(יסא)  המיסיטינוטנא

.עסיתו םוקת טושפ םא הרקי המ קודבל הטילחה איה דחא םוי
.םשל תכלוה התוא ואריש התצר יכ ילוא,תבכרה תנחתל לגרב הכלה
ויה םישנא הברה .יאדוב ?התוא האר והשימ םאה .והשמ הרקי ילוא
םיאלמ היצנו תובוחר ,ינוי עצמאב ,םויה ירהצב .םוי ותואב בוחרב
והשימ םאה לבא .תבשוח איהש יפכ תיארנ יתלב הנניא הטיינוטנאו
?התוא רוצעל הסני והשימש המל .אל,םתסה ןמ ?התוא רוצעל הסינ
עוסנל הטילחה איה ירהו ,תכלוה איה ןאל םיעדוי אל םה ,לכ םדוק
לע םינצילל בל ומשש ומכ הילא בל ומש שממ אל םג םה לבא .ןאכמ
ילואו םירבועש םישנאל םתס וא ,םירמזמה םיריילודנוגל וא ,םייבקה
ותואב הטיינוטנא התיה ךכ ,לעופב תיארנ יתלב .םהלש תונחל וסנכי
.םויה
חירקמ ןקז שיא םש דבע .הפוקל השגנ ,תבכרה תנחתל העיגהשכ
אוה .רתוי תיבבל םינפ תלבקל התווק הטיינוטנא .ןבצעמו יקלטיא
אל ,השעמל .ףעוז יד היה אוה .ללכב ךייח אל לאוה .הילא ךייח אל
הדלי הזיאש ילב םג תורצ קיפסמ ול שי .ךייחל המ הברה ול היה
שקעתה שיאה .דחא סיטרכ השקב הטיינוטנא .ישיא סחי הצרת
.ףעז רתוי תצק וישכעש ןבומ ."?הדלי ,עוסנל הצור תא ןאל" : לאשו
יתשגה לומתא" :הבשחו החוורל תוחותפ םייניעב וב הטיבה הטיינוטנא
דחא סיטרכ" .המצעל התנע ךכ ."קוחר ?ןאל .תעסונ ינא םויהו לצינש
.הרמא ,"השקבב ךיריצל
,םימגאו םירה .הביבס ופלחתה םיפונ .ךיריצל תבכרב הטיינוטנא הבשי
ףא הרבע אל .הבשח אלו ןולחה ךרד התהב הטיינוטנא .תורפו תורהנ
סיטרכה תא הנממ שקיב ,ןסיטרכה רבעשכ .ןמז ותואב השארב הבשחמ
ראשנ אוה אלא ,הרזח ותוא החקל אל וליפא הטיינוטנא .םימעפ שולש
בשוח היה יאדו ,ןמז ותואב הילע לכתסמ היה והשימ םא .הדיל חנומ
תבכרב הילע לכתסה אל דחא ףא לבא .םלה לש םיוסמ בצמב איהש
.ץייושל
.הנממ הדרי הטיינוטנאו תבכרה הרצע, תועבגו םירה ןיב ,םיוסמ עגרב
.םש תדרל הטליחה המל אל םגו ,הרצע תבכרה המל העדי אל איה
.םולכ לע הבשח אל ןיידע איה ,השעמל .הז לע הבשח אל איה לבא
תבכרהמ הדרי הטיינוטנא עודמ ןיבהל ונל עייסת הקומע הזונפיה ילוא
ףוסב ילואו קפאתהל ץלאנ ןכלו ,אצמנב ןיא טנפהמ לבא ףהדריש יתמ
.עדנ רופיסה
.הפיה הירציושב םש יא ,תועבגו םירה ןיב הטיינוטנא תאצמנ םייתניב
םימלש םירה הרבע.דועצל הליחתה לבא ,בושחל הליחתה אל ןיידע
תועש רחאל. .האמצ איה ילוא ,הפייעתה ילוא הבשח אלו ,לגר יחמב
.םירהב התקבל הברק הלחה הטיינוטנאו ,דרוי הלילה לחה תוכורא
הטימה לע הבכש ,המינפ הסנכנ .הכישחה הלפנ ,התקבל העיגה
דחא םוי םקש ירצוש רברבג .קינימוד לע המלח המולחב .המדרנו
ומצע תא אצמו תבכרל הלע ,םיירציושה םירהבש ותיב תא אציו
המולחבו ,הטיינוטנא המלח ךכ .לצינש ןימזהו הדעסמל סנכנ ,היצנוב
הטיינוטנא הררועתה הז בלשב .לצינש םוקמב ברג קינימודל השיגה
המק .התנש םדוק היורש התיה וב בצמהמ םגו ,התנשמו המולחמ
הבשח .הבשחו הבשחו הבשחו הבשחו הבשח .הבשחו הבשי ,הטיינוטנא
.הברה כ"כ הבשח אל ןמזמ .הזמ רתוי אל חטב .דאמ הברה ילוא .הברה
הל םירשונ ולחה םיקיקד הדולח ירורפ ,הבשחש העשבש ,ןמזמ ךכ לכ
.םירחא םירבד לע הבשח יכ ,ךכל הסחייתה אל איה לבא .םיינזאהמ
,םשל העיגה המל ,העיגהש ןאל העיגה ךיא הבשח ?הבשח המ לע
ללכב םאה הרהרה ךרדב .םולחב קינימודל השיגה ברגה תרמוא המו
בושחתש המ קר ילוא .םדא לש ומולחב םיעיפומש םימצעל תועמשמ שי
ברגהש הבשח זאו ,הטילחה ךכ ןכאו .תועמשמה היהת וז, למסמ הזש
,שקיב םימ" .ארססו לעי לע הבשחו ,קינימודל התבהא תא תלמסמ
הטיינוטנא לש החומ דבע ךכ .הנתנ ברג ,שקיב לצינש ,ןכבו ,"הנתנ בלח
התיה העשהו ,ץייושב םש דאמ רק היהש ,רמאי התבוטל .הלילה ותואב
הממח תרעוב חאש התקבךותב התיהש רמאיי התערל .דאמ תרחואמ
.םולח ותואמ הררועתהש דע הכורא הניש הנשיש םגו התוא
.דאמ תלבלובמ קר ,הטיינוטנא התיה השפט אל ,לכה תורמל לבא
אל דחא ףא רשא םוקמ לא התדלוממו הצראמ הל הכלה הטיינוטנא
םילבלבתמ ונייה ונחנא םג .תרעוב שאו םח תיב םש האצמו ,הל הארה
.הזכ בצמב
הבשח .היצנוב םש הריכהש םישנאה לע הטיינוטנא הבשח לכמ רתוי לבא
,(ןייצנ לבא) ןייצל רתוימ ?יריעב םש הנתשה המ ?יידעלב םייח םה ךיא
,םהידעלב ךפהתת םריעש םישנאה םיטעמ ,דבלב תורופס תועש ירחאש
.רופיסה תא םירפסמ קרו הטיינוטנאל םיחלוס ונא ,רומאכ לבא
הלחהו הטיינוטנא המק בוש ,וללה תובשחמה לכ לש ןפוסב ,ןכבו
אל ,לובלב בורמ ?תאז התשע עודמ .רוחס רוחס התקבב בבותסהל
?הלאכ םיעגרב ,רוחס רוחס תכללמ רתוי בוט המו ,תכלל ןאל העדי
,רדחה תא תבבוס איה דועש םושמ ,ונרופיס םייתסמ אל ןאכ לבא
הרבעשכ לצלצ אלא ,םש התיה איהש לצלצ קר אל .ןופלטה לצלצ
בוש "?קינימוד" :ארוק ינמרג לוק העמשו ןופלטה תא המירה .ודיל
.בושו
התצמש רחאל דחוימב .בושחל המ העדי אלו הטיינוטנא הלהבנ וישכע
,ןבומכ .תמדוקה תובשחמה תרדסב הלש הבישחה תלוכי לכ תא רבכ
הטילחהש התיה םעפה הטיינוטנא תא ופקתש תויוטבלתהה לש ןפוס
הטיינוטנא האצי .קינימוד הל הכחמ םש יכ ,רהמ התיבה רוזחל יאדכש
דשה התוא זחא ,התקבהמ האציש עגרב .דשה וזחאש ימכ ,התקבהמ
.םוקמב הניתמהש ,תראופמ חטש תניזומילל התוא סינכהו ,םש דמעש
הלבק ןכלהמבש) תורופס תועש ךותו ,תולאש הלאש אל הטיינוטנא
המצע האצמ (םיצימאהו םיפיה לש םירזוח םירודישב התפצו םילגר יוסיע
וילעש ,קתפ האצמ התטימ לעו ,הרדחל התלע .היצנוב התיב חתפ לומ
היה קינימוד" :הבשחו ,רמ יכב הטיינוטנא התכב ."?תייה הפיא" :בותכ
."...בושי אלו ךלה וישכעו ,םש יתייה ינאו ןאכ
!תא הנה" :הקעצו תוינק לס םע הטיינוטנא לש המא הסנכנ ,הכוב איה דוע
.תוכבל הקיספה הטיינוטנא ."תכלהש ידיגת האבה םעפ
תשפחמ אל .טקשב הייח תא היחו ,תולאש הטיינוטנא תלאוש אל זאמ
ותואב תרכזנ תועטב איה םאו .םלועה תא תונשל הסנמ אלו םיריבא
?תורצ הכירצ איה המ .חכתשהל תלדתשמ איה דימ ,הרקמ
.אל ונחנא םגו
יסאל בותכ

דומעה תליחתל

םיכשמהו תולחתה |  הריגמהמ  | ישארה דומעל | תוברת תצק

* םירצויל תורומש תויוכזה לכ *