(רחש איג) תוריקה םירפסמ המ

,ףוס אלל םיעסופ ומכ וידעצ תא תעמוש תא
,םידודמ םידעצב רדח לכ אוה רבוע ךיא
.הנישה רדחל זאו הלילח רזוחו חבטמל ןולסהמ
,העשה התואב קוידב ברע לכ ךיא תעמוש תא
הממד םהירחאו וידגב תא טשופ אוה
חלקתמ אוה ,םימרוז םימה תא תעמוש תא זאו
.םוי ידמ ןחלופ ומכ ,ןועש לש קוידב ,ידוסי הארנכ ,טאל
ויתומישנ תא תעמוש תאש ,םואתפ ,ךל המדנ םג םיתיעלו
.תוקסופ ןה םימעפלו לועישב תוולמה ,תודבכה
."רחונ םעפה דוע ,הנה וא" רזוח הז דימ יכ ,תגאוד אל שממ תא
,םלוכ ומכ םדא אוה ?אל ,האנ רבג אוה ?וילע תבשוח תא המו
.הזר אל ןמש אל ,ךומנ אל הובג אל ,רעוכמ אל הפי אל ,עצוממ שממ
,חצמה לע תלפונש תירולבה ילוא ,האגה ךויחה ילוא ,והשמ וב שי תאז לכב לבא
?ךובנ וא האג אוה ,האגה ךויחה בוש הז םתסש וא ,םשל אל הפל אל
.תובשחמב הוולמ ,תושגפנ םככרדשכ ,הקיתשהו תובר הכ תולאש ,תובר הכ תוריתס שי
םואתפ תצרפתמ אל תא המלו ?ךויחה המ לעו ?בשוח אוה המ לע
.ותוא תבהוא תאש המכ ,ול תרמואו
,הרעש רדבתה חורב ךיא תיאר תא .תיארו ,וירחא תבקע תא
,הפוג לש תוכרל תולק תענכנה ,ודי תא ופטיל התלמש ילפק ךיא
קלדנש עגרהמ ,תורופסה תוקדה ורבע ךיא ,בוקעו ךולה תטבהו
.הבכ אוה ךטבמ תא תלפשהש דעו רואה םש
ויתומישנ תא תעמוש תאש ,םואתפ ,ךל המדנ םג םיתיעלו
.תוקסופ ךכ רחאו החינגב תוולמה ,תודבכה
."רמוג םעפה דוע ,הנה וא" רזוח הז דימ יכ ,תגאוד תא וישכעו
,םירפסמ תוריקה המ ,תעמוש תא לכהו
.ךויחה המ לעו בשוח אוה המ לע
.האג אוה ךויחהש ,תעדוי תא וישכעו
.האנ רבג אוהש תעדוי תא וישכעו
,ךליגב אל אוהו "רבג"-ה לע שגדבו
,ךללגב אל הזש ,תא תעדויו
םינש המכ םגו דירפמש ,ריקה הז
.םינכש קר םכינשש הדבועה ילואו

דומעה תליחתל

םיכשמהו תולחתה |  הריגמהמ  | ישארה דומעל | תוברת תצק

* םירצויל תורומש תויוכזה לכ *