ומצע
ךשמב רעיה לכב עמשנ אל ותומכש ריש הרשש ,היפהפי רופיצ דיל ורבע ,דחא םוי
תא המל" :התוא לאשו שגינ ןכלו ,חמש ריש הרש רופיצהש עמש לאיחי .תובר םינש
לכ .החמש אל ללכב ינא לבא" ,רופיצה הלאש ,"?חמש ריש הז" ."?חמש ריש הרש
ריש הז לבא" ."םילזוגל ןק תונבל הכירצ ינאו הדובע הברה דוע יל שיו ,ינפל ףרוחה
."חמש ריש תמאב הז ,ןוכנ" :הרמאו ,רופיצה הכייח םואתפ .לאיחי שקעתה ,"חמש
.חמש רתוי דוע ריש תצייצמ איהש ךות תוצילעב הל הפפועתהו
.רשואמ ולוכ ,ילא רמא ,"התוא תחמיש התא"
.לאיחי לאש ,"?ינא"
"?תרשואמ התיהנ איה ךיא תיאר אל ,חטב"
."ונעגהש ינפל םג תרשואמ התיה איה ,םדוק םג חמש ריש הרש איה לבא"
הלחתהב .חמש ריש הרש איהש הל תרמאש דע הז תא העדי אל איה לבא ,ןוכנ הז"
םילזוגב הרכזנ כ"חאו ,הבוצע התיהו ,םילזוגל ןק תונבלבש הדובעה לע הבשח איה
אל איה לבא ,םדוק םג הכותב התיה החמשה .החמש םצעב איהש הרכזנו ועקביש
."התוא התאר
.ומצעל ךייחו ,ךויח יצח ךייח דמגהש ןיחבה ילא
איה םצעבש הבשחמ ושארב הרבע זאו .החמש התיה רופיצה המל ןיבה אל לאיחי
הל רזע קר םצעב אוהו םינפב החמש התיה איה אלא ,םיוסמ והשמ ללגב אל החמש
.התוא אוצמל
.םכרדב וכישמה םיינשה
ילא םג ילוא .ןויער לאיחי לש ושארב הלע ,הבישחו ,הכילה לש ךשוממ ןמז רחאל
התיהש החמשה תא שיגרהל קיספה קר אלא ,ולש החמשה תא דביא תמאב אל
םאש ,בשח ןכל .לאיחי לש החמשה תא לביק ףוסבו ץעל ךפהש דע ,וכותב תמייק
,ולש החמשה תא רתוי ךרטצי אל אוה ,וכותבש החמשה תא ילאל םג תוארהל לכוי
.ולש םייחה תחמש וילא בושת ךכו
,ולש םייחה תחמיש תא דביא אל םצעב לאיחי ילואש ,ילא בשח ,ןמז ותואב ךרעב
לכוי םא .ילאל התוא ןתנ אוהש בשוח אוה יכ ,התוא שיגרהל קיספה אוה אלא
.רשואמ תויהל לאיחי בושי זא ,החמשה תא וכותב שיש ול תוארהל
תובשחמב רתוי דוע עוקשל םהל ומרג םישפחמה ינש לש םשארב ולעש תובשחמה
תרבכ דוע וכלה ךכו .וכותבש החמשה תא ינשל דחאה תוארהל ךיא ןנכתל תוסנלו
.םיבשוחו םיקתוש ,ךרד
ןוכנ" :לאש אוה .וכותבש החמשה תא תוארל לאיחיל םורגל תוסנל ילא בשח זאו
"?הזה עסמהמ םינהנ ונחנאש
,ולש תימינפה החמשה תא תוארל ילאל םורגל תוסנל טילחה זאו ,עגרל בשח לאיחי
רעיב תכלל ,תובשחמב עוקשל ,ונמצע תויהל םינהנ ונחנא ,יאדוב " :רמא ןכלו
."...םיחמש םיריש תורש םירופיצ עומשל ,םיענה
לע הלע ךויח לדבו .הככ תכלל ול םיענ יד תמאב ,םצעבש ,דמגה ןיבה ,טאל טאל
היהיש ידכ ,ילא לש רשואה תא .רשואה תא םישפחמ םהש רכזנ לאיחי .ויתפש
,ידמל םינהנ םה ,רשואה ירחא שופיחה םצעבש ,לאיחי ןיבה זא .לאיחיל רשוא
תכלל ךישמהל ותוא תכשומש תמיוסמ החמש וב שי .ללכב בוצע היה אל אוה םצעבו
."בוצע אל ינא םצעב" :לאיחי רמא זאו
אוהו ,לאיחיל הרזחב םייחה תחמש הרבע וישכע ילוא גאד יכ ,ילא להבנ ,עגרל
."בוצע אל ינא םג ,םצעב" :רמאו ,תצק דוע בשח זא לבא .בוצע ראשיי
חמש ירמגל אל םג ינא לבא" .תושידא יצחו ,בצע יצח לש ,הרזומ השגרה שיגרה זאו
.החמש לוטנ לוקב ףיסוה , "םדוק יתייהש ומכ
תא ונרתה" .לודג לוקב לאיחי ארק ,"!!יתנבה" .תמאב םיחמש םהשכ ,תושעל
."!רשואה תא ונאצמו ,ףושיכה
קביחו וביבסמ להצ לאיחי .שידא רתויו חמש תוחפ תצק רבכ הארנ ילא וישכע
.החמשו הבהאב ותוא קשינו
איה תיתימאה החמשה !ולש םייחה תחמש תא דחא לכ ונאצמ ףוס ףוס ,יריקי ילא"
ונכותב שי ןמזה לכ םצעבו .הצקה .לודגה רשואה רחא שפחל ונתוא ףחודש רבדה
תאצמנ החמשה .שפחלו תכלל ךישמהל ןוצרהו חוכה תא ונל ןתונש ,ונלשמ רשוא
םישק םיעגרב םג םש איה .ונל הרוקש המב היולת אל איה ןכלו ,ןמזה לכ ונכותב
ונחנא זאו ,הנממ םיחכושו ,התוא םיאור אל ונחנא םימעפל .רשוא יעגרב םגו
תא ונל הארמ והשימש דע ,ונלש החמשה תא דבאל ונל םימרוג םיעוראהש םיבשוח
".ונכותב תאצמנש החמשה
החמשה איהו םש איה לבא ,דמג לש ומכ ,הלודג החמש אל איה ילא ,ךלש החמשה"
ירחא שפחל ךישמתו הל בישקת ,םש איהש עדת דוע לכ התא היהת התא .ךלש
אלל ךמצע תא אצמת ,ךלש תימינפה החמשל בישקהל קיספתשכ .לודגה רשואה
".בוש ןבאתתו ,חוכ
,ומצע ומכ שיגרמ בוש אוה .תמאב ומצע אוה וישכעש ,ןיבה זאו ,עגרל בשח ילא
הוקתו חוכ ול תנתונש החמש וב שי אלא ,םיאנת אלל רשואמ אל םגו ,בוצע אל אוהו
:רמא זאו .ומצע שופיחה םה םייחה םצעבו ,לודגה רשואה תא אוצמלו ךישמהל
תושעל ךילעש לכ יכ ,ךלש החמשה לכ תא והשימל תתל םעפ ףא ךירצ אל םג ןכלו"
ךלש החמשה לע רומשת הככ .וכותב תאצמנ רבכש החמשה תא ול תוארהל אוה
"!יתימא דמג היהתו ,חצנל
רוא דע וחמשו ידמג לוחמב ואצי ,םתייעבל ןורתפה תא ואצמ םיינשהשכ ,ךכו
.רקובה
,יתימא תיב וב תונבל ןנכיתו ,ותיב היה ובש רעיה קלחל רוזחל דמגה לחה ,רקובבו
.םיידמג םילופיטל תרדוסמ הקינילק וב חותפלו ,יוניש םשל
ןכלו ,רשואמ תויהל ידכ רשואה תא שפחל ךישמהל וילעש ןיבה ,ינש דצמ ,ילא
.בל בוטו חמש ,הזה םויה םצע דע ךלוה הארנכ אוהו ,תכלל ךישמה
יסאל בותכ

דומעה תליחתל

םיכשמהו תולחתה |  הריגמהמ  | ישארה דומעל | תוברת תצק

* םירצויל תורומש תויוכזה לכ *