"יאקירמא טרדנטס" : רפסב ואציש םיריש
(טנומ יתיא )

.םיעבצו תורוצ ,םילמ יקחשמ
ףדה תא וכפהת םא
.ףדמה לעש הקירמאל ועדותת
,רחמל םג ,ועיגת רבעמ
.רחואמ היהיש ינפל
,דמחנ הכ רבד - םילמ יקחשמ
דחא לכ וניינעי ולא םיקחשמש הוקא
תודידב
בולע רדח ךותב בשוי
.בוטר ,חל ,רק
,הרכהה דוביא ףס דע קעוצ
.הרטפהה ןמ תוללק ללקמ
.העימש חווטב שיא ןיאש עדוי

רבעמ
? רק ,םש הז ךיא
,תעגה םשל רהמנו רמ םויב
.רכוז ינא
.םושה תפלקכ םיוש םישנא םש רוראה םוקמה ,םשמ יתרזח
.םהיניב התאש ועידוה וידרב
?רק בטוקב ומכ וא ,תפותכ םח םאה ,םש הז ךיא
.העדותה ללכמ איצוהל יתיסינ ,יתשחכתה ,ןימאהל יתברס
.תכלהש וזב חילצמ תייה ,תכשמה ךרדב אל עודמ
? םולש תשירד םש רוסמל תקפסה םאה ,רבעמ םש עמשנ ךיאו
.רופאו ןטק ,ונתאמ דחאכ היהת ,רוזחתו ןתי ימ
? רק ,םש הז ךיא

הקירשה
,ןמז ריבעמ ,בשוי
.ילשמ יטרפ םוקי ךותב רוגס
.הרקיש המו היהש המ לע בשוח
,עמוש קחרמב םואתפ
.עוקת ןאכ ינא ,יל ברקתמ ,קרוש
,לוכי אלו תאצל הצור
,תקזחתמ הקירשה
,הלאה םייחה לע בושחל הסנמ
? לבקמ המו ןתונ
...דוע תברקתמ הקירשה
? הרטמ ימויקל םאה ,הנורחא הבשחמ בשוח
,העיגפ
.ייח ומת ,רמגנ
יתאטח
,תישיא הביתכב יתאטח
.תיתריצי הביתכב יתאטח
,שפנה ירוסי תא יתנצחה
.שגרה ירותסמ תא יתמנפה
,םיה ךותל קומע לולצל לכוא
,םלוע ינפ לעמ היבגהל לכוא
,ןאכמ יתשמ אל ,יתענ אל םצעב ךא
.םלשומה עשפה ,הביתכב יתאטח
תיעיבר המוק
,חרזמ תספרמ ,תיעיבר המוק
.חיופמ ןיינבל חותפ רהצ
,לוממ תספרמ ,רדוח טבמ
...לותח הילעש תיבח
,הניבג ול תנתונ הרוחב
,האנהב התוא עלוב
דחפ ילב הטמל טיבמ
.דחיה רשפ והמ ההות
דחיבו אובא הילא
,םילותח גוז ומכ הנהנ
הניבג יתוא ליכאת
.האנהב רגרגא ינאו
רוגריג
,והומכ ןיא רוגריג
,הטבחו ךוכיח
,רמגנ-פוהו ,הטיבצ
םענב יל רגרגא
.רחמ דע ךתיא
יתיאל בותכ
דומעה תליחתל

םיכשמהו תולחתה |  הריגמהמ  | ישארה דומעל | תוברת תצק

* םירצויל תורומש תויוכזה לכ *