(יסא) לצלצי ןופלטה טעמ דוע

"?תיבב ןרע ,םולש" :דיגיו ,תלדב קופדי והשימש וא .חוטב .לצלצי ןופלטה טעמ דוע
.יילא תעגעגתמש ,תמלשומו ,הדומח יהשימ האראו דרא ינא זאו
.יליבשב הז םא הארא ינא עגר .ןופלט שי הנה
.יליבשב אל הז ,אל
,יל תפכא המ בוט .חוטב ?ילוא המ .ורשקתי טעמ דוע ילוא ,םולכ רמוא אל הז לבא
.תונידעב יתוא ריעתו ,הטימל ילא סנכת איה ,אובת איה םא .ןושיל ךלא ינא
.יילא האב ,הדומח הרוחב הנה זא .םי לש שער ,םילג ,חור שי .הלילב .םיה הנה זא
,יוו" .יחלה לע הקישנ יל הקיבדמו יתוא תקבחמ איה ,זז אל ינא .הרחרחשו הנטק
,יתוא ןיינעמ שממ התא ,עדוי התא" .זז אל ינא ."!ךתוא שוגפל יתיצר ןמזמ
,רקוב רבכ זאו ,יתוא תקבחמ בוש ."ןרע" - "?ךל םיארוק ךיא" .זז אל ."ןרקסמו
.החירזה םע ,היפהפי .תכלוהו תשבלתמ איהו ,לוחה לע םיבכוש ונחנאו
.הרקי הז
ףסכ .והשמ וא ,ט"בק תויהל ךלוה ינא .החטבא תרבחל ,הדובע ןויאר רחמ יל שי
קר .רשק רישכמ ,ןיוואדב םידמ ,שמש יפקשמ ,הככ בשוי קר .םולכ םישוע אלו ,בוט
ונפ םה ינעי .ילש םשה תא םהל ןתנ ילש דוד הז ,הזה ןויארה .תואב ןהו תוכחל
םוקמ יתאצמ אל ,םייתניב .םש דבוע ינא םא הבוט םהל השוע ינא .יילא
םיאנת וא ,קאינמ סוב וא .ןבצעמ והשמ הזיא ךל שי םוקמ לכב .וילע יתעגתשהש
אל ,םוקמ הזיאב דבוע ,ילש דוד ןב .ךתוא קופדל םיצור םלוכ .ארח ףסכ וא ,ארח
.לטבומ ראשהל ףידע ?הככ דובעא ינאש הרק המ המל .וטוא וליפא לבקמ
.ןהמ ןבצעתא יכה ינאש תולאשה לכ תא יתוא לאוש ,קאינמ הזכ ,ןויאר ארח היה
,הלש םידבועל בוט רתוי תצק סחי םע הרבח שפחמ ינאש ול יתרמא ?אוה ימ המל
םילוכי הלא לכו ,קושה תא רבושו טילקת איצומ ינא ,טעמ דועש יל הארנ .יתכלהו
.םמצע תא שפחל
.לודג היה .guns & rosesו יאוב דיויד לש םיעטק ונישע .ינמ םע ןגנל הז ירחא יתכלה
שי רבכ המ יכ ,םתס הזש יתטלחה ףוסב לבא ,הקיסומ דומלל ליחתהל יתבשח םעפ
?דומלל
הצקה הנהו ,םירהב הז יכ ,םינפב חור שיו ,םירה תבכר לש תינורקב קילחמ ינא זא
תוארל ליחתמ ינא ,תוריהמב ףלחתמ ףונה .זז אל ינא .הליסמה לש םגו ,קוצה לש
.הצקב לוב רוצענו ,יתוא קבחתו אובת איה טעמ דוע .זז אל .םוהתה תא
.הרקי הז
.ןכ תינורקה לבא .זז אל ינא
יסאל בותכ

דומעה תליחתל

םיכשמהו תולחתה |  הריגמהמ  | ישארה דומעל | תוברת תצק

* םירצויל תורומש תויוכזה לכ *