באזהו לטפ - וא - לטפ ץימ לע הדלבה
םתור םענו לכיש ינוי תאמ

,לולצו ריהב רקוב םוי ברע
.לויטל ואצי ףרי'גו הירא
,רק היה םויהו החפק שמשה
.רכרוכה ליבשמ םיינשה זא ודרי

,לתלתפו תובע רעיב םה ועת
.לט ילגא םירשונו ץעה ינב םיחמוצ וב
,התבכ שמשה דע דוביאל וכלה
!התקב םה ואצמ !אלפה בר - הנהו

,םיסירת הב םיקורי ,הנטנטק התקב
,םיסירג חוחינ ול דמוע םש ריואב
הניפה ירחאש רדגה דילו
.הניג רזג לש האלפומ הגורע

,ץבצב םיינזא גוז םואתפ עתפל
.ץמצימו היראה לאש ,"?הז ימ"
:ךר לוקב הלאש ףרי'גה ףיסוה
"?ךייש הז ימל ,וללה םיינזוא"

,םש יאמ לוק הנע "ינא לטפ ץימ"
.םלשנו םת אל ונירופיס תאזב ךא
ףרי'גו הירא והולאש דימ יכ
"?ףנרק וא ?ליפ התא ?התא המ"

?רפרפמ רפרפ וא ?שיבכע אמש וא"
"?רמנ וליפא וא ?לצב בצ ילואו

:ץימה זא רמא ,"זמר םכל ןתא"
ץיפשכ םה ינזאו ,רזכאו רמרמצ"
,רצרצק אוה יבנזו תומודא יניע
"!רהב וא איגב ינוספתת אלו

תויחה לכל עודי לטפ ץימ יכ
,רוזאב ריהמה ןצאכ
םושגו ירירגס םויבש קרב ומכ
.רואב םיימשה הצוח

קרח םיינישו הירא זא סעכ
קחצו קחצ ונלש לטפ ץימ ךא
תורירקב ושאר תא ףרי'ג זא ץמיא
"!תורחת":זירכהו ,םייתוקד ורבע אל

:טאלו רוחאל היראה רפס
עתפלו "!םייתש" זאו "!שולש "
"!תחא"

ןנע קר ראשנ לטפ ץימ לש ומוקמב
.ןגה קרי לשו ,ץוב לש ,קבא לש
םיילגר ומירה היראו ףרי'ג
.םיימשה ףועמ ףא רהמ וצרו

םויה לכ טעמכ וירחא ופדר
םודא אוה העבצו הלפנ שמשהש דע
רכרוכה ליבשבו רדגה לעמ
.רמרמצה ובנז אוה וארש לכ ךא

ףרי'גמ ריהמ ונלש לטפ ץימ יכ
הירא םג תולקב ףקועו
,םירבח ,ןיימדל ולכותש לכו
.הברהב שממ אוה גישמ

דואמ דע ףרי'גו הירא זא וכב
תולודגו תולוגע תועמדב
םייכב תא ועמש קמעה ינב לכו
.תולועו תודרויש תוריפצכ

םויא ץפנ לוק םואתפ עתפלו
,הניפה ירחאמ עמשנ
ולפנו ודער ץעה ינב לכו
.הניגה יחרפל תוניב לא

םהינזא ףרי'גו הירא זא ופקז
,חכבו קזח ובישקהו
,באז תא אל םא ,םש ושגפ םה ימ תאו
.חודקאה ודיב זחואש

ריהמ לטפ ץימ" :באז זא רמא
,היראו ףרי'גמ רתוי
לכוי אל ץורל לטפ ץימ חטבל ךא
".הבור עילקמ רהמ

ולכוי םה וישכע יכ השולשה וחמש
,ףוס ףוס לטפ ץימ תא תוארל
רמרמצה ובנז אוה ואצמש לכ ךא
.בוטר תצק היהש יפ לע

,רופיסה ףוס הז ,הירבח והזו
,לטק לעו ףרי'גו הירא לע
,הניג קריו ,חודקאו ,באזו
.לטפ ץימכ ךפשנש ,םדהו


דומעה תליחתל

םיכשמהו תולחתה |  הריגמהמ  | ישארה דומעל | תוברת תצק

* םירצויל תורומש תויוכזה לכ *