(םתור םענ)   רופיס

לכב ,םעפה ,םעפהו ,םימעפ תורשע וזה ךרדה תא השע אוה .טלקמל ךרדב ליבשב וטיאל ךלה 'ףייע'
טאל טאל .תוילוס תקחושו םידעצ תררוג ,תיטיא הכילה וז התיה הלחתהב .הנוש והשמ הב היה תאז
בושחל ,ותוא ריכה אלש ימל ,היה רשפאש דע ,דעצל דעצ ןיב ןמזה ךשמ תא ןיטקהל 'ףייע' לחה
המל אלפתהל לחה אוהו ,ןוחצינו שפוח תשוחת ,וירביאב הטשפתה תרדהנ השוחת .ץר שממ 'ףייע'ש
ותוא ספתש דחה באכהו תקרוחה המישנה .המל ןיבה אוה .רתוי תופוכת םיתיעל תאז השוע אל אוה
טאל ומצע תא ררג אוה הללגבשו ,עגרל ונממ הקמחש תפרוגה הנבותה תא םיאלפ וזרז תועלצה ןיב
היהש לככ ץמאתהש ףא לע .עיזמ : ומעטל רתויב עורגה קלחה היהש המ ,וליפאו ,רתוי םשנתמ ,רתוי
וישכע ,הזמ רתויו ,הרק הז המל תחא הביס לע וליפא בושחל לגוסמ היה אל ,תוביסנב בשחתהב ,לוכי
,ול וכיח םה םשל עיגה רשאכ.העשמ הלעמל לש רוחיאב היה רבכ אוהו ,יצחו הרשע תחא היה רבכ
.הריפסב התוא בישחה אל אוה זא ,וב תבהואמ התייה איה לבא ,'תונלבס'מ ץוח ,םלוכ .חור ירצק וארנו
.םייניעב ינודז ךויח םע ,'יניצ' רמא "והשמ וא תצר וליאכ ףשנתמ התא ? הרק המ"-
."תעדל בייח התא םא ,יתצר אקווד"-
תורמל ,השיגפל ואצי זאו ,םיימשב וארש םינושמה םיננעה לעו ,הקיטילופ לע תצק ורביד םה כ"חא
לכ קוחצל םלוכל ומרגש 'יניצ' לש תונונשה תורעההו 'ףייע' לש רוחיאה םע ,רחואמ תצק היה רבכש
.חילצה אל טושפו ,פמרט ןהילע סופתל הסינש ,'קיחצמ אל'מ ץוח ,םלוכ.שדחמ םעפ
םוי לכ המייקתה ,תירוזאה הצעומהמ ךירדמה הל הקרש ומכ ,"תידדהה הירפה"ה וא ,וזה השיגפה
.הצעומה לש ז"ולב יונפ היהש דיחיה ןמזה הזש ללגב ,תוצחב קוידב
המכ לע םתיא רבידו םיריש םהל רש ,םיקחשמ םתיא קחיש ךירדמהו ,לגעמב ובשי םה םעפ לכב ומכ
,"ילש" רבד הזכ ןיא םשש הקוחר ץרא לע רביד אוה.ךל שיש םירבדב םירחא ףתשלו קולחל הז בושח
.וקחצ םלוכו ,םלוכ לש הז וישכעש רמאו ץילפה 'יניצ' .לגעמב םירשו םיחמש םלוכו ,םלוכ לש הז לכהו
רחואמש רמא 'ףייע'ש ירחאו ,"למיג"ב תוליחתמש םילימ וקעצו ינשל דחא רודכ וקרז םה ךכ רחא
די הנתנ 'תונלבס' דימת ומכ .התיבה וכלהו ךירדמה לע בשע תצק וקרז םה ןושיל תכלל ךירצ רבכשו
ןמז ידמ רתוי התליב איהש הל רמא 'יניצ' .תדחפמ איהש הרמאו ,ינש דצמ 'יניצ'לו דחא דצמ 'ףייע'ל
,םיאטירבלסה לש תינכתב ,היזיולטב םמעפל התוא םיאור םויהש ,'בל תמושת' הלש הרבחה םע
.תדחפמ תמאב איהשו ןוכנ אל ללכב הזש הרמא 'תונלבס'ו
."ןושיל"-

סובוטואה דימת ומכ .םידומילל םתוא חקיש בוהצה סובוטואל תוכחל הנחתל ועיגהו ואב םלוכ רקובב
תא.הנוש והשמ היה ןאכ םג לבא .הנורחאה םעפה וזש חיטבה דימת ומכש ,'ףייע'ל תוכחל ךירצ היה
הריוא" היהתש ידכ תונולחה לע תונוליו ומשו ,ההכ קוריב ועבצ םהלש התיכה לש םיינועבצה תוריקה
ול ויה אל דימת ומכש ,'ףייע'ו ,תיב ירועש ןיכה אל ימ לאש ,פורטנזימ, רמ םהלש הרומה ."תידומיל
פורטנזימ רמ .'תחרוב'ו ,'הפי' ,'תרקפומ' םג םיידי ומירה ותיא דחי .ריואב די םירה ,םינכומ תיב ירועש
יתשמ ןשע ימרז ינש הארש עבשיהל ןכומ היה 'ףייע'ו) - זאו ."אחינ - םויה" : רמאו םיימעפ ץמצימ
ספסוחמו קומע לוקב רמא (םודאל בושו בוהצל םודאמ ףלחתה ויניע עבצשו ,פורטנזימ רמ לש םיינזאה
רמ לבא .תוריהמב הצוחה הצר 'תחרוב'ו ,רוחאמ חפייתהל לחה 'שיגר' ." ! תורכמל - רחמ לבא" :
לע קרזו (םייפגב תפנפנמ איהש ,הרוגחה םע הככ) תלדה לעמש ווהמ התוא הלתו התוא ספת פורטנזימ
-"היצרגילטניא" לע ודמל םה רועישב .תוכבל קיספה אוה .ושיטה םע דיב קוידב ול עגפש ,ריג 'שיגר'
תרמואש ,הירואית לש גוס ,פורטנזימ רמ תא ןיבה אל אוה יכ ,'ףייע'ל כ"חא ריבסה 'םכח'ש ומכ ,הזש
אוה םא ותוא לאש 'יניצ' .םירשואמ תויהל ידכ רבד ותוא קוידב םיכירצ םהו ,רבד ותוא ודלונ םלוכש
לפטי אוהש רמא 'יניצ' .הילא לפטי אלשו ,ןכש רמא םכחו ,'תרקפומ' ומכ תויהל ברסמ אוה יכ ,חוטב
.תוכמ וכלה םהו ,הצור אוהש ימל
אוהו ול באכ .קיספהל לכי אל לבא ,המל עדי אל אוה .טלקמל ךרדה לכ תא רבכ ץר 'ףייע' ברעב
.עיזה
תצק התייה איה יכ ,רדסב איה םא לאש 'קיחצמ אל'ו ,'תונלבס' הרמא "ךל תוכחל סאמנ רבכ - ףייע"-
.המודא
."ימצע תא יתדביא" .הרמא איה "הז תא יתישע המל תעדוי אל תמאב ינא ,החילס"-
".בוש.יתצר ינא" .'ףייע' רמא "ילע רבוע המ עדוי אל ינא .ינא םג"-
"למיג"ב םיליחתמש םירבד וקעצו רודכ וקרז בושו ,הקוחרה ץראה לע ורביד בוש םה "תידדה הירפה"ב
.'סעוכ'מ ץוח םלוכ .םיסעוכ ויה םלוכ לבא .התיבה וכלה בושו
בלשהו ,תיצראה "היצרגילטניא"ה תינכת תא ליבוהל רחבנ רפסה תיבש רמא פורטנזימ רמ ,תרחמל
רוחבל דואמ טושפ הז ,רבדה ותוא תא םיצור אלימב םלוכו ,םיוש אלימב םלוכש ללגב ,אוה תינכתב אבה
,םעפ דועו םעפ דוע הז תא רמאו רזחו היטרקומדל ךנחמ אוהש האג דואמ היה פורטנזימ רמ .םלוכל םש
םימעפ המכ דוע רמא אוה זאו ,תינכתה תא ליבוהל רפסה יתב לכמ רחבנ רפסה תיבש רמא אוה בושו
.קיספה אוה .סעוכ טבמב וילע לכתסה 'יניצ'ש דע ,םייפכ אחמ 'ןפנח'ו ,"היצרגילטניא"
העיצה 'תונלבס' .םלוכל וארקי ובש םשה רחבי םכותמש ,תומש עיצהל םלוכמ שקיב פורטנזימ רמ
םשה תא עיצה 'ןפנח'ו ,(וקחצ םלוכו) "לבמט" םשה תא עיצה 'יניצ' .("תא" וא) "התא" וארקי םלוכלש
.םלוכמ תוקיריו תוללק גפסו "פורטנזימ רמ"
.טקש
.פורטנזימ רממ ריג גפוסו ,ןחלושל ונכש םע שחלתמ 'ףייע' קר
.פורטנזימ רמ גאש " ? 'ףייע' ,םלוכ תא ףתשל והשמ ךל שי"-
.ודיצל בשויה לע עיבצמ אוהש ,'ףייע' הנע "בוצע"-
תבהוא איהש ללגב קר הזש רמא ,אניקש ,'יניצ'ו ,ןייוצמ םש הזש תבשוח איהש הרמאו המק 'תונלבס'
תונשל עיצה 'שיגר'ו ,הפי יכה םשה תמאב הז ,עיצה אוהש םשה ירחאש רמאו ןכ םג םק 'ןפנח' .ותוא
ץוח ,םלוכו ,העבצה ךרע פורטנזימ רמ .םינימה ויב לדבה היהי אלש ידכ,'בצע' םלוכל אורקלו ותוא
.םשה דעב ועיבצה ,'סעוכ'ו 'יניצ'מ
ומשב ,בצע' וא) 'ףייע' בושו) - "רחא םשב והשימל ארוק ספתיש ימ ! 'בצע' ינשל דחא וארקת -םויהמ"-
." ! תורכמל חלשי" ( ןשע הארש עבשנ ( שדחה
.ינשל דחא בצע' וקעצ םלוכ יכ ,הנושמ תצק התייה התיבה העיסנה
.וניבה ךכ לכ אל םה
.דבל םהש קר לבא ,יתימאה םמשב אורקל טקשב ועבשנ ,'בצע'ו 'בצע' ,'בצע' קר
םהש ושיגרה תמאב םהו ,הקוחרה ץראה לע ורביד ,"תידדהה היירפה"ה לש השיגפל וצר םה ,ברעב
ורזחו ,"למיג"ב תוליחתמש םילימ וקעצו רודכ וקרז .המל ועדי אל םהש תורמל ,םש תויהל םיצור
.ןושיל
."'בצע' ,ךתוא תובהוא ונחנא" ול הרמאו ,יחלה לע 'בצע' תא 'בצע' הקשינ ,ודרפינש ינפל
דומעה תליחתל

םיכשמהו תולחתה |  הריגמהמ  | ישארה דומעל | תוברת תצק

* םירצויל תורומש תויוכזה לכ *