(רחש איג) תספותב קחשל

.ותיב תא אצויו םולש הל רמואו ומא לש הייחל לע תולק קשונ אוה
.ךכ לכ הכורא תויהל הרומא אל וכרד ירה ,חקל אל ךרדל הדיצ וליפא
ןמזה אל שממ הז וישכע לבא ,םשל ןכ ?םשל .םשל דע הפמ קר עיגהל הצור אוה
.ןמזה תא אצמי אוה ילוא זא עיגי אוה םשלשכו ץורל ול ןת ,םש הז הפיא ךל רפסל
.תלוכמה ינפ לע ףלוחו שיבכה תא הצוח אוה ,בוחרל אצויו הצירב ךישממ אוה
תרשרש םע דומעל רושק בלכה לבא ,וילע חבונ לודג בלכ
.וירחא ףודרל לוכי אל ןכלו
,םולשל ורבעל םיפנפנמ םירבחהו רפסה תיב ינפ לע ףלוחו הצירב ךישממ אוה
"םויה אל ,ןמז ול ןיא ,ובזע" ,"תספות ונתא קחשל אוב"
,הניגה ךותל םישמ ילב סנכנו ,בוחרה דרומב הטוסו ךישממ אוה
.הווצמ רבה ןתח לש ךויח שי וינפ לעו תסנכה תיב דיל רבוע אוה םש
"?םשל עיגהל לוכי ינא ךיא" ,םידמב לייח לאוש אוה ,"החילס"
"ןמז יל ןיא שממ ,דלי יתוא בוזע" םידאמ וינפבו ןבצעתמ לייחה
.ןושאר ראות םימייסמ םש ,הטיסרבינואה ינפ לע ףלוחו ךישממ אוה
.ןועשה ביבס םידבוע םה םש ,תשורחה תיב ינפ לע םג ףלוחו
,םיעוריא םלוא ינפ לע ףלוחו ךישממ אוה
.םינתחתמ םישנאש עדוי אוה םש
ףלוחו ףלוחו ףלוח אוה וכרדבו
.ףייעתה הארנכ ,רצענ זאו
העיזה ילגא תא ודיב הקנמ אוה
.הנקז לש םיטמק םג שיגרמ אוה םואתפו
חנוצ םצעב וא לספס לע בשייתמ אוה
,תופייע תומצעל החונמ ןתונו
,חנקמ ופא תאו הטחממ איצומ אוה
.תועמד םג החומ וא ?חנקמ
,הב ץרש ךרדב רכזיהל הסנמ אוה
.חכש אוה לכה תאש הלגמ אוה םואתפו
,עיגהל הצר אוה "םש"ל קר ירה
.חטבומ ול היה בוט קר "םש" ירה
,ךרדה ףוסב תובוט םכל חיטבה ימ לבא
,הרטמ אלל ץמאתהלו ץורל
,"םש" הז הפיא עדוי אל ונתאמ דחא ףא ירהו
.הרזח ןיא םייחה לש םכרד לעו
,לדגישכל היהיש המ לע םלחש ,דליהו
,הצרש המ תא חכש רבכ ןמזמ
,לבח קר רמול לוכי אוה םויהו
."הצירב ורבע ייחש ,לבח"

דומעה תליחתל

םיכשמהו תולחתה |  הריגמהמ  | ישארה דומעל | תוברת תצק

* םירצויל תורומש תויוכזה לכ *