(יסא ) ןופפלמהו ןור

:היה ךכ היהש השעמו .ןופפלמ לדיגש ןור םשב ןודלי היהש ,אירצייוש שדוק תליהקב השעמ עדונ
ידבוע ,םירציווש םירכיא גוז .שיאו השיא ,םיינש םהל ורג ,שיגנ אל ירציוש זוחנב חדינ רפכב
בורקב".םויה עיגהש רשיבש דמג םולחב ואר הנלהו סנה .םתרפ יניתעמ בלח יקיפמו ,םתמדא
תיירי ומכ םלועל עקבו ,חטבומה ןבה דלונ .הרקש המ ןכא והזו ,"ערה ןיע ילב ,ןב םכל דלווי
.חתות
ויהו ,ןור םנבל וארק הנלהו סנה .חחרפ הזיא םתס אלו ,חלצומו אירב דליה הארנ הליחתב
ףוג ול ןכוש ,דליה לש וילגר ןיב .רזומ המ רבדב וניחבהו ,רבע אל בר ןמז ךא .ןואג אציש םיחוטב
...לכה הז ,לכה הז ,לודג תיז והז .תישונא ךכ לכ אל ךא ,תישילש לגר ומכ .רז
,קונית ואר אל ןמזמ םיינשה יכ .תורעשהב וכרפוה תוששחה .וגאד אל םירשואמה םירוהה ךא
,יובא ךא ,םידלונש ומכ ראשנ רביאה לדוגש ,םירפסב ארקש רכז סנה .קוניל קיספיש וכיח ןיידעו
.תיזה לע אלו ,ןיעה לע רביד רפסה
הטימב ול םוקמ ןיא יכ ,תדרפנ הטימל םיכירצ ויה וישכעו ,רביאה םג חמצ ךכ ,רבע ןמזהש לככו
.תדדוב
דוע ,לודגה הזו ,היהי לודג ןטקה הז ךא .עדי אל דוע הנוש אוה המבו ,היה ריעצ דוע ונלש ןור לבא
.לודג רתוי
רבכ ךא ,םירומל רזעו םירועיש ןיכה.רשע לביק תועוצקמה לכב .רפסה תיבל ךלה ןורו ,ןמזה עיגה
תא םיאנושו םירזכא םידליש ,עודי הז ירה ,עורגו בוצע הז ,ןכ .םידליה ראשמ ינושב שיגרה זא
ךא .ןודאל וארק ךכ ,"ןולוגנורטש ןור" רקיעבו ,םישדח םיבר תומשל הכז ,ןואגה ןורו .םינושה
...הרצל עיגנ וישכע קר ,הרק וישכע דעש המ לכ תורמל
,םהלשמ םיכרצ םילודג םירביאל יכ .ןורגב קנחמ ןימ שוחל לחהו ,ןוכיתה ליגל ןור עיגה רבכ הנהו
ךא ."?סקרקל ףרטצת אלש המל" :סנה ול רמא הז בלשבו !םלש םלוע ומכ אוה הז לוגנורטש ירהו
סיסכת ותוא דמילש ,סנהל הנפ בוש ושואיבו .סרפודמ ןולוגנורטש ראשנ ןיידע ,סקרקה ילב םג
וגאד םירוהה םג .אצמ אל ןיידע ךא ,הצע שפיחו ורדחב בשיש ,ןורל רזע אל סיסכתה ךא.ססכותמ
...דמוע דלילשכ תאצל וצלאנ יכ ,תמאב
ומכ אל הז הירציוש לש םירהב ךא .ןויער קירבה עתפל וחומבשכ ,ןורתפ אצמ רבכ ןואגה ןור ךא
תחא ילוא טעמל ,השיא לע רבדל אלש ,שיא םש יח אלו טעמכ ,שיגנ אל זוחמ ותואב .הינתנב
השעו ךלה ,םכח היהש ןורו .ריבכמל םש שי תורפ ,ריעב ומכ אלש ,יידידי ,ץייושב ךא .השישק
ןורו ,וקופיס לע אב לוגנורטשה .הרקש המ הרק ךכו ,הרפ הרפו ,יקרוט יקרוט :םגתפה רמאמכ
.ונוצרכ וייח תא תויחל חילצה
םג לכונ ,ןימאנ םא קר ךא ,ליעפ לופיטב ךרוצ שי ליגר רביאל םגש ?ליכשהל ןתינ ךיא הז רופיסמו
.ןימה ייחב חילצהל ונחנא
יסאל בותכ

דומעה תליחתל

םיכשמהו תולחתה |  הריגמהמ  | ישארה דומעל | תוברת תצק

* םירצויל תורומש תויוכזה לכ *