(רפלב ףסא)   האנקה

ןוארב דראודא ויה ולא .תויומד יתש וארנ 1 ןוטסגניק בכוכ לע תאצמנה הנחתב
בצינה ותיב לא רוגישה תנחתמ ליבומה ליבשה לע וטיאל דעצ גוזה .רלדא בלישו
םהילע םירבועה םירשואמה םהייח לע קר ובשחו םיקבוחמ ויה םה .3 הנחת ףוסב
תולקב םיפפונמ םה רוזאל םהינכש ינפ לע םיפלוח םדועב .הז דדובמ םוקמב
יוויש יאב דצל דצמ םידדונתמ םהו ןבלה גלשב תוקירחכ םיעמשנ םהידעצ .םולשל
דירפיש רבד ןיאש הארנ יכ דע ומולחב קומע עוקשה ימולח גוזכ םיארנ םה .לקשמ
דמועה םתיב לש ותומד םהל התלגתנ םואתפו ץיקהב םימלוח םה הנה .םהיניב
וברקבו יטנגמה וסיטרכ תא ףלש דראודא .הנחתב דרויה יחצנה גלשה תסמעמב
תדמועה הדבכה רוקה תדדובמ תלדהמ ררחתשמה חירבה לוק עמשנ תלדל ותוא
.דחוימ םוי היה הז םוי ,ךא .תופוכת םיתיעל םוקמב םייוצמה עבטה יעגפ לומ זועב
רוזאב תונורחאה תועשה 36 הז דרי אל גלש .םימשב הארנ שמשה לש םומע הרוא
לע םירזופמה םיבר םימולהיכ הארנ שמשה לש שולקה הרואב ץנצנמה גלשה .הז
הלגנה תיבה חתפל םהיניע ומירה בלישו דראודא .וז היירופ יתלבו הרקה עקרקה
םהל ארוק וליאכ םהלש םימחהו םתמתכה ןולסה תא ואר תלדה תא וחתפשכ .םהל
תא ודירוה םה .םהירחא תויטמוטואב הרגסנ תלדהו המינפ וסנכנ םה .וילא אובל
טאל וכלה םה .הסינכה ריקל םירבוחמה םיבלוקה לע םתוא ולתו םהלש םיליעמה
םהינפ .םנולסב תדמועה המימחהו הלודגה הפסה לע ובשייתהו ץעה תפצר לע
איה .תונעל הכלה הליש .םהל עירפה ןופלט לוצליצ -ש דע ינשה לא דחא וברקתה
:הרמאו תרפופשה תא המירה
"?רבדמ ימ ,ולה"
,"!וישכע ,21 רפסמ איהש בשוח ינא -ממא הבורקה רוגישה תנחתל יעס ,בליש"
.ישארה דקפמה רמא
.הלהבב בליש הלאש ,"?המ םשל"
הל ירדסתו התוא יחקיתש הצור ינא .דוגיאה םעטמ השדח תרקוח םכילא האב"
,"!יתיא קסע ךל היהי אל םא יכ ?תעמש .בוט הב ילפטת .תיבב םכלצא הניל םוקמ
.דקפמה רמא
.בליש ןיבל וניב חוכיוה תא הקלחמה לש ישארה דקפמה ענמ המויא הקירטב
יוליב טעמ הננכת איה .דראודא ןוויכל ,הינפל הקובד התיהש ,הבזכאב הכלה בליש
וזיא חראל הילע דקופו הגרדב הנממ הובגה םדא אב הנהו ברע ותואל דראודא םע
החינה איה הבורמ ןוצר יאב .3 הנחתל הז רורא םויב אקווד האבש הנכסמ תרקוח
בצמה תא ןמיס רשא ול רכומ טבמב דראודא לא הטיבהו הבעה ליעמה תא הילע
איה .תוגרדמב הדריו הרידהמ תוריהמב האצי בליש ."לכל תמדוק הבוחה" לש ליגרה
איה .הנחתה לש תפתושמה םייגלשה בכרה ילכ תיינח לא הריהמ הכילהב הדעצ
הקדל הקדמ הלילל רתוי ברקש ברעה תממדב .וכותל הסנכנו אתה הסכמ תא החתפ
תידי תא הזיזה איה .בכרה ירוחאמ עמשנ קזח לוק .הענתהה רותפכ לע הצחל איה
ריבגהל הל המרג בליש לש התונבצע .תוריהמ רבוצ ודועב עונל ליחתה בכרהו ןונווכה
הארתו תונבצעב הכרד לע הטיבה בליש .הנואתל המרג טעמכש דע בכרה תוריהמ תא
ימיטניא הליל םילבמ ויה דראודאו איה ,איה אלמלאש הרוראה תרקוחה הארת ךיא
םה העיסנה ביתנ לע ןומיסה יבהבה קרו תטלחומ הכשחל ךפה הלילה .דחיב יטנמורו
המצע תא איה האצמ הנהו התיה אלכ העש הפלח .תנכוסמה הכרדב התוא וכירדהש
תדעוימה הינחה ךותל בכרה תא הטוונ איה תוריהזב .רוגישה תנחת םוחת ךותב
הילע רובעי ךכש וליאכ הסואמ תויטיאב בכרהמ האצי בליש .דחוימ ןומיסב םיבכרל
.תובשחמ תבשוח הדועב הנתמהה םלוא רבעל תוריהמב העספ איה .תרקוחה אלל הלילה
הלבא ינא םעפ יא םאה ?יבוהא ,ירבח םע תויהל ןמז םעפ יא יל היהי םאה"
וישנא לע דוקפל קר עדויה ארונהו םויאה ידקפמ תוארוהל הפופכ תויהל םוקמב
םיטובור אלו שמשה תכרעמב םייחה םדא ינב םה םג יכ הבשחמ לש לצ וא חור אלל
תדמוע רשא וז תרקוח םאה ?םהילע לטומה תא תרוויע הרוצב םיעצבמה

לעמוד הבא
ףסאל בותכ

דומעה תליחתל

םיכשמהו תולחתה |  הריגמהמ  | ישארה דומעל | תוברת תצק

* םירצויל תורומש תויוכזה לכ *